Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве"

Препис

1 Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите препис от се заличават. 2. Алинея 6 се изменя така: (6) Издаденото разрешение се прекратява и в следните случаи: 1. по искане на лицето по чл. 1, ал. 2, чрез подаване на заявление по образец съгласно приложение 3а; 2. при смърт или поставяне под запрещение на лицето по чл. 1, ал Създават се ал. 7, 8 и 9: (7) Към заявлението по ал. 6, т. 1 се прилагат: 1. оригинал на издаденото от РЗИ разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти; 2. нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично). (8) При настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 6, т. 2 наследниците на починалото лице по права линия без ограничения и по съребрена линия до втора степен включително или законните представители на поставеното под запрещение лице подават до съответната РЗИ заявление по образец, съгласно приложение 3б, към което прилагат: 1. оригинал на издаденото от РЗИ Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти; 2. документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице. (9) В 7-дневен срок от подаване на документите по ал. 6, т. 1, ал. 7 и 8, директорът на РЗИ прекратява издаденото разрешение със заповед съгласно приложение 3в. 2. В чл. 9 думите приета с Постановление 295 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г.) се заменят с приета с Постановление 97 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г., изм. и доп., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3, 14 и 32 от 2016, Решение 13049/2015 г. на ВАС на РБ бр. 32 от 2016 г., бр. 62 и 74 от 2016 г., бр. 2, 8 и 102 от 2017 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) 3. В Приложение 1 към чл. 3 преди думата град се добавя: Заявявам, че желая да получавам документи и съобщения, както и индивидуалния административен акт, който да бъде издаден по заявлението ми по следния начин: - на място в РЗИ (в Звеното за административно обслужване), или

2 - по електронен път на следния електронен адрес:, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване, или - на следния персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни - на следния мобилен или стационарен телефонен номер:., който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или (вярното се огражда и се дописва необходимата информация при налично поле за това) 4. В Приложение 2 към чл. 4, ал. 2 думите в РЗИ се заличават. 5. Създава се Приложение 3а към чл. 4, ал. 6, т. 1: Приложение 3а към чл. 4, ал. 6, т. 1 ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЗАЯВЛЕНИЕ за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от:... представлявано от... (трите имена на лекаря/лекаря по дентална медицина) с адрес на лечебното заведение:..., вписано в Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите с рег...., том..., партида... адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка:...

3 Заявявам желание да бъде прекратено издаденото от Вас Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.../... г. на..., представлявано от:..., считано от г. Приложения: - Оригинал на издаденото от РЗИ Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти; - Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично). Заявявам, че желая да получавам документи, съобщения и индивидуалния административен акт, който да бъде издаден по следния начин: - на място в РЗИ (в Звеното за административно обслужване), или - по електронен път на следния електронен адрес:, съставения документ от информационна система за връчване, или - на следния персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни - на следния мобилен или стационарен телефонен номер:., съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или (вярното се огражда и се дописва необходимата информация при налично поле за това) Заявител:... (имена) Подпис:... Дата: Създава се Приложение 3б към чл. 4, ал. 8: Приложение 3б към чл. 4, ал. 8

4 ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЗАЯВЛЕНИЕ за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от наследник/законен представител: (имена, ЕГН) на... (трите имена на лекаря/лекаря по дентална медицина) адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка: Заявявам желание да бъде прекратено издаденото от Вас Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.../... г. на..., представлявано от:..., на адрес на лечебното заведение:......, считано от г. Приложения: - Оригинал на издаденото от РЗИ Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти; - Документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице. Заявявам, че желая да получавам документи, съобщения и индивидуалния административен акт, който да бъде издаден по заявлението ми по следния начин: - на място в РЗИ (в Звеното за административно обслужване), или - по електронен път на следния електронен адрес:, съставения документ от информационна система за връчване, или - на следния персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни

5 - на следния мобилен или стационарен телефонен номер:., съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или (вярното се огражда и се дописва необходимата информация при налично поле за това) Подпис:... Дата: Приложение 3в към чл. 4, ал. 9 се изменя така: Приложение 3в към чл. 4, ал. 8 ЗАПОВЕД.../... г. гр...., На основание чл. 4, ал. 9 от Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти ПРЕКРАТЯВАМ: Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.../... г. на..., представлявано от:..., на адрес:... Мотиви: Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд гр.... Настоящата заповед да се връчи на... Директор на Регионална здравна инспекция ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 8. В Наредба 8 от 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки (обн.,

6 ДВ, бр. 24 от 2007 г., изм. и доп., бр. 25 от 2018 г.) Приложение 3 към чл. 5, ал. 1 се изменя така: Приложение 3 към чл. 5, ал. 1 наименование на лечебното заведение, населено място ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО изх. Дата З А Я В Л Е Н И Е за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научномедицински нужди на кръв и кръвни съставки На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба 8 от 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, искам Вашето разрешение за изтегляне от употреба на следните единици кръв и кръвни съставки: Идентификационен номер на единицата кръв или кръвна съставка вид Кръв ЕК ТК Плазма Причина за изтегляне от употреба Изтегляне от употреба унищожаване Учебни/научни нужди

7 Настоящото заявление е съставено въз основа на Протокол./.. от заседание на комисията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, назначена със Заповед./.. ( на заповедта дата) Заявявам, че желая да получавам документи, съобщения и индивидуалния административен акт, който да бъде издаден по заявлението ми по следния начин: - на място в МЗ, или - по електронен път на следния електронен адрес:, съставения документ от информационна система за връчване, или - на следния персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни - на следния мобилен или стационарен телефонен номер:., съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или (вярното се огражда и се дописва необходимата информация при налично поле за това) Ръководител:.. (име, подпис, печат) КИРИЛ АНАНИЕВ Министър на здравеопазването

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. и доп.,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) 1. В чл. 1 се правят следните

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106

Подробно