О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ"

Препис

1 От решение 120 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада за осъществените от НЧ Н.Й.Вапцаров -1961г., гр.маджарово дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година. проведено на г., Протокол 17, т.1 от дневния ред по доклад 1 при

2 От решение 121 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 121 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада за осъществените от НЧ Искра 2009 г. - с.бориславци дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година. проведено на г., Протокол 17, т.2 от дневния ред по доклад 2 при против 0 и въздържали се - 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински

3 От решение 122 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 122 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада за осъществените от НЧ Тракия 2011г. - с.ефрем дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година. проведено на г., Протокол 17, т.3 от дневния ред по доклад 3 при

4 От решение 123 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 123 На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет - Маджарово приема отчета за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016 година. проведено на г., Протокол 17, т.4 от дневния ред по доклад 4 при

5 От решение 124 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 124 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за неговото прилагане Общински съвет - Маджарово приема Общинската програма за закрила на детето за 2017 година. проведено на г., Протокол 17, т.5 от дневния ред по доклад 5 при

6 От решение 125 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 125 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане Общински съвет - Маджарово приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Маджарово за 2018 година. проведено на г., Протокол 17, т.6 от дневния ред по доклад 6 при

7 От решение 126 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 126 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 от Наредба 5 от г. за предучилищното образование, Общински съвет - Маджарово приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на община Маджарово. проведено на г., Протокол 17, т.7 от дневния ред по доклад 7 при

8 От решение 127 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 127 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Маджарово отменя чл.30 от Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Маджарово в частта му, с която са предвидени глоби за нарушаване на чл.16, ал.2 от същата наредба. проведено на г., Протокол 17, т.8 от дневния ред по доклад 8 при

9 От решение 128 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 128 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет - Маджарово изменя Наредба 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Маджарово, както следва: 1.Отменя чл.2, ал.1, т.4, чл.13 а, ал.5 и чл.30, ал.1 и ал.2 от Наредба 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Маджарово; 2.В чл. 4 създава нова т.3: т.3 - постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. проведено на г., Протокол 17, т.9 от дневния ред по доклад 9 при

10 От решение 129 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 129 На основание чл.21, ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.50, ал.2 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.8 от Глава ІІ Такси по закона за водите от Тарифата за таксите за водовземане, приета с постановление на Министерски съвет 177/ г. в сила от год.., Общински съвет Маджарово, приема изменение и допълнение на Наредба 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Маджарово, както следва: І. Създава нов Раздел ІХ Такси за издаване на разрешения за водовземане и за ползване на водни обекти, включително язовири и микроязовири публична общинска собственост. 1. Създава се нов чл.28а в раздел ІХ за издаването на разрешения за водовземане и за ползване на водни обекти, включително язовири и микроязовири публична общинска собственост, се заплащат преди издаване на разрешителното следните такси: Ал.1 За издаване на разрешително за водовземане от водни обекти, включително язовири и микроязовири публична общинска собственост 250,00лв.; Ал.2 За издаване на разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал1, т.3 от Закона за водите 250,00лв.; Ал.3 За продължаване срока за разрешенията по ал.1 и ал.2 100,00лв.; Ал.4 За изменение и/или допълнение на разрешителните по ал.1 и ал.2 130,00лв.; 2. Създава се нов чл.28б в раздел ІХ - за правото на използване на води и водни обекти, публична общинска собственост, се заплаща такси както следва: Ал.1 Такса за водовземане от повърхностен воден обект. т.1. Размера на таксата по ал.1 се определя по формулата Т = Е х W, където Т е размерът на дължимата годишна такса в лева, Е единичния размер на таксата за водовземане в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата в лв./куб.м., W размерът на ползвания годишен воден обем. т.2. Отнетия при водовземането обем вода се измерва посредством, отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. В случай на повреда или несертифициране на измервателните устройства, както и при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателното устройство, установена с двустранен протокол между органа издаващ разрешителното и ползвателя, таксата за водовземане се определя на базата на максимално разрешеното водно количество в разрешителното.

11 по ред Цел на ползваната вода Единичен размер на таксата Е ( лв./куб.м.) 0,03 1. Питейно-битово водоснабдяване 2. Напояване на земеделски 0,001 култури, животновъдство, аквакултури 3. Охлаждане 0, Промишлено водоснабдяване 0, Всички други цели 0,065 Ал.2 Такса за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения. т.1. Размера на таксата по ал.6 се определя по формулата Т = Е х W, където Т е размерът на дължимата годишна такса в лева, Е единичния размер на таксата в лв./куб.м., W размерът на иззетия обем наносен материал. т.2. Единичния размер на таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения е 1лв./куб.м., иззет наносет материал от водния обект. т.3. Таксите по ал.1 и ал.2 са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март на следващата година по бюджетната сметка на общината за издадени разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти, включително язовири и микроязовири публична общинска собственост. проведено на г., Протокол 17, т.10 от дневния ред по доклад 10 при

12 От решение 130 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.89, ал.2 от ЗДБРБ за 2017 г. Общински съвет Маджарово дава съгласие кмета на община Маджарово да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа, а именно: 1. Основен ремонт на улици по населени места лв. 2. Реконструкция на разрушена подпорна стена на водостоци при км на път HKV 3110/разклон с.малко брягово с.бориславци с.голяма долина/ лв. 3. Основен ремонт на път HKV 2105/разклон III8081 гр.маджарово с.сеноклас лв. проведено на г., Протокол 17, т.11 от дневния ред по доклад 11 при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за

13 От решение 131 протокол 17/ г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 131 На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.83, ал.3 от Закона за публичните финанси Общински съвет Маджарово одобрява предложената бюджетна прогноза за периода г. на община Маджарово. проведено на г., Протокол 17, т.12 от дневния ред по доклад 12 при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 228 протокол 32/ 29.07.2010 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 228 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Маджарово

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно