3.Vred_M_PNUP_sled_PB

Размер: px
Започни от страница:

Download "3.Vred_M_PNUP_sled_PB"

Препис

1 Утвърждавам: /проф. дн Б. Ангелов/ К О Н С П Е К Т ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС МАГИСТЪР Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър) За учебната 2019/2020 г. І РАЗДЕЛ: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1. Предмет, цели на предучилищната педагогика образователни стратегии на педагогическо взаимодействие. Предмет на предучилищната педагогика и методи на научно изследване. Цели на съвременното предучилищно образование Ключови интегрални полета за връзка с психологическите и социално-педагогическите науки. 2. Предучилищна педагогика и образователни технологии на педагогическо взаимодействие съдържателни и възрастови параметри. Принципи, методи и форми на педагогическо взаимодействие. Овладяване на култура на поведение в игровата, предметно-практическата и познавателната дейност. 3. Предмет и цели на педагогиката на ранното детство. Ранното детство в контекста на ранното детско образование. Адаптация и приемственост между ранна и предучилищна възраст. 4. Функции на ранното детство в институционален план. Функции на играта и обучението, организационни форми на педагогическото взаимодействие в ранното детство. 5. Предмет и цели на Педагогически технологии на игрово взаимодействие». Същност и особености на игровото взаимодействие.

2 Комплексност и контингентност на игровото взаимодействие. Игровата култура като феномен в детството. 6. Модели технологии на игрово взаимодействие. Игрови цели и игрови компетенции. Етапи на моделния процес и основни форми на игрово взаимодействие. Игрово-образователни средства в детската среда. Диагностика на игровите компетенции по образователното направление. 7. Същност и цели на Педагогика на взаимодействието дете среда. Функции на тематичното съдържане в образователните направления Природен свят и Социален свят. Цели, образователни ядра и очаквани резултати при овладяване на екологична и социална култура. 8. Педагогически технологии на ориентирането в природния и социалния свят. Форми и методи за усъвършенстване на картината за света и възпитаването на култура на поведение. Диагностика на компетенциите при ориентиране в природния и социалния свят. 9. Същност и цели на Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта. Анализ на образователното съдържание в направлението Български език и литература във възрастов план. Комуникация и общуване на български и чужд език в социокултурната среда. 10. Педагогически технологии на Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта. Форми и методи на работа по изграждане на свързана и граматически правилна реч в предучилищна възраст говорене и слушане. Форми и методи на работа по звуковата и семантична култура на речта в предучилищна възраст. Подготовка за ограмотяване в условията на детската градина и диагностика на постиженията. 11. Същност и цели на Педагогика на овладяване на елементарни математически представи. Характеристика на образователното съдържание. Цели, образователни ядра и очаквани резултати при овладяване на елементарни математически представи. 12. Педагогически технологии на Педагогика на овладяване на елементарни математически представи. Специфика на формите и методите за овладяване на елементарни математически представи. Диагностика при овладяване на елементарни математически представи. 13. Същност и цели на Педагогика на естетико-художествената култура. Естетико-художествено развитие в предучилищна възраст и приемственост между детската градина и началното училище. Социално-педагогически функции на изкуството. 14. Модели и механизми на взаимодействието дете-изкуство в условията на детската градина. Форми и методи на работа по изобразително изкуство, музика и художествено възприемане на произведения за деца в предучилищна възраст. Диагностика на компетенциите в предучилищна възраст по направлението Изобразително изкуство и Музика.

3 15. Същност и цели на Педагогиката на конструирането и детския труд». Педагогически стратегии в различните възрастови степени - цели и педагогически ситуации. Съдържание и същност на системата на трудова подготовка. 16. Педагогически технологии на Педагогиката на конструирането и детския труд». Методика и организация на битовите дейности. Методически особености при работа с конструктивни строителни материали. Конструиране и педагогически функции. Особености и характеристика на конструктивните материали, предназначени за деца. 17. Педагогически основи на информационната култура. Взаимодействие дете информационна среда специфика, принципи, задачи, методи, форми. Формиране на информационната грамотност в детството. Безопасност на децата в Интернет правила и обществени инициативи. 18. Предучилищното възпитание и подготовка в съвременното образователно пространство. Детската градина и началното училище - единна социално-педагогическа система. Структура и функции на образователните програми. Подготвителната група/клас образователни направления и реализиране на приемственост между ранна, предучилищна и начална училищна възраст. 19. Проблеми и тенденции във взаимодействието образователни институции-семейство». Специфика на семейното възпитание особености, цел, принципи, основни задачи. Модели на родителско поведение и методи на възпитание. Критерии за ефективно семейно възпитание в детството. Стратегии, форми и технологии за педагогическо образование на родителите. 20. Педагогическата ситуация по физическа култура цел, задачи, структура и съдържание. Специфични особености при провеждането й с децата от различните възрастови групи. II РАЗДЕЛ: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1. Методика на обучението в начална грамотност. Статут на обучението по начална грамотност в контекста на новата нормативна база. Съвременен вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод и методически процедури в системата му. Етапи в процеса на ограмотяване. 2. Методика на обучението по четене (литература) в началното училище. Съвременен статут на обучението по четене нормативна база. Специфика в изучаване на произведения от различни жанрове. Процес и съдържание на работата с художествен текст. 3. Методика на езиковото обучение в началните класове. Комуникативноречева насоченост на обучението по български език цели, учебно

4 съдържание. Технологични основи за формиране на граматически понятия. Система на уроците по български език. 4. Методика на обучение за формиране на комуникативно-речеви умения на учениците от началните класове. Теоретични основи на обучението по развитие на речта. Обучението по преразказ и съчинение функции, същност, видове, технология на работа. Система на уроците за създаване на ученически текстове. 5. Методика за изучаване на естествени числа в началните класове. Методика на работа при решаване на съставни текстови задачи. Методика за изучаване на права линия, крива линия, отсечка, лъч и ъгъл. 6. Методика за изучаване на действията събиране и изваждане на естествени числа в началните класове. Методика на работа при решаване на елементарни текстови задачи. Методика за изучаване на видове триъгълници според страните, видове триъгълници според ъглите, обиколка на триъгълник и правоъгълник. 7. Методика за изучаване на действията умножение и деление на естествени числа. Методика на изучаване на окръжност и кръг, геометрични тела. Методика за изучаване на лице на правоъгълник. 8. Използване на фронтални форми на обучение при запознаване на учениците от началното училище с природната и социалната среда специфика (според тематиката), възпитателни акценти, използвани методи, предимства и недостатъци. 9. Използване на форми на отвореното обучение при запознаването на учениците от началното училище с природата и с околната среда многоперспективност в обучението, същност на отвореното обучение, съдържателни акценти, предимства и проблеми. 10. Методика на запознаване на учениците от началното училище с природната среда чрез непосредствен контакт с природата модерни концепции, методи на обучение, дейности, осигуряващи възможности за нагледно и активно учене. 11. Процес на обучение по технологии и предприемачество. Планиране и организация. Методи и стратегии на обучение. Урокът по технологии и предприемачество. Учебна документация и съдържание на обучението по технологии и предприемачество. 12. Учебен процес по физическо възпитание - характеристика на информационния процес. Знания, умения и двигателни навици - характеристика и методика за тяхното формиране. Етапи и методика на обучение. Двигателни качества - характеристика, видове и методика на обучение.

5 13. Урокът по физическо възпитание - характеристика, цел, задачи и методическа последователност при провеждането му. Средства за неговото провеждане и характеристика на структурата му. Методи на обучение и на организиране на двигателната дейност. 14. Теоретични основи на изобразителното изкуство. Видове и жанрове на изобразителното изкуство. Материали и техники на изпълнение. Форми и методи на работа по изобразително изкуство в началното училище І-ІV клас. 15. Методика на обучението по изобразително изкуство. Задачи и учебно съдържание. Развиващи функции на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство. 16. Психолого-педагогически измерения на музикално-възпитателния процес: музикалност и музикални способности същност и развитие. 17. Музикални дейности в учебния процес изпълнение на музика, възприемане и съчиняване на музика. Ръководител на катедра: Ръководител на катедра: Предучилищна и медийна педагогика Начална училищна педагогика / проф. дпн Б. Ангелов/ /доц. д-р Габриела Кирова/ І раздел: Предучилищна педагогика ЛИТЕРАТУРА Ангелов, Б. и др. Детето и светът. С., Просвета, Ангелов, Б. Медийна и комуникативна компетентност. С., УИ Св. Климент Охридски, Ангелов, Б., Л. Ангелова. Основи на педагогическата компетентност. С., УИ Св. Климент Охридски, Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. С., Просвета, Ангелова, Л. Естетико-художествено развитие в предучилищна възраст. С., Веда Словена ЖГ, Ангелова, Л. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (единна педагогическа система). С., УИ Св. Климент Охридски, Ангелова, Л. Форми и средства за художествено формиране на детската личност. - В: Годишник на СУ-ФНПП, Том 82, 1992, с Ангелова, Л., Пл. Легкоступ. Децата и изкуството. С., УИ Св. Климент Охридски, Баева, М. Конструирането в опита на детето. С., 1993.

6 Баева, М. Конструирането като познавателна практика на детето. - В: Годишник на СУ-ФНПП, Том 88, 1999, с Баева, М. Конструктивната играчка и игра в познавателната опитност на детството. С., СУ Св. Климент Охридски - ФНПП, Баева, М. Педагогика на приобщаването включващо образование. С., УИ Св. Климент Охридски, Баева, М. Социализиращи функции на съвместната дейност. - В: Годишник на СУ-ФНПП, Том 83, 1992, с Велинова, Т. и др. Книга за учителя (за предучилищна група в детската градина: 4-5 г.). С., Просвета, Велинова, Т. Математическата подготовка на децата от предучилищна възраст за училище. Предучилищно възпитание, бр. 4, Велинова, Т. Приоритети при математическата подготовка за училище. Предучилищно възпитание, бр. 4, Вълканова, В. Децата в информационното общество педагогически иновации и перспективи. В: Образование и изкуство. Том 1. Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, Вълканова, В. и др. Интерактивността в учебния процес. С., Европрес, Вълканова, В. Социализация на децата в технологична среда. С.: УИ Св. Кл.Охридски, Гюров, Д. Детската градина и началното училище единна социалнопедагогическа система. - В: Годишник на СУ-ФНПП, Том 92, 2001, с Гюров, Д. Педагогика на взаимодействието дете среда. С., Веда Словена - ЖГ, Гюров, Д., Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна-социалнопедагогическа система детска градина начално училище, УИ, Св. Кл. Охридски, Гюрова, В. Игровите ситуации в педагогическото взаимодействие. Предучилищно възпитание, бр. 10, Гюрова, В. Игрово-образователни средства и детско творчество. Предучилищно възпитание, бр. 6, Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие. С., Веда Словена ЖГ, Гюрова, В. Педагогическите ситуации форми на взаимодействие в предучилищното образование. - В: Годишник на СУ-ФНПП, Том 88, 1999, с Даскалова, Ф. Педагогика на ранното детство. Благоевград, Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. [Ellectronically available] process/nrdb_400_preduchilishtno_obr.pdf Елконин, Д. Психология на играта. С., Народна просвета, Нелсън, Дж., Ч.Ъруин, Р.Дафи. Позитивно възпитание за децата в предучилищна възраст. С., ИК Инфо Дар, Пенев, Р. (в съавт. с М.Глушкова) Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище /2003/, за предучилищна група в детската градина, 3-4 годишни /2005/, за предучилищна група в детската градина, 4-5 годишни /2004/, за предучилищна група в детската градина, 5-6 годишни /2004/, образователно направление Физическа култура. С., Просвета. Пенев, Р. Педагогическо образованиие на родителите. С., ИК Д.Убенова, 2002.

7 Пенев, Р. Ролята на семейството в подготовката на детето за училище. В: Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение. С, Просвета, Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. С., Веда Словена - ЖГ, Пенев, Р., Д. Гюров, И. Колева, В. Гюрова. Модели на педагогическо взаимодействие «семействодетска градина». С., Просвета, Пенева, Л. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина. Поредица Ръка за ръка (в съавт.). С., Просвета, Пенева, Л. Педагогика на ранното детство реалност и перспективи. Предучилищно възпитание, бр.1, Предучилищна педагогика. Под ред. на Е.Петрова. В.Търново, УИ Св. Св. Кирил и Методий, 1995, Русинова, Е. Творчеството поле за иновации в предучилищното образование. В: Годишник на СУ-ФНПП, Том 92, 2001, с Татьозов, Т. Програма за възпитателна работа с деца до 3-годишна възраст. С., Хьойзинха, Й. Homo Ludens. Под ред. на И.Паси. С., Наука и изкуство, II раздел: Начална училищна педагогика ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ: 1. Георгиева, М., Р. Йовева, Ст. Здравкова. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Здравкова, Ст., Н. Чимева, Л. Георгиев, Т. Борисова, Бл. Митова. Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище. Благоевград, Георгиева, А. Обучението по български език и литература в клас. (помагало за семинарни и практически упражнения по ДЧП и ДБЕЛ). В. Търново, Фабер, Борисова, Т. Проблеми на литературното обучение и работата по развитие на речта в начална училищна степен. С., Здравкова, С. Методика на обучението по български език и литература в началното училище Здравкова, С. Обучение в начална грамотност. Методическо ръководство, Кирова, Г. Дидактика на математиката видео лекции, Авангард Прима, С., Достъпни на адрес: v 8. Кирова, Г. Методика на работа с текстови задачи по математика в началните класове, С., Авангард Принт, 2014.

8 9. Кирова, Г. Практически упражнения по дидактика на математиката. Формиране на ключови компетентности по математика в началните класове (второ допълнено издание). С., Авангард Прима, Маджаров, А., Р. Радев, З. Новакова. Общи проблеми на методиката на обучението по математика.с., Новакова, З. Методика на обучението по математика в началните класове. С., ВЕДА-СЛОВЕНА ЖГ, Мирчева, И. Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието. С., Веда Словена ЖГ, 1997, Мирчева, Ил., Ел. Джамбазова. Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище до природната среда. София, Изд. Веда Словена ЖГ, Мирчева, Ил. Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище. София, ИК В. Словена ЖГ, Рачев, Кр. (1987): Теория и методика на физическото възпитание, Медицина и физкултура 16. Витанов, Л. и др. Методи и техники за активно учене. С. УИ Св. Кл. Охридски, Цанев, Н. Конструиране на технологичното обучение в началното училище. С г. 18. Витанов, Л. Продуктивни стратегии на обучение по техника и технологии в І- ІV кл. С., Веда-Словена Ангелова, Л., Пл. Легкоступ. Теория и методика на изобразителното изкуство. ПРОСВЕТА, С Димчев, В. Изобразително изкуство методика. С. НП Минчева, П. Основи на музикалното възпитание в общообразователното училище. С. Просвета. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И УЧЕБНИЦИ ПО ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ за първи, втори, трети и четвърти клас: Български език и литература: Учебна програма за обучение по български език и литература за първи клас (общообразователна подготовка), утвърдена със Заповед РД от ( Учебна програма за обучение по български език и литература за втори клас (общообразователна подготовка), утвърдена със Заповед РД от Учебна програма за обучение по български език и литература за трети клас (общообразователна подготовка), утвърдена със Заповед РД /

9 Учебна програма за обучение по български език и литература за четвърти клас (общообразователна подготовка), утвърдена със Заповед РД / г Всички учебни комплекти за обучение по български език и литература от 1 до 4 клас, одобрени от МОН след 2017г. Както и Методическото ръководство Книга за учителя към всеки от тях. Водещ автор в авторските колективи са: Т. Борисова и кол. Булвест 2000 ; М Герджикова и кол.- Булвест 2000 ; Ст. Здравкова и кол. Клет Анубис ; Р. Танкова и кол. Просвета-1945 ; А. Жекова и кол. Рива ; П. Димитрова и кол. Просвета- Плюс ; Н. Огнянова и кол. Даниела Убенова-Билалска ; Н. Иванова и кол. Рива. Математика: Алексиева, Л. и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. РИВА, Алексиева, Л. и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. РИВА, Ангелова, В. и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Просвета Плюс, Ангелова, В. и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Просвета Плюс, Богданова, М., и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. БУЛВЕСТ 2000, Богданова, М., и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. БУЛВЕСТ 2000, Витанов, Т. и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Анубис, Витанов, Т. и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Анубис, Вълкова, Т. и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Бит и техника, Варна, Вълкова, Т. и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Бит и техника, Варна, Гарчева, Ю. и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Просвета, Гарчева, Ю. и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Просвета, Паскалева, З. и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Архимед, Паскалева, З. и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Архимед, Петрова, Р. и др. Математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Скорпио, Петрова, Р. и др. Книга за учителя по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. Скорпио, Учебни програми по математика за 1., 2., 3. и 4. клас. МОН, в сила от учебната 2016/2017 година. Достъпни на адрес:

10 Изобразително изкуство: Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова- Недкова, С. Хаджиева, Изобразително изкуство за 1., 2., 3. и 4. клас. ПРОСВЕТА, С Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова- Недкова, С. Хаджиева, Книга за учителя за 1., 2., 3. и 4. клас. ПРОСВЕТА, С Технологии и предприемачество: Витанов, Л. и др. Книга за учителя по технологии и предприемачество.1, 2, 3, 4 клас. Просвета Плюс Витанов Л. И др. Технологии и предприемачество за1, 2, 3 4 клас. С Цанев, Н. и др. Книга за учителя по технологии и предприемачество.1, 2, 3, 4 клас. Булвест Анубис Цанев Н. и др. Технологии и предприемачество. Учебници за 1, 2, 3, 4 кл. С. Булвест-Анубис ДОС, учебни програми по технологии и предприемачество. МОН Музика Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Учебник по музика за 1. клас., Издателство РИВА, София. Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Книга за учителя към Учебник по музика за 1. клас., Издателство РИВА, София. Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Книга за учителя към учебник по музика за 2 клас, Рива, София. Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Учебник по музика за 2 клас, Рива, София, Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Книга за учителя към учебник по музика за 3 клас, Рива, София, Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Учебник по музика за 3 клас, Рива, София. Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Учебник по музика за 4 клас, Рива, София, Георгиев, А. Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева. Книга за учителя към учебник по музика за 4 клас, Рива, София, Учебни програми по музика МОН, 2015.

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27,

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГР СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg Списък на учебниците и учебните помагала за учебната

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Утвърждавам: Декан: УЧЕБНА ПРОГРАМА Сигнатура: ED 433 Дисциплина: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕК-ОБЩЕСТВО И ЧОВЕК- ПРИРОДА В НУ Приета: Протокол./

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

КОНСПЕКТ

КОНСПЕКТ КОНСПЕКТ ЗА ДВУКОМПОНЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА, ОКС БАКАЛАВЪР I. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 1. Музикалната култура през епохата на Античността. Сведения за музиката по българските

Подробно

Microsoft Word - SPISUK 2 I i V klas

Microsoft Word - SPISUK 2 I i V klas МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИО И НАУКАТА СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ* ЗА I КЛАС И НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА V КЛАС, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА /2018 ГОДИНА

Подробно

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ ЗА XI КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап I до IV клас, живеещи

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап I до IV клас, живеещи ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап до V клас, живеещи в чужбина, за 2015/2016 година по ПМС 104/10.05.2003г.,

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап от I, II и III клас, ж

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап от I, II и III клас, ж ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап от, и клас, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година, съгласно ПМС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална задочно обучение, първа група, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева / проф. д-р Елена Джамбазова/ 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019 31.05.2019 01.06.2019

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: Сигнатура: ED 407 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Приета: Протокол./ Лектор: доц. д-р Емил Бузов АНОТАЦИЯ

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР. СЛИВЕН УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 8. клас Учебен предмет Учебници и учебни помаг

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР. СЛИВЕН УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 8. клас Учебен предмет Учебници и учебни помаг ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР. СЛИВЕН УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 8. клас Бълг. eзик Литература Ангел Петров и Елинка Щерионова и Булвест 2000 Регалия 2017-19 2. Английски

Подробно

СПИСЪК на учебниците, учебните помагала и учебни комплекти, които ще се ползват от учениците през учебната 2018/2019 година Избраните от педагозите по

СПИСЪК на учебниците, учебните помагала и учебни комплекти, които ще се ползват от учениците през учебната 2018/2019 година Избраните от педагозите по СПИСЪК на учебниците, учебните помагала и учебни комплекти, които ще се ползват от през учебната 2018/2019 година Избраните от педагозите по учебни предмети учебници и помагала са одобрени от обществения

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

СПИСЪК

СПИСЪК Списък на учебниците за учебната 2018/2019 година Предмет Издателство Автори ПГ / 5 и 6 годишни./ БЕЛ ИК Анубис ООД Т. Борисова, А. Георгиева Математика ИК Анубис ООД К. Гетова Околен свят ИК Анубис ООД

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2017 ГОДИНА В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О М О Ц И Я От 09.30 ч. ще се раздава облекло за церемонията по връчване на дипломите тога

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно