Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено"

Препис

1 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: Мярка Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия Сума: Преране на бивш военен завод в зона за бизнес (тържище за земеделска продукция, складове, открити изложбени площи, производство). Подобряване на техническата инфра в общинската бизнес зона Перистър" ОБ, ЧФФ ОБ, ЧФФ Проекти за насърчаване на предприемачеството ФЕС, ЦБ, ЧФФ Дейност ЗВ II Обща сума на ОПР: Сума: Мярка Развитие на общинската инфра за подобряване информационното и административно обслужване на бизнеса Сума: Въвеждане на информационно комуникационни технологии на всички нива на администриране ФЕС, ЦБ, ОБ, ПЧП Изграждане и функциониране на областен ФЕС, ЦБ информационен център в гр. Осигуряване функционирането на Областен ФЕС, ЦБ информационен център - Осигуряване функционирането на Областен ФЕС, ЦБ информационен център - II Специфична цел 1.2. Развитието на ключови за региона производства, двигател на общинската икономика Сума: Мярка Разширение и модернизация на биотехнологичните производства Сума: Разширение и модернизация на биотехнологичните производства ЧФФ Биовет АД, Балканфарма Мярка Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост Сума: Амилум, Пилко, Реконструкция и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост ЧФФ Хлебозавод, Амета Холдинг, Млин - 1/13

2 Инвестиции в преработка/маркетинг на ФЕС, ЦБ, ЧФФ селскостопански продукти Изменена! Мярка Насърчаване на дейността на предприятията в общината Сума: Проекти за повишаване на производствения ФЕС, ЦБ, ЧФФ капацитет Проекти за създаване и внедряване на иновации в ФЕС, ЦБ, ЧФФ предприятията Проекти за подобряване на енергийната и ФЕС, ЦБ, ЧФФ ресурсна ефективност на предприятията Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на горскостопанските ресурси Сума: Мярка Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на селскостопанското производство и животновъдството Сума: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за развитие на зърнопроизводството ЧФФ Земеделски производители Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за изграждане на масиви с трайни насаждения за селскостопански и индустриални цели ЧФФ Подпомагане развитието на пчеларството ФЕС, ЦБ, ЧФФ Инвестиции в земеделски стопанства (в т.ч. стартова помощ за млади земеделски стопани, стартова помощ за развитие на малки стопанства) ФЕС, ЦБ, ЧФФ Мярка Разработване и изпълнение на Програма за опазването и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски територии Сума: Разработване и изпълнение на горскостопански дейности за насърчаване ефективното използване на множеството продукти и услуги от горите, с което да се осигури икономическа стабилност и широк кръг от екологични и социални ползи ФЕС, ЦБ, ОБ Оборудване с механизация и техника за изпълнение на горскостопанските дейности ФЕС, ЦБ, ОБ Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика Сума: /13

3 Мярка Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфра за обогатяване на предлагания туристически продукт Сума: Подобряване достъпа до туристическите обекти чрез изграждане на достъпна инфра ФЕС, ЦБ Реализация на проект Абритус мистика и МК, РИМ ФЕС, ЦБ реалност в НАР Абритус. Раз Реконструкция и иновиране на етнографските Читалища, РИМ ФЕС, ЦБ комплекси в общината Раз Археологическо проучване, реставрация и консервация, експониране и социализация на МК, РИМ ФЕС, ЦБ археологическите обекти на територията на Раз. Мярка Разширяване и обогатяване на съществуващите и изработване на нови туристически атракции Сума: Промотиране на иновативни културни събития ФЕС, ЦБ градът е сцена ФЕС, ЦБ Реализация на проекти за разработване на нови туристически атракции въз основа на културноисторическите и природни дадености на общината. Създаване на нови анимации, свързани с кулинарните традиции, винарството, античните римски ритуали и ритуалните практики на местното население ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ Проект ЗВ III Мярка Развитие на алтернативния туризъм Сума: Разработване на проекти в областта на селския, ФЕС, ЦБ, ЧФФ кулинарен и винен туризъм. Разработване на проекти в областта на събитийния/фестивален/, конферентния и ФЕС, ЦБ, ЧФФ спортен туризъм. Мярка Разширяване дейността на общинския ТИЦ Сума: /13

4 Организиране на изнесени промоции за туристическия потенциал и възможностите на и региона в други градове на страната, в ОБ побратимените и партньорски градове, в българските културно-информационни центрове в чужбина и др. Приоритет 2. Устойчиво интегрирано териториално развитие Изготвяне на нов общ устройствен план на община. Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфра в гр. - гаранция за интегрирано градско развитие в зоните със социални и публични функции и с потенциал за икономическо развитие. Проекти за благоустрояване на квартални територии извън зоните за въздействие по ИПГВР Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа. /с кредитни средства/ Проекти за разширение, реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадъчни води ЦБ ФЕС, ЦБ ФЕС, ОБ ЦБ, ОБ ОБ ФЕС, ЦБ, ОБ, партньорски градове Сума: Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи Сума: Мярка Изготвяне на устройствени планове за територията на общината и за гр. Сума: Мярка Изготвяне на инвестиционни проекти и проектопредложения за чрез оперативните програми, бюджета и др. източници Водоснабдяване - Дунав Сума: Специфична цел 2.2. Интегрирано развитие на гр. Сума: Мярка Благоустрояване и естетиезиране на вътрешноквартални пространства и зелена система, изграждане и иновиране на места за игра, спорт и отдих Сума: Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на ФЕС, ЦБ 4/13

5 Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", ФЕС, ЦБ Проект ЗВ I Паркоустрояване, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови зелени площи, алейна мрежа и зони за обществен отдих, изграждане на нови и реконструкция на съществуващи спортни и детски площадки извън обхвата на ИПГВР ФЕС, ЦБ, ОБ, ЧФФ Мярка Изграждане и рехабилитация на многофункционални бази за културни, спортни и други алтернативни занимания и дейности Сума: Развитие територията на спортна база Абритус като многофункционален спортен комплекс ФЕС, ЦБ, ОБ, ЧФФ Мярка Рехабилитация и доизграждане на уличната инфра, мостови съоръжения, подлези и паркинги Сума: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда в Зона със социален характер ОБ Проект ЗВ I Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа (включително шумозаглушаване), тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда в Зона с потенциал за икономическо развитие ОБ Проект ЗВ II Реконструкция, рехабилитация и разширение на уличната мрежа, тротоари, пешеходни и велоалеи, мостови съоръжения и създаване на достъпна среда в Зона на публични функции с висока обществена значимост ОБ Проект ЗВ III Мярка Реконструкция и обновяване на здравната, образователната, социалната и културната инфра с мерки за енергийна ефективност Реконструкция и модернизация на МБАЛ Св.Иван Рилски ФЕС, ЦБ, ЧФФ МБАЛ Сума: /13

6 Повишаване енергийната ефективност на образователната инфра в община, съпътстваща устойчиво развитие ФЕС, ЦБ Ремонт, обновяване на материално- техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр ФЕС, ЦБ Проект ЗВ I Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в Зона на публични функции с висока обществена значимост ФЕС, ЦБ, ОБ Проект ЗВ III Изграждане на подходяща и ефективна социална инфра за деца и младежи с увреждания в Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания гр ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ Осигуряване на материална база за предоставяне на резидентна социална услуга Център за настаняване от семеен тип, чрез вътрешно преустройство на етажи от сграда и внедряване на мерки за енергийна ефективност ФЕС, ЦБ Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ФЕС, ЦБ МРРБ, собственици на жилища Мярка Реконструкция и доизграждане на мрежите и системите за водоснабдяване, отпадни и повърхностни води Сума: Доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежа и ФЕС, ЦБ пречиствателна станция за отпадни води, гр. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК мрежа на територията на ФЕС, ЦБ, ОБ града 6/13

7 Мярка Подобряване на битовите условия, в т.ч. за уязвими групи от населението, чрез доизграждане и развитие на подходяща техническа инфра Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. Орел, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания. Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфра в община за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи Обновяване на пешеходната зона между площад Ларго и ул. Жеравна с включени рампи за хора в неравностойно положение ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ ФЕС, ОБ Проект ЗВ I Дейност 3BI Дейност ЗВ I , ДБТ Мярка Подобряване на състоянието на съществуващите системи и техническата инфра в централното градско ядро за повишаване сигурността на населението Реконструкция на улично и алейно осветление ФЕС, ЦБ, ОБ Изграждане на системи за видео-наблюдение и ФЕС, ЦБ, ОБ светофарни уредби в. Мярка Изграждане и модернизиране на сгради и инфра с административни и обществени функции за подобряване на предоставените услуги Сума: Мярка Създаване на достъпна физическа среда Сума: Сума: Сума: Покриване и модернизиране на Кооперативния пазар в ж.к. Орел и изграждане на кътчета за отдих на територията му ФЕС, ЦБ, ОБ Проект ЗВ I Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда в ж.к. Орел с обособяване на изнесени офиси за административно обслужване на населението и интернет център ФЕС, ЦБ, ОБ Проект ЗВ I Специфична цел 2.3. Доизграждане и развитие на техническата инфра за засилване на икономическото и социалнотериториално сближаване на територията на общината Сума: /13

8 Мярка Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места и уличната мрежа в селата Сума: Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, свързваща населените места ЦБ, ОБ Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината. Реконструкция и модернизация на пътища първи, втори и трети клас, свързващи община със съседните общини и области ЦБ, ОБ ФЕС, ЦБ Мярка Реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа Сума: Областно пътно управление Мярка Изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции в населени места с над 2000 е.ж. Сума: Изграждане на канализации за отпадни води и реконструкции на водопроводните мрежи в ФЕС, ЦБ, ОБ населените места в общината Мярка Подобряване на публичната инфра в селските райони на общината Сума: Изграждане, реконструкция и обновяване на зони за отдих и спорт в населените места ФЕС, ЦБ, ОБ, ЧФФ Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и опазване на природата Сума: Мярка Подобряване на качеството на водите, въздуха и почвите Сума: Подобряване на екологичната обстановка чрез прочистване и рехабилитация на коритото на р. Бели Лом и прилежащите брегови ивици ЦБ, ОБ Проект ЗВ III Мярка Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието Сума: Изграждане на общински приют за безстопанствени животни с кастрационен център - гр ОБ Мярка Планиране, управление и поддържане на зелената система Сума: Паспортизация и обновяване на амортизираната улична дървесна растителност ЦБ Мярка Подобряване управлението на отпадъците Сума: /13

9 Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО ФЕС, ЦБ, ОБ Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр ЦБ Приоритет 3. Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението Сума: Сума: Мярка Оптимизиране и ефективно използване на образователната инфра Сума: Преране и оптимизиране на училищната мрежа за осигуряване на равен достъп и качествено образование. Преобразуване и развитие на извънучилищните образователни институции с цел оптимизиране на извън училищните форми на обучение и възпитание ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ Мярка Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене Подкрепа на педагогическите иновации, квалификация и продължаващо обучение на заинтересованите страни (учители, ръководители, родители) ФЕС, ЦБ Мярка Образователна среда за активно социално приобщаване, частни Сума: Сума: Осигуряване на условия за активно социално приобщаване на деца от социално уязвими групи (деца от маргинализираните общности, деца със специални образователни потребности, деца с девиантно поведение и други) ФЕС, ЦБ Формиране на социални и граждански компетентности, кариерно ориентиране, свободно време, талантливи деца и деца в риск, доброволчество, ученически съвети ФЕС, ЦБ Мярка Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни Внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и оборудване в ФЕС, ЦБ, ОБ образователния процес. Училища Сума: /13

10 Мярка Изграждане на партньорски връзки между средните и висшите училища с Популяризиране и включване в проект Ученически и студентски практики ФЕС, ЦБ Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на Мярка Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални Стаж за млади хора и адаптиране в работната среда ФЕС, ЦБ Реализация на проекти за квалификация/преквалификация, финансирани по Оперативна програма Развитие на човешките ФЕС, ЦБ ресурси. Учебни заведения и частни АЗ, ДБТ АЗ, ДБТ Сума: Сума: Сума: Субсидирана и защитена заетост за лица, които не могат да се реализират на пазара на труда ФЕС, ЦБ АЗ, ДБТ Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до здравни услуги на населението Сума: Мярка Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на заболяванията Организиране на профилактични прегледи на социално значими заболявания ФЕС, ЦБ Създаване условия за осигуряване на здравни услуги на социално слаби лица с прекъснати ФЕС, ЦБ здравно осигурителни права Мярка Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги Насърчаване разкриването на нови здравни практики ФЕС, ЦБ, ОБ, ЧФФ Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията Мярка Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи Развитие на политики и мерки за социално включване. Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ Сума: Сума: Сума: Сума: /13

11 Мярка Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности Сума: Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. за почасово предоставяне на услуги за социално включване ФЕС, ЦБ Проекти за осигуряване на топъл обяд в община Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ Разкриване на социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на хората с увреждания и старите хора ФЕС, ЦБ Развитие на социалното предприемачество и социалната икономика за подкрепа на рисковите групи ФЕС, ЦБ Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с увреждания и стари хора и трансформиране за предоставяне на социални услуги в общността ФЕС, ЦБ Мярка Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа за деца и младежи Сума: Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип. Разкриване на нови социални услуги, алтернативни на институционалните ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ ФЕС, ЦБ Специфична цел 3.5. Съхраняване на културна идентичност и създаване на условия за богат културен живот, спорт и свободно време, ДБТ Сума: Мярка Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на всички представители на местната общност Сума: /13

12 Обогатяване дейността на читалищата, като специфични културни и просветни центрове на населението. Разработване на проекти по ОП и други донори, целящи съхраняването на нематериалното културно наследство ЦБ, ОБ ОБ, читалища, читалища Мярка Обогатяване на възможностите за изява на даровити деца и младежи Сума: Организиране на различни форми за изява прегледи на любителското творчество, фестивали, конкурси, изложби и др ОБ, частни Мярка Обогатяване и реализация на общинския културен календар Обогатяване на изявите, насочени към интересите на местната общност събори, ОБ панаири, фестивали и др., частни Сума: Мярка Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на населението Сума: Реализация на събития в рамките на общински спортен календар ОБ Спортни клубове, частни Приоритет 4. Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса Сума: Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество Сума: Мярка Подобряване на възможностите на местното самоуправление чрез ефективно междуобщинско сътрудничество Сума: Разработване на съвместни проектни инициативи с други общини ОБ Общини от Р. България Мярка Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество със те на държавното управление Сума: Дейности по изпълнение на стратегията Електронно правителство на Р. България и въвеждане на електронни услуги ОБ Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги Държавни,, бизнес Мярка Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени услуги Сума: Сума: /13

13 Повишаване квалификацията на служителите на община за по качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса ФЕС, ЦБ Подобряване на административния капацитет на за изпълнение на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР г ФЕС, ЦБ Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на гражданското общество в подкрепа на местното развитие Сума: Мярка Разширяване на мрежата за партньорство Сума: Разширяване сътрудничеството с побратимените градове, чрез реализация на съвместни проекти ОБ Побратимени градове Иницииране на нови партньорски връзки с градове и общини от ЕС ОБ Градове и общини от ЕС Реализиране на съвместни бизнес инициативи между побратимените и партньорски градове ОБ Побратимени градове Мярка Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения на регионално, национално и международно ниво Сума: Сътрудничество и реализация на съвместни проекти и инициативи с НСОРБ. Участие и сътрудничество с регионалните и межународни сдружения ОБ ОБ НСОРБ, Общини, Легенда: ОБ общински бюджет; МПФ местни публични фондове; ЦБ централен бюджет; ФЕС фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР); ПЧП - публичночастно партньорство; ДИ други източници; ЧФФ частни фондове, фирми. 13/13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

Microsoft Word - Programa docx

Microsoft Word - Programa docx П Р О Г Р А М А З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Щ И Н А Р А З Г Р А Д за периода 2015 2019 г. Настоящата Програма за управление на Община Разград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44,

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно