+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

Размер: px
Започни от страница:

Download "+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на"

Препис

1 + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката. Автор на дисертационния труд: Илко Ангелов Великов Тема на дисертационния труд: МОДИФИЦИРАН МЕТОД НА БЕЙС ЗА ЛОГИЧЕСКИ ИЗВОД В ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ 1. Информация за дисертанта Дисертантът е зачислен по докторска програма към катедра Информационни технологии и комуникации, факултет Приложна информатика и статистика на УНСС, по научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката направление 3.8 Икономика, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 1050/ г. Обучението е осъществено в самостоятелна форма през периода г г. 1

2 Илко Ангелов Великов е роден на 17 април 1965 г. в гр. В. Търново. Завършва специалност Социално-икономическа информация УНСС гр. София през 1990 г. Той е дългогодишен преподавател към катедра Информационни технологии и комуникации в УНСС, познава актуалните тенденции и проблеми в приложението на информационните технологии, умее теоретично да ги представя и да търси практическите им решения. Това определя и неговите изследователски интереси, които са в областта на изкуствения интелект, WEB-дизайна и графичнния дизайн. В научната си практика Илко Великов е участвал в множество научни форуми, където е представил свои виждания, между които са и основните постановки от настоящия дисертационен труд. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният за рецензиране дисертационен труд е в общ обем от 147 страници. В структурно отношение се състои от въведение, четири глави, заключение и приложения. Изследването включва 15 фигури, 5 таблици. Рецензираната дисертация е актуална, защото експертните системи са ярко и прогресиращо направление в областта на изкуствения интелект. Експертните системи са от специален клас на изкуствения интелект, позволяващи използването им при решаването на задачи в области на човешката дейност, в които знанията са представени в описателна форма и където е трудно, а в повечето случаи и невъзможно използването на масово разпространените математически модели. Натрупаният опит от изследвания в областта на изкуствения интелект показва, че един от централните проблеми за създаване на интелигентни системи е свързан с придобиването, представянето, 2

3 натрупването и интелигентното използване на значителни по обем знания. Ефективната им реализация в голяма степен зависи от наличието на нови принципи и модерни средства за обработка на знанията. Актуалността на темата се засилва и от факта, че нейната необходимост и ефективност се прилага в една особено чувствителна област, каквато безспорно е ранното сигнализиране за възникване на конфликти и кризисни ситуации в стопанския и обществения живот. За обект на изследването са посочени механизмите за логически извод в експертни системи и по-специално този на Бейс, а за предмет - намирането на решение на проблема, свързан с формализирането на необходимите за изчисленията експертни знания при приложението на механизма на Бейс и използването на този модифициран механизъм за логически извод в системи за ранното сигнализиране за възникване на конфликти и кризисни ситуации. Основната теза в разработката е, че да се разшири полето на приложимост на механизъма на Бейс за логически извод в експертни системи, е необходимо и възможно той да бъде адекватно модифициран. Такава постановка логично формира три основни работни хипотези: 1. Използването на интервали вместо числа във формулите на Бейс улеснява даването на експертни оценки при създаването на базата от знания на една експертна система. Това от своя страна обаче налага модифициране на споменатите формули. Такова едно модифициране е правомерно и изчисленията по тях могат да дадат резултат. 2. Преди да бъдат използвани в механизъма на Бейс за логически извод, оценките на множество експерти, изразени в интервали, трябва да бъдат агрегирани. За целта може да бъде използван методът на експертоните, като полученият в резултат на това интервал е израз на 3

4 обобщеното експертно мнение и може да бъде използван в процеса на логически извод. 3. Създаването на експертна система в тази област на изследване на обществения живот е възможно, оправдано и разумно. Модифицираният механизъм за логически извод на Бейс е приложим като основен в една такава система. Считам, че тези формулировки са правилни и съответстват на поставените цели и задачи, но със забележката, че те трябва да присъстват в основното изложение на дисертацията. Представените теоретични постановки са подкрепени с подходящи и логически обосновани цитирания на литературни източници. В изследването са използвани 73 литературни източника (преобладаващо чужди), които са използвани коректно и целесъобразно. Разработката е добре структурирана. Използван е традиционният подход най-напред са разгледани теоретичните аспекти на проблема - глава първа и втора. В глава трета е изложена базата, на която е построен експерименталния модел за доказване на теоретичните постановки и в глава четвърта е представен модел на експертна система за ранното сигнализиране за възникване на кризи и конфликти. Към всяка една от главите има формулирани изводи и обобщения, които са синтезирани и логически свързани помежду си. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Изследването разкрива основните проблеми при използването на експертните системи, като специално внимание е отделено на механизмите за логически извод и по-специално на този на Бейс, позволяващ поетапно доказване на хипотези чрез привличане на 4

5 доказателства в подкрепа или срещу хипотезата. Напълно споделям мнението на автора, че прилагането съвременните експертни системи е ограничено от наличието на сериозни техни недостатъци Традиционните са, че подобни решения са големи по обем и сложност, трудно се създават, внедряват и особено поддържат. Освен това съществуват и някои специфични проблеми, сред които се откроява формализирането на необходимите за изчисленията експертни знания. В тази връзка трябва да се посочи, че разнородната среда, в която оперират експертните системи, често създава сериозни затруднения във функционирането им, а отстраняването на проблемите е една от основните задачи, която изисква висока квалификация и практически умения. В настоящата разработка е направен опит да се преодолеят част от тези недостатъци чрез прилагане на статистически подход към агрегирането на експертните оценки и комбинирането на Бейсовия механизъм за логически извод с него. Положителен момент в дисертационния труд е идеята да се предложи такъв модифициран метод и да се докаже неговата ефективност и приложимост в експертните системи. Всичко това има определено практическо значение, като изводите и решенията могат да внесат съществено подобрение в използването на експертните системи. Направените теоретични постановки от дисертанта намират своята област на приложение в системите за ранното сигнализиране за възникване на конфликти и кризисни ситуации. Предложена е експертна система с интегриран в нея вероятностно-статистически механизъм за логически извод и адекватна на него структура на данните и механизъм за самообучение. 5

6 4. Оценка на научните и научно-приложните приноси Сред многото достойнства на представената разработка могат да се посочат следните научни и научно-приложни приноси: изследвани са и точно са определени особеностите на експертните системи и възможността за модифициране на някои техни компоненти; намерен е начин да се коригира изкривяването на експертизите в резултат на взаимната корелация на свидетелства с помощта на модифициран механизъм за логически извод, с което се цели даването на по-адекватни оценки на хипотезите, проверявани с него; предложен е начин за прилагане на метода на експертоните при формализирането на знанията за целите на експертните системи; разработени са модифицирани формули за интервални изчисления на априорен шанс, отношение на вероятности и апостериорен шанс при механизъма за логически извод на Бейс; извършено е детайлно проучване на компонентите и процесите на системата за ранното сигнализиране, за да се аргументира целесъобразността от разработването на експертна система за нея; разработен е и е представен прототип на експертна система за ранно сигнализиране, извършващ експертиза в областта на политическата стабилност. 6

7 5. Оценка на публикациите по дисертацията Докторантът е представил 6 публикации по темата на дисертацията. Публикациите са 1 статия и 5 доклада, които отговарят на изискванията. 6. Оценка на автореферата Авторефератът е в обем от 37 страници и отразява основните моменти от дисертацията и постигнатите изследователски резултати. Към него са приложени още: Справка за основните научни приноси и Списък на публикациите, свързани с дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Към представената дисертационна работа могат да се отправят критични бележки, които са обособени в две групи общи и конкретни. Общите бележки се отнасят до следното: 1. Основните елементи на дисертационния труд ( предмет, обект и основна теза) са представени само в автореферата. Смятам, че е необходимо те да присъстват в основното съдържание на дисертацията. 2. Заключението е представено схематично без необходимите обобщения и изводи. Като конкретните бележки могат да се посочат следните: 3. В представената принципна схема на експертна система липсват системата за самоусъвършенстване и някои от връзките между отделните компоненти. 4. В представената справка за използваната литература се забелязва съществен дисбаланс между чуждите и българските литературни източници. 7

8 5. Представената и анализирана система за ранна сигнализация, както и направените изводи, са насочени изключително към социално-политическата система и косвено към стопанската. На базата на последната констатация възникват два въпроса: 1. В какви стопански области би било ефективно използването на модела на експертна система, предложен в дисертацията? 2. Как са отразени те в българската специализирана литература? 8. Заключение Дисертационният труд на докторант на Илко Великов представлява самостоятелно изследване по актуален проблем, разгледан задълбочено и професионално. Той съдържа необходимите научни и научно-приложни приноси и отговаря на всички изисквания и критерии за присъждане на образователната и научна степен доктор. Всичко това ми дава основание да предложа на почитаемото Научно жури да присъди образователната и научна степен доктор по специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката на Илко Ангелов Великов. гр. Свищов, Подпис: г Проф. д-р Красимир Шишманов 8

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно