Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/ г. Препис-извлечение: РЕШЕНИЕ: 486 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл. 39, ал. 3 от Наредба 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово РЕШИ: І. Изменя и допълва Решение 415 от г. на Общински съвет Ценово, както следва: 1. Изменя разчета на приходите по приложение 1 по Бюджет 2015 г. от Решение 415/ г. група дейност параграф Наименование увелич. в лева ІІ. МЕСТНА ДЕЙНОСТ Приходи и доходи от собственост Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция ВСИЧКО: Изменя разчета на разходите по Приложение 2 по Бюджет 2015 г. от Решение 415/ г Да се увеличат плановите кредити на следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва: Група Дейност Параграф Наименование Функция Функция Увеличение в лева ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА Основен ремонт на ДМА ВСИЧКО: ДР. ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ Издръжка Разходи за външни услуги ВСИЧКО: Да се намалят плановите кредити по разхода на следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва: 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

2 Група Дейност Параграф Наименование Функция Намаление в лева ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Издръжка Материали Вода, горива и енергия Разходи за външни услуги ВСИЧКО: ДР. ДЕЙНОСТИ ПО БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Придобиване на ДМА Изграждане на инфраструктурни обекти Придобиване на земя ВСИЧКО: СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ Придобиване на земя ВСИЧКО: Изменя Инвестиционната програма за 2015 г., съгласно Приложение 4 към т.1.4 от Решение 415/ г. (изм., Решение 427 с Протокол 58/ г., Решение 443 с Протокол 59/ г, Решение 451 с Протокол 61/ г., Решение 471 с Протокол 64/ г., Решение 482 с Протокол 65/ г.) на Общински съвет Ценово. Р Е Ш Е Н И Е 487 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси и чл. 4, ал. 5 от Наредба 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово, Общински съвет Ценово РЕШИ: 1. Приема предложението за разкриване на 1 щатна бройки в дейност Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие 1 щатна бройки в дейност Други дейности в икономиката в Община Ценово, считано от месец септември 2015 г. 2. Задължава кмета на Община Ценово да отрази промените по бюджета на общината по съответните параграфи и подпараграфина съответната дейност. Председател ОбС Ценово(п) Д. Монков Вярно с оригинала при Общински съвет Ценово. Техн. сътрудник на ОбС: (Д. Друмева) 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

3 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015 година Приложение 4 по ред Поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт /Наименование на обектите/ Общо /лева/ Източници на финансиране на капиталови разходи Собствени Целева субсидия Други източници бюджетни средства Било Става Било Става Било Става Било Става ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ I. Функция 1 Общи държавни служби Придобиване на ДМА В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Кметство Новград IІ. Функция 3 Образование Придобиване на ДМА В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти В т.ч. ЦДГ Баба Тонка с. Ценово ЦДГ Славейче с. Новград ІІІ. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи Придобиване на ДМА в т.ч Придобиване на компютри и хардуер Компютърна конфигурация 2 бр. * лв. за ЦОП Преносим компютър 2 бр.* 629 лв. за ДЦВХУ Мултифункционално устройство 2 бр. * 389 лв. за ДЦВХУ Придобиване на НДА в т.ч Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 1 Програмни продукти ФСД и ТРЗ за ДЦВХУ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ДОФИНАНСИРАНЕ І. Функция 3 Образование Придобиване на ДМА В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти

4 1 Изграждане на спортни площадки в с. Новград Изграждане на спортна площадка в с. Караманово ІІ. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности Основен ремонт на ДМА Дъсчена обшивка на покрива на сградата на НЧ Христо Ботев с. Новград МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ І. Функция 1 Общи държавни служби Придобиване на ДМА в т.ч Придобиване на компютри и хардуер Мултифункционално устройство 2 бр. * 400 лв. за кметство Долна Студена и кметство Кривина Копирна машина за Община Ценово 1 бр. * лв Копирни машини 2 бр. за кметство Караманово и кметство Новград и Мултифункционално устройство за кметство Пиперково 1 бр. В т.ч Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения 1 Светодиодни информационни дисплеи - 9 бр. * 525 лв. за селата в Община Ценово В т.ч Придобиване на стопански инвентар Климатик за сървър на видеонаблюдението на селата в Община Ценово 1 бр.* 750 лв Инверторен климатик за фронт офиса в Община Ценово 1 бр. * лв. В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Изграждане на водопроводни отклонения за християнски кръст с Ценово, включително строителен надзор Придобиване на ДМА В т.ч Придобиване на други НДА Проект на общ устройствен план на Община Ценово ІІ. Функция 3 Образование Придобиване на ДМА в т.ч Придобиване на компютри и хардуер

5 1. Мултифункционално устройство 1 бр. * 400 лв. за ЦДГ Славейче с. Новград В т.ч Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения 1. Горивоподаващ шнек за ЦДГ Баба Тонка с. Ценово 1 бр. * лв. В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти ЦДГ "Радост" с. Караманово - ПУДООС ІІI. Функция 6 - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда Основен ремонт на ДМА Основен ремонт на ул. "Христо Ботев" в с. Долна Студена Придобиване на ДМА В т.ч Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения 1 Системи за видеонаблюдения - 9 бр Храсторези за Община Ценово 2 бр. * лв Циркуляр 1 бр. * лв. за Община Ценово В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Инвестиционно-технически проект по Красива България Парк за отдих в УПИ V , кв. 13 в с. Ценово, общ. Ценово 2. Парк за отдих в УПИ V , кв. 13 в с. Ценово, общ. Ценово, включително авторски и строителен надзор - втори етап Изграждане на пасарелка в с. Караманово вкл. Проектиране Кметство Пиперково - ПУДООС Инженерно-геоложки проучвания и технически проект за укрепване на свлачището в с. Караманово Придобиване на земя Земя Спирка в с. Караманово ІV. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности Придобиване на ДМА В т.ч Придобиване на стопански инвентар

6 1. Климатик за фитнес зала в с. Ценово 1 бр.* лв В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Изграждане на водопроводни отклонения за гробищни паркове, включително и строителен надзор в с. Джулюница, с. Пиперково, с Кривина и с. Долна Студена 2. Изграждане на водопроводни отклонения за хижата, включително и строителен надзор в с. Караманово Придобиване на земя Терен за спортна площадка в с. Караманово V. Функция 8 Икономически дейности и услуги Основен ремонт на ДМА Изграждане на общински път Белцов - Кривина Технически проект за местен общински път RSE 3219/II-52 Новград - Вардим Трансфери между бюджети В т.ч Предоставени трансфери (-) 1. Съфинансиране в размер на 67 % по проект Красива България - Парк за отдих в УПИ V , кв. 13 в с. Ценово, общ. Ценово - първи етап ОБЩО: ДАНЧО МОНКОВ Председател ОбС:

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 76/22.12.2010г. Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Е 445 На основание чл. 21, ал. 1, т.

Подробно

Реш. 930

Реш. 930 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н 9700 гр., бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg ПРЕПИС! РЕШЕНИЕ 930 по протокол 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общинския

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:  Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 4 407 294 4 177 538 94,79 6,57 7,63 1. държавна дейност 2 251 536 2 232 209 99,14 3,36 4,08 2. държавна дейност

Подробно

PRIL.1.2.3_

PRIL.1.2.3_ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 3 437 683 3 353 340 97,55 5,57 6,35 1. държавна дейност 1 913 601 1 866 621 97,54 3,10 3,53 2. държавна дейност

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls Годишна No Наименование и местонахождение на обектите задача 2013 1 2 4 Раздел Б ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2013 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 1 606 494 1 442 250 164 244 ПАРАГРАФ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  З Л А Т А Р И Ц А О Б Щ И Н С И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТООЛ 15 НА ОБЩИНСИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 20.12.2012 ГОДИНА Р Е Ш Е Н И Е 248/20.12.2012 ГОДИНА ОТНОСНО: Изменение и

Подробно

pril_6

pril_6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2011 ГОДИНА Приложение 6 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК. 441 073 375 214 1 514 64 345 ПАРАГРАФ 51 00

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

великотърновск У & ОБЩИНСКИ CbBEl Ш 1 ^ СТРАиИОНЕН ИНДЕКС~ИДА-; 0 ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл. 21, ал.1, т.6

великотърновск У & ОБЩИНСКИ CbBEl Ш 1 ^ СТРАиИОНЕН ИНДЕКС~ИДА-; 0 ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл. 21, ал.1, т.6 великотърновск У & ОБЩИНСКИ CbBEl Ш 1 ^ СТРАиИОНЕН ИНДЕКС~ИДА-; 0 ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл. 21, ал.1, т.6 отзмсма, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,

Подробно