Microsoft Word - IT progr_7klas.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - IT progr_7klas.doc"

Препис

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VII КЛАС 3 I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно. Обучението по Информационни технологии (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота. Обучението по ИТ в седми клас се явява трети етап в обучението по ИТ в прогимназиалния етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в пети и шести клас знания, умения и отношения. Учебното е представено чрез очакваните резултати по за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: Компютърна система, Информация и информационни дейности, Електронна комуникация, Информационна култура. Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип. Заложеното в седми клас учебно се надгражда в останалите класове. Чрез заложените в седми клас се цели изграждане на отговорно поведение към данните, които се обработват чрез компютърни сис, създаване на умения за работа в екип, зачитане на интелектуалната собственост. II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VII КЛАС цели на обучението на учениците по ИТ в VII клас: 1. Да знаят основните технически параметри на частите на компютърната система и да извършват настройки операционната система на ниво потребителски интерфейс. 2. Да развият умения за работа по проект в екип и представяне на резултатите. 3. Да създават интегрирани документи съдържащи текст, графични изображения и таблици по зададени като използват информация получена по електронен път или чрез традиционни средства за обмен на информация. 4. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи. III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (колони 1 и 2 от приложението). IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (колони 3, 4 и 5 от приложението). V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ В VII КЛАС. 1

2 Преди започване на обучението на учениците в седми клас е необходимо да бъде направена проверка за входно ниво на знанията и уменията на учениците. Проверката на входното ниво има за цел да послужи за ориентир на учителя как да организира своята работа, така че да се постигнат целите заложени в колона 3 на учебната. И да може да се определи в края на шести клас напредъка в овладяването на основните компютърни умения. акценти в оценяване постиженията на учениците в VII клас е върху придобиването на практически умения за реализирането на определена задача на компютъра. Самият процес на реализация на поставената задача е труден за оценяване при групова работа в клас, поради невъзможността учителят да следи едновременно работата на всички ученици. Ето защо оценяването на постиженията на учениците става на база завършени проекти (учебни задачи) по отделните, а не изпълнението на една или друга задача, която е елемент от работата по проект. Наличието на краен резултат, който отговаря на първоначално поставената задача, е достатъчно основание да се счита, че ученикът притежава необходимите знания и умения за работа с изучаваните технологии. Като писмена форма на оценяване могат да бъдат използвани чек листове за проверка на знанията по предмета. Наличието на изброени твърдения, с които ученикът трябва да се съгласи или отхвърли, е лесно за разбиране от обучаемите и позволява реализирането на самооценка от тяхна страна. За самооценка могат да се използват и електронни тестови варианти. Проверката на знания в устна форма може да бъде направено чрез диалог, в който се поставят въпроси от учителя или другите ученици, свързани с реализирането на поставената задача, а не върху обясняването на основни принципи и понятия. Тук е препоръчително оценката на преподавателя да бъде направена в качествена, а не в количествена форма. VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ. Обучението по ИТ в VII клас се извършва основно на практическа основа. Провеждането на часове в изцяло лекционна форма не е препоръчително. Когато е необходимо наличието на такъв учебен час, учителят трябва да осигури наличието на активни фази, в които учениците да споделят своите знания или виждания по разглежданата тема. Акцентът при работата трябва да бъде върху разработването на учебни задачи, под формата на тематични проекти, чрез които се усвоява трайно и осъзнава предназначението на инструментариума в използваното програмно средство, е не върху механичното изпълнение на последователност от стъпки. Представянето на един или друг инструмент, команда или функция от изучаваното софтуерно средство става на базата необходимостта от неговото използване при решаване на конкретната задача, по която се работи. Ето защо подборът на задача за реализация в клас трябва да бъде направен така, че да осигури възможността за представянето на новото средство. Изучаването на ИТ в VII клас е насочено към успешното използване на тези технологии в подпомагане усвояването на учебното от предметите, изучавани в задължителната подготовка. Това от своя страна определя избора на за реализация да бъде тясно свързано с изучавания в момента материал по различни учебни дисциплини от VII клас. Важен момент е обучаемите да работят по учебни задачи, които са постижими в рамките на един учебен час. Това може да бъде постигнато като се използват готови модели на документи, в които те трябва да редактират, коригират или променят съдържателната част с цел постигане на определен краен резултат. Този резултат 2

3 трябва да бъде в явен вид и разбираем за обучаемите. Това налага изборът на учебна задача да бъде съобразен с възрастовите особености на обучаемите. VII. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ТЕМИ В УЧЕБНИКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА VII КЛАС: Компютърна система 1. технически параметри на частите на компютърна система. 2. Настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс. Защита на данните в компютърната система 3. Средства и методи за защита на информация. Използване на антивирусни програми. Електронни таблици 4. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица. 5. операции с клетки и области в електронна таблица. Работни листове. 6. Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни. Логически оператори. 7. типове диаграми. Графична интерпретация на данните. 8. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея. Компютърна текстообработка 9. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи. 10. Създаване и оформяне на таблици със средствата на текстообработваща. 11. Вмъкване, оформяне и позициониране на нетекстови обекти в текстов документ художествен надпис, графична форма, текстово каре, рамка. 12. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа. Компютърна презентация 13. Създаване на компютърна презентация по зададена тема. Използване на звукови ефекти, диаграми и таблици. 14. Запазване на презентация в различни файлови формати. 15. Правила за представяне на презентация пред публика. Интернет 16. Същност на глобалната мрежа Интернет. начини за достъп до Интернет. 17. Работа с за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в Интернет. Работа по проект 18. правила и дейности при разработване на проект. Теми за проект. 19. Използване на Интернет и други носители на информация и ресурси за нуждите на проекта. Зачитане на авторските права на готовите материали. 20. Защита на проект. 3

4 КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА Стандарт: Отнася се внимателно и отговорно към компютъра, периферните устройства и носителите на информация Стандарт: Разпознава и реагира по подходящ начин на съобщения, издавани и извеждани от приложения и/или операционната система: - знае често срещаните съобщения, които възникват при работа с антивирусна ; - реагира подходящо на съобщенията. Учениците трябва да усвоят: Тема 1. Компютърни сис - знае основните технически параметри на частите на компютърната система и как те влияят на нейната производителност; - може да разчита обява за продажба на компютърна система; - извършва настройки операционната система на ниво потребителски интерфейс По Т1. процесор, тактова честота, памет, оперативна памет (RAM), постоянна памет (ROM) ) На ученикът трябва да се даде възможност да: - разчита технически параметри на компютърна система, представени в обява; - прави справка и обяснява какви са техническите параметрите на компютърната система, която използва; (за ) КОО Бит и технологии 4

5 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Стандарт: Създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и я комбинира: - създава, редактира и форматира интегриран документ; - извършва операции между различни приложни програми. Стандарт: Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, таблици презентация и тяхното комбиниране: - знае основното предназначение и възможности на програмите за компютърна графика, текстообработка, ел. таблици и презентации; - изброява и обяснява основните понятия и дейности, свързани с използваните програми Тема 2. Защита на данните в компютърната система - познава същността на компютърните вируси; - средствата и методите за защита на информацията; - използва антивирусна, като извършва необходимите настройки в антивирусна ; - познава и разбира съобщенията на системата за защита; - изброява предимствата и недостатъците при използване на файлове от различни източници; По Т2. вирус, сканиране за вируси, антивирусна, защита на информация, настройка на ) - обяснява последствията, който могат да настъпят за данните и компютъра в резултат на намесата на вирус; - извършва настройки на антивирусната, инсталирана на компютъра; - наблюдава процеса на сканиране за вируси и действията, който се предприемат при тяхното откриване (за ) 5

6 ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ Стандарт: Използва основни услуги на Интернет чрез специализиран софтуер Стандарт: Осъзнава значението на електронната комуникация за развитие на обществото Тема 3: Електронна таблица - проектира, създава и променя таблица с различна структура; - знае основни типове данни и начините за тяхното представяне в ЕТ; - извършва основни операции с клетки и области в ЕТ; - обединява клетки, разполага на клетка на няколко реда; - сортира данни по зададени критерии в ЕТ; - извършва търсене и замяна на данни в ЕТ; - използва няколко работни листа в ЕТ, като извършва основни операции с тях; - познава основни типове По Т3. работен лист, графика, диаграма, заглавие, скала, легенда, адресиране, логическа функция, логически оператор, хистограма, антетка ) -въвежда надписи за скали, етикети, легенда, заглавие; хоризонтално и вертикално центриране, полета, постоянна антетка, маркирана област, избрани страници, диаграми; задава местоположение то на диаграмата (в същия работен лист или в друг); (за ) Математика Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда 6

7 диаграми и тяхното предназначение; - създава и оформя диаграми и графики за графична интерпретация на данните; - подготвя електронна таблица за печат; - отпечатва таблица и избрани части от нея. ) (за ) ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА Стандарт: Знае и където е възможно употребява български термини при описание на дейностите, извършвани с компютърна система и компютърна мрежа: - знае съответстващата българска терминология при описание на дейности в работата с приложни програми. Стандарт: Познава и спазва правилата за безопасна работа с компютър и компютърна мрежа Тема 4: Компютърна текстообработка - вмъква символи и специални знаци в текста; - създава и оформя таблици със средствата на текстообработващата ; - вмъква, оформя и позиционира различни не текстови обекти в текстов По Т4: художествен надпис, рамка на листа, графична форма, текстово каре, специални символи, таблица, разделяне на клетка, - въвежда текст на български език, съдържащ специални знаци и символи; - работи по създаването на текстов документ, съдържащ няколко различни по тип обекта (грамота, диплом); Български език Чужди езици 7

8 - знае и спазва правилата за безопасна работа с компютърни сис и ИТ, осигурявайки собствената си и на другите безопасност - правилната експлоатация на компютърната техника. Стандарт: Знае основни начини за търсене, използване и обработване на информация при решаване на учебни задачи: - Умее да търси и подбира подходяща информация Стандарт: Зачита правото на интелектуална собственост при използване на програми, файлове с данни и работа в компютърна мрежа - разбира правото на ползване на лицензирани програмни продукти; - разбира проблема за авторските права от правен, етичен и естетичен характер при копиране, тиражиране и документа; - прехвърля данни между няколко отворени текстови документа. Тема 5: Компютърна презентация - използва звукови ефекти в презентация; - вмъква в презентация обекти от различен тип; - знае правилата за представяне на презентация пред публика; обединяване на клетки, форматиран е на клетка, По Т5: звуков ефект; ) - прехвърля текст между няколко текстови документа, създадени предварително; - създава, форматира и въвежда текст в таблица в текстов документ - създава компютърна презентация по тема, зададена от учителя; - вмъква в слайдовете графични обекти, художествен текст, диаграми, таблици и др. - представи (за ) Всички предмети, в които е възможно да бъде представен в структуриран вид изучавания материал 8

9 разпространение на информация Стандарт: Има представа за същността на компютърните вируси, възможностите за предпазване от тях и отстраняването им: - знае предимствата и недостатъците на средствата за защита на информацията - подбира подходящи за решавания проблем параметри и настройки на антивирусна ; Стандарт: Аргументира избора си на информационни средства при решаване на образователни задачи самостоятелно и в екип - знае различни информационни средства - обосновава избора на информационни средства Стандарт: Защитава и - представя и защитава презентация пред публика; - записва презентацията в различни файлови формати. Тема 6 Интернет - разбира същността на Интернет като глобална компютърна мрежа; - знае основните начини за достъп до Интернет; - използва указател на полезни интернет адреси - зачита правото на лична неприкосновеност в Интернет - използва възможности за комуникация в реално време в Интернет; По Т6: модем, достъп, потребителс ко име, парола, наета линия, неограничен достъп, разговори в реално време, псевдоним ) създадената от него презентация пред публика. - обяснява възможностите на Интернет и начините за достъп до мрежата; - създава и използва указател на полезните интернет адреси; - работи с за комуникация в реално време. (за ) 9

10 популяризира идеите си чрез разнообразни информационни средства, като спазва етичните норми 1.Знае: - основните моменти при защита на собствена теза и оспорването на чужда - средства и методи за популяризиране на идеите си - проявява разбиране и уважение към различни позиции и идеи 2.Умее: - аргументирано да излага собствена теза и подкрепя или оспорва чужда Тема 7: Работа по проект - знае основните правила и дейности при разработване на проект; - реализира проект в група или екип, като използва Интернет, различни носители на информация и други ресурси - копира обект от едно приложение в друго; - зачита авторските права на готовите материали, които използва; По Т7: проект, ресурсни материали ) (за ) 10

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Ядра

Ядра [1] ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

Компютърна Графика и Презентации - Графично моделиране

Компютърна Графика и Презентации - Графично моделиране Компютърна Графика и Презентации Графично Моделиране. Генеративна Компютърна Графика гл. ас. д-р А. Пенев Генеративната КГ се занимава с: Построяване на обекти (модели); Генерация на изображение; Преобразуване

Подробно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 06-07 Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: ) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в Указания за записване на избираеми

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ ЗА VIII КЛАС КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Модул Б2

Модул Б2 ТИПОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА за модул: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" по Труд и техника в V - VIII клас на основната училищна степен Общи положения Обучението по компютърна техника и информационни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1360 / 14.09.2007 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

ECDL_ICDL Spreadsheets.doc

ECDL_ICDL Spreadsheets.doc ECDL / ICDL Електронни таблици Учебна програма Цел Този документ съдържа подробна информация относно учебната програма за модул ECDL / ICDL Електронни таблици. Учебната програма очертава знанията и уменията,

Подробно

index

index Прием 2019/2020 СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Тук знанието среща професионализма, мечтите стават реалност, бъдещето е настояще Професионално обучение по специалностите ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

Подробно

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ... 11 1. Обхват на дисциплината... 11 2. Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и практически умения по време на семинарните занятия...

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2016 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗАДАЧА Имате задача да направите презентация

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2016 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗАДАЧА Имате задача да направите презентация Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2016 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ - 2 1. ЗАДАЧА Имате задача да направите презентация на училището си, в която да включите логото и химна

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик

ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик Профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов гр.враца Пет паралелки (130 ученици) За учебната 2019/2020

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно