ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР"

Препис

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА Разглеждане на сигнали и предложения, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Благоевград

2 Съдържание I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ... 3 ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ... 3 III. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА... 4 IV. СЪСТАВ И УСТРОЙСТВО НА КОМИСИЯТА Функции и задачи на Председателя на Комисията Функции и задачи на Заместник-председателя на Комисията Функции, задачи и отговорности на членовете на Комисията... 5 V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА... 5 Ред за свикване и провеждане на заседания на Комисията Процедура за приемане и разглеждане на предложения и сигнали подадени от граждани и организации... 6

3 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящите правила уреждат реда, устройството, функциите и организацията на работа на Комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, наричана за краткост Комисията. Чл.2. (1) Комисията се създава на основание чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации. (2) Комисията е постоянно действаща и подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране на постъпилите предложения и сигнали, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Благоевград. Чл.3. Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ Чл.4. (1) Комисията разглежда постъпили предложения сигнали, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Благоевград. (2) Сигналите, които разглежда комисията, са за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни структури и организации, съгл. ал.1 от настоящия член, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. (3) Предложенията, които разглежда Комисията, са за усъвършенстване на организацията и дейността на административни структури и организации съгл. по ал. 1 или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на същите. Чл.5. (1) Комисията не разглежда сигнали и предложения, които се отнасят до: 1. работата на Народното събрание, Президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата; 2. осъществяването на правораздаване от съдебната власт - съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства; 3. частни взаимоотношения между граждани например междусъседски или роднински конфликти и спорове; 4. спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр. (2) Комисията не разглежда: 1. сигнали, жалби и предложения относно административното обслужване в

4 областна администрация Благоевград, които се разглеждат съгласно Вътрешните правила за административното обслужване, Глава осма Регистриране на сигнали и предложения във връзка с административното обслужване; 2. сигнали за корупция и корупционни практики във връзка с дейността на служители в Областна администрация Благоевград; 3. Жалби срещу актове на областния управител; 4. Жалби срещу актове, действия или бездействия на кметове на общини; Чл.6.(1) Комисията не разглежда сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. III. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА Чл.7. (1) Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Благоевград. (2) Преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация. (4) Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение и сигнал не по-късно от 2 месеца от постъпването им. (5) Информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия. (6) Следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала. Чл.8. Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, изготвя ежегодно в срок до 31 януари на следващата календарна година доклад за дейността си, който представя на областния управител за утвърждаване. IV. СЪСТАВ И УСТРОЙСТВО НА КОМИСИЯТА Чл.9. (1) Комисията се състои от Председател, заместник-председател и членове, които са служители на Областна администрация Благоевград. Поименният състав, както и промените в него се утвърждават със Заповед на Областен управител на област Благоевград (2) Председател на комисията е Заместник областен управител; (3) Членове са служители от дирекция АПОФУС и дирекция АКРРДС в областна администрация Благоевград. 1. Функции и задачи на Председателя на Комисията Чл. 10. (1) Председателят на Комисията: 1. Ръководи и координира цялостната дейност на Комисията и я представлява; 2. Ръководи заседанията на Комисията

5 3. Организира и контролира изпълнението на решенията 4. Представя пред областния управител годишния доклад за дейността на Комисията. 5. Осъществява комуникацията с ръководителите на териториални звена на изпълнителната власт на територията на областта, ръководителите на органите и организациите, предоставящи обществени услуги и др. 2. Функции и задачи на Заместник-председателя на Комисията Чл. 11. (1) Заместник-председателят на Комисията: 1. Насрочва заседанията на Комисията 2. Отговаря за своевременното разглеждане на постъпилите предложения и сигнали; 3. Отговаря за своевременното изготвяне на протокола от заседание на Комисията; 4. Осъществява в срок контрол за изпълнение на възложените задачи. 2. Функции, задачи и отговорности на членовете на Комисията Чл.12. (1) Всички членове имат равни права и задължения, независимо от заеманата длъжност в Областна администрация и са задължени да участват в заседанията на Комисията (2) Членовете на комисията изпълняват своевременно възложените от Комисията задачи; V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА Чл. 13. (1) По постъпило предложение или сигнал Комисията излиза с решение, което представя за одобрение от областния управител най-късно до два месеца след неговото постъпване и го съобщава в 7-дневен срок на подателя. (2) При особено важни причини и необходимост от по-продължително проучване, срокът за вземане на решението по сигнал може да бъде продължен до 1 месец, по предложение до 6 месеца от срока по ал. 1, за което уведомява подателя. (3) Предложенията или сигналите се изпращат на компетентния да постанови решението орган. (4) Комисията може да предложи да се изиска информация от съответните компетентни органи за производствата, образувани от тях по предложения и сигнали, разгледани от Комисията, както и препис от постановеното решение и информация за неговото изпълнение. (6) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се посочват мотивите за това. Ред за свикване и провеждане на заседания на Комисията Чл.14. (1) ) Заседанията на комисията се организират периодично, така че да се осигури разглеждането на сигналите и предложенията по чл. 4 в нормативно установените срокове. (2) Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват изискванията във

6 връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни. Чл.15. (1) Комисията се свиква на заседание от нейния председател, заместникпредседател, Областния управител или по искане най-малко на една трета от членовете, след като получи материалите от служителя, на когото е възложена работата по преписката. (2) Служители от администрацията, на които е възложена работата по съответната преписка участват в нейни заседания. (3) Заседанията на Комисията са редовни, ако в тях участват повече от половината от общия брой членове. (4) Протоколът с отразените решения на комисията се подписва от всички присъстващи на заседанието нейни членове. Всеки член на комисията има право да изрази особено мнение при подписването, относно взетите решения. Чл.16. (1) За проведените заседанията и взетите решения се съставя протокол Приложение 1, който се подписва от Председателя на комисията и от членовете, присъстващи на заседанието. (3) Протоколът се предава в 7-дневен срок от изготвянето му за публикуване решението от протокола на интернет страницата на Областна администрация Благоевград при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 2. Процедура за приемане и разглеждане на предложения и сигнали подадени от граждани и организации Чл.17. (1) Всяко юридическо или физическо лице може да подаде сигнал или предложение в писмена, устна форма, през имейл на факс и , телефон, лично или чрез упълномощен представител. (2) Всяко постъпило предложение или сигнал се регистрира в деловодната система Архимед", където получава уникален входящ му номер и се вписва кратка информация за съдържанието. 1. Директорът на съответната дирекция, към която е насочена преписката, оценява сигнала/предложението за съответствие с чл. 4 от настоящите правила и при съответствие уведомява служителите в звено Деловодство, конкретната преписка да бъде с връзка към Заповедта, определяща постоянната комисия по чл. 7а. 2. Директорът на дирекция определя служителя, който да проучи обстоятелствата по преписката и подготви материалите за представяне пред Комисията. 3. Експертът, обработващ съответната преписка, докладва на първото предстоящо заседание на Комисията всички материали и факти по преписката. 4. Комисията взема решение по преписката, което се отразява в протокол (Приложение 1). 5. Експертът оформя протокола на взетите решения и изготвя проект на отговор по преписката, който предоставя на областния управител за одобрение. 6. Експертът представя протокола и отговора за извеждане в Деловодство.

7 7. Протоколът се извежда в Административно информационната система Архимед като вид документ Протокол 7а и съответен индекс в деня на съставянето му, като се въвежда връзка към съответната преписка. 8. Протоколът се насочва към експерт ИОТ за публикуване решението от протокола на Интернет страницата. Чл.18. Подадените преписки по чл. 4 ал. 1 се докладват и разглеждат по реда на тяхното постъпване и при спазване разпоредбите на глава VIII от АПК. Чл.19. (1) Комисията взема решение по всеки конкретен сигнал или предложение след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. (2) С обикновено мнозинство Комисията взема решение по конкретна преписка след запознаване с всички материали, представени от експерта/служителя, определен да проучва обстоятелствата по преписката. (3) Отговорните служители, в рамките на своята компетентност и съобразно решението на комисията изготвят писмен отговор от името на Областен управител, с който информират подателя на предложението или сигнала за предприетите действия в законоустановените срокове. Допълнителни разпоредби 1 Приложение 1 примерен Протокол на Комисията. ПРОТОКОЛ Благоевград, г. Приложение 1 На постоянната Комисия към Областна администрация Благоевград, назначена със Заповед.. г. на Областния управител, във връзка чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации, за разглеждане на постъпили предложения и сигнали, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и други административни структури Днес г., Комисия в състав: Председател Заместник областен управител на област Благоевград; Заместник-председател. и членове:

8 Проведоха заседание и разгледаха постъпила сигнал предложение с наш вх г., докладвана от.. (име, фамилия и длъжност на служителя докладващ по преписката) ОТНОСНО: КОМИСИЯТА РЕШИ: КОМИСИЯ: Председател Зам.председател Членове:

9 Заключителни разпоредби 1. Тези правила се приемат на основание чл.7а от Устройствения правилник на Областните администрации. 2. Правилата и влизат в сила от деня на тяхното утвърждаване от Областния управител. 3. Изпълнението на правилата се възлага на председателя на Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана. 4. Правилата се публикуват в Интранет мрежата Система за управление на знанията, а на официалната Интернет страница на администрацията се публикува процедурата за обработка на сигналите и предложенията по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации. Съгласувал: Дияна Атанасова Главен секретар Ася Велкова Директор дирекция АПОФУС Изготвил: Фиданка Иванова Главен експерт

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ Утвърдени със Заповед 167/07.05.2015 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно

MergedFile

MergedFile npoa>echohajiha rhmha3im HO CEJICKO CTOIIAHCTBO XAH ACIIAPyX" rp.hcnephx npabhjihhk 3A ^^EHHOCTTA HA KOMHCHHTA HO ETHKA HPH nr no CC «XAH ACHAPyX», rp.hchephx nphct Ha rie^iarorhheckh CLBCT npotokoji M

Подробно