ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

Размер: px
Започни от страница:

Download "ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02"

Препис

1 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул. Владислав Варненчик Варна Вилдан Османова Проекти, технологии и строителство Т F

2 Стр. 2 от 9 Съдържание 1. Област на приложение 3 2. Общи изисквания 3 3. Условия на работа 3 4. Изисквания 3 5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят 3 6. Обозначение 4 7. Окомплектовка 5 8. Одобрение и изпитване 5 9. Управление на качеството Изпитания Документация Опаковка и транспорт Извеждане от употреба Приложими наредби, правилници и стандарти Приложения 7

3 Стр. 3 от 9 1. Област на приложение Настоящата техническа спецификация се отнася за производство и доставка на токови трансформатори в електроразпределителни мрежи с напрежение до 1000V за измервателни цели. 2. Общи изисквания Измервателните трансформатори трябва да отговарят на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила касаещи устройството и приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация. Измервателните трансформатори трябва да отговарят на актуалното законодателство в областта на метрологията. Бизнес език и език за кореспонденция е официалният език на страната Възложител. 3. Условия на работа 3.1 Работа на закрито; 3.2 Температура на околната среда: от -25 до +40 C ; 3.3 Относителна влажност: до 90 % при температура 20 C; 3.4 Надморска височина: до 1000 m; 3.5 Режим на работа: продължителен; 3.6 Пожаробезопасна и взривобезопасна среда. 4. Изисквания 4.1 Измерителните трансформатори да бъдат проходни (без първична намотка); 4.2 Максимално работно напрежение: 0.72 kv; 4.3 Номинална честота : 50 Hz; 4.4 Номинален първичен ток: 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500 A; 4.5 Номинален вторичен ток: 5 А; 4.6 Максимален продължителен ток: 120% I n ; 4.7 Ток на термична устойчивост I th : 60 I n ; 4.8 Ток на динамична устойчивост I dyn : 2.5 I th ; 4.9 Номинален коефициент на безопасност F s : 5; 4.10 Клас на точност: 0.5; 4.11 Номинална вторична мощност: 5 VA;( допуска се за ТТ100/5-2VА) 4.12 Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка: 3 kv eff ; 4.13 Клемите на вторичната намотка да могат да се пломбират, така че достъпът до тях да е невъзможен без нарушаването на пломбите; 4.14 Корпусът на измервателния трансформатор трябва да бъде пломбиран с еднократна пластмасова пломба с уникален номер, така че да е невъзможно отварянето му без нарушаване на пломбата; 4.15 Да е предвидена възможност за неподвижно фиксиране на захранващия проводник спрямо ТТ.

4 Стр. 4 от 9 5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят Данните се предоставят в табличен вид съгласно Приложение Обозначение 6.1 Маркировка Всеки трансформатор трябва да има трайна, неизтриваема и ясно нанесена маркировка. За минимално изисквана маркировка да се счита следната: Знак за одобрен тип; Знак за извършена първоначална проверка; Изводите на намотките: смислово начало и край ; Знак за защитна клема. 6.2 Табелка За табелки не се допускат самозалепващи стикери. Табелките съдържат най-малко следната информация: Наименование или знак на производителя; Тип на измервателния трансформатор; Номинален първичен и вторичен ток; Обявената изходна мощност и съответният клас на точност; Максимално напрежение на мрежата; Стандарта на който отговаря изделието. 6.3 Обозначение за собственост и идентификация на ИТ Собствеността на ИТ да се означава на етикет (табелка или надпис) с размер определен по DIN (50x12 mm) със следната форма и размери на надписите: 50 Property of network operator Barcode 128 Mode C 3,5 3,5 2, digit identifier Barcode field Надписът Property of the network operator се заменя с надписа ЕНЕРГО- ПРО Bulgaria; Баркод; В областта посочена на схемата като Barcode field се изписва идентификационния номер на ИТ като баркод (Code 128 Mode C). Четливостта на баркода ще бъде проверена от Възложителя. Идентификационен номер За недвусмислено идентифициране на ИТ се използва идентификационен номер посочен на горната схема като 16-digit identifier. Идентификационният номер представлява 16-цифрова последователност, която трябва да се изобрази на ИТ по примера посочен долу. При изписване за подобряване на четливостта изображението номера се изписва като четири блока, всеки с по четири цифри. Празните места не се отнасят за баркода.

5 Стр. 5 от 9 Одобрения изпълнител на поръчката ще получи допълнителна информация за съдържанието на идентификационния номер. 7. Окомплектовка Всяка доставка да бъде придружена от протоколи за първоначална метрологична проверка за всеки ТТ описан с неговия идентификационен номер на електронен носител. Информацията ще се предава /изпраща на определено от Възложителя лице. Всеки трансформатор трябва да се придружава от гаранционна карта и инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация. Всеки трансформатор трябва да е окомплектован с приложен в опаковката допълнителен незалепен самозалепващ се стикер, със съдържание отговарящо на изискванията за Баркод и Идентификационен номер по точка 6.3 и със следните размери:

6 Стр. 6 от 9 8. Одобрение и изпитване 8.1 Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни, мостра и доказателства за годността в експлоатация чрез съответно изпитание. 8.2 При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване. 8.3 Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя. 8.4 Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения. 9. Управление на качеството Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя. 10. Изпитания Изпитанията определени в стандартизационните документи трябва да бъдат проведени и доказани със съответната документация Типово изпитване; 10.2 Първоначална проверка. 11. Документация Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящите технически изисквания: 11.1 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001 на производителя; 11.2 Технически характеристики на предлаганото изделие включително проектен експлоатационен срок; 11.3 Удостоверение за одобрен тип от Българския институт по метрология ;

7 Стр. 7 от Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории; 11.5 Декларация за съответствие с тази техническа спецификация; 11.6 Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените елементи; 11.7 Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация включително монтажни чертежи; 11.8 Каталог на предлаганите изделия с габаритни и монтажни размери; 11.9 Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието; Мостри на предлаганите изделия при поискване. 12. Опаковка и транспорт Измервателните трансформатори се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването целостта на изделията при транспорт, товарно-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя, типовото обозначение на изделието, 16-цифровия идентификационен номер, като същия трябва да бъде кодиран и в баркод. В случаи на обща опаковка на определен брой ТТ, те трябва да с поредни идентификационни номера. На опаковката се изписват всички уникални идентификационни номера, като цифрово изписване и като баркод. 13. Извеждане от употреба С доставката на изделията Изпълнителят/ производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците. 14. Приложими наредби, правилници и стандарти БДС EN :2001 Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори (ІЕС :1996, с промени) БДС EN (:1999):2001 /A1:2004 Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори (IEC :1996/A1:2000) БДС EN (:1999):2001 /A2:2004 Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори (IEC :1996/A2:2002) БДС EN (:1999):2001 Измервателни трансформатори. Част 6: Изисквания за защита на токови трансформатори от въздействия на преходни процеси(iec :1999 ) БДС EN ISO 9001-Системи за управление на качеството. Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (в сила от г.).

8 Стр. 8 от Приложения Приложение 1 Характеристики Мярка Изискване Предложение Фирма-производител Място на производство (държава) Тип - означение Основен стандарт IEC I Общи условия на експлоатация 1. Предназначени за работа в ГТТ и в табла за монтаж на открито 2. Температура на околната среда С Надморска височина m до Относителна влажност % 90 II Технически характеристики 1. Тип конструктивно изпълнение Проходни (без първична намотка) 2. Максимално работно напрежение kv Номинална честота Hz Номинален първичен ток А 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000, Номинална вторичен ток A 5 6. Максимален продължителен ток % 120% I ном 7. Ток на термична устойчивост I th 60 I ном 8. Ток на динамична устойчивост I dyn 2.5 I th 9. Номинален коефициент на 5 безопасност Fs 10.Обявената изходна мощност и съответният клас на точност 5/ Издържано едноминутно изпитателно kvef 3 напрежение промишлена честота на изолацията на вторичната намотка 12.Възможност за фиксиране на проводник спрямо ТТ 13.Габаритни размери : mm - височина - дължина - широчина 14.За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: mm/ mm 30/4

9 Стр. 9 от 9 150, 200, 300А Или за монтаж към изолиран кабел с еквивалентно допустимо токово натоварване Вкл. ТТ 100/5 15.За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 400, 600А Или за монтаж към изолиран кабел с еквивалентно допустимо токово натоварване 16.За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 1000А 17.За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 1500А 18.Табелка 19.Маркировка 20.Означения за собственост и идентификация на ИТ 21.Проектен срок на експлоатация 22.Гаранционен срок 23.Транспортна опаковка Ø mm/ mm Ø mm/ mm mm/ mm години месеци 50/5 80/6 100/8

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S20, S290, S700, S00 Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 Emax Избор на начин на инсталиране DIN DIN DIN, кабел или Шина

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно