Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на о

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на о"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование: 1. Педагогически науки Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) Автор: Гергана Илиева Христова Тема: ВАРИАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОМЕТРИЯ НА 9-10 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Научен ръководител: доц. д-р Габриела Кирова 1. Общо представяне на процедурата и докторанта Съгласно заповед РД / г. на Ректора на СУ Св. Климент Охридски" съм утвърдена за член на научното жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема ВАРИАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОМЕТРИЯ НА 9-10 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ за придобиване на образователната и научна степен доктор в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии). Автор на дисертационния труд е Гергана Илиева Христова, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра Начална училищна педагогика на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ Св. Климент Охридски". Представеният от докторанта комплект материали е на електронен и на хартиен носител. Същият е в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски". Комплектът включва следните документи: Автобиография; Дисертационен труд; Автореферат; Списък на публикации, свързани с дисертационния труд; Заповеди на Ректора на Софийския университет за зачисляване и отчисляване в докторантура. Гергана Илиева Христова е родена на г. в г. Перник. Завършила е през 2006 г. ОКС бакалавър в СУ Св. Климент Охридски, Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност Начална училищна педагогика и чужд език, а през 2008 г. към 1

2 същия факултет магистърска програма Информационни технологии в началното училище. През 2011 г. завършва магистърска програма Публични финанси към Университет за Национално и Световно Стопанство - г. София. През този период придобива и други квалификации: професионална квалификация Кореспондент на средствата за масово осведомяване към Центъра за образователни услуги, специалност Журналистика в СУ Св. Климент Охридски ; специализация по чужд език английски, V ниво към СУ Св. Климент Охридски, Департамент за езиково обучение (ИЧС); квалификационен курс Организатор на радиопредаване към факултета по Журналистика и масова комуникация (школа по журналистика). На г. със заповед РД / от г. на Ректора на Софийския университет е зачислена на докторантура в самостоятелна подготовка и на г. е отчислена с право на защита. Представяне на дисертацията Дисертационният труд на тема Вариативен модел за обучение по геометрия на 9-10 годишни ученици е с основен обем от 268 страници и съдържа необходимите компоненти на докторска дисертация. Разработен в съответствие с изискванията за научно-педагогическо изследване. Той се състои от Увод, пет глави, Заключение, Изводи и обобщения, Приносни моменти в дисертационния труд, Използвана литература, Декларация за авторство, Приложения (6 броя). Използваната литература съдържа 166 заглавия на кирилица и 57 на латиница, от които има и интернет сайтове. Посочените заглавия отразяват класически и съвременни концепции по темата на дисертационното изследване. Дисертацията е добре оформена, онагледена е с таблици, схеми, графики и диаграми. В приложенията към дисертацията (Приложение 5 и Приложение 6) е предложен наборът от задачи, използвани при педагогическия експеримент. В изводите и обобщенията, на база на представените и интерпретирани резултати от емпирико-педагогическото изследване, е аргументирано потвърждаването на изследователската теза, а именно: статистически значима е разликата в резултатите в експерименталната група след използване в трети клас на задачите от вариативния модел на обучение по геометрия. 3. Актуалност на тематиката Актуалността на изследването произтича от необходимостта от търсене и обосноваване на целесъобразен подход за придобиване на математическа компетентност у учениците от началните класове при изучаване на геометричните знания. 4. Познаване на проблема 2

