munss2.dvi

Размер: px
Започни от страница:

Download "munss2.dvi"

Препис

1 ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 > 0 за всяко x, имаме x(x +3) = 0 само за x = 0. Така даденото неравенство няма смисъл за x =, x = и x = 0. Следователно допустими са тези стойности на x, за които x, x и x 0. Записано с интервали, множеството от всички допустими стойности на неизвестното x е ( ; ) ( ; 0) (0; ) (; + ).. (Г) Полагаме A = 4 a 1 a 8 a Тогава A = 4 a a + 1 = 4 (a 1) 1 a 8 1 a ( ) = 4 a 1 1 a. При a > 1 имаме a 1 > 0 и a 1 = a 1. Получаваме A = 4 1 a a 1 =. 3. (Г) Преобразуваме 7 3 log 7 4 log 7 = 7 3log 7 log 7 1/ = 7 3 log 7 log 7 = 7 (6 ) log 7 = (7 log 7 ) 4 = 4 = (Д) Прилагаме формулата V = K qn (q 1) q n за изплащане на кредит от K лв. за n 1 периода с равни вноски от V лв. за всеки един период и p % лихва за един период, като q = 1+ p 10. В нашия случай K = 3310, n = 3, p = 10, q = 1+ = 1,1. За месечната 100 вноска намираме V = ,13 (1,1 1) 1, = 1331 лв ,331 0,1 = ,331 1 = ,1331 0,331 = 5. (А) 3(a 1)x + 1 < x + 3 (3a 5)x < 5. При 3a 5 = 0, т.е. за a = 5 3, последното неравенство приема вида 0x < 5 и е вярно за всяко x. При 3a 5 > 0 5 даденото неравенство ще има решения x <, а при 3a 5 < 0 решенията са (3a 5) 5 x > (3a 5). 6. (Б) Ъглополовящата на втори и четвърти квадрант има уравнение y = x. Пресечните точки на тази права с графиката на функцията y = x +x+4 ще имат координати (x;y), удовлетворяващи системата y = x y = x. Приравняваме десните страни + x + 4 на двете уравнения и получаваме квадратното уравнение x = x + x + 4 x 3x 4 = 0 с корени x 1 = 4 и x = 1. Това са абсцисите на пресечните точки. Търсените ординати са съответно y 1 = x 1 = 4 и y = x = (Д) С непосредствена проверка установяваме, че x = 1 и x = са решения на даденото уравнение. Така елиминираме отговори Б) и Г). Проверяваме със стойност на x, върху числовата ос наляво от 1, например с x = 0: = 5 3. Тогава Издателство Регалия, тел

2 А) също не е верният отговор. Сега избираме стойност на x надясно от точката, например x = 3. Но x = 3 не удовлетворява уравнението и В) не е верният отговор. Ако не успеем да съобразим горния начин на разсъждения, следваме стандартния. 8. (Б) Допустимите стойности на неизвестното x определяме от x + x (x + )(x 3) 0. Получаваме x [ ;3]. Следователно за x ( ;3) имаме 6 + x x > 0. За да бъде вярно (x + 1) 6 + x x < 0, трябва да е изпълнено x < 1. Решението на неравенството е ( ;3) ( ; 1) = ( ; 1). 9. (В) Допустими стойности за x са тези, за които 4 3 x > 0. Преобразуваме уравнението: x + log 6 (4 3 x ) = xlog 6 + log 6 3 log 6 6 x + log 6 (4 3 x ) = log 6 x + log 6 3 log 6 (6 x (4 3 x )) = log 6 (3 x ) 6 x (4 3 x ) = 3 x 3 x (4 3 x ) = 3. Полагаме t = 3 x, t > 0 и получаваме t(4 t) = 3 t 4t + 3 = 0. Корените на последното уравнение са t 1 = 1 и t = 3. За решенията x 1 и x на даденото уравнение имаме 3 x 1 = 1 и 3 x = 3. Тогава x 1 = 0 и x = 1. Търсеният сбор е x 1 + x = 1. И двете намерени стойности за x са допустими. 10. (Д) Функцията f(x) е дефинирана когато x 5x + 9 > 0 и 1 log 3 (x 5x + 9) 0. Дискриминантата на първото неравенство е D = ( 5) 4 9 < 0, коефициентът пред x е 1 > 0, следователно неравенството е изпълнено за всяко x. За второто неравенство имаме: 1 log 3 (x 5x + 9) 0 log 3 (x 5x + 9) 1 log 3 (x 5x + 9) log 3 3 x 5x x 5x (x )(x 3) 0. Решенията му са [;3] и това е дефиниционното множество на f(x). 11. (Г) Пресмятаме първите няколко члена на редицата: a 3 = 3a a 1 = = 7 < 50, a 4 = 3a 3 a = = 15 < 50, a 5 = 3a 4 a 3 = = 31 < 50, a 6 = 3a 5 a 4 = = 63 > (В) От условията y(a) = b+1, y(b) = a 1 за функцията y = ax+b получаваме системата a + b = b + 1, ab + b = a 1. Първото уравнение дава a = 1 a = ±1. Последователно заместваме във второто уравнение. При a = 1 намираме b = 0, т.е. y = x. При a = 1 второто уравнение има вида 0x = и следователно системата няма решение в този случай. Търсената функция е y = x. 13. (Г) Разглеждаме два случая: при a = 0 уравнението е линейно: 3x + 3 = 0 и има единствено решение. При a 0 уравнението е квадратно. То има точно един корен тогава и само тогава, когато дискриминантата му е нула: (a + 3) 1a = 0 a 6a + 9 = 0 (a 3) = 0; т.е. за a = (Б) Събираме почленно двете уравнения на системата x y = 5, x 1 + y = 1 и получаваме x+ x 1 = 6. Всяко решение на последното модулно уравнение заедно с y = x 5 ще даде решение на системата, т.е. колкото са решенията на уравнението x + x 1 = 6, толкова са и решенията на системата. При x 1 < 0, т.е. x < 1, имаме x 1 = (x 1) и x x + 1 = 6, откъдето x = 5 < 1. При x 1 0, т.е. x 1, имаме x 1 = x 1 и x + x 1 = 6, откъдето x = Уравнението x + x 1 = 6 има две решения. Следователно системата също има две решения. 10 Издателство Регалия, тел

3 ( 15. (Г) Понеже 0 < α < π, sin α = 1 cos α = 1 1 ) 3 =. Тогава 3/ tg α = 1/ = 3 и от формулата за тангенс от сбор на два ъгъла намираме ( tg α + π ) = tg α + tg π tg α tg π = ( 3+1) ( 3 3 = = 3) (Д) От sin α + sin β = sin α + β cos α β следва sin 3x + x cos 3x x = 0 sin xcos x = 0. От формулата за синус от двоен ъгъл: sin xcos x = 0 sin x = 0 или cos x = 0. Решенията на sinx = 0 са x = kπ, k Z, а на cos x = 0 са x = π + kπ, k Z. 17. (А) Преобразуваме неравенството: sin x cos x sinx 1 sin x sin x + sin x 1 0. След [ полагане t = sin x получаваме t + t 1 0 (t 1)(t + 1) 0, с решение 1; 1 ] [. Така sinx 1; 1 ] 1 sin x 1 x [kπ; π ] [ 5π ] 6 + kπ 6 + kπ;(k + 1)π, k Z. 18. (Г) Използваме, че 75 = Тогава sin 75 = sin( ) = sin 45 cos cos 45 sin 30 = + 1 ( 3 + 1) = (В) Заместваме n = 1 във формулите, дадени в А), Б), В), Г) и Д). Получаваме съответно 1 0, 1, 1,, 1. Така изключваме А), Б) и Г). При n = във В) и Д) се получава съответно 5 и 1. Следователно Д) не е верен отговор. Ако забележим, че знакът 5 на всеки следващ член от редицата е противоположен на предишния, числителите по абсолютна стойност са 1,,3,4,..., а знаменателите са , +1, 3 +1, 4 +1,..., можем да посочим веднага верния отговор В). 0. (Б) Тъй като 1 f(x) = x, то f(1 f(x)) = f( x) = 4x + 1. Следователно f(1 f(x)) 9 4x x. xsin x sin x xsin x 1. (В) Имаме lim x 0 x 3 3tg x = lim x x 0 x 3 3tg = lim x x x 0 1 ( sin x ). Сега x 3 x cos x x 1 използваме, че lim x 0 cos x = 1 cos 0 = 1 sinx = 1, както и основната граница lim 1 x 0 x = 1, xsin x за да пресметнем окончателно lim x 0 x 3 3tg x = = (Г) За намирането на първата производна прилагаме правилото за диференциране на частно на две функции: f (x) = (cos x) (1 + sin x) cos x (1 + sin x) sin x (1 + sinx) cos xcos x (1 + sinx) = (1 + sin x) = sinx sin x cos x (1 + sin x) = 1 sin x (1 + sin x) = sin x. Издателство Регалия, тел

4 Също и за втората производна: f (x) = ( 1) (1 + sinx) ( 1)(1 + sin x) (1 + sin x) = 3. (Д) lim x x + 3 5x x + 4 = lim x 0(1 + sin x) ( 1)cos x (1 + sin x) = + 3 x 5 x x + 4 = = 5. x cos x (1 + sinx). 4. (Д) Функцията f(x) = x 3 6x + 9x 5 е дефинирана навсякъде в [ 1;+ ). Пресмятаме f (x) = 3x 1x + 9 и корените на уравнението 3x 1x + 9 = 0 определят евентуалните точки на локален екстремум x 1 = 3 и x = 1 за функцията f(x). От представянето f (x) = 3(x 1)(x 3) следва, че f (x) > 0 за x ( 1;1), f (x) < 0 за x (1;3), f (x) > 0 за x (3;+ ). Тогава f(x) е растяща в интервала ( 1;1), намаляваща в (1; 3) и отново растяща в (3; + ). Поради непрекъснатостта на функцията, тя приема най-малка стойност в [ 1;+ ) за x = 1 или за точката на локален минимум x = 3. Пресмятаме f( 1) = 1 < 5 = f(3). 5. (Б) Пресмятаме y = x+3. Ъгловият коефициент tg α на допирателната към графиката на y(x) в точката с абсциса x = е равен на y (), т.е. tg α = y () = +3 = 1. Тъй като α [0;π], то tg α = 1 единствено за α = 3π (В) Функцията f(x) = x + a x е дефинирана за всяко x (0;+ ). Пресмятаме + 1 f (x) = (x + a) (x + 1) (x + 1) (x + a) (x + 1) = x(x + 1) x(x + a) x(1 a) (x + 1) = (x + 1). Функцията f(x) е строго намаляваща в (0;+ ), когато всяко x (0;+ ). Така 1 a < 0, т.е. a > 1. x(1 a) (x < 0 е изпълнено за + 1) 7. (Б) Правите DB и D се пресичат от успоредните прави PN и B. Следователно DP PB = DN D N, т.е. пропорцията а) е вярна. Тъй като AMND е успоредник, AM = DN и от горната N пропорция получаваме DP PB = AM P, т.е. б) е вярна. N A M B Правите BD и MN се пресичат от AB и D. Следователно DP PB = PN. От пропорцията б) следва, че пропорцията в) AM N = PN също е вярна. PM PM 8. (А) Триъгълниците AB и BD имат по два равни ъгъла: <) A =<) BD и <) е общ. Тогава AB BD и следователно A B = B. Ако положим D = x, D то A = 16 + x. Освен това, от отношението D : B = 1 : 3 следва B = 3x. Заместваме в горната пропорция A,B и D с равните им и получаваме 16 + x = 3x x 3x x D 3x x = 9x x =. Оттук B = 3 = 6. A B 1 Издателство Регалия, тел

5 9. (В) Тъй като точката M е среда на страната AB, BM = 6. В правоъгълния триъгълник BMD, <) BMD = 30. Тогава катетите са с дължини BD = 1 BM = 3 и MD = BM BD = 6 3 = 3 45 o 3. Триъгълникът D DM е правоъгълен с остър ъгъл DM = 45 и следователно равнобедрен, т.е. D = MD = Оттук B = BD + D = A o M B (Г) От формулата за медианата m c = 1 a + b c следва 5 = c. Оттук 100 = c. c = 160 и намираме AB = c = B 31. (Г) От синусовата теорема за AB имаме sin <) A = A sin <) B sin α = 4 sin(α + 45 ) sin(α + 45 ) = 4. Преобразуваме последователно sinαcos 45 + cos α sin 45 = sinα sin α sin α + cos α = 1 + cotg α = 4, откъдето cotg α = 3. sin α 3. (Б) Да положим AB = 5x и D = y. Тогава следва BP = 3x и DP = y, както и AP = AB + BP = 8x, P = D + DP = 3y. D От свойството на секущите AP BP = P DP получаваме 8x 3x = 3y y 4x = y y = x. Тогава AB : D = (5x) : y = (5x) : (x) = 5 :. A B P 33. (Д) Ясно е, че D = 10. Нека AD = B = b. От AHD по Питагоровата теорема намираме DH = b 16. Тогава периметърът на AHD е b+4+ b 16, периметърът на четириъгълника HBD е 6+b+10+ D b 16 и по условие (b b 16) = 6 + b b b 16 b 16 = 8 b. За 4 < b 8 повдигаме на квадрат последното уравнение и получаваме b 4H 6 B A 16 = b 16b b = 80, откъдето AD = b = (Д) Да означим α =<) A, тогава <) = 3α. Четириъгълникът ABD е вписан в окръжност, следователно <) A+ <) =<) B+ <) D = 180. Оттук <) B = = 60 и α + 3α = 180. Намираме α = 45, <) A = 45 и <) = (Б) Ако B = a, то A = a + 1 и AB = a +. Понеже <) B лежи срещу средната по дължина страна, то <) B е остър и cos β = ( 4 ) 1 = 3. От косинусовата теорема за 5 5 AB имаме A = B + AB B AB cos β, a+1 a т.е. (a + 1) = a + (a + ) a(a + ) 3. За a получаваме a + a 15 = 0 с единствен положителен 5 корен a = 3. A a+ B Издателство Регалия, тел

6 36. (В) От условията A+BD = 3 и A BD = 7 намираме дължините на диагоналите. Например събирайки почленно двете равенства получаваме A = 30, т.е. A = 15, а след това и BD = 3 15 = 8. Лицето S на четириъгълника ABD намираме по формулата S = 1 A BD sin ϕ, където ϕ е ъгълът между диагоналите A и BD. В задачата A BD и тогава S = sin 90 = (А) Ортогоналната проекция на точката O 1 е пресечната точка на диагоналите на основата ABD; означаваме я с O. Понеже диагоналите в ромба са взаимно перпендикулярни и раз- O 1 D 1 1 половяват ъглите на ромба, BO е правоъгълен с <) BO = 30. Тогава катетът BO = 1 A B = 5. 1 B 1 1 Триъгълникът BOO 1 също е правоъгълен, като OO 1 = 1 = 1. По Питагоровата теорема намираме O 1 B = OO1 + OB = D = 13. O 10 A 10 B 38. (В) Основният ръб A е хипотенузата на AB и по Питагоровата теорема A = AB + B = 4 + = 5. За лицето на основата имаме S AB = 4 1 A1 = 4. Триъгълникът A 1 e правоъгълен с остър ъгъл 45 B 1. Тогава A 1 = A = 5. Да забележим, че 1 A е височина на дадената призма, следователно за обема V на 45 o призмата намираме V = A 1 S AB = 5 4 = 8 A 4 5. B 39. (А) Нека AB е осно сечение на конуса и точката O е центърът на основата. Тогава AO = 3 е радиус на основата, а O е височината на конуса, като <) AO = 90 и <) AO = 30. В правоъгълния AO имаме O 30 o AO = cotg 30, т.е. O = 3 3 = 6. Следователно обемът на дадения конус е V = 1 3 O π AO = π ( 3) = 4π. A O B (Г) Сборът от диаметрите на кълбата е равен на диаметъра на сферата, т.е.r+r=8, откъдето R = 4 r. Тогава сборът от обемите на двете кълба изразяваме като функция на r, а именно f(r) = 4 3 πr π(4 r), r (0;4). От представянето f(r) = 8π 3 (r 4r + 8) = 8π 3 [(r ) + 4]) се вижда, че f(r) приема най-малка стойност за r =. Тогава и R = 4 r =. r 4 R 14 Издателство Регалия, тел

7 КЛЮЧ ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ 1. В.Г 3. Г 4.Д 5.А 6. Б 7. Д 8. Б 9.В 10.Д 11. Г 1. В 13. Г 14. Б 15. Г 16. Д 17. А 18. Г 19. В 0.Б 1. В. Г 3. Д 4. Д 5. Б 6. В 7. Б 8. А 9. В 30.Г 31. Г 3. Б 33. Д 34. Д 35. Б 36. В 37. А 38. В 39. А 40.Г Издателство Регалия, тел

8 КАРТА ЗА САМООЦЕНКА Въпроси Отбележете верните отговори с В, грешните с Х, а непопълнените с О. Алгебра Тригонометрия Математически анализ Планиметрия Стереометрия Резултат от теста = 4 (брой верни) (брой грешни) = ОБЩО Брой на верни грешни празни Ориентирайте се в кои от темите правите повече грешки и съответно трябва да преговорите. 16 Издателство Регалия, тел

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти.

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти. ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти. Коренуване на произведение, частно, степен и корен.

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-8-40-7 Книга за учителя по математика за 0 клас Автори Емил Миланов Колев, 09 Иван Георгиев Георгиев, 09 Стелиана Миткова Кокинова, 09 Графичен дизайн Николай Йорданов Пекарев,

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Microsoft Word - matsh_solutions-2011

Microsoft Word - matsh_solutions-2011 Уважаеми колеги, класирани за Областния кръг се считат учениците получили не по малко от 6 точки. В срок до февруари 0 г. изпратете в РИО Бургас и на е-мeйл: veleka3@gmail.com (задължително) ПРОТОКОЛ с

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

Microsoft Word - 8-klas-JAMBOL-2012.doc

Microsoft Word - 8-klas-JAMBOL-2012.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимен математически турнир Атанас Радев 8 9 януари 0 г., ЯМБОЛ Тема за 8 клас Задача. Във футболно първенство всеки отбор

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, 9 31 март 013 г. Тема за 9 клас Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

10_II_geom_10

10_II_geom_10 Стр / Тест 5 D Стр, Зад в) D D os8 Стр, Зад ; 6 ; R? От синусова теорема следва, R sin 6 6 5 R ; R ; R ; R sin 6 Стр, Зад D - успоредник, ; D 6 ; OD 6 ; D D 6 5 O D O 5; DO От косинусова теорема за OD

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 9.1. Да се намерят стойностите

Подробно