ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С"

Препис

1 ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/ г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, web page:

2 Съгласувал: Недялка Цветкова Директор на Дирекция социално подпомагане гр. Гоце Делчев ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2020 Г. За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги в Община Гърмен, е необходима целенасочена интервенция в някои направления. В процеса на планиране те са идентифицирани въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в Община Гърмен. Ключовите приоритетни направления в годишния план за развитие на социалните услуги в Община Гърмен са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на социални проблеми на жителите на общината. І. Общи положения: Социалните услуги ще бъдат развивани на територията на Община Гърмен и ще бъдат максимално мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата и на нуждаещите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, превенция на насилие, развитие на индивидуални и общностни умения, преодоляване на социална изолация. 2

3 1. Общи и специфични цели. За осъществяването на Плана за развитие на социалните услуги, са планирани общи и специфични цели и задачи: Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и лица. Подкрепа на семействата и общността, чрез: 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на качествена грижа, социална интеграция на семейството и децата и тяхното индивидуално развитие Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа Увеличаване броя и спектъра от дейности на съществуващите социални услуги за подкрепа на социалното включване на лица с увреждания. Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции, чрез: 2.1. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип Подобряване качеството на грижа в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Обща цел 3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение. В общината функционират и се предоставят, следните социални услуги: 1. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Марчево, с капацитет 8 потребители; 3

4 2. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Марчево с капацитет 20 потребители; 3. Пенсионерски клуб за стари хора в с. Гърмен; 4. Пенсионерски клуб за стари хора в с. Дъбница; 5. Домашен социален патронаж в с. Марчево 100 лица 6. Осигуряване на социалната услуга в домашна среда «Личен асистент» по сключено споразумение между Агенция за Социално подпомагане и Община Гърмен, във връзка с изпълнение на чл. 19 от Постановление 344 на Министерски съвет от г. - включени потребители за предоставяне на услугата по този проект - 67, до г. 7. Предоставяне на услугата «Топъл обяд» по проект «Осигуряване на топъл обяд» финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица Операция «Осигуряване на топъл обяд » BG05FMOP получават 70 потребители от различни населени места на територията на община Гърмен а именно: с. Гърмен, с. Марчево, с. Балдево, с. Огняново, с. Дебрен и с. Дъбница Продължителност на проекта до г. 8. Социално предприятие Общинска пералня Гърмен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси осигуряване на заетост на трайно безработни, безработни лица над 55 години и лица от уязвими групи до г., като след изтичане на периода има устойчивост на половината работещи за още 12 месеца. В изпълнение на Общинския план за развитие на социални услуги на община Гърмен и Общинска стратегия за развитие на социални услуги г. за 2020 година предвижда реализирането на следните дейности: 1. Продължаване на социални услуги в домашна среда във зависимост от отворените приеми за кандидатстване по мерки, свързани с развитие на човешките ресурси от европейските програми. 2. Продължаване на социалната услуга Личен асистент. Изпълнението на заложените в плана конкретни дейности ще сложи началото на един добър модел на грижи за хората в неравностойно положение осигурявайки 4

5 достъп до качествени социални услуги в общността, така, че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда. 3. Продължаване на услугата Социално предприятие Общинска пералня Гърмен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси осигуряване на заетост на трайно безработни; безработни лица над 55 години и лица от уязвими групи. 4. В изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развити на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони предстои обявяване на прием по Мярка 10 Интеграция на маргинализираните общности и Мярка 11 По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица. Мярка 10 е насочена към представителите на ромската общност; хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен етническа принадлежност; хора населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, а целевата група по мярка 11 са хора с увреждания; хора над 65 години в невъзможност за сомообслужване; възрастни в риск. Обща цел 4: Грижи за старите хора за по-добър и достоен живот: Да се подобри качеството на живота на старите хора в Община Гърмен, чрез: 4.1. Развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда 4.2. Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната. 5

6 Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейна среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот. Обща цел 5. Развитие на човешките ресурси: Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез усъвършенстване на персонала за предоставяне на услуги и управление на общинско ниво. II. Отговорности в изпълнението на плана за развитие на социалните услуги. Ролята и задачите на общината, евентуални доставчици на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им Община Общината отговаря за цялостното изпълнение на общинската Стратегия и Плана за развитие на социалните услуги на своята територия. За тази цел тя разработва, приема и прилага настоящия общински план за развитие на социалните услуги и план за действие. Местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за развитие на хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общината е доставчик на социални услуги и развива интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. Осъществяват годишен 6

