Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Размер: px
Започни от страница:

Download "Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017"

Препис

1 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

2 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването на студенти 3 1. Задължения на учебен отдел при Ректорат на Тракийски Университет 3 2. Задължения на отделите за работа със студенти към основните звена на Тракийски Университет 4 III. Административни услуги за студенти 5 1. Административни услуги за студенти, които се извършват в учебен отдел на ректорат 5 2. Административни услуги за студенти, които се извършват в деканатите 5 3. Административни услуги, които се извършват в катедрите 6 4. Информация, която може да се намери в интернет страницата 6 IV. Структура на организацията на обслужването на докторанти 7 1. Задължения на научен отдел при Ректорат на Тракийски Университет 7 2. Задължения на отделите за работа с докторанти към основните звена на Тракийски Университет 7 V. Допълнителни разпоредби 8

3 I. Нормативна база Обучението на студенти и докторанти в Тракийски университет е подчинено на Закона за висшето образование и последващите го актове на Министерски Съвет, както и Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски Университет и тези на основните структурни звена, и решенията на Академичен съвет на Тракийски Университет. II. Структура на организацията на обслужването на студенти Административното обслужване на студентите и докторантите в Тракийски Университет се извършва съответно от учебен и научен отдели на Ректората и от съответните отдели на основните структурни звена. Учебният отдел към Тракийски Университет осъществява контрол върху цялостната организация на учебния процес на студентите от тяхното записване в първи курс до успешното дипломиране. Експертите на отдела организират и оказват методическа помощ на основните звена при организацията на обслужване на студентите. Отговорни за цялостното административно обслужване на студентите са служителите от учебен отдел на Ректората и тези на деканатите на основните структурни звена. II. 1. Задължения на учебен отдел при Ректорат на Тракийски Университет Учебен отдел на Ректората подпомага дейността на Заместник-ректора по учебна дейност във връзка с обучението на студентите в образователно-квалификационни степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър. Отделът осъществява координацията с всички основни и обслужващи звена в Университета, които имат отношение към организиране, провеждане и контролиране на дейностите по придобиване на образователно-квалификационните степени. Учебен отдел отговаря за организацията и провеждането на цялостната кандидатстудентска кампания в Университета, съгласувано с останалите основни структурни звена на Тракийски Университет. Учебен отдел на Ректората извършва координирането на информацията и обслужването, свързани с обучението на студентите, отговаря за уреждане на студентското състояние на обучаемите - прекъсване на обучението, смяна на специалности или форми на обучение, обучение по индивидуален учебен план, отговаря за поддържането на актуална информация за всички нормативни актове

4 и материали, свързани с информационното и административното обслужване на студентите. Учебен отдел отговаря за подготвяне, изпращане и верифициране на необходимата информация, свързана с учебния процес към външни ведомства и организации. Поддържа и съхранява учебните планове и квалификационни характеристики на специалностите по които се води обучение. Отделът координира дейността по поддържане база данни в Регистрите на МОН (Регистър на действащите и прекъснали студенти и докторанти, Регистър на завършилите студенти). II. 2. Задължения на отделите за работа със студенти към основните звена на Тракийски Университет Студентската канцелария на звената е спомагателна административна структура, която работи под прякото ръководство на Декана/директора на факултета/колежа/филиала. Канцеларията осъществява дейността си, съобразно законовите изисквания за организацията на висшето образование и нормативните актове на Тракийски Университет в направления: - организация на учебния процес; - административно обслужване на студентите; - поддържане и съхраняване на учебна документация - архивиране и унифициране. В отделите на структурните звена се извършва обслужване на студентите по въпроси, свързани с учебната дейност, изготвя се графика за разписа на учебните занятия за редовно и задочно обучение и графика за изпитните сесии на студентите, поддържат се данни за заетостта на лекционните, семинарни, лабораторни и компютърни зали, и др. Основните задачи на деканатите по звената се свеждат до: - записване на студентите по курсове на обучение; - въвеждане база данни на студентите в информационната система; - координиране на учебния процес по отношение на неговото провеждане; - обслужване на изпитния процес; - заявяване на холограмни стикери на звършилите студенти; - подготовка и издаване на дипломи за висше образование; - подготовка и организиране на промоцията на студентите; - изготвяне на статистически отчети и анализи; - предоставяне на информация във връзка с акредитация на звеното и др.). В изпълнение на посочените задачи служителите от деканатите, съвместно с колегите си от Ректората, се включват при:

5 - цялостната организация на учебната дейност - от записване на новоприети студенти до дипломирането им; - подпомагане студентите при разрешаване на проблеми от различен характер в учебната им дейност; - провеждане на анкетирането сред студентите с цел подобряване на качеството на обучение; - изготвяне на учебна документация (учебни разписи, изпитни графици и протоколи, водене на студентски досиета, заверяване на студентски книжки и др.); - водене на отчетност в съответствие с Наредбата за единни държавни изисквания и архивиране на документация; - своевременното и пълноценно отразяване в учебната документация на данните за проведени изпити от преподавателите; - подготвяне на справки, свързани със студентския статус, на академични справки, уверения, удостоверения или служебни бележки, дипломи и дубликати на дипломи и др. документи; - решаване на студентско положение пред ръководни университетски структури съгласно изискванията на организацията на учебната дейност в Тракийски Университет; - осъществяване на координиращи функции с катедрите, влизащи в състава на звеното. III. Административни услуги за студенти III.1. Административни услуги за студенти, които се извършват в учебен отдел на ректорат: - разглеждане и решаване на студентски въпроси, формулирани в молби и заявления, които постъпват в Ректората в съответствие с Правилата за учебна дейност на ТрУ прием на студенти, преместване на студенти, промяна формата на обучение и др.; - възстановяване на студентски права; - кандидатстване за стипендия; - кандидатстване за студентско общежитие; - верификации на документи от чужбина и др. III.2. Административни услуги за студенти, които се извършват в деканатите: - записване за текущата учебната година става при изпълнен учебен план и платена семестриална такса; - издаване на академични справки - попълва се и се депозира заявление с искане за издаване на справката; - издаване на уверения за студентско положение - от книжарницата на ТрУ или друг офис, се закупува образец, попълва се от студента и задължително

6 срещу представена студентска книжка се заверява от инспектора по учебна дейност; - приемане на заявления - попълват се и се депозират в деловодството (след консултиране със съответния инспектор за целесъобразността на молбата); - контролиране заплащането на семестриалните такси таксите се заплащат преди започване на семестъра по банков път, с изключение на ново записващите се студенти. Студент, който не е платил семестриална такса в посочените срокове административно се; - получаване на декларация за здравно осигуряване след попълването на предоставената бланка същата се депозира в отдела; - извършване заверка на студентски книжки става при платена семестриална такса и получена заверка от преподавателите по съответните дисциплини; - издаване на индивидуални изпитни протоколи преди изпита студентът задължително трябва да е получил разрешение от декана/директора, че има право да получи такъв протокол; - подаване на заявление във връзка със студентско положение прекъсване на обучението, повишаване на оценката по конкретен семестриален изпит, обучение по индивидуален учебен план, допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа; - информация свързана с правилата за учебна дейност, и т.н. III.3. Административни услуги които се извършват в катедрите: - дейности, свързани с учебния план на специалността по дисциплини, които се преподават в съответната катедра; - информация, свързана със съдържанието на учебната програма; - учебния график за преподаваните дисциплини; - датите за провеждане на изпитите; - конспектите за изпитите; - информация за провеждането на изпитите; - информация за резултатите от изпитите; - информация за възможности за провеждане на учебни практики; - информация за възможности за включване в научноизследователски проекти, разработвани от преподаватели в катедрата; - информация за възможности за разработване на дипломни работи; - информация за преподавател от катедрата и др. III.4. Информация, която може да се намери в интернет страницата: - академичен календарен план; - разписи на учебните занятия; - графици за семестриални изпити; - графици за държавни изпити; - заповеди на Ректора на Тракийски Университет, респ. заповеди на декани/директори на основни звена; - срокове и документи за студентски стипендии; - срокове и документи за студентски общежития;

7 - важни съобщения и др. IV. Структура на организацията на обслужването на докторанти Научният отдел към Тракийски Университет осъществява контрол върху цялостната организация на образователния и научен процес на докторантите от тяхното зачисляване за докторанти до успешната защита на дисертационна работа. Отговорни за цялостното административно обслужване на докторантите са служители от научен отдел на Ректората и определените за такива към основните структурни звена, където се извършва обучението на докторанти. IV.1. Задължения на научен отдел при Ректорат на Тракийски Университет Научният отдел на Ректората подпомага дейността на Заместник-ректора по научна дейност във връзка с обучението на докторанти по акредитирани докторски програми. Отделът осъществява координацията с всички основни и обслужващи звена в университета, които имат отношение към организиране, провеждане и контролиране на дейностите по придобиване на образователната и научна степен доктор. Отделът отговаря за организацията и провеждането на цялостния прием на докторанти в университета, съгласувано с останалите основни структурни звена на Тракийски Университет. Научният отдел на Ректората извършва координирането на информацията и обслужването, свързани с обучението на докторантите. Отделът отговаря за подготвяне, изпращане и верифициране на необходимата информация свързана с образователния процес на докторантите към външни ведомства и организации. Поддържа и съхранява документацията за акредитираните докторски програми по научни специалности и професионални направления. IV.2. Задължения на отделите за работа с докторанти към основните звена на Тракийски Университет Основното звено осъществява дейността си, съобразно законовите изисквания за организацията на висшето образование, закона за развитие на академичния състав и правилника за неговото прилагане, и нормативните актове на ТрУ в направления: - организация на образователния процес; - организация на научноизследователската дейност; - административно обслужване на докторантите; - поддържане и съхраняване на документацията сварзана с развитието на докторанта - архивиране и унифициране.

8 В отделите на структурните звена се извършва обслужване на докторантите, по въпроси, свързани с цялостната дейност от приема до защитата, съгласно ППЗРАСТракийски Университет. V. Допълнителни разпоредби Студентските заявления се подават до Ректора на Тракийски Университет или Декана/директора на основно звено и се депозират в деловодството. Срокът за получаване на отговори и извършване на административни услуги свързани със студентски заявления е съгласно Правилата за учебна дейност на Тракийски Университет. Настоящите Правила са приети с решение на Академичния съвет на Тракийски университет от г. (Протокол 11 / г.) и влизат в сила от датата на приемането им.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 13 бр. Разпределение на анкетираните

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР АНКЕТИРАНИ 10 бр. 1. Разпределение

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ТРЕТО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯ ГРАФИК: 7 9 АВГУСТ След третото класиране, КОЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО,

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА посочена от тях специалност,

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 2 6 АВГУСТ (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ II 26.9.17 г. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К Срок за записване : от 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на съответния Учебен отдел. Документи за записване: 1. Комплект документи

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ I ВИ, II-РИ И III ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Дата на провеждане

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ" 9026 Варна, ул. В. Дру иее " 73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/ FrLrr мактs

вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ 9026 Варна, ул. В. Дру иее  73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/ FrLrr мактs вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ" 9026 Варна, ул. В. Дру иее " 73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/303-163 FrLrr мактs suмus,~ УТВЪРЖДАВАМ : НАЧАЛНИК НА ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРО.~

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно