Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните представители/съвета Заключения на Съвета относно нов тип информация, позволяваща предприемането на оперативно-издирвателни мероприятия и/или възможни процесуално-следствени действия - Приемане Приложено се изпраща на делегациите проектът за заключения на Съвета относно нов тип информация, позволяваща предприемането на оперативно-издирвателни мероприятия и/или възможни процесуално-следствени действия, одобрен от COSI на 14 май 2019 г., с оглед на представянето му на Корепер/Съвета за приемане. 9481/19 bd/rg 1 JAI.1 BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ Проект за заключения на Съвета относно нов тип информация, позволяваща предприемането на оперативно-издирвателни мероприятия и/или възможни процесуално-следствени действия СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАТО ПРИПОМНЯ, че в съответствие с член 67, параграф 3 от ДФЕС Съюзът допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност чрез мерки за предотвратяване на престъпността и чрез мерки за координиране и сътрудничество между полицейските и съдебните органи и другите компетентни органи, КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД заключенията на Съвета относно междинния преглед на обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода г. 1, в която се подчертава необходимостта да се прилага бърз и гъвкав основан на разузнавателна информация подход за справяне с възникващите заплахи, КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД въздействието на цифровата трансформация върху всички области на обществения живот, СЪЗНАВАЙКИ, че бързият технологичен прогрес и глобалната свързаност се асоциират с необходимостта правоприлагащите органи да изградят нужния капацитет, за да се справят ефективно с развиващата се престъпна среда, но и за да се възползват по най-добрия начин от новите технологии, КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че съвременните технологични иновации допринасят за увеличаването на обема на цифровите данни, КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че повечето криминални разследвания съдържат компонент от цифрови данни, което поражда необходимостта правоприлагащите органи, в това число служителите на първа линия, да разпознават, разбират и използват цифрови данни, и изисква приоритетно укрепване на капацитета за анализ на данни в целия Европейски съюз, 1 Док / /19 bd/rg 2

3 КАТО ОТЧИТА, че придобиването на знания е процес, изискващ време и ресурси, и че правоприлагащите органи трябва да оптимизират използването на ресурсите, уменията на служителите, организацията и работата си, КАТО ОТЧИТА, че държавите членки полагат постоянни усилия да следят бързото развитие на технологиите и че органите на властта работят заедно, за да подкрепят различните изследователски и иновационни дейности на правоприлагащите органи, в това число чрез финансиране от ЕС, които от своя страна предоставят възможности за учене от практиката и обмен на опит, КАТО СЕ ПОЗОВАВА на тематичните дискусии на министрите и групата COSI и участието на държавите членки чрез консултации и срещи на експерти, организирани от Европол 2 и CEPOL, КАТО ОТЧИТА важната роля на европейските агенции в областта на ПВР да улесняват, насърчават и укрепват оперативното сътрудничество в Европейския съюз в рамките на мандатите си, КАТО ПРИПОМНЯ, че справянето с новите предизвикателства, породени от технологичното развитие, изисква отпускане на съответните ресурси, за което Европейският съвет призова през октомври 2018 г. 3, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. ПОДЧЕРТАВА спешната необходимост от рационализирана процедура за подкрепа на правоприлагащите органи в целия Европейски съюз в разбирането, разработването и използването на технологии и инструменти в областта на цифровите данни, в това число инициативи в областта на научните изследвания и иновациите; 2. ПОДЧЕРТАВА факта, че освен от обмен на информация оперативното сътрудничество между компетентните органи в Съюза би извлякло полза от структуриран обмен на знания, основан на принципа да се научим да откриваме и да се научим да използваме цифрови данни, подкрепян от платформа за споделяне на знания, предоставена на правоприлагащите органи за тази цел; 2 Док /1/18. 3 Док.EUCO 13/ /19 bd/rg 3

4 3. ПРИВЕТСТВА активното участие на имащите отношение заинтересовани страни в различни форми на сътрудничество, в рамките на които те вече споделят практиката и опита си в сферата на цифровите данни; ПРИЗОВАВА ЕВРОПОЛ: 4. Да представи пътна карта за разработване на платформа за споделяне на знания - Нов тип информация, позволяваща предприемането на оперативно-издирвателни мероприятия и/или възможни процесуално-следствени действия (Novel Actionable Information NAI) (наричана по-долу платформа NAI ) на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) до края на 2019 г. с цел да се установи връзка между експерти, инструменти, инициативи и услуги в областта на цифровите данни 4, като се надгражда на вече набрания опит с платформите за споделяне на знания и експертните платформи, като например платформата на Европол за експерти, включваща SIRIUS 5, и като се избягва дублирането с вече съществуващи инициативи; 4 Платформата NAI следва да помага на държавите членки и останалите имащи отношение заинтересовани страни, например агенции и мрежи от професионалисти: а) да споделят знания за методите на извършване на (криминални) анализи с правоприлагащите органи в целия Европейски съюз. б) да разработват, актуализират и използват процедури, методологии, насоки, наръчници и софтуерни програми за обработване на цифрови данни. в) да споделят извлечените поуки, най-добри практики и работни сценарии във връзка с обработването на цифрови данни. г) да съхраняват приложения, алгоритми и други софтуерни инструменти, в това число тестове, актуализации и използване. д) да се осведомяват за инициативи (действия, проекти, свързани с развитието на знанията), които следва да улесняват определянето на приоритети, да избягват дублирането и да оптимизират използването на ресурсите. Могат да се обмислят следните функционалности на платформата NAI: компетентности на професионалиста, капацитет за електронна библиотека, платформа за инструментариум, текущи и планирани инициативи. 5 Електронен инструмент в рамките на платформата на Европол за експерти, чиято цел е да подкрепя финансирания от ЕС проект SIRIUS, в рамките на който се предоставят знания, инструменти и обучения на правоприлагащите и съдебните органи в ЕС с оглед на повишаването на качеството и ефективността на заявките за достъп до електронни доказателства. 9481/19 bd/rg 4

5 5. Да създаде експертна работна група за криминален анализ с цел да приведе в съответствие стандартите за криминален анализ, включително чрез обмен на добри практики, знания и капацитет за научни изследвания и иновации в тази област; 6. ПРИЗОВАВА държавите членки, агенциите и мрежите да допринасят редовно и навреме с подходящи инициативи към платформата NAI чрез споделяне, тестване, насърчаване, използване и редовно актуализиране на съдържанието за (криминален) анализ и цифровите данни; 7. ОТБЕЛЯЗВА, че първоначалното и продължаващото обучение е важно за разбирането и използването на цифрови данни от правоприлагащите органи и ПРИЗОВАВА CEPOL да разработва и прилага учебни пакети, включително електронно обучение, за да достигне до възможно най-голям брой служители на правоприлагащите органи, като по този начин насърчава прилагането на посочените за тази цел на платформата процедури, методологии, насоки, наръчници и софтуерни програми; 8. ОТБЕЛЯЗВА значението на съдебното сътрудничество за предприемане на строги мерки срещу тежката и организираната престъпност и ПРИЗОВАВА ЕВРОЮСТ да насърчава пълноценното използване на платформата NAI, като същевременно следи за синхронизацията и взаимното допълване на платформата с други инициативи от подобен характер, предназначени за съдебните органи; 9. ПРИЗОВАВА Комисията да проучи възможността за отпускане на адекватни ресурси, за което Европейският съвет призова през октомври 2018 г. 6, и да подкрепи платформата NAI по отношение на бъдещото финансиране, което ще бъде предоставено на държавите членки, агенциите и мрежите (например бюджетни увеличения и конкурси за проекти) с оглед на сближаването и взаимното допълване между заинтересованите страни чрез насърчаване на използването на NAI като обща платформа за инициативи и проекти; 10. ПРИКАНВА Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност да следи добавената стойност на платформата NAI, включително в по-широкия контекст на предизвикателствата в областта на обработването на цифрови данни. 6 Док.EUCO 13/ /19 bd/rg 5

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 16 май 2019 г. (OR. en) 9366/19 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ I/A От: До: предх. док.: 8395/2/19 REV 2 Относно: Генералния секре

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 16 май 2019 г. (OR. en) 9366/19 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ I/A От: До: предх. док.: 8395/2/19 REV 2 Относно: Генералния секре Съвет на Европейския съюз Брюксел, 16 май 2019 г. (OR. en) 9366/19 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ I/A От: До: предх. док.: 8395/2/19 REV 2 Относно: Генералния секретариат на Съвета CT 54 ENFOPOL 254 COTER 67 JAI 531

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп C 189/30 BG Официален вестник на Европейския съюз 15.6.2017 г. IV (Информация) ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪВЕТ Заключения на Съвета относно ролята на

Подробно

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC 232 SOC 345 EMPL 259 MI 412 ECOFIN 464 DIGIT 91 JEUN

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета Комитета на постоянните представители/съвета

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT 77 JEUN 67 EDUC 224 DIGIT 96 Комитета на постоянните

Подробно