7 мониторинг и оценка на изпълнението й и оценка на нуждите на групите в риск. - Кмета на общината организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет; - Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги; - След съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от общинския съвет; - Общинския съвет обсъжда и приема годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета на общината; - Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината; - Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината. - Взема решения, свързани с развитие на социалните услуги на територията на общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.). Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет като преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета на общината Дирекция социално подпомагане /ДСП/. Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на Агенция социално подпомагане /АСП/ в областните центрове провеждат 7

8 държавната социална политика на ниво област, а Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на общината по отношение на закрила на детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване потребностите на населението в общината от социални помощи и социални услуги. Ролята на ДСП - Гоце Делчев по отношение на плана включва: - Изготвя становища и прави предложения чрез РДСП до АСП за откриване и закриване на социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията; - Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията; - Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията; - Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за професионално развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето на социалните услуги, планирани в стратегията. Предвид основните си функции, ДСП (с отделите си по Социална закрила, Хора с увреждания и социални услуги и Закрила на детето): -Участва в срещи с кмета на общината за необходимостта от предоставяне на социални услуги в съответната община; - Прави предложения до РДСП за откриване, реформиране и закриване на социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; - Събират и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги; 2.3. Регионален управление по образование /РУО/ - гр. Благоевград 8

9 Регионалният управление по образованието гр. Благоевград отговаря за координиране и изпълнение на дейности за достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици Дирекция Бюро по труда Дирекция Бюро по труда участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (възрастни с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, в това число хора от ромски общности в обособени квартали) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в социални институции, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда). Основната роля на дирекцията Бюро по труда по изпълнението на стратегията включва: - Участие в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на рискови групи; - Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа. - Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа; 2.5. Регионална инспекция по здравеопазване Благоевград. Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и организира от Регионална инспекция по здравеопазване (РИЗ). РИЗ отговаря за координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, насочени към хората в риск на територията на община Гърмен. Създава база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на хора в риск. 9

10 ІІІ. Механизми на партньорството Ефективното между секторно сътрудничество ще допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в община Гърмен, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на наличните ресурси. Изграждането на механизми на партньорство е определено като приоритетно в Плана. ІV. Ресурси и източници на финансиране 4.1. Необходими средства за финансиране на социалните услуги в община Гърмен. За финансиране на дейностите за развитие на социалните услуги за 2019 г. са нужни средствата. При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на държавно делегираните услуги, съобразени с потребностите на рисковите групи в общините. При осъществяване на по-сериозни стъпки в сферата на социалната децентрализация може да се очаква постигането на по-голяма финансова самостоятелност на общините Други необходими ресурси Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общината трябва да предвиди средства за преквалификация на работещите социални работници и придобиване на подходяща квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските служители, които са отговорни за социалните дейности. Във връзка с това 10

11 общината е формирала партньорства с обучаващи организации и институции за организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми (ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Административен капацитет) Източници на финансиране Първо, основен източник на финансиране в прогнозния период на социалните услуги остава републиканския бюджет. От него ще се финансира главно текущата издръжка на социалните заведения. През 2020 година не се очаква общината да може да заделя от собствените си източници допълнителни средства за издръжка на държавно делегираните дейности. За нея остава поддържането и развитието на домашния социален патронаж, другите местни услуги, както и предоставянето на услугата личен асистент". Второ, издръжката за местни социални услуги се финансират от собствени източници. Една част от разходите за текуща издръжка, особено за местните социални услуги и някои алтернативни услуги, които се получават от нуждаещите се, могат да се покрият от установените официално от общинската администрация такси. Трето, финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, отново ще бъде осигурено главно от републиканския бюджет, в това число и със средства от оперативните програми. От предвидените за капиталови разходи почти 98 % ще са предназначени за държавно делегирани дейности, като те ще се осигурят преимуществено от държавния бюджет. V. Заключение. 11

12 Заложените в Плана за развитие на социалните услуги на Община Гърмен цели ще се осъществяват на следните принципи : Целенасоченост - ясно дефинирани цел и аудитория на всяко комуникационно послание, свързано с развитието на социалните услуги в Община Гърмен ; Прозрачност - яснота и всеобхватност на информацията, разпространена в общественото пространство за развитието на социални услуги в Община Гърмен. Достъпност на информацията - достигане на посланията до най-голям брой заинтересовани лица в Община Гърмен; Качество на информационните ресурси - изчерпателност, задълбоченост и аналитичност на комуникационните послания, свързани с развитието на социални услуги в Община Гърмен. Планът е разработен в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. З, и чл. 35, ал. 2 на Закона за социалното подпомагане, чл. 36б, ал. 4 на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, и чл. 3 на Закона за регионалното развитие; Приет с Решение 619 от Протокол 50 / г. на Общински съвет Гърмен. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС П... /ИСМЕТ УЗУНОВ/ 12

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно