FS BG Agro AD

Размер: px
Започни от страница:

Download "FS BG Agro AD"

Препис

1

2 Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия Имоти, машини, съоръжения и оборудване Краткотрайни активи Вземания от свързани лица Други вземания 1 - Парични средства Общо активи Изготвил: / Булконсулт ЕООД / Изпълнителен Директор: /Даниел Ненков / Дата: 31 август 2009 г. Заверил съгласно доклад от

3 Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември лв 000 лв Капитал Акционерен капитал Резерви Финансов резултат Общо капитал Пасиви Краткосрочни пасиви Търговски задължения 1 - Задължения към свързани лица 9 - Задължения към персонала и осигурителни институции 6 2 Данъчни задължения Общо пасиви 94 7 Общо капитал и пасиви Изготвил: / Булконсулт ЕООД / Изпълнителен Директор: /Даниел Ненков / Дата: 31 август 2009 г. Заверил съгласно доклад от

4 Междинен отчет за доходите Пояснение 30 юни юни лв 000 лв Приходи от продажби Приходи от лихви Други доходи Разходи за материали - (14) Разходи за външни услуги (35) (53) Разходи за амортизация - (4) Разходи за възнаграждения (36) (37) Други разходи (15) (10) Разходи за лихви (1) - Други разходи по финансови операции (1) - Резултат за периода преди данъци Разходи за данъци, нетно 6 Нетна печалба за периода Доход на акция ,0059 Изготвил: / Булконсулт ЕООД / Изпълнителен Директор: /Даниел Ненков / Дата: 31 август 2009 г. Заверил съгласно доклад от

5 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) Пояснение 30 юни 31 юни лв 000 лв Оперативна дейност Постъпления от клиенти Плащания към доставчици (58) (62) Плащания към персонал и осигурителни институции (32) (30) Платени косвени данъци (17) (15) Платени данъци 1 (28) Други плащания за оперативна дейност (2) - Нетен паричен поток от оперативна дейност 12 (26) Финансова дейност Получени банкови и други заеми Платени заеми (4162) (61) Лихви по предоставени заеми 40 - Платени лихви (1) - Постъпления от дивиденти Платени дивиденти (1330) - Други плащания за финансова дейност (1) - Нетен паричен поток от финансова дейност (163) 41 Нетно намаление/увеличение на парични средства (151) 15 Парични средства в началото на периода Парични средства в края на периода Изготвил: / Булконсулт ЕООД / Изпълнителен Директор: /Даниел Ненков / Дата: 31 август 2009 г. Заверил съгласно доклад от

6 Междинен отчет за промените в собствения капитал Всички суми са в 000 лв. Пояснение Акционерен капитал Резерви Финансов резултат Общо капитал Салдо към 1 януари 2009 г Нетен резултат за периода Разпределение на печалба за резерви 130 (130) - Разпределение на печалба за дивиденти (1400) (1400) Салдо към Изготвил: / Булконсулт ЕООД / Изпълнителен Директор: /Даниел Ненков / Дата: 31 август 2009 г. Заверил съгласно доклад от

7 Съкратени пояснения към междинния финансов отчет на БГ АГРО АД към 30 юни 2009 год. 1 Обща информация БГ Агро АД е акционерно дружество, регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено дело 2759 от 2007 г. Седалището на Дружеството е град Варна, с адрес на управление град Варна, пощенски код 9000, ул. Генерал Колев 12, електронен адрес bgagro@bgagro.bg. БГ Агро АД няма клонове. С решение 149 от г. Комисията за финансов надзор вписва БГ Агро АД като публично дружество в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор. Основната дейност на Дружеството се състои в мениджмънт на дъщерни дружества. 2 Основа за изготвяне на финансовите отчети Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на Дружеството към 31 декември 2008 г. Междинните финансови отчети са изготвени в лева и това е и функционалната валута на Дружеството. Основните счетоводни политики на дружеството съответстват на тези, изложени в годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2008 г. Дружеството изготвя и консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС) и одобрени от Европейския съюз. В тях инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.

8 3 Имоти, машини, съоръжения и оборудване Дълготрайните активи са представени във финансовите отчети на Дружеството като е използван моделът на себестойността. Земи Сгради Неделими Машини Общо активи 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. За 2008 г. Начално салдо балансова стойност Отписани активи по отчетна стойност (6 007) (6 479) (2 900) - (15 386) Амортизация за периода - (3) (1) - (4) Крайно салдо балансова стойност Към 30 декември 2008 г. Отчетна стойност Натрупана амортизация Балансова стойност За 2009 г. Начално салдо балансова стойност Новопридобити активи Амортизация за периода Крайно салдо балансова стойност Към Отчетна стойност Натрупана амортизация Балансова стойност Инвестиции в дъщерни дружества Дружеството има следните инвестиции в дъщерни дружества: Име на дъщерното дружество 30 юни 2009 участие 31 декември 2008 участие

9 000 лв. % 000 лв. % Булпорт ЕАД БГ Агро Търговска компания ООД БГ Агро Складово стопанство ЕООД Канопус Процесинг ЕООД Агри Лаб Контрол ЕООД БГ Агро Растителна защита ООД БГ Агро Земеделска компания ООД Дружествата са регистрирани в Република България. Методът, по който са отразени във финансовите отчети на Дружеството, е себестойностен метод. Акциите и дяловете на дъщерните предприятия не са регистрирани на публична борса и поради тази причина не може да бъде установена тяхната справедлива стойност. Всички трансфери на парични средства от БГ Агро Земеделска компания ООД, БГ Агро Растителна защита ООД и БГ Агро Търговска компания ООД към БГ АГРО АД, т.е. разпределянето на дивиденти, се извършва след одобрение на минимум 50% от общия брой на съдружниците на дъщерното предприятие. Останалите дъщерни предприятия са с едноличен собственик на капитала БГ АГРО АД. Като Други доходи в Междинният отчет за доходите към са предствени получените от дружеството дивиденти от следните дъщерни фирми: Лева Канопус Процесинг ЕООД БГ Агро Земеделска Компания ООД БГ Агро Складово Стопанство ЕООД Към БГ Агро АД е разпределило дивиденти в размер на лв. 5. Собствен капитал 5.1 Акционерен капитал Регистрираният капитал на Дружеството се състои от броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции и номинална стойност 1 лев за всяка акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

10 Списъкът на акционери на Дружеството е представен както следва: Име г г. Брой акции % от Брой акции % от капитала капитала Ненко Илиев Ненков Даниел Илиев Ненков Други Резерви Формираните резерви включват законовите резерви на основание чл.246 от Търговския закон за формиране на Фонд Резервен в размер на 1/10 от печалбата. 6. Разходи за данъци В междинния финансов отчет към са отчетени очакваните разходи за корпоративен данък на база междинните данните, посочени в настоящия отчет. 7. Доходи на акция и дивиденти Основният доход на акция е изчислен като се раздели печалбата или загубата за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции (числител) на средно претегления брой на държаните обикновени акции за периода (знаменател). Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетният финансов резултат за периода, подлежащ на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва: 31 юни 2009 Нетна печалба за периода Среднопретеглен брой акции Основен доход на акция за периода (лева за акция) 0,0203

11 8. Сделки със свързани лица Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви гаранции не са били предоставяни или получавани. В Баланса на дружеството към г. са представени като вземания и задължения от свързани лица: Вземания по предоставен кредит: - БГ Агро Складово стопанство ЕООД Вземания от лихви по предоставени кредити: - БГ Агро Складово стопанство ЕООД Вземания от продажба на услуги на: - БГ Агро Земеделска компания ООД БГ Агро Растителна защита ООД 6000 Задължения по получени услуги на: - Гифта АД 1200 Задължения по получени аванси на: - БГ Агро Търговска Компания ООД Сделки с дъщерни предприятия Приходи от продажба на услуги на: - БГ Агро Земеделска компания ООД БГ Агро Търговска компания ООД БГ Агро Растителна защита ООД Приходи от лихви по предоставен кредит на: - БГ Агро Складово Стопанство ЕООД Условни активи и условни пасиви

12 Към Дружеството не е страна (ищец или ответник) по съдебни или арбитражни спорове. В Дружеството не са налице обстоятелатва и факти, изискващи отчитането им като условни активи и условни пасиви. 10. Събития, настъпили след датата на баланса За периода след датата, към която е съставен междинния финансов отчет, до датата на публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Междинен финансов отчет Химимпорт АД 31 декември 2012 г.

Междинен финансов отчет Химимпорт АД 31 декември 2012 г. Съдържание Страница Междинен съкратен отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход 3 Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал 4 Междинен съкратен отчет

Подробно

Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Microsoft Word - FinOtchatanins doc "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г. "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към 31.12.2005г. В хиляди лева Прил. 31.12.2005 31.12.2004 Приходи от продажба

Подробно

“К Е Т М А Ш- ТР” А Д – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

“К Е Т М А Ш- ТР”  А Д  –  ВЕЛИКО ТЪРНОВО К Е Т М А Ш- ТР А Д ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2007 г. 1. ДРУЖЕСТВОТО КЕТМАШ - ТР АД е вписано в Регистъра за търговски дружества по ф.д. 483 / 2007 г. по Разпореждане

Подробно

Междинен финансов отчет Химимпорт АД 30 септември 2012 г.

Междинен финансов отчет Химимпорт АД 30 септември 2012 г. Съдържание Страница Междинен съкратен отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход 3 Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал 5 Междинен съкратен отчет

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно