БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Размер: px
Започни от страница:

Download "БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

Препис

1 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

2 РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива за водите (РДВ), приета през 2000 г. и транспонирана в Закона за водите (ЗВ) въвежда нов подход за управление и защита на водите, основаващ се на естествените речни басейни и установява обща рамка за устойчиво и интегрирано управление на всички води и свързаните с тях екосистеми. Основна цел на РДВ е да се постигне добро състояние на всички води и свързаните с тях екосистеми в странитечленки на ЕС до 205 година. Управлението на водите е на основата на План за управление на речните басейни (ПУРБ), който прилага единен подход в страните-членки и унифицира критериите за измерване на доброто състояние на водите и средствата за постигането им. Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на ПУРБ. Първите ПУРБ бяха изготвени до края на 2009 и са за периода година. ПУРБ се актуализират на всеки шест години. В Директивата е зададен точен времеви График за предвидените дейности, които са отразени в разработената Работна програма за актуализацията на ПУРБ. Съгласно ЗВ компетентен орган за басейново управление и за разработване на ПУРБ е Директорът на басейновата дирекция. КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПУРБ За консултации с обществеността се публикуват:. График и Работна програма за разработването на Плана за управление на речния басейн и обществените обсъждания, които е необходимо да се проведат до г. за срок от 6 месеца 2. Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управление на водите до г. за срок от 6 месеца 3. Проект на План за управление на речния басейн до г. за срок от 6 месеца Активиране и участие на всички стъпки на ПУРБ (чл.4 от РДВ) График и работна програма (чл. 4 от РДВ) Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите (чл. 5 и чл.6 от РДВ) ПУРБ (чл. 4, чл. и чл.3 от РДВ) Информация/местно знание, за значимите проблеми/ верификация/предложения за цели и мерки Съгласие за целите, Идентифициране на мерките, поемане на отговорност, съгласие за мерките Финално споразумение за ПУРБ ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПУРБ Раздел Дейност в ПУРБ Начало Край Раздел Актуализация на характеристиките на района за бас. управление януари 203 декември 203 Актуализация на общите характеристики на РБУ, на водните тела, на типовете повърхностни води и на СМВТ март 203 декември 203 Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и януари 203 декември 203 подземните води Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от точкови и дифузни източници и наличието на вода за иконом. сектори януари 203 декември 203 Раздел 3 Списък и карти на зоните за защита на водите януари 203 декември 203 Актуализация на зоните за консумация от човека, за къпане, на чувствителни и уязвими зони и на зоните за защита на местобитанията и биологичните януари 203 декември 203 видове и определяне на зони за стопански значими водни видове Раздел 4 Мониторинг на водите януари 203 ноември 204 Актуализация оценката на състоянието на повърхностните и подземните ВТ и оценка на ефекта от изпълнението на мерките в първия ПУРБ септември 203 декември Актуализация на мониторинговите програми септември 203 декември 203 Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда януари 204 ноември 204 Актуализация на целите и изключенията за повърхностните и подземни води и на зоните за защита на водите януари 204 ноември 204 Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването януари 203 декември 203 Актуализация на икономическия анализ на водоползването януари 203 декември 203 Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда януари 20 декември 204 Преглед изпълнението на мерките в ПУРБ и анализ неизпълнението на мерките и актуализация на ПМ в т.ч. инвестиционен и институционален януари 202 декември 204 анализ Раздел 8 Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на Източнобеломорски район юли 204 декември 204 Преглед и актуализация на съществуващи стратегии, планове и програми юли 204 септември 204 Раздел 9 Обсъждане на ПУРБ с обществеността и заинтерисованите страни януари 203 юни 205 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигнатите резултати и свързаните с това изменения на плана и обучителни програми януари 203 август 205 Раздел 0 Изменение на климата и засушаване януари 203 декември 203 Подход за оценка изменението на климата и оценката на риска от засушаване при актуализацията на ПУРБ март 203 ноември 204 Раздел Координация с ПУРН за Източнобеломорски район септември 203 ноември 204 Координация с ПУРН за Източнобеломорски район септември 203 ноември 204 Раздел 2 Трансгранична координация септември 20 октомври 205 Обмяна на и координация със съседни държави в трансграничните речни басейни септември 20 октомври 205 Раздел 3 Компетентен орган за управление на водите октомври 204 ноември 204 Информация за компетентния орган октомври 204 ноември 204 Раздел 4 Достъп до за ПУРБ октомври 204 ноември 204 Лица за връзки и процедурите за получаване на октомври 204 ноември 204 Раздел 5 Екологична оценка и оценка на съвместимост септември 204 март 205 Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвметимост на ПУРБ септември 204 март 205 ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПУРБ ЗА ИБР ЗА юли 205 декември 205 ЛЕГЕНДА: Дейността се изпълнява от: БД ИБР БД ИБР и консултантска помощ Консултантска помощ

3 МЕРКИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПУРБ И ПУРН ПУРБ ПУРН Теми за с обществеността и заинтерисованите страни Начин на Мерки за Начало на та Край на та год и н а Теми за с обществеността и заинтерисованите страни Начин на Мерки за Начало на та Край на та Изпълнение на програмата от мерки в ПУРБ и уеб-сейт, срещи, БС и кореспонденция Проект на предварителна оценка на риска от наводнения и уеб-сейт, срещи, БС, медии, График и Работна Програма на ПУРБ и мерки за с обществеността и заинтерисованите страни Изпълнение на програмата от мерки на ПУРБ г и БС, медии, социални мрежи График и Работна Програма на ПУРН и мерки за с обществеността и заинтерисованите страни Проект на Райони със значителен потенциален риск от наводнения и и Постигнати резултати от изпълнението на програмата от мерки на ПУРБ г Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите Предложения за цели и мерки за проект на План за управление на речните басейни за г и БС, медии, социологическо проучване, Проект на Карти на районите под заплаха от наводнения и Карти на районите с риск от наводнения и Предложения за цели и мерки за проект на План за управление на риска от наводнения за г медии, социологическо проучване, Проект на План за управление на речните басейни за г (цели и програма от мерки) Консултации по Екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРБ, и взимане на решения и Проект на План за управление на риска от наводнения за г (цели и програма от мерки) Консултации по Екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРН, и взимане на решения и

4 ДИРЕКТИВА ЗА НАВОДНЕНИЯТА Директива 2007/60/ЕО за оценка и управлението на риска от наводнения е в сила от и е транспонирана в българското законодателство с изменението на Закона за водите (ЗВ) през август 200 година. ДН цели намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околна среда, културното наследство и стопанската дейност. Управлението на риска от наводнения се извършва на основата на речния басейн като се прилага принципът за солидарност. За всеки район на басейново управление е необходимо да се изготви План за управление на риска от наводнения /ПУРН/. ПУРН разглеждат всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточават върху предотвратяването на наводнението, защитата от наводнение, увеличаване на подготвеността за наводнение, включително прогнозите за наводнение и изграждането на система за ранно предупреждение. Планът за управление на риска от наводнение ще се разработи до г. и се актуализира на всеки 6 години. В ДН е зададен точен времеви график за предвидените дейности, които са отразени в разработената работна програма на ПУРН. Съгласно ЗВ компетентен орган за разработване на ПУРН е Директорът на басейновата дирекция. Околна среда Околна среда Културно наследство Стопанска дейност ПУРН (чл. 7 от ДН) януари 20 януари 20 януари 203 януари 203 юли 202 юли 202 юни 203 юни 203 януари 203 април 204 март 203 март 203 януари 204 януари 204 май 204 април 204 април 204 септември 204 септември 204 ноември 205 май 204 декември 204 май 204 октомври 204 януари 205 януари 205 декември 204 декември 204 ноември 205 ноември 205 януари 204 май 204 януари 204 май 204 януари 202 септември 205 януари 202 септември 205 август 20 ноември 204 август 20 ноември 204 септември 203 ноември 204 Раздел 3 2 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 9 Предварителна оценка на риска от наводнения Предварителна оценка на риска от наводнения Райони със значителен потенциален риск от наводнение Райони със значителен потенциален риск от наводнение Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения Карти на районите под заплаха от наводнения Карти на районите с риск от наводнения Цели и приоритетите за управление на риска от наводнения Цели и приоритетите зауправлетие на риска от наводнения Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения Програмата от мерки за постигане на целите за управление на риска от наводнения Оценка на икономическата ефективност на програмата от мерки Инвестиционен и институционален анализ на програмата от мерки Прилагаща програма за ПУРН Начин за наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРН Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на Източнобеломорски район Преглед на съществуващи стратегии, планове и програми, имащи връзка с ПУРН Обсъждане на ПУРН с обществеността и заинтерисованите страни Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигнатите резултати и свързаните с това изменения на ПУРН Изменение на климата Подход за оценка изменението на климата и оценката на риска от наводнения за разработване на ПУРН Координация с План за управление на речните басейни за Източнобеломорски район Координация с Плана за управление на речните басейни за ИБР Трансгранична координация Дейности по обмяна на и координация със съседни държави за намаляване на риска от наводнение за разработване на ПУРН Компетентен орган за управление на водите Информацията за компетентния орган Достъп до за ПУРН Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и, свързана с разработване на ПУРН Екологична оценка и оценка на съвместимост Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвметимост на ПУРН ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА Финализиране на ПУРН за Източнобеломорски район Раздел 8 Информация/местно знание, за значимите проблеми/ верификация/предложения за цели и мерки Раздел Раздел 2 (чл. 6 т.5 от ДН) Край Раздел 7 Карти на риска /риск фактори/водоползватели Начало Активиране и участие на всички стъпки на ПУРН (чл.0 от ДН Карти на заплахата (чл. 6, т. 3 и т. 4 от ДН) Дейност в ПУРН Раздел 6 За консултации с обществеността се публикуват:. Проект на Предварителната оценка на риска от наводнение до г. за срок от 2 месеца 2. Проект на Карти на районите под заплаха от наводнения и Карти на районите с риск от наводнения до г. за срок от 2 месеца 3. Проект на План за управление на риска от наводнения, включително планираните мерки и очакваните резултати от тяхното изпълнение до г. за срок от 2 месеца Раздел КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПУРН ПОРН/ РЗПРН (чл. 4 и чл.5 от ДН) ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПУРН Съгласие за целите, Идентифициране на мерките, поемане на отговорност, съгласие за мерките Раздел 0 Раздел Раздел 2 Раздел 3 ЛЕГЕНДА: БД ИБР Дейността се изпълнява от: БД ИБР и консултантска помощ септември 203 ноември 204 септември 20 октомври 205 септември 20 октомври 205 октомври 204 октомври 204 октомври 204 ноември 204 ноември 204 ноември 204 октомври 204 ноември 204 септември 204 септември 204 март 205 март 205 юли 205 декември 205 юли 205 декември 205 Консултантска помощ

5 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ В съответствие със Закона за водите, Директива 2000/60/ЕС (РДВ) и Директива 2007/60/ЕС (ДН) относно оценка и управление на риска от наводнение при разработването и актуализацията на ПУРБ и ПУРН се осигурява активното привличане на всички заинтерeсовани страни, публикуват се и са налични за коментари от обществеността, включително водоползвателите всички основни стъпки от тях. Басейнова дирекция Източнобеломорски район окуражава активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, разработване и актуализиране на ПУРБ и ПУРН. Всеки заинтересован от разработването на ПУРН и актуализацията на ПУРБ може да изпрати становище в срока за по един от начините: По пощата: 4000 Пловдив, Централна поща, ПК 307 В деловодството на БД ИБР на адрес: Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 По факс: По имейл:

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността Васил Узунов началник сектор ПУРБ Доклад за изпълнението на Програмите от мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. трябва да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период - 2010-2015

Подробно

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 БД БД БД БД и БД и БД и Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 т.1 и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Решения за по-добър живот Европейски съюз Кохезионен фонд МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПРОЕКТ НА РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 FINANCIAL MECHANISMOF THE EUROPEAN ECONO MIC AREA 2009 2014 ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМНА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021) Васил Узунов началник отдел Планове за управление на водите БАСЕЙНОВ СЪВЕТ 24/22.06.2018

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_ ПРИ БАСЕЙНОВ СЪВЕТ БД ИЗТОЧНОБЕЛОМОЛСКИ 11 декември 2007, гр.пловдив след Заседание 7/20.09.2007г на Басейновия съвет инж. Мария Бабукчиева Басейнова дирекция Източнобеломорски район. І кръг срещи КОИ

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Октомври, 2016 г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)  НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА   Октомври, 2016 г. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ. Ноември, 2016 г 1 Цели и обхват на ЕО Основни цели на ПУРН и връзката му

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Р А З Д Е Л 1 ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАСЕЙНА НА Р. АРДА ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В БАСЕЙНА НА Р

Р А З Д Е Л 1 ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАСЕЙНА НА Р. АРДА ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В БАСЕЙНА НА Р ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАСЕЙНА НА Р. АРДА ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В БАСЕЙНА НА Р. АРДА 1. Категории повърхностни води в басейна на Арда Във водосбора

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48 серия 1.2 Мониторинг на водите в Дунавския басейн Пламен Мънев Драгол Драголов An evaluation of

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48 серия 1.2 Мониторинг на водите в Дунавския басейн Пламен Мънев Драгол Драголов An evaluation of Мониторинг на водите в Дунавския басейн Пламен Мънев Драгол Драголов An evaluation of the ecological state of the surface and underground waters in the Danube region was made in the present paper. It is

Подробно

ТОМ 1 ИБР

ТОМ 1 ИБР ТОМ 3 ТУНДЖА РАЗДЕЛ 10 КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН На национално ниво компетентен орган за управление на водите и прилагане на Директива 2000/60/ЕС е Министърът на околната среда и водите. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно