ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за Мярка Дейности Очаквани резултати Срок на изпълнение Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността Мярка 1. Привличане 1 Публикуване на сайта на Популяризиране и на общественото информация насърчаване на внимание към за осъществени инициатива за повишаване на значението на грамотността и популяризиране на четенето 2 Създаване на навици за активна читателска дейност, чрез мероприятия на училищната библиотека. 3 Публикуване в електронната страница на на осъществените инициативи Насърчаване на за повишаване на Популяризиране дейностите за насърчаване на грамотността в. Периодично 0 Индикатори за изпълнение Текуща Целева стойност стойност родители 0 Ученици от Най малко 5 инициативи Отговорник Отговорникът за поддържане на сайта. Иван Василев Иван Василев Мярка 2. 1 Подпомагане реализирането Формиране на култура за Старши учител 1

2 Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други на училищни програми за създаване на култура на четене за удоволствие в семейството. Реализиране на училищни програми за осигуряване на библиотечно обслужване. 1 Организиране на срещи с автори за представяне на книги и други. /Инициатива на Ученическия съвет./ четене на разнообразни книги за удоволствие. родители по БЕЛ, отговарящ за библиотеката 2 Посещение на библиотеката от новоприетите ученици за запознаване с библиотечния фонд, свързаността му с учебното съдържание по литература и професионалното обучение. Формиране на култура за четене на разнообразни книги за удоволствие. Октомври паралелки Учител по БЕЛ, отговарящ за библиотеката 3 Провеждане на дарителски кампании за обогатяване на училищна библиотека, за създаване на библиотека в класните стаи. Описание на знанията и уменията на по съдържателни области и когнитивни процеси, дефинирани в съдържателната рамка на инструментариума Март Най малко 50 % от Председател на Ученическия съвет 4 Създаване на информационен кът във фоаето с препоръчителна литературазадължителна и свободна, линкове за електронни библиотеки и примери за ученическо творчество не само на ученици от ПГСАГ, 2

3 но и от други училища. Представяне на прочетена книга на ниво клас- «Да ти разкажа за...» Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност 1 Подкрепа при разпространение на училищни практики за проследяване, оценка и анализ на постигнатите от равнища на грамотност. 2 Организиране и провеждане на предварителен ДЗИ по БЕЛ за завършващите класове Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност 1 Участие в дискусия по въпроси на функционалната грамотност в българското училище, организирана от 1 Подпомагане участието в обучения на учители по български език и литература 2 Подпомагане участието в обучение за придобиване на квалификация на учители за работа в мултикултурна среда Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването регионално ниво на училищните постижения в областта на четенето и Чрез индивидуална подкрепа на, които имат трудности за успешното завършване и полагане на ДЗИ по БЕЛ Усъвършенстване на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и на учебните програми по БЕЛ в началния етап на основното образование. Обучени учители от гимназиалния етап по-ефективна работа в мултикултурна среда. Април паралелки Старши учители по БЕЛ 0 4 паралелки Иван Василев участници, съгласно квота на участници - 2 участници, съгласно квота на 3

4 Мярка 1. Преодоляване на социалноикономическата неравнопоставеност 1 Организиране на мероприятия показващи връзката между отделните предмети /БЕЛ и ЧЕ/ 2 ученическото творчество, посветено на Левски, във връзка с честванията на 19 февруари. писмено и устно общуване при създадена ситуация,в която са обхванати повече компоненти. писмено и устно лично творчество Световният ден на Земята -21 април. учители от Март 2019 учители от Всички класни, Комисия по ритуалите Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите 1 Осигуряване на допълнително обучение по български език и по други учебни предмети за, за които българският език не е семеен език Провеждане на допълнително обучение на ученици, за които българският език не е семеен език. 0 20% от по БЕЛ, учители по съответнте предмети 2 Консултации по български език за ученици, чиито език не е майчин и изпитват затруднения с четивната и писмената грамотност. 3 Провеждане на информационни кампании сред родители и обществеността за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата от етническите малцинства Провеждане на допълнително обучение и консултации на ученици, за които българският език не е семеен език Повишаване на информираността на родителите на децабилингви. От м.ноември 2018г. до м.март 2019г. 0 20% от 0 Най малко 2 кампании по БЕЛ Класни, Обществен съвет Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст 1 Иновативни методи и практики за интегриране на ИКТ в учебния процес Приложение в практиката на учители на иновативни методи за интегриране на ИТ в учебния процес, формиране на самостоятелност и Януари ученици 4

5 2 Открит урок по български език и литература с електронно съдържание 3 Поставяне на линк за ел. библиотека към информацията за ДЗИ на сайта на. интегриран подход към ученото Приложение на ИКТ за създаване и приложение на интерактивно учебно съдържание в обучението на Популяризиране и насърчаване на за повишаване на Март Иван Василев родители Отговорникът за поддържане на сайта. Иван Василев 5

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: УТВЪРДИЛ:. ЕМИЛ АНДОНОВ Директор на СУ Ст.Караджа МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018/2019 Г. 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Управлението на образователно-възпитателния процес в СУ Ст.Караджа е

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие дислексия, дисграфия, дискалкулия MK-ДБФ-16/30.03.2018 КОИ СА ЛИЦАТА С РАЗЛИЧНО ВЪЗПРИЯТИЕ? Лица със затруднения в четенето ДИСЛЕКСИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2016-2017 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НОВ ЗАКОН, НОВИ ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 83-31, 83-32, e-mail: pgzaimov@yahoo.com УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

План квалификация

План квалификация Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно