П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година"

Препис

1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост през 2019 година. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 г. може да бъде актуализирана, през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Основната задача на Община Златица е да управлява и да се разпорежда с имотиобщинска собственост законосъобразно, в интерес на гражданите и с грижата на добър стопанин. Това управление, ще доведе до хармонично развитие на Златица и превръщането й в привлекателен за живот и инвестиции европейски град, с подобрена градска среда, който да отговори на предизвикателствата за достигане на европейските стандарти. В този смисъл, основни приоритети на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост са: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост; 2. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за замяна и за приемане на конкретно разрешение за ползване; 3. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване; 4. Имоти за които има намерение да учреди безвъзмездно право на ползване. п/р II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВ+-АНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Вид дейност ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ Прогнозен резултат в лв.без ДДС А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Отдаване под наем на имущество Отдаване под наем на терени и земеделски земи извън регулация Приходи от концесии Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти - общинска собственост Продажба на вещи - общинска собственост Продажба на общински апартаменти 4. Ползване на дървесина и недървесни ресурси от общински горски фонд

3 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 1. За технически дейности (заснемане на имоти, нанасяне в кадастрална карта и др.) 2. За оценки За обявления За нуждите на общинско звено Гора, в т.ч. за маркиране на корен при ползване на дървесина от общински горски фонд и др. ВСИЧКО РАЗХОДИ III. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, КОЯТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ Описание на имота п/р А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ гр.златица и землище Златица 1 Общински терен от 25 кв.м. част от УПИ ІІІ-552, кв.68а частна общинска собственост в едно с метален павилион от 20 кв.м. 2 Помещение с плащ от 24 кв.м., находящ се в кв.66 /магазина до паракотелното/ 3 Крайпътен, общински терен до отбивката на чешма «Гергана» - 25 кв.м., в едно с метален павилион от 20 кв.м. 4 Магазинно помещение 1, със застроена площ от кв.м. бл.18, кв.88 по плана на гр.златица 5 Магазинно помещение 2, със застроена площ от 117кв. м., състоящо се от зала, склад и преддверие с прилежащо към него мазе 2 със застроена площ кв.м., бл.18, кв.88 по плана на гр.златица 6 Терен с площ от 25 кв.м., кв. 72 /гр. градина/. 7 УПИ VІІ 838 «за търговия» от 673 кв.м., кв.73а или 40 кв.м./съгл. одобрена схема от гл.арх./ 8 Гаражни места, кв.66 / до бл.9 за поставяне на 4 бр. гаражи/ по плана на гр.златица 9 Паркоместа в междублокови пространства, кв.66, кв.68, 63, 88, 107 и кв Масивна сграда от 240 кв.м, находяща се в кв.68 по плана на гр.златица / бивше паракотелно/ 11 Метален павилион, находящ се в гробищния парк, ползващ се като - имот , извън чертите на града, в землището на гр.златица. 12 Магазинно помещение от 47 кв.м., кв. 85 по плана на гр.златица / сграда -кооперативен пазар/ 13 Част от 10 кв.м. от УПИ ІV, кв.68а по плана на гр. Златица /съгл. одобрена схема на гл.арх. на общината/ 14 Кабинет 3 с площ 69 кв.м. в сградата на МЦ I- Златица ЕООД, ет. I 15 Кабинет 19 с площ 12 кв.м. в сградата на МЦ I- Златица ЕООД, ет. Ill 16 ПИ 687 от кв. м., паянтова сграда от 49 кв. м., кв. 173 по ЗРП 17 Масивна сграда със застроена площ от 240 кв. м., кв. 173 по плана на гр. Златица, находяща

4 се в ПИ 688 от 1950 кв. м. отреден «за бикарник и ярмомелка» 18 Общински терен от 20 кв.м., представляващ част от улично платно /нереализирано/, кв УПИ ІХ 839 от 204 кв.м., кв.73а по плана на гр.златица 20 УПИ І 552 за търговска дейност от 1380 кв.м., кв.68а по плана на гр.златица 21 Седем /7/ броя стаи на втория етаж от мсжб, находяща се в УПИ VII 1198, кв.88 по плана на гр. Златица. /6 от стаите са западни намиращи се на втори етаж и една североизточна стая на същия етаж/. 22 ПИ 839, кв.166 с паянтова двуетажна жилищна сграда от 170 кв.м. 23 ПИ 1703, кв.73 от 28 кв.м. по действащия регулационен план на гр. Златица 24 Имот от дка, гр. Златица, м Бакаджик 25 Имот нива от 0,245 дка, м. Славова воденица, землището на гр. Златица 26 Имот нива от 0,684 дка, м. Славова воденица, землището на гр. Златица 27 Имот нива от 0,059 дка, м. Славова воденица, землището на гр. Златица 28 Имот нива от 0,180 дка, м. Славова воденица, землището на гр. Златица 29 Имот нива от 0,321 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 30 Имот нива от 1,195 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 31 Имот нива от 2,164 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 32 Имот нива от 3,872 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 33 Имот нива от 0,902 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 34 Имот нива от 0,470 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 35 Имот нива от 2,635 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 36 Имот нива от 1,968 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. Златица 37 Имот нива от 0,766 дка, м. Тръстиката, землището на гр. Златица 38 Имот нива от 5,264 дка, м. Тръстиката, землището на гр. Златица 39 Имот нива от 0,088 дка, м. Тръстиката, землището на гр. Златица 40 Имот нива от 0,151 дка, м. Тръстиката, землището на гр. Златица 41 Имот нива от 0,465 дка, м. Тръстиката, землището на гр. Златица 42 Имот нива от 0,623 дка, м. Под МТС, землището на гр. Златица 43 Имот нива от 0,799 дка, м. Под Касимка, землището на гр. Златица

5 44 Имот нива от 0,799 дка, м. Под Касимка, землището на гр. Златица 45 Имот нива от 0,402 дка, м. Под града, землището на гр. Златица 46 Имот нива от 0,976 дка, м. Бейгус, землището на гр. Златица 47 Имот нива от 6,149 дка, м. Шипките, землището на гр. Златица 48 Имот нива от 0,564 дка, м. Юг Тепе, землището на гр. Златица 49 Имот нива от 0,524 дка, м. Таш Кюприя, землището на гр. Златица 50 Имот нива от 0,426 дка, м. Клисекевска река, землището на гр. Златица 51 Имот нива от 1,004 дка, м. Манафска страна, землището на гр. Златица 52 Имот нива от 0,165 дка, м. Сух бунар, землището на гр. Златица 53 Имот др. неизп.нива от 10,411 дка, м. Над зл. язовир, землището на гр. Златица 54 Имот др. неизп.нива от 7,061 дка, м. Над зл. язовир, землището на гр. Златица 55 Имот нива от 0,152 дка, м. Под града, землището на гр. Златица 56 Имот врем.неизп.нива от 7,029 дка, м. Под града, землището на гр. Златица 57 Имот нива от 0,745 дка, м. Под града, землището на гр. Златица 58 Имот нива от 1,154 дка, м. Под града, землището на гр. Златица 59 Имот нива от 0,658 дка, м. Медет, землището на гр. Златица 60 Имот нива от 0,910 дка, м. Медет, землището на гр. Златица 61 Имот нива от 3,071 дка, м. Медет, землището на гр. Златица 62 Имот нива от 1,821 дка, м. Медет, землището на гр. Златица 63 Имот нива от 0,756 дка, м. Черешака, землището на гр. Златица 64 Имот пасище от кв.м, м. под Спасово кладенче, гр.златица 65 Имот нива от 300 кв.м., м. Черниците, гр. Златица имот площ НТП местност ,49 дка пасище, мера Под Спасово клафенче Златица ,32 дка пасище, мера Под Спасово клафенче Златица ,17 дка пасище, мера Над зл. язовир Златица ,83 дка пасище, мера Над зл. язовир Златица ,11 дка пасище, мера Над зл. язовир Златица ,78 дка пасище, мера Клисекевска река Златица ,25 дка пасище, мера Беш тепе Златица ,74 дка пасище, мера Сух бунар Златица ,03 дка пасище, мера Под града Златица ,52 дка пасище, мера Под града Златица ,328дка пасище, мера Под краварника Златица ,61 дка пасище, мера Барала Златица ,36 дка пасище, мера Барала Златица ,69 дка пасище, мера Барала Златица ,59 дка пасище, мера Беш тепе Златица ,71 дка пасище, мера Барала Златица ,93 дка пасище, мера Бакаджик Златица ,95 дка пасище, мера Бакаджик Златица ,71 дка пасище, мера Пирдопска река Златица

6 ,73 дка пасище, мера Медет Златица ,36 дка пасище, мера Кара тепе Златица ,36 дка ливада Под ракиджийника Златица ,67 дка ливада Сара сютлери Златица ,54 дка ливада Под ракиджийника Златица ,40 дка ливада Кичук чаир Златица ,35 дка ливада "Сух бунар" Златица ,10 дка ливада Кичук чаир Златица ,10 дка ливада "Кичук чаир Златица ,10 дка ливада Кичук чаир Златица ,67 дка ливада Станьови ливади Златица ,50 дка ливада Сух бунар Златица ,11 дка ливада Шафер дере Златица ,52 дка ливада Сух бунар Златица имот площ НТП/отдел/подотдел местност Поляна/ 566 / 8 Стара планина Поляна/ 566 / 9 Стара планина Поляна/ 584/ 6 Стара планина Поляна/ 584/ 8 Стара планина Поляна/ 569/ 3 Стара планина Поляна/ 570/ 1 Стара планина Поляна/ 571/ 4 Стара планина Поляна/ 557/6 Стара планина Поляна/ 559/6 Стара планина Поляна/ 474/1 Средна гора Поляна/ 474/5 Средна гора Поляна/ 476/2 Средна гора Поляна /469/1 Средна гора Поляна /433/2 Средна гора Поляна /433/3 Средна гора Поляна /505/3 Средна гора Поляна /505/1 Средна гора Поляна /505/4 Средна гора Поляна /506/3 Средна гора Поляна /507/6 Средна гора Поляна /507/5 Средна гора Поляна /501/1 Средна гора Поляна /500/1 Средна гора Поляна /501/2 Средна гора Поляна /501/3 Средна гора Поляна /501/4 Средна гора

7 Поляна /501/5 Средна гора Поляна /501/6 Средна гора Поляна /475/1 Средна гора Поляна /475/2 Средна гора Поляна /475/3 Средна гора Поляна /475/5 Средна гора Поляна /475/6 Средна гора Поляна /475/7 Средна гора Поляна /507/2 Средна гора Поляна /492/1 Средна гора Поляна /492/2 Средна гора Поляна /492/3 Средна гора Поляна /492/4 Средна гора Поляна /493/6 Средна гора Поляна /495/2 Средна гора Поляна /495/3 Средна гора Поляна /495/4 Средна гора Поляна /495/5 Средна гора Поляна /496/2 Средна гора Поляна /496/3 Средна гора Поляна/583/5 Стара планина Поляна/567/1 Стара планина Поляна/567/3 Стара планина Поляна/568/6 Стара планина Поляна/568/5 Стара планина Поляна/588/3 Стара планина Поляна/578/1 Стара планина Поляна/579/6 Стара планина Поляна/579/8 Стара планина Поляна/580/3 Стара планина Поляна/581/7 Стара планина ,592 Поляна/575/1 Стара планина Поляна/575/3 Стара планина Поляна/575/3 Стара планина Поляна/576/1 Стара планина Поляна/578/3 Стара планина Поляна/575/4 Стара планина Поляна/576/2 Стара планина Поляна/576/2 Стара планина Поляна/581/5 Стара планина

8 Поляна/578/3 Стара планина 166 Поземлен имот ХХ, отреден за дом Майка и дете от кв.м., кв.1 по действащия план на гр.златица в едно с двуетажна масивна сграда, състояща се от партер, тавански етаж, две зали, две кухни със застроена площ 640 кв.м.по действащия регулационен план. Землище с.петрич кв.м. от УПИ-XIV, кв 47/4, целят от кв.м., по плана на с.петрич 2 Помещение /стая/ от 70 кв.м., находяща се в сградата на кметство Петрич 3 Имот нива от 5,550дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 4 Имот нива от 11,120 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 5 Имот нива от 11,120 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 6 Имот нива от 2,098 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 7 Имот нива от 5,550дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 8 Имот нива от 11,120 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 9 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 10 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 11 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 12 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 13 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 14 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 15 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 16 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 17 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 18 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 19 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 20 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 21 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 22 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 23 Имот нива от 8.122дка, находящ се в землището на с.петрич, 24 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 25 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 26 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 27 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 28 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 29 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 30 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 31 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 32 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 33 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич,

9 34 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 35 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 36 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 37 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 38 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 39 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 40 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 41 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 42 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 43 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 44 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 45 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 46 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 47 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 48 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 49 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 50 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, 51 Имот затр. нива от 5,478 дка, находящ се в землището на с.петрич, 52 Имот нива от 2,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, 53 Имот нива от 0,749 дка, находящ се в землището на с.петрич, 54 Имот нива от 3,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, 55 Имот нива от 1,188 дка, находящ се в землището на с.петрич, 56 Имот нива от 3,507 дка, находящ се в землището на с.петрич, 57 Имот нива от 2,584 дка, находящ се в землището на с.петрич, 58 Имот нива от 1,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Златица Имот нива от 1,507 дка, находящ се в землището на с.петрич, 60 Имот нива от 1,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, 61 Имот нива от 3,350 дка, находящ се в землището на с.петрич, 62 Имот нива от 5,319 дка, находящ се в землището на с.петрич, 63 Имот нива от 5,409 дка, находящ се в землището на с.петрич, 64 Имот затр. нива от 1,381 дка, находящ се в землището на с.петрич, 65 Имот нива от 6,800 дка, находящ се в землището на с.петрич, 66 Имот затр. нива от 1,570 дка, находящ се в землището на с.петрич, 67 Имот затр.нива от 1,844 дка, находящ се в землището на с.петрич, 68 Имот затр.нива от 5,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, 69 Имот затр. нива от 7,134 дка, находящ се в землището на с.петрич,

10 70 Имот затр. нива от 3,390 дка, находящ се в землището на с.петрич, 71 Имот затр.нива от 1,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, 72 Имот затр.нива от 0,752 дка, находящ се в землището на с.петрич 73 Имот затр.нива от 4,131 дка, находящ се в землището на с.петрич, 74 Имот затр.нива от 10,102 дка, находящ се в землището на с.петрич 75 Имот затр.нива от 2,126 дка, находящ се в землището на с.петрич, 76 Имот затр.нива от 5,074 дка, находящ се в землището на с.петрич, 77 Имот затр.нива от 6,604 дка, находящ се в землището на с.петрич, 78 Имот затр.нива от 3,104 дка, находящ се в землището на с.петрич, 79 Имот нива от 2,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, 80 Имот нива от 2,041 дка, находящ се в землището на с.петрич, 81 Имот нива от 8,331 дка, находящ се в землището на с.петрич, 82 Имот затр.нива от 2,101 дка, находящ се в землището на с.петрич, 83 Имот нива от 1,450 дка, находящ се в землището на с.петрич, 84 Имот нива от 0,900 дка, находящ се в землището на с.петрич, 85 Имот нива от 1,088 дка, находящ се в землището на с.петрич, 86 Имот нива от 1,540 дка, находящ се в землището на с.петрич, 87 Имот нива от 1,880 дка, находящ се в землището на с.петрич, 88 Имот нива от 0,930 дка, находящ се в землището на с.петрич, Имот нива от 3,587 дка, находящ се в землището на с.петрич, 89 Имот затр.нива от 21,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, 90 Имот затр.нива от 2,240 дка, находящ се в землището на с.петрич, 91 Имот затр.нива от 21,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, 92 Имот нива от дка, м. Братаница, с.петрич, 93 Имот нива от 6,283 дка, находящ се в землището на с.петрич, 95 Имот нива от 10,001 дка, находящ се в землището на с.петрич, 96 Имот нива от 0,998 дка, находящ се в землището на с.петрич, 97 Имот пасище, мера от 0,815 дка, находящ се в землището на с.петрич, 98 Имот нива от 1,696 дка, находящ се в землището на с.петрич, 99 Имот нива от 2,331 дка, находящ се в землището на с.петрич, 100 Имот нива от 6,542 дка, находящ се в землището на с.петрич, 101 Имот нива от 0,998 дка, находящ се в землището на с.петрич, 102 Имот нива от 2,956 дка, находящ се в землището на с.петрич, 103 Имот нива от 2,522 дка, находящ се в землището на с.петрич, 104 Имот нива от 2,522 дка, находящ се в землището на с.петрич,

11 105 Имот нива от 0,742 дка, находящ се в землището на с.петрич, 106 Имот нива от 2,558 дка, находящ се в землището на с.петрич, 107 Имот нива от 1,031 дка, находящ се в землището на с.петрич, 108 Имот нива от 1,204 дка, находящ се в землището на с.петрич, 109 Имот затр.нива от 1,103 дка, находящ се в землището на с.петрич, 110 Имот затр.нива от 2,708 дка, находящ се в землището на с.петрич, 111 Имот затр.нива от 1,593 дка, находящ се в землището на с.петрич, 112 Имот затр.нива от 5,805 дка, находящ се в землището на с.петрич, 113 Имот затр.нива от 7,056 дка, находящ се в землището на с.петрич, 114 Имот затр.нива от 11,819 дка, находящ се в землището на с.петрич, 115 Имот затр.нива от 23,512 дка, находящ се в землището на с.петрич, 116 Имот затр.нива от 4,263 дка, находящ се в землището на с.петрич, 117 Имот затр.нива от 4,014 дка, находящ се в землището на с.петрич, 118 Имот затр.нива от 2,704 дка, находящ се в землището на с.петрич, 119 Имот затр.нива от 4,147 дка, находящ се в землището на с.петрич, 120 Имот затр.нива от 0,879 дка, находящ се в землището на с.петрич, 121 Имот затр.нива от 3,143 дка, находящ се в землището на с.петрич, 122 Имот затр.нива от 1,565 дка, находящ се в землището на с.петрич, 123 Имот затр.нива от 6,314 дка, находящ се в землището на с.петрич, 124 Имот затр.нива от 4,587 дка, находящ се в землището на с.петрич, 125 Имот затр.нива от 3,158 дка, находящ се в землището на с.петрич, 126 Имот затр.нива от 4,501 дка, находящ се в землището на с.петрич, 127 Имот затр.нива от 3,966 дка, находящ се в землището на с.петрич, Имот затр.нива от 4,052 дка, находящ се в землището на с.петрич, 129 Имот затр.нива от 10,674 дка, находящ се в землището на с.петрич, 130 Имот затр.нива от 6,570 дка, находящ се в землището на с.петрич, 131 Имот затр.нива от 2,578 дка, находящ се в землището на с.петрич,

12 132 Имот затр.нива от 1,572 дка, находящ се в землището на с.петрич, 133 Имот затр.нива от 4,530 дка, находящ се в землището на с.петрич, 134 Имот затр.нива от 3,746 дка, находящ се в землището на с.петрич, 135 Имот затр.нива от 12,835 дка, находящ се в землището на с.петрич, 136 Имот затр.нива от 2,083 дка, находящ се в землището на с.петрич, 137 Имот затр.нива от 1,980 дка, находящ се в землището на с.петрич, 138 Имот затр.нива от 0,663 дка, находящ се в землището на с.петрич, 139 Имот затр.нива от 9,538 дка, находящ се в землището на с.петрич, 140 Имот затр.нива от 3,968 дка, находящ се в землището на с.петрич, 141 Имот затр.нива от 5,810 дка, находящ се в землището на с.петрич, 142 Имот затр.нива от 2,185 дка, находящ се в землището на с.петрич, 143 Имот затр.нива от 4,054 дка, находящ се в землището на с.петрич, 144 Имот нива от 1,001 дка, находящ се в землището на с.петрич, 145 Имот нива от 1,447 дка, находящ се в землището на с.петрич, 146 Имот затр.нива от 6,280 дка, находящ се в землището на с.петрич, 147 Имот затр.нива от 7,304 дка, находящ се в землището на с.петрич, 148 Имот затр.нива от 2,880 дка, находящ се в землището на с.петрич, 149 Имот затр.нива от 2,294 дка, находящ се в землището на с.петрич, 150 Имот нива от 0,859 дка, находящ се в землището на с.петрич, 151 Имот др.неизп.нива от 2,975 дка, находящ се в землището на с.петрич, 152 Имот др.неизп.нива от 1,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, 153 Имот затр.нива от 0,503 дка, находящ се в землището на с.петрич, Имот затр.нива от 3,124 дка, находящ се в землището на с.петрич, Имот затр.нива от 3,381 дка, находящ се в землището на с.петрич, Имот затр.нива от 2,546 дка, находящ се в землището на с.петрич, Имот затр.нива от 2,554 дка, находящ се в землището на с.петрич, 158 Имот затр.нива от 8,818 дка, находящ се в землището на с.петрич, 159 Имот затр.нива от 0,914 дка, находящ се в землището на с.петрич,

13 160 Имот затр.нива от 3,982 дка, находящ се в землището на с.петрич, 161 Имот затр.нива от 57,213 дка, находящ се в землището на с.петрич, 162 Имот затр.нива от 2,999 дка, находящ се в землището на с.петрич, 163 Имот затр.нива от 2,999 дка, находящ се в землището на с.петрич, 164 Имот затр.нива от 1,941 дка, находящ се в землището на с.петрич, 165 Имот нива от 2,067 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Златица 166 Имот затр.нива от 4,870 дка, находящ се в землището на с.петрич, 167 Имот затр.нива от 4,120 дка, находящ се в землището на с.петрич, 168 Имот затр.нива от 3,706 дка, находящ се в землището на с.петрич, 169 Имот затр.нива от 5,084 дка, находящ се в землището на с.петрич, 170 Имот об затр.нива от 3,393 дка, находящ се в землището на с.петрич, 171 Имот затр.нива от 1,194 дка, находящ се в землището на с.петрич, 172 Имот затр.нива от 0,552 дка, находящ се в землището на с.петрич, 173 Имот затр.нива от 1,550 дка, находящ се в землището на с.петрич, 174 Имот затр.нива от 3,462 дка, находящ се в землището на с.петрич, 175 Имот нива от 4,527 дка, находящ се в землището на с.петрич, 176 Имот нива от 6,275 дка, находящ се в землището на с.петрич, 177 Имот нива от 3,687 дка, находящ се в землището на с.петрич, 178 Имот нива от 1,125 дка, находящ се в землището на с.петрич, 179 Имот затр.нива от 0,547 дка, находящ се в землището на с.петрич, 180 Имот нива от 3,993 дка, находящ се в землището на с.петрич, 181 Имот затр.нива от 2,137 дка, находящ се в землището на с.петрич, 182 Имот затр.нива от 1,600 дка, находящ се в землището на с.петрич, 183 Имот нива от 10,246 дка, находящ се в землището на с.петрич, 184 Имот изостав.тр. нас. от 2,831 дка, находящ се в землището на с.петрич, 185 Имот затр.нива от 22,970 дка, находящ се в землището на с.петрич,

14 186 Имот затр.нива от 1,304 дка, находящ се в землището на с.петрич, 187 Имот затр.нива от 2,280 дка, находящ се в землището на с.петрич, 188 Имот затр.нива от 35,564 дка, находящ се в землището на с.петрич, 189 Имот затр.нива от 5,884 дка, находящ се в землището на с.петрич, 190 Имот затр.нива от 7,606 дка, находящ се в землището на с.петрич, 191 Имот затр.нива от 3,962 дка, находящ се в землището на с.петрич, 192 Имот затр.нива от 1,413 дка, находящ се в землището на с.петрич, 193 Имот затр.нива от 13,683 дка, находящ се в землището на с.петрич, 194 Имот затр.нива от 6,928 дка, находящ се в землището на с.петрич, 195 Имот нива от 14,306 дка, находящ се в землището на с.петрич, 196 Имот нива от 0,694 дка, находящ се в землището на с.петрич, 197 Имот нива от 1,073 дка, находящ се в землището на с.петрич, 198 Имот нива от 1,116 дка, находящ се в землището на с.петрич, 199 Имот нива от 2,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, 200 Имот нива от 0,539 дка, находящ се в землището на с.петрич, 201 Имот нива от 0,957 дка, находящ се в землището на с.петрич, 202 Имот затр.нива от 3,024 дка, находящ се в землището на с.петрич, 203 Имот нива от 0,680 дка, находящ се в землището на с.петрич, 201 Имот нива от 1,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, 202 Имот нива от 0,349 дка, находящ се в землището на с.петрич, 203 Имот нива от 1,579 дка, находящ се в землището на с.петрич, 204 Имот нива от 0,965 дка, находящ се в землището на с.петрич, 205 Имот нива от 0,962 дка, находящ се в землището на с.петрич, 206 Имот нива от 0,997 дка, находящ се в землището на с.петрич, 207 Имот нива от 0,091 дка, находящ се в землището на с.петрич, 208 Имот нива от 0,548 дка, находящ се в землището на с.петрич, 209 Имот нива от 0,630 дка, находящ се в землището на с.петрич, 210 Имот нива от 0,157 дка, находящ се в землището на с.петрич, 211 Имот нива от 1,453 дка, находящ се в землището на с.петрич, 212 Имот нива от 1,330 дка, находящ се в землището на с.петрич, 213 Имот нива от 0,322 дка, находящ се в землището на с.петрич, 214 Имот нива от 0,353дка, находящ се в землището на с.петрич, 215 Имот нива от 2,151 дка, находящ се в землището на с.петрич,

15 217 Имот нива от 0,426 дка, находящ се в землището на с.петрич, 218 Имот нива от 1,537 дка, находящ се в землището на с.петрич, 219 Имот нива от 0,597 дка, находящ се в землището на с.петрич, 220 Имот затр.нива от 3,515 дка, находящ се в землището на с.петрич, 221 Имот нива от 0,644 дка, находящ се в землището на с.петрич, 222 Имот нива от 0,791 дка, находящ се в землището на с.петрич, 223 Имот нива от 0,097 дка, находящ се в землището на с.петрич, 224 Имот нива от 0,096 дка, находящ се в землището на с.петрич, 225 Имот нива от 0,284 дка, находящ се в землището на с.петрич, 226 Имот нива от 1,392 дка, находящ се в землището на с.петрич, 227 Имот нива от 0,277 дка, находящ се в землището на с.петрич, 228 Имот нива от 0,626 дка, находящ се в землището на с.петрич, 229 Имот нива от 1,985 дка, находящ се в землището на с.петрич, 230 Имот затр.нива от 1,353 дка, находящ се в землището на с.петрич, 231 Имот затр.нива от 4,202 дка, находящ се в землището на с.петрич, 232 Имот затр.нива от 1,993 дка, находящ се в землището на с.петрич, 233 Имот затр.нива от 3,290 дка, находящ се в землището на с.петрич, 234 Имот затр.нива от 12,065 дка, находящ се в землището на с.петрич, 235 Имот затр.нива от 4,073 дка, находящ се в землището на с.петрич, 236 Имот затр.нива от 5,396 дка, находящ се в землището на с.петрич, 237 Имот затр.нива от 2,868 дка, находящ се в землището на с.петрич, 238 Имот затр.нива от 2,108 дка, находящ се в землището на с.петрич, 239 Имот затр.нива от 5,475 дка, находящ се в землището на с.петрич, 240 Имот затр.нива от 2,756 дка, находящ се в землището на с.петрич, 241 Имот затр.нива от 2,100 дка, находящ се в землището на с.петрич, 242 Имот затр.нива от 2,236 дка, находящ се в землището на с.петрич, 243 Имот нива от 2,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, 244 Имот нива от 0,354 дка, находящ се в землището на с.петрич, 245 Имот затр.нива от 4,432 дка, находящ се в землището на с.петрич, 246 Имот нива от 1,387 дка, находящ се в землището на с.петрич, 247 Имот нива от 0,145 дка, находящ се в землището на с.петрич,

16 248 Имот нива от 1,279 дка, находящ се в землището на с.петрич, 249 Имот нива от 1,288 дка, находящ се в землището на с.петрич, 250 Имот нива от 1,060 дка, находящ се в землището на с.петрич, 251 Имот нива от 0,725 дка, находящ се в землището на с.петрич, 252 Имот нива от 6,351 дка, находящ се в землището на с.петрич, 253 Имот др.неизп.нива от 1,242 дка, находящ се в землището на с.петрич, 254 Имот нива от 0,932 дка, находящ се в землището на с.петрич, 255 Имот нива от 0,221 дка, находящ се в землището на с.петрич, 256 Имот нива от 0,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, 257 Имот затр.нива от 2,757 дка, находящ се в землището на с.петрич, 258 Имот затр.нива от 0,838 дка, находящ се в землището на с.петрич, 259 Имот затр.нива от 2,076 дка, находящ се в землището на с.петрич, 260 Имот затр.нива от 1,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, 261 Имот др.неизп.нива от 1,242 дка, находящ се в землището на с.петрич, 262 Имот нива от 0,932 дка, находящ се в землището на с.петрич, 263 Имот нива от 0,221 дка, находящ се в землището на с.петрич, 264 Имот нива от 0,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, 265 Имот затр.нива от 2,757 дка, находящ се в землището на с.петрич, 266 Имот затр.нива от 0,838 дка, находящ се в землището на с.петрич, 267 Имот затр.нива от 2,076 дка, находящ се в землището на с.петрич, 268 Имот затр.нива от 1,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, 269 Имот затр.нива от 4,553 дка, находящ се в землището на с.петрич, 270 Имот затр.нива от 1,445 дка, находящ се в землището на с.петрич, 271 Имот затр.нива от 4,268 дка, находящ се в землището на с.петрич, 272 Имот затр.нива от 7,344 дка, находящ се в землището на с.петрич, 273 Имот затр.нива от 6,801 дка, находящ се в землището на с.петрич, 274 Имот затр.нива от 5,251 дка, находящ се в землището на с.петрич, 275 Имот затр.нива от 22,503 дка, находящ се в землището на с.петрич, 276 Имот затр.нива от 20,814 дка, находящ се в землището на с.петрич, 277 Имот затр.нива от 10,513 дка, находящ се в землището на с.петрич,

17 278 Имот затр.нива от 3,177 дка, находящ се в землището на с.петрич, 279 Имот затр. нива от 46,392 дка, находящ се в землището на с.петрич, 280 Имот затр. нива от 11,968 дка, находящ се в землището на с.петрич, 281 Имот нива от 0,234 дка, находящ се в землището на с.петрич, 282 Имот нива от 0,335 дка, находящ се в землището на с.петрич, 283 Имот затр. нива от 5,565 дка, находящ се в землището на с.петрич, 284 Имот затр. нива от 3,339 дка, находящ се в землището на с.петрич, 285 Имот затр. нива от 2,543 дка, находящ се в землището на с.петрич, 286 Имот затр. нива от 2,927 дка, находящ се в землището на с.петрич, 287 Имот затр. нива от 14,784 дка, находящ се в землището на с.петрич, 288 Имот затр. нива от 47,930 дка, находящ се в землището на с.петрич, 289 Имот затр. нива от 9,300 дка, находящ се в землището на с.петрич, 290 Имот затр. нива от 3,793 дка, находящ се в землището на с.петрич, 291 Имот затр. нива от 3,301 дка, находящ се в землището на с.петрич, 292 Имот затр. нива от 2,931 дка, находящ се в землището на с.петрич, 293 Имот затр. нива от 0,792 дка, находящ се в землището на с.петрич, 294 Имот затр. нива от 12,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, 295 Имот затр. нива от 9,092 дка, находящ се в землището на с.петрич, 296 Имот затр. нива от 61,726 дка, находящ се в землището на с.петрич, 297 Имот затр. нива от 5,918 дка, находящ се в землището на с.петрич, 298 Имот затр. нива от 2,057 дка, находящ се в землището на с.петрич, 299 Имот затр. нива от 4,764 дка, находящ се в землището на с.петрич, 300 Имот затр. нива от 8,489 дка, находящ се в землището на с.петрич, 301 Имот затр. нива от 1,713 дка, находящ се в землището на с.петрич, 302 Имот затр. нива от 8,037 дка, находящ се в землището на с.петрич, 303 Имот затр. нива от 5,516 дка, находящ се в землището на с.петрич, 304 Имот затр. нива от 4,461 дка, находящ се в землището на с.петрич,

18 305 Имот затр. нива от 3,210 дка, находящ се в землището на с.петрич, 305 Имот затр. нива от 0,604 дка, находящ се в землището на с.петрич, 306 Имот затр. нива от 2,739 дка, находящ се в землището на с.петрич, 307 Имот пасище, мера от 10,656 дка, находящ се в землището на с.петрич, 308 Имот пасище, мера от 1,214 дка, находящ се в землището на с.петрич, 309 Имот затр. нива от 5,410 дка, находящ се в землището на с.петрич, 310 Имот затр. нива от 3,617 дка, находящ се в землището на с.петрич, 311 Имот затр. нива от 15,071 дка, находящ се в землището на с.петрич 312 Имот затр. нива от 4,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, 313 Имот затр. нива от 15,071 дка, находящ се в землището на с.петрич, 314 Имот затр. нива от 4,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, 315 Имот затр. нива от 5,748 дка, находящ се в землището на с.петрич, 316 Имот затр. нива от 1,448 дка, находящ се в землището на с.петрич, 317 Имот затр. нива от 4,070 дка, находящ се в землището на с.петрич, 318 Имот затр. нива от 6,890 дка, находящ се в землището на с.петрич, 319 Имот затр. нива от 9,021 дка, находящ се в землището на с.петрич, 320 Имот затр. нива от 7,081 дка, находящ се в землището на с.петрич, 321 Имот затр. нива от 2,894 дка, находящ се в землището на с.петрич, 322 Имот затр. нива от 6,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, 323 Имот затр. нива от 13,976 дка, находящ се в землището на с.петрич, 324 Имот затр. нива от 3,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, 325 Имот затр. нива от 3,526 дка, находящ се в землището на с.петрич, 326 Имот затр. нива от 193,076 дка, находящ се в землището на с.петрич, 327 Имот затр. нива от 14,495 дка, находящ се в землището на с.петрич, 328 Имот затр. нива от 8,122 дка, находящ се в землището на с.петрич, 329 Имот нива от 1,911 дка, находящ се в землището на с.петрич, 330 Имот затр. нива от 2,008 дка, находящ се в землището на с.петрич, 331 Имот затр. нива от 3,839 дка, находящ се в землището на с.петрич,

19 332 Имот затр. нива от 2,286 дка, находящ се в землището на с.петрич, 333 Имот затр. нива от 2,368 дка, находящ се в землището на с.петрич, 334 Имот затр. нива от 1,830 дка, находящ се в землището на с.петрич, 335 Имот затр. нива от 8,428 дка, находящ се в землището на с.петрич, 336 Имот затр. нива от 1,714 дка, находящ се в землището на с.петрич, 337 Имот нива от 1,909 дка, находящ се в землището на с.петрич, 338 Имот затр. нива от 0,872 дка, находящ се в землището на с.петрич, 339 Имот затр. нива от 5,687 дка, находящ се в землището на с.петрич, 340 Имот нива от 2,042 дка, находящ се в землището на с.петрич, 341 Имот нива от 4,917 дка, находящ се в землището на с.петрич, 342 Имот пасище, мера от 11,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, 343 Имот нива от 4,781 дка, находящ се в землището на с.петрич, 344 Имот нива от 9,290 дка, находящ се в землището на с.петрич, 345 Имот нива от 2,666 дка, находящ се в землището на с.петрич, 346 Имот нива от 8,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, 347 Имот нива от 6,287 дка, находящ се в землището на с.петрич, 348 Имот нива от 0,602 дка, находящ се в землището на с.петрич, 349 Имот нива от 10,528 дка, находящ се в землището на с.петрич, 350 Имот нива от 1,161 дка, находящ се в землището на с.петрич, 351 Имот затр. нива от 1,913 дка, находящ се в землището на с.петрич, 352 Имот затр. нива от 3,865 дка, находящ се в землището на с.петрич, 353 Имот затр. нива от 3,269 дка, находящ се в землището на с.петрич, 354 Имот нива от 2,935 дка, находящ се в землището на с.петрич, 355 Имот нива от 2,734 дка, находящ се в землището на с.петрич, 356 Имот нива от 2,959 дка, находящ се в землището на с.петрич, 357 Имот затр. нива от 3,034 дка, находящ се в землището на с.петрич, 358 Имот затр. нива от 2,332 дка, находящ се в землището на с.петрич, 359 Имот нива от 0,903 дка, находящ се в землището на с.петрич, 360 Имот нива от 0,582 дка, находящ се в землището на с.петрич, 361 Имот нива от 0,544 дка, находящ се в землището на с.петрич, 362 Имот нива от 7,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, 363 Имот затр. нива от 2,247 дка, находящ се в землището на с.петрич,

20 364 Имот затр. нива от 6,508 дка, находящ се в землището на с.петрич, 365 Имот затр. нива от 8,694 дка, находящ се в землището на с.петрич, 366 Имот нива от 1,178 дка, находящ се в землището на с.петрич, 367 Имот нива от 0,797 дка, находящ се в землището на с.петрич, 368 Имот нива от 1,577 дка, находящ се в землището на с.петрич, 369 Имот пасище с храсти от 6,751 дка, находящ се в землището на с.петрич, 370 Имот нива от 3,324 дка, находящ се в землището на с.петрич, 371 Имот нива от 1,715 дка, находящ се в землището на с.петрич, 372 Имот затр. нива от 5,057 дка, находящ се в землището на с.петрич, 373 Имот нива от 5,253 дка, находящ се в землището на с.петрич, 374 Имот затревена нива от 1,500 дка, находящ се в землището на с.петрич 375 Имот нива от 2,512 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Златицa на имот площ НТП - землище ,128 дка пасище, мера, с. Петрич , 946 дка пасище, мера, с. Петрич , 006 дка ливада, с. Петрич ,322 дка ливада, с. Петрич ,593 дка ливада, с. Петрич ,424 дка ливада, с. Петрич ,179 дка пасище, мера, с. Петрич ,348 дка ливада, с. Петрич ,785 дка пасище с храсти, с. Петрич ,149 дка ливада, с. Петрич ,632 дка пасище, мера, с. Петрич ,495 дка ливада, с. Петрич ,897 дка пасище, мера, с. Петрич ,740 дка ливада, с. Петрич ,973 дка ливада, с. Петрич ,352 дка ливада, с. Петрич ,226 дка пасище, мера, с. Петрич ,386 дка ливада, с. Петрич ,242 дка ливада, с. Петрич ,955 дка ливада, с. Петрич ,952 дка ливада, с. Петрич ,486 дка ливада, с. Петрич ,484 дка ливада, с. Петрич ,029 дка пасище с храсти, с. Петрич ,089 дка ливада, с. Петрич ,735 дка пасище, мера, с. Петрич

21 ,792 дка пасище, мера, с. Петрич ,990 дка пасище, мера, с. Петрич ,353 дка пасище, мера, с. Петрич ,032 дка пасище, мера, с. Петрич ,289 дка пасище, мера, с. Петрич ,343 дка пасище с храсти, с. Петрич ,204 дка ливада, с. Петрич ,202 дка пасище, мера, с. Петрич ,271 дка пасище, мера, с. Петрич ,706 дка пасище, мера, с. Петрич ,854 дка пасище, мера, с. Петрич ,925 дка пасище, мера, с. Петрич ,777 дка пасище, мера, с. Петрич ,469 дка пасище, мера, с. Петрич ,523 дка пасище, мера, с. Петрич ,084 дка пасище, мера, с. Петрич ,386 дка пасище, мера, с. Петрич ,762 дка пасище, мера, с. Петрич ,865 дка пасище, мера, с. Петрич ,927 дка пасище с храсти, с. Петрич ,646 дка пасище, мера, с. Петрич ,970 дка пасище с храсти, с. Петрич ,925 дка пасище, мера, с. Петрич ,050 дка пасище, мера, с. Петрич ,440 дка пасище, мера, с. Петрич ,260 дка пасище с храсти, с. Петрич ,691 дка ливада, с. Петрич ,654 дка пасище, мера, с. Петрич ,160 дка пасище, мера, с. Петрич ,070 дка ливада, с. Петрич ,852 дка пасище, мера, с. Петрич ,319 дка пасище, мера, с. Петрич ,550 дка пасище, мера, с. Петрич ,716 дка пасище, мера, с. Петрич ,590 дка пасище, мера, с. Петрич ,796 дка пасище, мера, с. Петрич ,703 дка пасище, мера, с. Петрич ,013 дка пасище с храсти, с. Петрич ,475 дка пасище, мера, с. Петрич ,966 дка пасище, мера, с. Петрич ,205 дка пасище, мера, с. Петрич ,830 дка пасище, мера, с. Петрич ,872 дка пасище, мера, с. Петрич ,181 дка ливада, с. Петрич ,141 дка ливада, с. Петрич ,047 дка ливада, с. Петрич

22 ,133 дка ливада, с. Петрич ,665 дка пасище, мера, с. Петрич ,405 дка ливада, с. Петрич ,966 дка ливада, с. Петрич ,495 дка пасище, мера, с. Петрич ,258 дка пасище, мера, с. Петрич ,640 дка пасище, мера, с. Петрич ,260 дка ливада, с. Петрич ,281 дка ливада, с. Петрич ,627 дка ливада, с. Петрич ,837 дка пасище, мера, с. Петрич ,879 дка пасище, мера, с. Петрич ,581 дка пасище с храсти, с. Петрич ,903 дка пасище, мера, с. Петрич ,159 дка пасище с храсти, с. Петрич ,556 дка пасище с храсти, с. Петрич ,792 дка пасище с храсти, с. Петрич ,831 дка пасище, мера, с. Петрич ,514 дка пасище с храсти, с. Петрич ,106 дка пасище, мера, с. Петрич ,933 дка пасище, мера, с. Петрич ,084 дка пасище, мера, с. Петрич ,116 дка пасище, мера, с. Петрич ,583 дка пасище, мера, с. Петрич ,975 дка пасище, мера, с. Петрич ,853 дка пасище, мера, с. Петрич ,725 дка пасище, мера, с. Петрич ,125 дка пасище с храсти, с. Петрич ,918 дка пасище, мера, с. Петрич ,762 дка пасище, мера, с. Петрич ,097 дка пасище, мера, с. Петрич ,057 дка ливада, с. Петрич ,424 дка ливада, с. Петрич ,287 дка ливада, с. Петрич ,023 дка пасище, мера, с. Петрич ,703 дка пасище, мера, с. Петрич ,370 дка ливада, с. Петрич ,035 дка ливада, с. Петрич ,333 дка пасище, мера, с. Петрич ,880 дка ливада, с. Петрич ,260 дка пасище, мера, с. Петрич ,071 дка пасище с храсти, с. Петрич ,092 дка пасище, мера, с. Петрич ,200 дка ливада, с. Петрич ,790 дка ливада, с. Петрич ,701 дка пасище, мера, с. Петрич

23 ,282 дка пасище, мера, с. Петрич ,142 дка пасище, мера, с. Петрич ,454 дка пасище, мера, с. Петрич ,005 дка пасище, мера, с. Петрич ,448 дка пасище, мера, с. Петрич ,369 дка ливада, с. Петрич, с. Петрич ,591 дка пасище, мера, с. Петрич ,380 дка пасище, мера, с. Петрич ,609 дка пасище, мера, с. Петрич ,841 дка пасище с храсти, с. Петрич ,897 дка ливада, с. Петрич ,524 дка пасище, мера, с. Петрич ,045 дка пасище с храсти, с. Петрич ,410 дка пасище, мера, с. Петрич ,403 дка ливада, с. Петрич ,551 дка ливада, с. Петрич, с. Петрич ,453 дка пасище, мера, с. Петрич ,665 дка ливада, с. Петрич ,469 дка пасище, мера, с. Петрич ,230 дка пасище, мера, с. Петрич ,613 дка пасище, мера, с. Петрич ,293 дка пасище, мера, с. Петрич ,456 дка пасище, мера, с. Петрич ,177 дка пасище, мера, с. Петрич ,542 дка пасище, мера, с. Петрич ,542 дка пасище, мера, с. Петрич ,853 дка пасище, мера, с. Петрич ,079 дка пасище, мера, с. Петрич ,040 дка пасище с храсти, с. Петрич ,518 дка пасище, мера, с. Петрич ,005 дка пасище, мера, с. Петрич ,064 дка ливада, с. Петрич ,455 дка ливада, с. Петрич ,609 дка пасище, мера, с. Петрич ,235 дка пасище с храсти, с. Петрич ,470 дка пасище с храсти, с. Петрич ,372 дка пасище, мера, с. Петрич ,151 дка пасище с храсти, с. Петрич ,601 дка пасище с храсти, с. Петрич ,604 дка пасище с храсти, с. Петрич ,085 дка пасище с храсти, с. Петрич ,456 дка пасище с храсти, с. Петрич ,882 дка пасище с храсти, с. Петрич ,363 дка пасище, мера, с. Петрич ,909 дка пасище, мера, с. Петрич ,456 дка пасище, мера, с. Петрич

24 ,473 дка пасище с храсти, с. Петрич ,085 дка пасище, мера, с. Петрич ,501 дка пасище, мера, с. Петрич ,962 дка пасище, мера, с. Петрич ,552 дка пасище, мера, с. Петрич ,444 дка пасище, мера, с. Петрич ,143 дка пасище, мера, с. Петрич ,492 дка пасище, мера, с. Петрич ,567 дка ливада, с. Петрич ,074 дка пасище с храсти, с. Петрич ,013 дка пасище с храсти, с. Петрич ,786 дка ливада, с. Петрич ,313 дка ливада, с. Петрич ,361 дка ливада, с. Петрич ,464 дка пасище, мера, с. Петрич ,045 дка пасище с храсти, с. Петрич ,888 дка ливада, с. Петрич ,187 дка ливада, с. Петрич ,868 дка ливада, с. Петрич ,310 дка ливада, с. Петрич , 150 Ливада, с. Петрич ,463 дка пасище с храсти, с. Петрич ,449 дка ливада, с. Петрич , 283 дка нива, с. Петрич , 752 дка затр.нива, с.петрич, м. Пряслапа , 131 дка затр. нива, с. Петрич, м. Пряслопа , 559 дка затр.нива, с.петрич, м. Босе , 487 дка затр. нива, с.петрич, м. Пряслопа ,661 дка затр. нива, с.петрич, м. Пряслопа ,804 дка затр. нива, с.петрич, м. Пряслопа ,646 дка затр.нива, с. Петрич, м. Завива ,976 дка затр. нива, с. Петрич, м. Столово ,300 дка затр. нива, с. Петрич, м. Столово , 458 дка затр. нива, с. Петрич, м. Столово ,618 дка затр.нива, с.петрич, м. Столово , 140 дка нива, с. Петрич, м. Столово ,602 дка нива, с. Петрич, м. Столово ,847 дка затр.нива, с. Петрич, м. Столово ,246 дка затр. нива, с. Петрич, м. Столово ,839 дка нива, с. Петрич, м. Столово ,630 дка нива, с. Петрич, м. Столово ,028 дка затр.нива, с. Петрич, м. Канова ,070 дка затр.нива, с. Петрич, м.милски кошари ,525 дка затр.нива, с. Петрич, м.милски кошари ,929 дка затр.нива, с. Петрич, м. Кленовец

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно