Проф

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проф"

Препис

1 Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К Курс: 1 Учебна година: 2014/15 Семестър: зимен Дисциплина: Увод в програмирането З Задължителна дисциплина УЧЕБНА ПРОГРАМА Преподаватели: проф. д-р Магдалина Тодорова, доц. д-р Трифон Трифонов Учебна заетост Форма Хорариум Аудиторна Лекции 45 заетост Семинарни упражнения 30 Практически упражнения (хоспетиране) 30 Обща аудиторна заетост 105 Извънаудиторна заетост Подготовка на домашни работи 40 Контролни работи и подготовка за тях 40 Подготовка за изпит 40 Обща извънаудиторна заетост 120 ОБЩА ЗАЕТОСТ 225 Кредити аудиторна заетост 3,5 Кредити извънаудиторна заетост 4 ОБЩО ЕСТК 7,5

2 Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 1. Контролни работи, участие в час, домашни работи 40% 2. Изпит практика (решаване на задачи) 30% 3. Изпит теория (теоретични задачи) 30% Анотация на учебната дисциплина: Курсът въвежда в основите на процедурното програмиране. Изложението е съчетано с изучаването на езика C++. Основава се на метода на структурното програмиране. Разглеждат се скаларните и съставни типове от данни, характерни за повечето езици за процедурно програмиране, а също и някои специфични за езика C++. Основно внимание е отделено на алгоритмите и реализирането на процедурните програми. Изучават се основните структури за управление на изчислителния процес и реализациите им на C++. Специално внимание е отделено на механизмите за изпълнение на функционалните обръщения, на рекурсията, на верификацията на процедурни програми. В процеса на изложение на учебното съдържание се анализират и реализират редица практически значими приложения на езиците за процедурно програмиране, свързани с масивите и структурите. В процеса на обучение по дисциплината са застъпени и някой исторически и социални аспекти на програмирането и информатиката. В лабораторните занятия към курса се използва средата за програмиране на C++ Visual Studio 2008, както и по-нови версии. Предварителни изисквания: няма Очаквани резултати: Овладяване на основите на процедурното програмиране. Учебно съдържание Тема: Хорариум 1. Въведение в компютрите и програмирането. Компютър: архитектура на фон Ноймановите компютри, памет, централен процесор, входни и изходни устройства. Програмно осигуряване. Операционни системи: предназначение, основни функции, цели и съставни части. Програми и програмиране. Среди за програмиране, приложни програми. Автоматизиране на програмирането. Езици за програмиране класификации, описания. Транслация, компилация, интерпретация. Библиотеки, модули, обектен код, изпълним код. Алгоритъм свойства, начини за изразяване. 2. Основни елементи от програмирането на C++. Азбука на езика. Думи на езика (идентификатори, ключови думи, константи, оператори, препинателни знаци). Данни. Представяне на данните. Бройни системи. Величини, тип на величините, операции, изрази. Присвояване на стойности. Коментари. Оператор за вход >> синтаксис и семантика. Оператор за изход << синтаксис и семантика. Структура на програмата на 2

3 C Скаларни типове данни. Логически тип. Числови типове цял и реален. Вход и изход. Понятие за потребителски интерфейс. Манипулатори dec, oct, hex, setw, setprecision, setiosflags, left, right, internal, showpoin, showpos. Аритметични изрази синтаксис и семантика. Булеви изрази синтаксис и семантика. Преобразуване на типовете. 4. Основни структури за управление на изчислителния процес. Оператор за просвояване. Празен оператор. Блок. Програми с линейна структура. Изчисления с избор на изчислително правило (условен израз). Разклонени процеси и реализацията им. Оператори за двузначен и многозначен избор. Условни оператори: if, if-else. Вложени условни оператори. Оператор switch. Оператор break. Циклични процеси и реализацията им. Оператори за цикъл: for, while и do-while. Вложени оператори за цикъл. Прилагане на операторите за цикъл за решаване на задачи за всяко и съществуване. Област на променливите. Скаларни типове символен и изброен. 5. Съставни типове данни. Структура от данни масив. Тип масив. Някои приложения на едномерен масив: търсене на елемент в редица задачи за всяко и съществуване, сортиране на редици, сливане на редици. Приложения за моделиране на математически обекти (полиноми). Многомерни масиви: дефиниране, множество от стойности, операции и вградени функции. Обхождане на двумерни масиви приложения. 6. Указатели, указателна аритметика. Тип указател дефиниране, основни операции. Указатели и едномерни масиви. Указатели и двумерни масиви. Указатели и низове. Тип псевдоним. Задаване и основни операции за работа с псевдоними. 7. Структура от данни символен низ. Символни низове в C и C++. Основни операции за работа със символни низове: въвеждане чрез >> и getline, извеждане, конкатенация на низове, лексикографско сравняване на низове, копиране, преобразуване на низ в цяло и реално число и др. Приложения. 8. Модулна структура на програмите. Функции. Разпределение на паметта за изпълнима програма. Програмен стек и динамична памет. Дефиниране на функция. Обръщение към функция. Изпълнение на обръщение към примерни функции, илюстриращи предаване на формални параметри по стойност, указател и псевдоним. Област на идентификаторите в програма на C++. Технология на модулното програмиране. Метод top down. Метод bottom- up. 9. Едномерните масиви като формални параметри и като върнати оценки. Многомерните масиви като формални параметри и като върнати оценки. 10. Рекурсия. Механизъм на рекурсията. Рекурсивни алгоритми и функции. Ефективност и неефективност на рекурсията. Търсене на път в лабиринт, представен с матрица. 11. Програмиране от по-висок ред. Функционален тип. Указател към функция. Функциите като формални параметри за

4 реализиране на абстракциите за събиране, умножение и натрупване на термове (accumulate). Функциите като върнати оценки. 12. Структура от данни запис. Структури в C++. Задаване. Основни операции. Указатели към структури. Сортиране на масиви от структури. Сортиране на масив от указатели към структури. Приложения на масиви и структури за реализиране и опериране с таблици. Приложения за моделиране на математически обекти комплексни и рационални числа Конспект за изпит Въпрос 1. Въведение в компютрите и програмирането. Компютър: обща структура, памет, централен процесор, входни и изходни устройства. Програмно осигуряване. Програми и програмиране. 2. Автоматизиране на програмирането. Езици за програмиране класификации, описания. Алгоритъм свойства, начини за изразяване. 3. Основни елементи от програмирането на C++. Азбука на езика. Думи на езика (идентификатори, ключови думи, константи, оператори, препинателни знаци). Величини, тип на величините, операции, изрази. Присвояване на стойности. Коментари. Оператор за вход >> синтаксис и семантика. Оператор за изход << синтаксис и семантика. Структура на програмата на C Скаларни типове данни. Логически тип. Числови типове цял и реален. Вход и изход. Понятие за потребителски интерфейс. Манипулатори dec, oct, hex, setw, setprecision, setiosflags, left, right, internal, showpoin, showpos. Аритметични изрази синтаксис и семантика. Булеви изрази синтаксис и семантика. Преобразуване на типовете. 5. Основни структури за управление на изчислителния процес. Оператор за просвояване. Празен оператор. Блок. Програми с линейна структура. Изчисления с избор на изчислително правило (условен израз). Разклонени процеси и реализацията им. Оператори за двузначен и многозначен избор. Условни оператори: if, if-else. Вложени условни оператори. Оператор switch. Оператор break. 6. Основни структури за управление на изчислителния процес. Циклични процеси. Оператори за цикъл: for, while и do-while. Вложени оператори за цикъл. Приложения. Област на променливите. 7. Скаларни типове символен и изброен. 8. Съставни типове данни. Структура от данни масив. Тип масив. Някои приложения на едномерен масив: търсене на елемент в редица, сортиране на редици, сливане на редици. 9. Многомерни масиви: дефиниране, множество от стойности, операции и вградени функции. Обхождане на двумерни масиви приложения. 10. Модулна структура на програмите. Функции. Разпределение на ОП за изпълнима програма. Дефиниране на функция. Обръщение към функция. Изпълнение на обръщение към примерни функции, илюстриращи предаване на формални параметри по стойност, указател и псевдоним. Област на идентификаторите в програма на C Указатели, указателна аритметика. Тип указател дефиниране, основни операции. 12. Указатели и едномерни масиви. Указатели и двумерни масиви. Указатели и низове. 4

5 13. Структура от данни символен низ. Символни низове в C и C++. Основни операции за работа със символни низове: въвеждане чрез >> и getline, извеждане, конкатенация на низове, лексикографско сравняване на низове, копиране, преобразуване на низ в цяло и реално число и др. Приложения. 14. Тип псевдоним. Задаване и основни операции за работа с псевдоними. 15. Едномерните масиви като формални параметри и като върнати оценки. Многомерните масиви като формални параметри и като върнати оценки. 16. Рекурсивни функции и процеси. Механизъм на рекурсията. Ефективност и неефективност на рекурсията. Търсене на път в лабиринт, представен с матрица. 17. Програмиране от по-висок ред. Указател към функция. Функциите като формални параметри. Функциите като върнати оценки. 18. Структура от данни запис. Структури в C++. Задаване. Основни операции. 19. Указатели към структури. Сортиране на масиви от структури. Сортиране на масив от указатели към структури. Основни на абстракцията със структури от данни. Основна: Библиография 1. М. Тодорова. Програмиране на C++ - първа част, С. СИЕЛА, М. Тодорова, П. Армянов, Д. Зотева, К. Николов. Сборник от задачи по програмиране на C++. Част първа. Увод в програмирането, ТехноЛогика ЕООД, П. Наков, П. Добриков, Програмиране = ++Алгоритми; С., Top Team Co, Допълнителна: 1. Л. Амерал, Алгоритми и структури от данни в C++, С, СОФТЕХ, С. Липман, Езикът C++ в примери, С., КОЛХИДА ТРЕИД КООП, Дата: 23 септември 2014 г. Съставили: проф. М. Тодорова и доц. Т. Трифонов Прието на заседание на катедра Компютърна информатика протокол... от... г. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

C++

C++ Управляващи оператори в C++ Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 18 30 октомври 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C++ 18 30 октомври

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1 Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15.11-6.12.2018 г. 1 / 17 Масиви

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 29 ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15 29 ноември 2018 г. 1 / 16 Масиви Логическо

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Динамична памет 21 декември

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели! Калин Георгиев Увод в програмирането 21

Подробно

Microsoft Word - OTO.doc

Microsoft Word - OTO.doc Утвърдил:.. (проф. дфн Ал. Драйшу) Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФИЗИЧЕСКИ Специалност: (код и наименование) Ф З Т 0 9 0 1 1 2 КВАНТОВА И КОСМИЧЕСКА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) и низове 9 ноември 2016 г. 1 / 5 Логическо

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол 2 / 24.02.2014 г. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Специалност: Информатика М И И 0 1 0 1 1 3 Дисциплина: Факултет

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Магистърска програма: (код и наименование) Микроелектроника и Информационни технологии

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от 28.04.2005 г.; Актуализирана прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: Акад. Проф. Иван

Подробно

(Microsoft Word - \ doc)

(Microsoft Word - \ doc) Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф П 3 6 0 1 1 Организационно поведение и консултиране на организацията Дисциплина:

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата:... 2006 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Магистър Магистър - инженер Срок на обучение:

Подробно

Monograph_Summary.dvi

Monograph_Summary.dvi Нов Български Университет департамент Информатика Резюме на монографичен труд Програмиране на C++ примери и решения, част първа гл. ас. д-р Ласко Маринов Ласков Съдържание А Общо представяне на монографията

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование)... Бакалавърска програма:(код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА Дисциплина:

Подробно

Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно и

Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно и Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 6 април 2017 г. Трифон Трифонов

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ ЗА VIII КЛАС КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвър

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвър ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвърдил:... Декан на ФХСИ /доц. д-р П. Джамбов / У Ч Е

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет 2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнението представя кратко въведение в теорията на лексическия

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-Географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 Регионално развитие и политика Магистърска програма:

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc Учебен план съгласно MEEN No М магистри ЕЕN Eлектроинженерство No реден номер на дисциплината Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично; изпит (И), текуща оценка (ТО);

Подробно