3 От съдържанието на дисертационния труд се разбира, че Гергана Христова задълбочено е проучила проблема за обучението по геометрия в началните класове и особеностите при изучаване на геометричните знания. За целите на изследването е представила промените в учебното съдържание по математика съгласно нормативните документи на МОН от 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., анализирала е наши и чуждестранни учебници по математика за трети клас по отношение геометричното съдържание. 5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 5.1 Описание на отделните части на дисертационния труд В увода докторантката изяснява актуалността, мотивиращите фактори и параметрите на дисертационното изследване (обект, предмет, хипотеза, цели, задачи, методи, етапи). В Първа глава Теоретична постановка на проблема докторантката представя кратки исторически факти и теоретични постановки по отношение обучението по геометрия в началните класове. Акцентува на целите и методите на обучение по геометрия и възможностите на използване на геометрични понятия при изучаване на аритметичните знания. Във Втора глава Методика на изучаване на геометричните знания Гергана Христова разглежда в психолого-педагогически аспект някои основни методически идеи за изучаване на геометричните знания в началните класове, като се позовава на изследванията на наши и чуждестранни дидактици, методици, психолози, на резултати от международното изследване TIMSS. Въз основа на промените в нормативните документи на МОН и съответно новите (след 2016 г.) учебни програми по математика за 1., 2., 3. и 4. клас, прави сравнителен анализ на учебното съдържание по математика и коментира някои методически идеи за изучаване на математическите понятия. В Трета глава Анализ на геометричното съдържание в български и чуждестранни учебници за III клас. Геометрията в съвременното училище докторантката представя много детайлно геометричното съдържание по математика в различни учебници за трети клас. За целта предлага примерна класификация на задачите с геометричен характер, но за същата не са ясно откроени факторите за класификация. Независимо от това, направеното проучване дава пълна представа за броя на уроците, в които геометричните знания са основна дидактична цел, а също така и за броя на уроците, в които геометричните знания са средство за усвояване на знания от аритметиката, елементи от комбинаториката и други дялове на математиката. В двата вида уроци подробно е изследван броят на задачите по приетата класификация и мястото на геометричните задачи в различните по дидактична цел уроци: за нови знания; за затвърдяване; за обобщение; за проверка и оценка. С получените резултати и с 3

4 направения сравнителен анализ се аргументира достатъчният обем геометрично съдържание и съответните форми за усвояването му от 9 10-годишните ученици. Обект на изследване са трите учебни комплекта по математика за трети клас (А. Манова и колектив, М. Богданова и колектив, З. Новакова и колектив), одобрени от МОН и използвани в учебната практика от 2004 г. до 2018/2019 г. (Ще отбележим факта, че в следващите години ще се използват учебни комплекти по новата учебна програма.) Гергана Христова представя и кратка информация относно геометричното съдържание в някои от учебниците по математика в трети клас в Русия, Украйна, Германия, Франция, САЩ, Гърция. От направения сравнителен анализ на българските и чуждестранните учебници достига до извода, че най-разнообразни по характер са задачите във френския учебник и в гръцкия. Този факт може да се приеме като една препоръка към авторите на учебници по математика за 4. клас по учебната програма на МОН (2018 г.) и респективно към учителите, преподаващи геометрия в началните класове. В Четвърта глава Вариативен модел за обучение по геометрия на 9 10 годишни ученици докторантката описва съдържанието на педагогическото изследване, което е структурирано в 11 теми и включва 104 геометрични задачи с различна дидактична цел (31 за формиране на нови знания, 73 за усвояване на знанията), с различно съдържание, изискващи използване на аналитични и практически дейности за решаването им (Приложение 5, Приложение 6). Подробно представя съдържанието и резултатите от апробирането на вариативния модел от задачи, като отчита броя на учениците, решили всяка една задача и типични грешки, които са допуснати при решаването на предложените задачи. Резултатите са придружени с анкетна карта за самооценка на учениците от петте училища, където е проведен педагогическият експеримент. Отговорите на предложените въпроси дават ясна представа за проблемите в обучението по геометрия в началните класове, а също така и за предпочитанията на учениците към конкретен вид геометрични задачи. В Пета глава Анализ на резултатите от проведено експериментално изследване докторантката представя резултати от емпиричното изследване. В подкрепа на своята теза използва анкетно проучване на действащи начални учители и прави статистическа обработка на получените резултати. За отчитане резултатите от проведеното експериментално изследване по отношение изучаване на геометричните знания от 9 10-годишните ученици (входно и изходно ниво) според мен не са добре формулирани някои от десетте критерия, тъй като в един критерий са включени права и обратна задача, които са различни по трудност на решаване (критерий 8а. и 8.б). Независимо от това, докторантката прави подробен анализ на отчетените грешки на 4

5 учениците и причините за тяхното допускане. Статистически обработените резултати от проведеното емпирично изследване (в контролната група и в експерименталната) са подходящо онагледени с таблици и диаграми. С анализа на резултатите от проведеното емпирично изследване се потвърждава предварително формулираната основна хипотеза, т.е. работата с вариативния модел по геометрия с 9 10-годишните ученици води до повишаване на успеваемостта на обучение с 18,9%. Считам, че поставената цел за проучване, разработване и апробиране на вариативния модел за обучение по геометрия на 9 10-годишни ученици е практически значима за обучението по математика в началните класове. Дисертационният труд съдържа обстойни и прецизирани резултати в областта на методика на математиката в началните класове, поконкретно в областта на пропедевтичния (нагледния) курс на обучение по геометрия в трети клас. В Заключение, Изводи и обобщения Гергана Христова формулира редица изводи за теорията и педагогическата практика, произтичащи от проведеното от нея дисертационно изследване. В дисертационния труд очертава 7 приносни моменти, част от които мога да приема като приноси, а други - като предложения към началните учители и към авторите на учебни програми и учебна литература Приноси и положителни резултати с практикоприложен характер Извършено е задълбочено и прецизно изследване на обема, мястото и вида на геометричните знания в трите учебни комплекта по математика за трети клас, действащи в периода г. Въз основа на сравнителен анализ на учебното съдържание в български и някои чуждестранни учебници е разработен и апробиран вариативен модел за обучение по геометрия на 9 10-годишни деца, в който присъства голямо разнообразие на задачите. Основавайки се на резултатите от емпиричното изследване е изготвена и апробирана анкета (карта за самооценка) на отношението на учениците, участвали в експерименталното изследване, към вида и процеса на решаване на геометрични задачи. На базата на анкетно проучване на 79 действащи начални учители са изследвани проблемите, свързани с преподаване и усвояване на геометричното съдържание. 6. Критични бележки и препоръки 1. Проучените чуждестранни учебници по математика за трети клас дават представа за обучението по геометрия на съвременния етап и в други страни, освен в България. Но още попълно би било изследването, ако се има предвид и съдържанието по геометрия в българското 5

6 училище в предходните учебни програми и учебни помагала например от 1992 г., от 1983 г. Тогава ще проличи тенденцията за олекотяване на учебното съдържание по математика в началните класове, което води в някои случаи до изоставане спрямо съвременните постижения в други страни. 2. Представен и апробиран е голям набор от задачи, но липсват решения. Коментират се някои грешки и то предимно аритметични. Например, не е ясно как се решават задачи от броене на фигури. 3. Прави не много добро впечатление несъответствието на наименованието на някои от темите във вариативния модел и тяхното съдържание (вида на задачите). Например: 1) В тема 4 Логически задачи и Тема 5 Логически задачи (уроци 1 и 2 на сс от Приложение 6) преобладават задачите от релация на наредба и задачите от броене на фигури (структурна комбинаторика). Липсват обаче задачи, с които учениците целенасочено се подготвят за изучаване на елементи от логиката. 2) Наименованието на Тема 9 Огледален образ не е подходящо за замяна термина на геометричното преобразование осева симетрия. За пропедевтика на понятието симетрия много по-удачно би било вместо огледалото, като средство, да се използва аритметичното понятие половинка и практическите дейности прегъване, оцветяване, дорисуване и др. 7. Препоръки 1. Да се продължи изследването в областта на методиката на обучението по математика, но се имат предвид не само констатации, а и методически идеи, както за изучаване на знанията, така и за задачите (като средство за изучаване) вид, структура, систематизиране и фактори за систематизиране. 2. Да се използва точна терминология от математиката и дидактика на математиката. 8. Преценка на публикациите Приложените 4 публикации са самостоятелни, същите са на български език, свързани са с изследването в дисертацията и отразяват части от нейното съдържание. 9. Автореферат Авторефератът е написан съобразно изискванията и вярно отразява съдържанието на дисертационния труд. Сполучливо и коректно са представени идеите и разсъжденията, отразени в дисертационния труд. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Считам, че дисертационният труд съдържа изследователски резултати, които представляват принос в практиката на началното образование и отговарят на изискванията 6

7 на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ Св. Климент Охридски. Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното теоретикоприложно изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, публикации, свързани с дисертацията, и предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен доктор на Гергана Илиева Христова в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) г. Изготвил рецензията:... гр. В. Търново /проф. д-р Маргарита Върбанова/ 7

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Здравко Вутов Лалчев, Софийски университет Св. Климент Охридски на дисертационен труд на тема ВАРИАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Здравко Вутов Лалчев, Софийски университет Св. Климент Охридски на дисертационен труд на тема ВАРИАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Здравко Вутов Лалчев, Софийски университет Св. Климент Охридски на дисертационен труд на тема ВАРИАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОМЕТРИЯ НА 9 10 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ на Гергана Илиева Христова,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Microsoft Word - ????????_?_??

Microsoft Word - ????????_?_?? Р Е Ц Е Н З И Я от д-р Маргарита Генова Върбанова, професор по методика на обучението по математика във Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на образователната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

MergedFile

MergedFile СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на тема: ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА, За придобиване на образователна и научна степен Доктор Област на висше образование:педагогически науки Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно