KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

Размер: px
Започни от страница:

Download "KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970"

Препис

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, ул. Университетска 115 Ректор 054/ , факс 054/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА магистърска програма ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ" Област на висше образование: Професионално направление: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: 1. Педагогически науки, 1.2. Педагогика магистър Логопед Квалификационната характеристика на завършилите специалност Специална педагогика - магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения с образователно-квалификационна степен магистър, придобили висше образование в Шуменския университет Епископ Константин Преславски, както и учебният план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и специалист ДВ бр.79 / г.. и представя основните цели на обучението и възможностите за професионалната им реализация. В основата на квалификационната характеристика стоят принципите, изискванията, стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование.

2 І. ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на магистърската програма е да съдейства за утвърждаването на професионализма в областта на специалната педагогика логопедията и по конкретно в диагностиката и корекцията на комуникативните нарушения. Да се формират по-задълбочени познания за речевите, езиковите и гласовите нарушения, за тяхната етиология, механизми на нарушението и симптоматиката. Студентите овладяват необходимите знания, умения и компетентности за самостоятелно ориентиране в теорията и решаване на приложните проблеми в областта на логопедията, умеят да внедряват в практиката си постиженията на съвременните тенденции в специалната педагогика логопедията. Да познават целия диагностичен и терапевтичен инструментариум и процедури, за да въздейства върху различната езикова и речева патология. ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ компетенции на завършилите студенти образователно-квалификационна степен магистър II. 1. Област и обхват на знанията С магистърската степен се придобива специализирана теоретична и практическа подготовка с разширен обхват и обем, задълбочени интегративни и интердисциплинарни знания в сферата на специалната педагогика - логопедията. Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда в страната, успешно да работят и да продължават образованието си по специалността у нас и в чужбина. 2. Област и обхват на уменията за: практическо прилагане на подходите за корекционнокомпенсаторна и развиваща работа с различни групи лица с езиков, речеви, обучителен и когнитивен дефицит; овладяване на инструментариум за психолого-педагогическата и логопедичната диагностика и умение за осъществяване на диференциална диагноза на лица с психо-физически - интелектуални и комуникативни нарушения;

3 придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип Лични компетенции Поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на Специалната педагогика - логопедията; Изграждане на умения за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване; Създаване на умения за поддържане на професионални взаимоотношения, изградени на основа на общи интереси за работа в екип; Формиране на професионална мотивираност и отношение към бъдещата професия; Развитие на аналитично-конструктивно мислене и критична наблюдателност, необходими при психолого-педагогическата и логопедичната диагностика, както и при съставянето на индивидуални корекционно-развиващи и учебни програми на деца със специални образователни потребности Професионални компетенции Завършилите образователно-квалификационната степен магистьр на специалност Специална педагогика - магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения трябва да умеят да: провеждат психолого-педагогическо обследване с цел определяне хода на психическото развитие в съответствие с възрастовите норми и превенция на отклоненията; извършват самостоятелно диагностична и терапевтична дейност с деца и възрастни с комуникативни нарушения и техните семейства; извършват диференциална диагностика за определяне типа на нарушението; консултират деца и възрастни с отклонения в речевото развитие, техните родители и педагози по проблемите на обучението, развитието и реализацията им в обществото; използват специализирани корекционни програми и стратегии при преодоляване на различните видове комуникативни нарушения; извършват изследователска работа в областта на комуникативните нарушения в детска възраст и при възрастни клиенти;

4 организират и осъществяват научно-изследователски проекти и прилага новите научни достижения в областта на специалната педагогика; изпълняват различни ръководни и изпълнителски, управленски и административни длъжности. ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ Завършилите специалността Специална педагогика с образователноквалификационна степен магистър - магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения ; професионална квалификация Логопед могат да се реализират в различни направления и отрасли, като образование, социално включване, социално подпомагане и здравеопазване. Могат да работят в специализирани кабинети за езикови и речеви нарушения в масови училища, предучилищни заведения, клинични заведения, регионални центрове за подпомагане на процеса на приобщаващото образование, центрове за подкрепа за личностно развитие и др. Могат да реализират частна практика, както и клинични или общообразователни заведения за лица с езиково-говорна патология. Да участват като експерти в различни видове специализирани комисии и институции. Подготвени са за експертна дейност: в комисии за комплексно педагогическо оценяване и подбор на деца със специални образователни потребности за специализирано или интегрирано обучение; в регионалните управления по образование по въпросите, свързани със специални образователни потребности и поведенчески отклонения на децата; в общинските комисии за закрила на детето; в общински отдел Образование. Могат да бъдат консултанти в правителствени, неправителствени институции и сдружения на самите лица с отклонения в развитието. IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - магистърска програма ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

5 Магистърската степен се придобива след едногодишен курс /2 семестъра и 60 кредита/ в редовна/задочна форма на обучение, съгласно приложения учебен план. Дипломирането се осъществява съгласно ЗВО в два варианта: Първи вариант. 1. Държавен изпит - писмен Втори вариант. 1. Защита на дипломна работа V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен доктор ; да продължи обучението си в други специализиращи програми и специализации в областта на специалността; да специализира чрез следдипломна квалификация.

6 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, ул. Университетска 115 Ректор 054/ , факс 054/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА магистърска програма ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ Област на висше образование: Професионално направление: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: 1. Педагогически науки, 1.2. Педагогика магистър Логопед Квалификационната характеристика на завършилите специалност Специална педагогика - магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения с образователно-квалификационна степен магистър, придобили висше образование в Шуменския университет Епископ Константин Преславски, както и учебният план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и специалист ДВ бр.79 / г.. и представя основните цели на обучението и възможностите за професионалната им реализация. В основата на квалификационната характеристика стоят принципите, изискванията, стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование.

7 І. ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на магистърската програма е да съдейства за утвърждаването на професионализма в областта на специалната педагогика логопедията и по конкретно в диагностиката и корекцията на комуникативните нарушения. Да се формират по-задълбочени познания за речевите, езиковите и гласовите нарушения, за тяхната етиология, механизми на нарушението и симптоматиката. Студентите овладяват необходимите знания, умения и компетентности за самостоятелно ориентиране в теорията и решаване на приложните проблеми в областта на логопедията, умеят да внедряват в практиката си постиженията на съвременните тенденции в специалната педагогика логопедията. Да познават целия диагностичен и терапевтичен инструментариум и процедури, за да въздейства върху различната езикова и речева патология. ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ компетенции на завършилите студенти образователно-квалификационна степен магистър 1. Област и обхват на знанията С магистърската степен се придобива специализирана теоретична и практическа подготовка с разширен обхват и обем, задълбочени интегративни и интердисциплинарни знания в сферата на специалната педагогика - логопедията. Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда в страната, успешно да работят и да продължават образованието си по специалността у нас и в чужбина. 2. Област и обхват на уменията за: практическо прилагане на подходите за корекционнокомпенсаторна и развиваща работа с различни групи лица с езиков, речеви, обучителен и когнитивен дефицит; овладяване на инструментариум за психолого-педагогическата и логопедичната диагностика и умение за осъществяване на диференциална диагноза на лица с психо-физически - интелектуални и комуникативни нарушения;

8 придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип Лични компетенции Поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на Специалната педагогика - логопедията; Изграждане на умения за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване; Създаване на умения за поддържане на професионални взаимоотношения, изградени на основа на общи интереси за работа в екип; Формиране на професионална мотивираност и отношение към бъдещата професия; Развитие на аналитично-конструктивно мислене и критична наблюдателност, необходими при психолого-педагогическата и логопедичната диагностика, както и при съставянето на индивидуални корекционно-развиващи и учебни програми на деца със специални образователни потребности Професионални компетенции Завършилите образователно-квалификационната степен магистьр на специалност Специална педагогика - магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения трябва да умеят да: провеждат психолого-педагогическо обследване с цел определяне хода на психическото развитие в съответствие с възрастовите норми и превенция на отклоненията; извършват самостоятелно диагностична и терапевтична дейност с деца и възрастни с комуникативни нарушения и техните семейства; извършват диференциална диагностика за определяне типа на нарушението; консултират деца и възрастни с отклонения в речевото развитие, техните родители и педагози по проблемите на обучението, развитието и реализацията им в обществото; използват специализирани корекционни програми и стратегии при преодоляване на различните видове комуникативни нарушения; извършват изследователска работа в областта на комуникативните нарушения в детска възраст и при възрастни клиенти;

9 организират и осъществяват научно-изследователски проекти и прилага новите научни достижения в областта на специалната педагогика; изпълняват различни ръководни и изпълнителски, управленски и административни длъжности. ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ Завършилите специалността Специална педагогика с образователноквалификационна степен магистър - магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения ; професионална квалификация Логопед могат да се реализират в различни направления и отрасли, като образование, социално включване, социално подпомагане и здравеопазване. Могат да работят в специализирани кабинети за езикови и речеви нарушения в масови училища, предучилищни заведения, клинични заведения, регионални центрове за подпомагане на процеса на приобщаващото образование, центрове за подкрепа за личностно развитие и др. Могат да реализират частна практика, както и клинични или общообразователни заведения за лица с езиково-говорна патология. Да участват като експерти в различни видове специализирани комисии и институции. Подготвени са за експертна дейност: в комисии за комплексно педагогическо оценяване и подбор на деца със специални образователни потребности за специализирано или интегрирано обучение; в регионалните управления по образование по въпросите, свързани със специални образователни потребности и поведенчески отклонения на децата; в общинските комисии за закрила на детето; в общински отдел Образование. Могат да бъдат консултанти в правителствени, неправителствени институции и сдружения на самите лица с отклонения в развитието. IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - магистърска програма ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

10 Магистърската степен се придобива след 1,5-годишен курс /3 семестъра и 105 кредита/ в редовна/задочна форма на обучение, съгласно приложения учебен план. Дипломирането се осъществява съгласно ЗВО в два варианта: Първи вариант. 1. Държавен практико-приложен изпит 2. Държавен изпит - писмен Втори вариант. 1. Държавен практико-приложен изпит 2. Защита на дипломна работа V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен доктор ; да продължи обучението си в други специализиращи програми и специализации в областта на специалността; да специализира чрез следдипломна квалификация.

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА РУСКИ ЕЗИК КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Квалификационна характеристика на специалност Туризъм Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ЕПИСКОП К О Н С Т А Н Т И Н ПРЕСЛ АВСКИ Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Област на висшето образование: 1. Педагогически

Подробно

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност ТЕОЛОГИЯ магистърска програма

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УТВЪРЖДАВАМ: /П/ РЕКТОР НА МУ-ПЛЕВЕН: /Проф. д-р Сл. Томов, дмн/ НА СПЕЦИАЛНОСТ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-130/29.08.2018г. в сила от 15.09.2018г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т ПО П Р И Р О Д Н И Н А У К И КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно