ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА"

Препис

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Настоящият план е изготвен от директора Даниела Николова и с него е запознат целия педагогически и непедагогически колектив на училището на заседание на Педагогическия съвет Протокол 11/ г. І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ Контролната дейност на директора на ОУ Св.Св.Кирил и Методий е част от управленския цикъл, наред с планирането на дейностите по стратегическото и оперативно управление, организирането на вътрешната училищна среда и на взаимодействието с факторите на социалната среда, управлението на човешките, материални и финансови ресурси на училището. Контролната дейност не е самоцелна и не се формализира до извършването на определен брой проверки, които да послужат само за целите на отчетността. Осъщественият контрол цели да бъде коректив и гарант за качеството на предлаганото от училището образование. Целта на контролната дейност на директора е свързана със стремежа за неговото подобряване. IІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 1. Своевременно и точно изпълнение на ЗПУО, ДОС, Стратегията за развитие на училището и вътрешно училищните правила и нормативи, фиксирани в Правилника за дейността на училището, Правилника за БУВОТ, Правилника за вътрешния трудов ред и длъжностните характеристики. 2. Изпълнението на задачите, произтичащи от Годишния план и решенията на ПС. 3. Планирането на учебно-възпитателната работа / годишно разпределение, тематично планиране, план за възпитателната работа на класа и други /. 4. Съдържанието, организацията и качеството на резултатите от учебно-възпитателния процес. 5. Съдържанието, организацията и качеството на извънкласните дейности. 6. Прибирането и задържането на учениците в училище. Индивидуалната работа с изявените, ученици в риск от отпадане и с ученици с отклонения в поведението.

2 7. Ритмичност на провеждане на родителските срещи; 8. Провеждане на консултации с учениците; 9. Обогатяването, модернизирането и опазването на МТБ. 10. Дейността на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване качеството на преподаване и учене. 11. Организацията на работа и състоянието на училищната документация. 12. Дейността и ефективността на МО и училищните комисии; 13. Пълняемост на паралелките, графика и Годишната програма за работа на ПИГ; 14. Дейността на непедагогическия персонал III. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 1. Методи на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ контрол: 1.1. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност 1.2. Проверка на документация годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението. 1.3.Самооценка 1.4.Социологически методи анкетиране, беседа, интервю и др. 1.5.Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците /НВО, входно и изходно ниво/ 2. Методи на АДМИНИСТРАТИВЕН контрол 2.1. Проверка на училищната документация. 2.2.Проверка за спазване на графиците за дежурство, класни и контролни работи, консултации и провеждане на учебния час за спортни дейности, провеждането на дейностите в ПИГ. 2.3.Контрол по изпълнение плана на училишето за учебната 2017/2018 година. 2.4.Обсъждане на проверката с проверяваните лица. ІV.ФОРМИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ А. ПРЕВАНТИВНИ: Провеждане на разговори с учители. Провеждане на срещи и разговори с родители Провеждане на разговори с методическите обединения за проблеми, свързани с преподаването, учебници, форми на оценяване и др.

3 Посещение на учебни часове. Проверка на организирането, провеждането и оценяването на тестовете за установяване на входното ниво на учениците Срок: м. октомври 2017 г. Проверка на изходното ниво по отделните учебни предмети Срок: май-юни 2018г. Б. ТЕКУЩИ: Посещение на учебни часове по предмети от ЗП, ЗИП, СИП, избираемите и факултативните часове; Посещение на учебни часове по БДП. Проверка на документацията на групите за ЗИП, СИП, избираемите и факултативните учебни часове Проверка на работата на учителите с експерти от РУО на МОН 2. АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОВЕРКИ 2.1. Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение Срок: ІХ Х. 2017г Контрол върху фиктивно записани ученици. Срок: IX.2017 г Системни проверки, относно присъствието на учениците в учебните часове и вписването на отсъствията от учителите Проверка на книгата за подлежащи на за задължително обучение деца да 16- годишна възраст и съответствието й с документите, отразяващи движението но учениците с дневниците на паралелките Срок: ХІ. 2017г Проверка на нанесените, сумираните и пренесените отсъствия на учениците в дневниците на паралелките и съответствието им с ученическите книжки и документите за извинение на отсъствията. Срок: ХІ.2017г.,ІІ г.,іv.2018г Проверка на вписаните и взетите лекторски часове чрез съпоставяне с материалната книга на взетия учебен материал, лекторската книга и заповедната книга.

4 2.7. Проверка на документацията, в която се регистрират текущите резултати на учениците: на вписаните в дневниците оценки и съответствието им с нанесените в ученическите книжки. Срок: ХІ.2017г., V.2018т Проверка на спазване изпълнението на седмичното разписание Проверка на спазване на графика на учебния процес Проверка на спазване на графика за времетраене на учебните часове Проверка на спазване на Правилника за вътрешния ред, трудовата дисциплина и изпълнение на длъжностните характеристики Проверка на спазването на графика на дежурство и на спазване и изпълнение на задълженията на дежурния учител Проверка върху издаваните документи на учениците Проверка на воденето на дневниците на паралелките и ученическите книжки. Срок: ХІ.2017г., ІV.2018г Проверка на годишните разпределения на учителите и съответствието им при вписването в дневника на взетия учебен материал. Срок: Х.2017г Проверка на тематичните планове на класните ръководители за часа на класа и плановете и дейността на постоянните училищни комисии, както и на плановете за работа и дейността на МО Срок: ІХ.2017г Проверка на организацията и дейностите в ПИГ Проверка изпълнението на плануваните спортно туристически дейности Проверка на личните дела на учителите и обслужващия персонал. Срок: ХII.2017г Проверка на воденето на техническата и технологичната документация и документите за материалните и стокови дейности: - Входящ изходящ дневник; - Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана; - Книга за инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана; - Книга за периодичен инструктаж по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана;

5 Инвентарна книга; Проверка на документацията свързана с финансовата дейност: -Лекторска книга; -Книга за регистриране на даренията; -Ведомост заплати; -Щатното разписание и съответствието му с другата документация; -Книга за заповедите за храна Изпълнението на бюджета за 2017г Срок: І.2018г Изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от РУО Състоянието на противопожарната охрана и готовността й за действие при аварии и катастрофи. Срок: ІХ.2016г Изпълнението на решенията на ПС. Срок: ІІ.2018г Състоянието на МТБ и УТС. Срок: ІХ. 2017г., ІІІ г Провеждане на хигиенния режим в училище и спазване на изискванията на РИОКОЗ Цялостната работа през учебната година. Срок: VІ.2018г. ИЗГОТВИЛ НАСТОЯЩИЯ ПЛАН ДИРЕКТОР : / Нина Дюлгерска/

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai З А УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2014 г. 1 Настоящия план за контролната дейност е изготвен и съобразен с Инструкция 1/23.01.2003 г.

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА 44. СУ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Този план е част от годишния план на училището,

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020 1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система; 2. Нарастване дела на населението на възраст 30-34

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. При

9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. При 9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. Привличане на родители, бивши възпитаници и др. в подкрепа

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН I.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА образованието е национален приоритет и се гарантира чрез прилагането на следните принципи : ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно