ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И"

Препис

1 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от година ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова Заместник кмет на Община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2015 година. Вносител: Златка Жечева Маринова Заместник кмет на Община Кричим Докладва: Златка Жечева Маринова Заместник кмет на Община Кричим Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2015, както следва: 1. Точка ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, дейност Очаквани приходи, буква Б. От разпореждане с имоти общинска собственост се актуализира: по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти общинска собственост Било: Става: Всичко от разпореждане с имоти общинска собственост Било: Става: Точка III Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, буква Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КРИЧИМ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ се допълва: по Описание на имота ред Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КРИЧИМ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 71. Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,722 дка, находящ се в

2 землището на град Кричим, местност: Адалъка, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1002 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 100, том 20, ре 6901 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 1,122 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Русковица, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 391 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 51, том 8, ре 3054 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,901 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Герена, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 364 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 200, том 4, ре 1877 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,607 дка, находящ се в землището на град Кричим, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 638 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 194, том 79, ре от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 4,880 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Адалъка, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 361 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 12, том 5, ре 1889 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 1,383 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Гьола, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 639 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 195, том 79, ре от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 1,374 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Гьола, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 631 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 188, том 79, ре от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,354 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Гьола, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ , ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 890 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 137, том 10, ре 3435 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,481 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Адалъка, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1006 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 96, том 20, ре 6897 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, 2

3 представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,285 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Герена, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 812 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 135, том 7, ре 2439 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,473 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Русковица, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 393 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 31, том 8, ре 3034 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 1,097 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Русковица, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 389 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 59, том 8, ре 3063 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 2,211 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Джевизлика, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 335 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 21, том 3, ре 1152 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,991 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Адалъка, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1001 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 101, том 20, ре 6902 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София и изменена със Заповед от на Началника на СГКК гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 2,296 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Турски гробища, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1141 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 63, том 58, ре от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София и изменена със Заповед от на Началника на СГКК гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,806 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Янък Таш, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1126 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 104, том 56, ре от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София и изменена със Заповед от на Началника на СГКК гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,439 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Янък Таш, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1144 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 66, том 58, ре от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 1,122 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Русковица, при съседи: ПИ ; ПИ 3

4 ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 391 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 51, том 8, ре 3054 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на гр. Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ зедемеделска територия с площ: 6,664 дка, находящ се в землището на град Кричим, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1177 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 132, том 49, ре от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,900 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Джевизлика, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 866 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 134, том 10, ре 3432 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,899 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Джевизлика, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 871 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 130, том 10, ре 3428 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,998 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Горката, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 773 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 109, том 5, ре 1785 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя и площ: 3,217 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Горката, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 934 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 80, том 14, ре 4730 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,350 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Чукурлука, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 807 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 38, том 7, ре 2442 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя и площ: 2,708 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Кутела, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 1178 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 131, том 49, ре от

5 5 96. Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,488 дка, находящ се в землището на гр. Кричим, местност: Герена, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 894 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 54, том 12, ре 3939 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,450 дка, находящ се в землището на гр. Кричим, местност: Джевизлика, при съседи: ПИ ; ПИ ; ПИ ; ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 338 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 36, том 3, ре 1176 от Поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на град Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,346 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: Адалъка, при съседи: ПИ и ПИ , актуван с акт за частна общинска собственост 354 от , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, под номер 16, том 5, ре 1893 от ,50 кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор по КК на гр. Кричим, одобрена със Заповед РД от на Изпълнителния директор на АГКК София, последно изменение, засягащо имота одобрено със Заповед КД / на Началника на СГКК Пловдив, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул , целият с площ 693 кв.м., с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 1901, 1902, 1977, кв. 30, парцел І 1977, при съседи поземлени имоти с идентификатори ; ; ; , актуван с акт за частна общинска собственост 326/ , вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, акт 2, том 75 от Точка VІ. Списък на обектите от първостепенно значение за община Кричим, се допълва: ОБЕКТ по ред 9. Изработване на ПУП ПРЗ за част от имот , целият с площ 5 171,603 дка, с НТП: друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост на МЗХ, без информация за документи, с цел обособяване на обект публична общинска собственост от първостепенно значение за реализиране на проект По следите на древността една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА. Общ брой общински съветници: 13 Брой присъствали на гласуването: 10 ГЛАСУВАЛИ: ЗА 10; ПРОТИВ няма; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма. АХ/КМ Председател на ОбС:. / А. Хаджиева /

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 284, взето с Протокол 30 от год. на ОбС Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 284, взето с Протокол 30 от год. на ОбС Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 284, взето с Протокол 30 от 11.02.2015 год. на ОбС Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 99.226 Сухата чешма Изоставена нива 15.697дка

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ

РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ Приложение 1 към Решение 35, взето с Протокол 4 от 27.01.2016 год. на ОбС Кричим ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169дка

Подробно

Microsoft Word - приложение 1 към решение № зеделски земи

Microsoft Word - приложение 1 към решение № зеделски земи ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 258, взето с Протокол 30 от 30.01.2018 год. на ОбС-Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169дка

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно