Размер: px
Започни от страница:

Download ""

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби" СУМА Дейност "Общинска администрация" ,964 Всичко 31,964 функция "Отбрана и сигурност" СУМА Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност" ,754 Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка" ,231 Дейност "Превант.д/ст за намаляване вр.послед.от аварии" Всичко 23,760 функция "Образование" СУМА Дейност "ЦДГ" 2,018 Просвета ,018 Дейност "Полудневна подготвителна група в училище " 5,285 Н.У."Илия Блъсков" , ІІ-ро ОУ "д-р П.Берон" , VІ-то ОУ "Е.Марковски" СОУ "Тр.Симеонов" , Дейност "Общообразователни училища" 432,431 Н.У."Илия Блъсков" , , ,000 Н.У."Княз Борис І" , , ,500 ІІ-ро ОУ "д-р П.Берон" , ІІІ-то ОУ "Д.Благоев" ,256 VІ-то ОУ "Е.Марковски" ,522 ІХ-то ОУ ,886 СОУ "С.Доброплодни" , , , , ,000 СОУ "Й.Екзарх Български" , , ,857 СОУ "П.Волов" ,600 Page 1

2 , , , ,856 СОУ "В.Левски" , , ,100 ПМГ "Н.Попович" , , , , ,000 СОУ "Тр.Симеонов" , ,145 ГПЧЕ , , , ,728 ОУ с.градище ,057 ОУ с.мадара , ОУ с.дибич , , ОУ с.друмево , ОУ с.ивански , ,500 ОУ с.царев брод , , , ,855 Дейност "Общежития" 12,133 СО Младост ,563 СО ,570 Всичко 451,867 функция "Здравеопазване" СУМА Дейност "Детски ясли" ,712 Дейност "Здравни кабинети в детски градини и училища" ,546 Дейност "Други дейности по здравеопазване- здр.медиатори" ,173 Всичко 42,431 функция "Социално осигуряване,подпомагане и грежи" СУМА Дейност "Кризисен център" Page 2

3 Дейност "Център за настаняване от семеен тип" , ,000 Дейност "Програми за временна заетост" Дейност "Наблюдавано жилище" Дейност "Дом за стари хора" Дом за стари хора , , , , ,000 Капиталови разходи и инвестиции , ,000 Дейност "Дом за възрастни хора с увреждания" , , , ,000 Дейност "Домове за деца" ДДетелина ,560 Капиталови разходи и инвестиции - дом Детелина ,742 Дейност "Центрове за соц. рехабилитация и интеграция" Капиталови разходи и инвестиции , , , , ,500 Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания" ,091 Дейност "Защитени жилища" , , ,576 Всичко 381,802 функция"почивно дело, култура и религ. д/сти" СУМА Дейност "Спорт за всички" 10,151 Н.У."Княз Борис І" Н.У."Илия Блъсков" ,035 ІІ-ро ОУ "д-р П.Берон" ,001 СОУ "Сава Доброплодни" СОУ "Й.Екзарх Български" СОУ "П.Волов" ,815 ПМГ , ,470 ГПЧЕ ,246 ОУ с.царев брод Дейност "Музеи и худ.галерии, пам.на културатае" Регионален исторически музей ,286 Художествена галерия ,028 Всичко 32,465 Б. ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 228,485 Page 3

4 функция "Общи държавни служби" СУМА Дейност "Общинска администрация" Община ,000 Всичко 50,000 функция "Образование СУМА Дейност "Общообразователни училища" Капиталови разходи и инвестиции ,950 Н.У."Княз Борис І" ІХ-то ОУ СОУ "Тр.Симеонов" СОУ "Сава Доброплодни" ,000 СОУ "П.Волов" , СОУ "В.Левски" ГПЧЕ ,150 ОУ с.дибич ОУ с.мадара ОУ с.градище ОУ с.царев брод Всичко 24,119 функция "Социално осигуряване,подпомагане и грежи" СУМА Дейност "Център за обществена подкрепа" ЗСД ,511 Дейност "Дом за стари хора" ЗСД Дейност "Домове за деца" Дом "Детелина ,540 Дейност "Дневен център за лица с увреждания" Капиталови разходи и инвестиции ,000 Дейност "Др.служ. и д/сти по соц.осиг.,подп.и заетост" , , , , ,000 Всичко 118,238 функция"почивно дело, култура и религ. д/сти" СУМА Дейност "Спортни бази за спорт за всички" Дейност "Читалища" Капиталови разходи и инвестиции ,000 Регионален исторически музей ,128 Всичко 36,128 Page 4

5 Б. ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ 1,848,252 функция "Общи държавни служби" СУМА Дейност "Общинска администрация" Община , ,000 Капиталови разходи и инвестиции ,540 Дейност "Общински съвет" , , , ,000 Дейност "Други изпълнителни и законодателни органи" ,729 Всичко 121,953 функция "Образование" СУМА Дейност "ЦДГ" 191,896 Просвета ,096 Капиталови разходи и инвестиции , ,000 Всичко 191,896 функция "Здравеопазване" СУМА Дейност "Детски ясли, детски кухни и ясл.групи в ОДЗ"" Капиталови разходи и инвестиции ,000 Дейност "Други дейности по здравеопазване" Капиталови разходи и инвестиции ,000 Всичко 110,000 функция "Социално осигуряване,подпомагане и грежи" СУМА Дейност "Др.служби и д/сти по соц.осиг.,подпом.и заетост" ЗСД Всичко 196 функция "Жил.строит., БКС и опазв.на околн.среда" СУМА Дейност "Водоснабдяване и канализация" Капиталови разходи и инвестиции , ,000 Дейност "Осветление на улици и площади" Община ,000 Дейност "Изграждане, ремонт и подд.на ул.мрежа" Община ,000 Капиталови разходи и инвестиции , , ,500 Дейност "Др.д/сти по жил.строит., благоустр.и рет.разв." Капиталови разходи и инвестиции , , , ,050 Дейност "Чистота" Община ,173 Page 5

6 Всичко 1,145,401 функция "Почивно дело, култура и религ. д/сти" СУМА Дейност "Спортни бази за спорт за всички" ОП "Общински жилища и имоти" ,000 Дейност "Музеи, худ.галерии, пам.на културата" Капиталови разходи и инвестиции ,000 Дейност "Обредни домове и зали" ОП "Обреден дом" ,922 Капиталови разходи и инвестиции ,000 Дейност "Други дейности по културата" Община ,792 Култура ,594 Капиталови разходи и инвестиции , ,850 Всичко 178,158 функция "Икономически дейности и услуги" СУМА Дейност "Служби и д/сти по подд.,ремонт и изгр.пътища" Капиталови разходи и инвестиции ,443 Дейност "Органи и дейности по приватизация" Община Дейност "Други дейности по икономиката" ОП "Общински жилища и имоти" ,673 ОП "ОМЦ" ,000 ОП "Стопанска и охранителна дейност" ,243 ОП "Паркинги, гаражи и благоустройство" , ,000 Всичко 70,413 функция "Разходи некласифицирани в други функции" СУМА Дейност "Резерв" Община ,235 Всичко 30,235 Общо преходен остатък 3,041,026 Page 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

PRIL-13

PRIL-13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2015 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2016 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 3 743 305 функция "Общи държавни служби"

Подробно

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie.

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2017 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2018 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 2 410 827 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2016 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2017 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 1,816,859 Дейност 1-1-117 "Държавни

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

Prilojenie2

Prilojenie2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Prilojenie2 -RAZ ot4et

Prilojenie2 -RAZ ot4et Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2013 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 4 407 294 4 177 538 94,79 6,57 7,63 1. държавна дейност 2 251 536 2 232 209 99,14 3,36 4,08 2. държавна дейност

Подробно

PRIL.1.2.3_

PRIL.1.2.3_ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 3 437 683 3 353 340 97,55 5,57 6,35 1. държавна дейност 1 913 601 1 866 621 97,54 3,10 3,53 2. държавна дейност

Подробно

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Общо държ. служби 769 042 767 332 710 795 703 015 73 096 63 979 Общинска администрация 730 014 728 304 69 596 305 588 875 58 600 50

Подробно

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) дейности /от мест.дан.и такси/ дофинансиране Общо държ. служби 678 736 561 460 781 760 75 252 58 600 Общинска администрация

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

pril_6

pril_6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2011 ГОДИНА Приложение 6 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК. 441 073 375 214 1 514 64 345 ПАРАГРАФ 51 00

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 1 606 494 1 442 250 164 244 ПАРАГРАФ

Подробно

О Т Ч Е Т за изпълнение на бюджета към г. приходи ( съкратен вариант ) Наименование на параграфа Отчет 2009г. Отчет 2010г ПРИХОД

О Т Ч Е Т за изпълнение на бюджета към г. приходи ( съкратен вариант ) Наименование на параграфа Отчет 2009г. Отчет 2010г ПРИХОД О Т Ч Е Т за изпълнение на бюджета към 31.12.2010 г. приходи ( съкратен вариант ) Наименование на параграфа Отчет 2009г. Отчет 2010г. 1 2 3 4 5 ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ І НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на: -Закон за публичните финанси -Решение на Министерски съвет 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно