Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/ г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.34 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и чл.3, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово Р Е Ш И: Дава съгласие за допълнително стимулиране на доброволците от доброволно формирование Доброволно формирование община Ценово, регистрирано в Регистъра на доброволните формирования към Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението МВР с пореден номер за страната Р , да бъдат отпуснати безвъзмездно дърва за огрев от общински горски фонд, както следва: 1. На участвалите доброволци в повече от половината регистрирани пожари през 2018г. по 5 куб. м. 2. На останалите доброволци по 3 куб. м. Зам.-председател на ОбС Ценово(п) (Емил Божков) Вярно с оригинала при Общински съвет Ценово Специалист Общински съвет (М.Матева) 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

2 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/ г. РЕШЕНИЕ 356 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет Ценово Р Е Ш И: 1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Ценово, съгласно текста, приложен към настоящото решение и е неразделна част от него. Зам.-председател на ОбС Ценово(п) (Емил Божков) Вярно с оригинала при Общински съвет Ценово Специалист Общински съвет (М.Матева) 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/ г. РЕШЕНИЕ 357 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и представения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Община Ценово за третото тримесечие на 2018 година, Общински съвет Ценово Р Е Ш И: 1.Одобрява получените командировъчни пари на Кмета на Община Ценово за третото тримесечие на 2018 година в размер на 10,00 лв. /десет лева/, съгласно Приложение 1, в това число: - дневни - 10,00 лв. като целесъобразен и законосъобразен разход. Зам.-председател на ОбС Ценово(п) (Емил Божков) Вярно с оригинала при Общински съвет Ценово Специалист Общински съвет (М.Матева) 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

18 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/ г. РЕШЕНИЕ 358 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 39, ал. 3 от Наредба 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово, чл. 3, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово Р Е Ш И: І. Изменя Решение 278 от г. на Общински съвет Ценово, както следва: 1. Изменя разчета на разходите по Приложение 2 по Бюджет 2018 г. от Решение 278/ г Да се увеличат плановите кредити на Център за обществена подкрепа на следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва: Група Дейност Параграф Наименование Функция Увеличение в лева І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Издръжка Разходи за външни услуги 347 ВСИЧКО: Да се увеличат плановите кредити на кметство Пиперково на следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва: 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

19 Група Дейност Параграф Наименование Функция Увеличение в лева ІІІ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Задължителни осигурителни вноски от работодатели Осигурителни вноски от работодатели за ДОО ВСИЧКО: Да се намалят плановите кредити по разхода на Център за обществена подкрепа на следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва: Група Дейност Параграф Наименование Функция Намаление в лева І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Придобиване на Дълготрайни 347 материални активи Придобиване на компютри и хардуер 347 ВСИЧКО: Да се намалят плановите кредити по разхода на кметство Пиперково на следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва: Група Дейност Параграф Наименование Функция Намаление в лева ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Издръжка Вода, горива и енергия 700 ВСИЧКО: Изменя Инвестиционната програма за 2018 г., съгласно Приложение 4 към т.1.4 от Решение 278/ г.. (изм., Решение 295 с Протокол 45/ г., Решение 303 с Протокол 46/ г., Решение 328 с Протокол 49/ г., Решение 329 с Протокол 50/ г.) на Общински съвет Ценово. 3. Изменя разчета на разходите по второстепенни разпоредители по Бюджет 2018 година Приложение 5 от Решение 278/ година на Общински съвет - Ценово, както следва : по ред Второстепенен р-л Вид разход Делегирани от държавата дейности Държавни дейности с дофинансиране Местни дейности Общо 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

20 І. НАМАЛЯВА : Кметство Пиперково издръжка IІ. УВЕЛИЧАВА : Кметство Пиперково трудови разходи Зам.-председател на ОбС Ценово(п) (Емил Божков) Вярно с оригинала при Общински съвет Ценово Специалист Общински съвет (М.Матева) 7139 Ценово, ул. Цар Освободител 66, тел/факс: : 08122/

21 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2018 година Приложение 4 по ред Поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт /Наименование на обектите/ бюджетни средства Било Става Било Става Било Става Било Става ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ I. Функция 3 Образование Придобиване на ДМА В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Проект за озеленяване и възстановяване на зелени площи в ОУ "Христо Ботев" с. Караманово - ПУДООС II. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи Придобиване на ДМА В т.ч Придобиване на компютри и хардуер Преносим компютър ЦОП - 1 бр Мултимедийно устройство за ЦОП - 1 бр Общо /лева/ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ І. Функция 1 Общи държавни служби Придобиване на ДМА В т.ч Придобиване на компютри и хардуер Компютърна конфигурация за ОбС - Ценово В т.ч Придобиване на транспортни средства Източници на финансиране на капиталови разходи Собствени Целева субсидия Други източници 1. Лек автомобил за общинска администрация Придобиване на НДА В т.ч Придобиване на други НДА

22 1 Проект на общ устройствен план на Община Ценово ІІ. Функция 3 Образование Основен ремонт на ДМА Реконструкция на покрив на ДГ "Баба Тонка" с. Ценово - изграждане на скатен покрив, вкл. Строителен надзор за лв Придобиване на ДМА В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Озеленяване и възстановяване на зелени площи в ДГ "Славейче" с. Новград - ПУДООС Придобиване на ДМА В т.ч Придобиване на транспортни средства Лек автомобил за Домашен социален патронаж с. Караманово IІI. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи IV. Функция 6 - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда Основен ремонт на ДМА Основен ремонт на ул. "Стара планина" в с. Ценово, вкл. Авторски надзор за лв. и строителен надзор за лв Основен ремонт на ул. "Вела Пеева" в с. Ценово, вкл. Авторски надзор за лв. и строителен надзор за лв. 3. Основен ремонт на ул. "Христо Ботев" с. Караманово, вкл. Проектиране и авторски надзор за лв. и строителен надзор за лв. 4. Проектиране на реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в с. Ценово и с. Долна Студена

23 5. Основен ремонт на ул. "Здравец" в с. Пиперково, вкл. Проектиране, авторски надзор и строителен надзор Проект за основен ремонт на ул. Малчика" в с. Ценово Придобиване на ДМА В т.ч Придобиване на транспортни средства Шаси за кметство Белцов В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Изграждане на изкуствени неравности в с. Ценово - 2 бр., с. Караманово - 2 бр. и с. Новград - 1 бр., вкл. Проектиране и авторски надзор за лв., и строителен надзор за лв. 2. Почистване и озеленяване на градинки в централната част на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе - ПУДООС V. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности Основен ремонт на ДМА Основен ремонт на сграда в с. Пиперково, вкл. Проектиране и авторски надзор за лв. и строителен надзор за лв Придобиване на ДМА В т.ч Изграждане на инфраструктурни обекти Проект за Изграждане на нова спортна площадка на открито в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-385 в квартал 42 на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе Придобиване на земя Придобиване на нива в с. Караманово ОБЩО: Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ Кмет на Община Ценово

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 76/22.12.2010г. Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Е 445 На основание чл. 21, ал. 1, т.

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Реш. 930

Реш. 930 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н 9700 гр., бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg ПРЕПИС! РЕШЕНИЕ 930 по протокол 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно