ЗАПОВЕД

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАПОВЕД"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София, г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция. Целта на предлаганите промени в посочения нормативен акт е оптимизиране на възможностите за изпълнение на възложените функции на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Оптимизирането на структурата на АДФИ е предпоставка за оптимизиране на натовареността на финансовите инспектори, увеличаване на оперативния състав за сметка на ръководните кадри и ще доведе до по-голяма оперативност и гъвкавост при изпълнение на контролните функции на агенцията. Очакваните резултати от прилагането на акта са подобряване на държавната политика в областта на защитата на публичните финансови интереси, което е сред основните приоритети, залегнали в Програмата за управление на правителството на Република България за периода г., повишаване на ефективността на работата на административните звена, засилване на контролните функции, оптимизиране на организационната структура и натовареността на финансовите инспектори. Агенцията за държавна финансова инспекция е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 г. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция общата численост на персонала е 193 щатни бройки. Съгласно приложението към чл. 4, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция числеността на общата администрация е 27 щатни бройки, София тел. централа: ул. Г.С.Раковски 102 факс:

2 организирани в една дирекция, а числеността на специализираната администрация е 162 щатни бройки, организирани в четири дирекции. Пряко заети в инспекционната дейност са 127 финансови инспектори и 22 юрисконсулти. Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси. За защита на тези интереси агенцията извършва последващи финансови инспекции. Финансови инспекции за осъществяване на контрол на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки се извършват в изпълнение на утвърден годишен план по чл. 5, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), който на основата на нормативно посочени критерии, определя периодичността за извършване на финансовите инспекции и конкретните възложители на обществени поръчки, подлежащи на контрол през съответната година. Освен в изпълнение на годишния план, финансови инспекции се извършват и по инициатива на външни за агенцията лица и органи, които определят и предметния обхват на проверките (по искане от Министерския съвет и от министъра на финансите; по постановления от органите на прокуратурата; по сигнали от дирекция Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи; по молби, жалби, сигнали и искания от други държавни органи, физически и юридически лица). Агенцията за държавна финансова инспекция следва да се съобразява с нормативно определените приоритети и срокове при определяне на подконтролните обекти и възлагането на финансови инспекции. От 2011 година в специализираната администрация, ангажирана с извършването на финансови инспекции, са обособени две отделни дирекции - дирекция Извънпланова инспекционна дейност и дирекция Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки. Извършеният анализ относно тяхната дейност през изминалите години показа, че не се използва оптимално разполагаемият към всеки отделен момент административен капацитет. Затруднява се възлагането на финансови инспекции по чл. 5, ал. 1, т. 4 6 от ЗДФИ (по искания от Министерския съвет и министъра на финансите, по постановления от органите на прокуратурата и по сигнали за нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, установени от дирекция Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи), за които законът предвижда извършването им да става своевременно съобразно определените срокове. Обединяването на съществуващите две специализирани дирекции ще доведе до оптимизиране на структурата чрез намаляване на броя на административните звена и до подобряване на тяхната функционалност. Ще се гарантира оптимално и ефективно планиране и изпълнение на годишния план по чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ. Същевременно, ще се гарантира наличие на административен капацитет, който да обезпечи възлагането и извършването на финансови инспекции, извън утвърдения план, за които законът е предвидил приоритет. В резултат на законодателни промени в Наказателно-процесуалния кодекс, в сила от г., сред писмените доказателствени средства по чл. 127, ал. 1 от НПК са докладите по чл. 19 от ЗДФИ от извършени финансови инспекции и приложените към тях документи. Това поставя нови, по-високи изисквания към направените в хода на финансовата инспекция констатации и изводи и тяхната правна обоснованост и съответствие със събраните доказателства и приложимото законодателство. Засилва се ролята на консултиращите юристи, които следва да гарантират спазването на основните принципи на чл. 3 от ЗДФИ - законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност. Предложените промени в числеността на дирекция Правна са резултат от намаляване на числеността в общата администрация. Прецизирани са функциите на дирекция Правна, като се гарантира достатъчен административен капацитет, който да обезпечи основната дейност на агенцията осъществяването на последващия финансов контрол.

3 В резултат на извършен анализ е установена необходимост от прецизиране на функциите на дирекция Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация и дирекция Анализ и отчет на инспекционната дейност, които да са в съответствие с правомощията на агенцията, определени в ЗДФИ, действащата нормативна уредба и произтичащите от нея задължения за публичната администрация. Агенцията за държавна финансова инспекция е организация от публичния сектор по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Съгласно разпоредбите му, ръководителите на тези организациите задължително въвеждат контролни дейности, включващи писмени политики и процедури, създадени да дават разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници, определени в процеса на управление на риска. Елемент от тези контролни дейности е дейността на финансовия контрольор. До настоящия момент тази длъжност се изпълнява по съвместяване от старши експерт от дирекция ФСДУЧРИОК. С измененията се предвижда финансовия контрольор да бъде изведен от общата администрация и да бъде на пряко подчинение на директора на агенцията. С това ще се гарантира неговата независимост и безпристрастност към действията на лицата, ангажирани с финансовата и стопанската дейност. Разпоредбата на чл. 107 от Административнопроцесуалния кодекс задължава административните органи и органите, осъществяващи публични функции да разглеждат подадените до тях предложения и сигнали от граждани и организации. В изпълнение на това законово задължение и предвид разпоредбата на чл. 110, ал. 1 от АПК, с проекта се предлага уредба относно организацията на работата с предложенията и сигналите, като са посочени условията за разглеждането им и административното звено, което ще организира работата по тях. Наличната структура и функционалната характеристика на отделните звена в администрацията на АДФИ водят до затруднения в оперативната организация на работа. Необходимо е обезпечаване на правомощията на директора на Агенция за държавна финансова инспекция чрез оптимизиране на структурата на администрацията, актуализиране на числеността на персонала в отделните звена и дефиниране на функциите на административните звена в АДФИ. Приемането на промени в Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция се налага поради необходимостта от създаване на организационна структура, която оптимално да подпомогне директора на АДФИ в изпълнение на неговите функции. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закон за държавната финансова инспекция, Министерският съвет определя с устройствен правилник структурата, съставът и организацията на работа на агенцията. С проекта на акт не се променя численият състав на АДФИ, като се предвижда промяна в числеността на административни звена в рамките на общата численост на персонала на АДФИ, предвид обединяване на две дирекции от специализираната администрация (дирекция ИИД и дирекция ПИДООП), увеличаване на числеността на дирекция Правна съобразно осъществяването на всички дейности, свързани с правното осигуряване на дейността на агенцията, увеличаване на числеността в дирекция АОИД. С проекта на акт се увеличава числеността на специализираната администрация от 162 щатни бройки на 166 щатни бройки, като същевременно се оптимизират и преструктурират административни звена. С предложените промени в числеността на административните звена, в общата администрация ще бъдат ангажирани 11 на сто от служителите в АДФИ, което е значително под нормативно допустимото съотношение ниво - до 35 на сто,като с основните контролни функции на агенцията ще бъдат ангажирани 86 на сто от служителите. С предлаганите промени се цели да се актуализира и оптимизира структурата на АДФИ и разпределението на числеността на административните звена, с което да се подобри управлението и дейността на агенцията с оглед: повишаване на ефективността при осъществяване на контролната дейност; засилване на контролното въздействие върху

4 проверяваните лица; повишаване на ефективността при планиране и осъществяване на правното осигуряване на дейността на АДФИ; прецизиране на функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация. Ще се постигне по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на приоритетни функции и задачи на агенцията във връзка с осигуряване на защита на публичните финансови интереси, както и във връзка със засилване на последващия контрол по спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Проектът на акт не предвижда увеличаване на щатната численост на Агенцията за държавна финансова инспекция, като финансовото и ресурсно обезпечаване на предложените изменения ще се извърши в рамките на бюджета на Агенцията за държавна финансова инспекция. За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни средства по бюджета на Министерството на финансите, респективно по бюджета на Агенцията за държавна финансова инспекция. Предложените изменения и допълнения в Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция са в рамките на утвърдената численост на агенцията, а необходимите средства са осигурени от бюджета на агенцията за 2019 г. Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена финансова обосновка съгласно приложение 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на Министерския съвет, докладът към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция Модернизация на администрацията в администрацията на Министерския съвет от съгласуването на извършената частична предварителна оценка на въздействието, са публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, при публикуване за обществени консултации, е определен срок от 30 дни за предложения, становища и възражения по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция. В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на проведените обществени консултации е публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените в установения срок становища са отразени съгласно приложената към доклада справка. Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, С оглед на гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на постановление на Министерския съвет. Приложение:

5 1. проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция; 2. съгласувателни писма; 3. справка за отразяване на становищата; 4. финансова обосновка (приложение 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация); 5. частична предварителна оценка на въздействието; 6. становище на дирекция Модернизация на администрацията по чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация; 7. проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 8. електронен носител с материалите по т. 1, 5, 6 и 7. МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно