<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>"

Препис

1

2 Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) Динамика на парите в обращение Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински и преправени банкноти и разменни монети... 7 III. Негодни банкноти и разменни монети... 7 Българска народна банка, София, пл. Княз Александър I 1 Интернет страница: Информацията, публикувана тук, може да се ползва без специално разрешение, единствено с изрично посочване на източника.

3 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 3 I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение В края на юни 2018 г. парите в обращение 1 достигнаха млн. лв. За едногодишен период спрямо края на юни 2017 г. те нараснаха с 10.93%, или с млн. лв. През предходния едногодишен период (юни 2016 г. юни 2017 г.) нарастването беше по-високо както в процентно отношение (12.30%), така и като абсолютна стойност ( млн. лв.). Пари в обращение (юни 2013 г. юни 2018 г.) (млн. лв.) През парите в обращение се увеличиха с млн. лв., или с 3.42% в сравнение с края на март 2018 г. Нарастването им е с 0.36 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на 2017 г. Най-висок месечен прираст (1.68%) в рамките на второто тримесечие на 2018 г. парите в обращение отбелязаха през юни. Пари в обращение (млн. лв.) Юни 2017 г. Март 2018 г. Юни 2018 г. Пари в обращение общо, в т.ч Банкноти Разменни монети Възпоменателни монети В края на юни 2018 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.50%, като през второто тримесечие е намалял с 0.01 процентни пункта спрямо края на март. 1 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г., вкл. изтеглените от обращение без краен срок на обмяна.

4 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 4 Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2018 г. възлиза на лв., което представлява намаление с 0.05 лв. спрямо края на март 2018 г. и увеличение с 1.05 лв. спрямо края на 2017 г. За едногодишен период стойността Ӝ се е повишила с 1.60 лв., или с 4.82% вследствие на по-високия в сравнение с останалите купюри темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лв. и продължаващата постепенна замяна на двулевовата банкнота с монета. Към 30 юни 2018 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.45%, като през второто тримесечие е нараснал с 0.01 процентни пункта спрямо края на предходното. Средната по стойност разменна монета в обращение в края на юни 2018 г. се запазва на ниво от 0.16 лв., колкото беше и в края на 2017 г. За едногодишен период стойността Ӝ нарасна с 0.01 лв. в резултат от продължаващото навлизане в обращение на монетата с номинална стойност 2 лева. В края на юни делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.05% и се запазва на нивото от края на 2017 г. В изпълнение на монетната си програма за 2018 г. и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (БНБ) през второто тримесечие БНБ пусна в обращение сребърна възпоменателна монета Старият бряст в Сливен с номинална стойност 10 лева. 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение В края на юни 2018 г. в обращение са млн. броя банкноти, които са с 15.1 млн. броя, или с 3.54% повече в сравнение с края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 3.41% (507.6 млн. лв.), достигайки към 30 юни млн. лв. С най-голям дял (29.16%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2018 г. е купюрата от 20 лв., като към 30 юни в обращение са млн. броя такива купюри. С най-малък дял (5.48%) в броя на банкнотите в обращение е двулевовата банкнота. Структура на банкнотите в обращение към 30 юни 2018 г. (по стойност, млн. лв.) (по брой, млн. бр.)

5 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 5 Спрямо края на март 2018 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение настъпиха следните промени: дяловете на купюрите от 2 и 100 лева намаляха съответно с 0.58 и 0.21 процентни пункта, а тези на купюрите от 5, 10, 20 и 50 лева нараснаха съответно с 0.03, 0.29, 0.28 и 0.19 процентни пункта. За едногодишен период (юни 2017 г. юни 2018 г.) банкнотите в обращение се увеличиха с 23.9 млн. (5.73%) като брой и с млн. лв. (10.82%) като стойност. Спрямо края на юни 2017 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на купюрите от 2 и 20 лева намаляха съответно с 2.34 и 1.06 процентни пункта, а на тези от 5, 10, 50 и 100 лева нараснаха съответно с 0.16, 0.31, 2.21 и 0.72 процентни пункта. Запазва се тенденцията от предходните периоди за изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на купюрите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите видове. Увеличаването в обращение на купюрите от 50 и 100 лева има основен дял и при годишното нарастване както на броя, така и на стойността на банкнотите в обращение. В края на юни 2018 г. общата стойност на намиращите се в обращение банкноти от 50 лева е млн. лв., което им отрежда най-големия дял (40.04%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение, а с най-малък дял (0.31%) е стойността на двулевовите банкноти в обращение. В структурата по стойност на банкнотите в обращение дяловете на купюрите от 2 и 100 лева намаляха спрямо края на март съответно с 0.04 и 0.56 процентни пункта, а на тези от 5, 10, 20 и 50 лева нараснаха съответно с 0.01, 0.09, 0.18 и 0.32 процентни пункта. За едногодишен период настъпиха следните изменения: намаляха дяловете на купюрите от 2, 5, 10 и 20 лева съответно с 0.16, 0.02, 0.16 и 1.44 процентни пункта, а дяловете на купюрите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 1.39 и 0.39 процентни пункта. В края на юни 2018 г. в обращение са млн. броя разменни монети, които са с 37.8 млн. броя, или с 1.63% повече в сравнение с тези в края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 13.7 млн. лв., или с 3.69% и в края на юни 2018 г. достигна млн. лв. На годишна база се запазва тенденцията към увеличаване броя на намиращите се в обращение разменни монети от всички номинали. За едногодишен период общият им брой в обращение нарасна със млн. (7.17%), а стойността им с 52.6 млн. лв. (15.76%). В наличнопаричното обращение с по-бърз темп нараства броят на монетите с високи номинали (50 стотинки, 1 и 2 лв.). За едногодишен период броят на монетите от 50 стотинки се увеличи с 9.00%, или с 9.5 млн., а от 1 лев с 8.51%, или с 11.4 млн. Още по-значително е нарастването на годишна база в паричното обращение на броя на монетите от 2 лева с 60.64%, което представлява увеличение с 15.1 млн. броя. В края на юни 2018 г. общият брой в паричното обращение на монетите с номинална стойност 2 лева достигна 40.0 млн. При останалите номинали нарастването на годишна база е в границите от 5.82% за монетите от 1 стотинка до 6.75% при монетите от 5 стотинки. Най-голям дял (29.59%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на второто тримесечие на 2018 г. имат монетите от 1 стотинка, като към 30 юни в обращение са млн. броя монети с този номинал. С най-малък дял (1.70%) е броят на монетите с номинална стойност 2 лева.

6 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 6 Структура на разменните монети в обращение към 30 юни 2018 г. (по стойност, млн. лв.) (по брой, млн. бр.) Спрямо края на март 2018 г. в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от 1, 2, 10, 20 и 50 стотинки съответно с 0.08, 0.03, 0.04, 0.03 и 0.01 процентни пункта. За същия период дяловете на монетите от 1 лев и 2 лева нараснаха съответно с 0.04 и 0.15 процентни пункта. Броят на монетите с номинална стойност 5 стотинки в обращение им отрежда 11.01% дял, колкото беше и в края на март 2018 г. За едногодишен период спрямо края на юни 2017 г. в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки съответно с 0.38, 0.14, 0.04, 0.11 и 0.06 процентни пункта, а дяловете на монетите от 50 стотинки и от 1 лев и 2 лева нараснаха съответно с 0.08, 0.08 и 0.57 процентни пункта. Динамиката по стойност на разменните монети в обращение също запази тенденцията си към растеж от последните няколко години. Основен принос за общото им нарастване по стойност имат разменните монети от 1 лев и 2 лева. Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на юни 2018 г. е млн. лв., което им отрежда и най-големият дял (37.59%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1.80%) е стойността на монетите от 1 стотинка. Спрямо края на предходното тримесечие в структурата по стойност на разменните монети в обращение с 1.44 процентни пункта нарасна делът на монетите от 2 лева, което доведе до намаление на дяловете на останалите номинали от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и от 1 лев съответно с 0.04, 0.07, 0.07, 0.17, 0.27, 0.32 и 0.50 процентни пункта. Измененията в структурата по стойност на разменните монети в обращение за едногодишен период са главно под въздействието на навлизащата в обращение двулевова монета, която отново е единствената с нарастващ дял (с 5.79 процентни пункта) в съвкупната стойност на намиращите се в обращение разменни монети. Респективно това доведе до намаление на дяловете на всички останали номинали от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев съответно с 0.17, 0.27, 0.29, 0.64, 0.99, 0.92 и 2.51 процентни пункта.

7 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 7 II. Неистински и преправени банкноти и разменни монети За периода в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 252 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са със 108 броя повече. Брой на неистинските български банкноти () 100 лв. 50 лв. 20 лв. 10 лв. 5 лв. 2 лв. Нециркулирали банкноти Циркулирали банкноти Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2018 г. възлиза на %. В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрата от 20 лева (68.25%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лева представлява % от общия брой на намиращите се в обращение в края на юни 2018 г. такива купюри. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лева, съответно с 21.83% и 8.33%. За периода април юни са задържани и 4 броя неистински банкноти от 100 лева. За отчетния период не са задържани неистински банкноти от 2 и 5 лева. В периода бяха регистрирани и задържани общо 127 броя неистински български разменни монети, от които 6 броя от 2 лева, 22 броя от 1 лев и 99 броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на юни 2018 г. е %. В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през второто тримесечие на 2018 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 183 броя евро, 101 броя щатски долари и 68 броя банкноти от други чуждестранни валути. III. Негодни банкноти и разменни монети 2 В общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода април юни 2018 г. като негодни за последващо използване в паричното обраще- 2 Българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като несъответстващи на приетите стандарти за годност и поради това подлежат на унищожаване.

8 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 8 ние са отделени 13.0 млн. броя банкноти. Те са с 0.3 млн. броя (2.47%) по-малко в сравнение с отделените като негодни през първото тримесечие на 2018 г. За период от една година (юни 2017 г. юни 2018 г.) отделените като негодни банкноти са 57.4 млн. броя, което е с 8.0 млн. броя (12.24%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (юни 2016 г. юни 2017 г.). При машинната обработка на банкнотите през второто тримесечие на 2018 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са 10-левовите купюри (36.19%), а купюрите от 2, 5 и 20 лева са съответно 12.92%, 11.15% и 29.48%. По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 50 и 100 лева съответно 7.48% и 2.78%. Негодни банкноти () (хил. бр.) Негодни разменни монети () (хил. бр.) През второто тримесечие на 2018 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени хил. броя, което е със 74.5 хил. броя (24.97%) повече в сравнение с отделените през първото тримесечие на 2018 г. За едногодишен период отделените като негодни разменни монети са млн. броя, което е със хил. броя (10.06%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (юни 2016 г. юни 2017 г.).

9 . г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката 2017-2018 Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watch) Въведение В средата на 2017 г. икономическият растеж

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе до намаляване на промишлените продажби с 8.8% на годишна

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно