ПОЛИТИКА НА КангаКодърс ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт? 3. Какви лични д

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПОЛИТИКА НА КангаКодърс ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт? 3. Какви лични д"

Препис

1 ПОЛИТИКА НА КангаКодърс ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт? 3. Какви лични данни КангаКодърс събира в този сайт? 4. За какви цели КангаКодърс използва събраните лични данни? 5. Как КангаКодърс се свързва с вас? 6. Използване на cookies 7. Използване на личните данни от трети страни. 8. Предупреждение за лица под 18 годишна възраст и под 14 годишна възраст 9. Сигурност на личните данни. 10. Достъп до събраните лични данни. 11. Срок на съхраняване на личните данни. 12. Промени в политиката на КангаКодърс във връзка със защитата на личните данни. 13. Как да се свържете с нас във връзка с политиката за защита на личните данни? 1. Увод Използвайки услугите на КангаКодърс на този сайт, КангаКодърс защитава личните данни на клиентите си. Тази политика за защита на личните данни се отнася до това как се използват личните данни, които се предоставят, използвайки този сайт. В тази връзка препоръчваме да се запознаете с нея. Всеки път, когато клиентите предоставят такива данни ние сме длъжни да ги използваме в съотвествие с българското законодателство, уреждащо защитата на личните дани, включително Закона за защита на личните данни от 2002 г. KangaCoders PRIVACY POLICY CONTENTS: 1. Introduction 2. Who is the personal data controller for the personal data, collected on this site? 3. What personal data KangaCoders collects on this site? 4. For what purposes KangaCoders uses the collected personal data? 5. How KangaCoders contacts you? 6. Cookies policy 7. Use of the personal data by third parties. 8. Notice for persons under 18 years old and under 14 years old 9. Security of the personal data. 10. Access to the collected personal data. 11. Term for keeping the personal data. 12. Changes to the KangaCoders' Privacy Policy. 13. Contacting the KangaCoders about this Privacy Policy. 1. Introduction KangaCoders protects the personal data which KangaCoders' clients provide when using KangaCoders services on this site. This Privacy Policy relates to understand how we use any personal data provided to us, using this site. In this regard we recommend to read this Privacy Policy. Whenever the clients provide such data, we are legally obliged to use the data in line with the Bulgarian legislation concerning the protection of personal data, including Law for Protection of Personal Data from 2002.

2 С факта на предоставяне на лични данни, клиентите дават изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за защита на личните данни. 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт? Личните данни, събирани в този сайт се контролират от КангаКодърс ЕООД, дружество регистрирано в Република България с ЕИК: Какви лични данни КангаКодърс събира в този сайт? КангаКодърс събира от посетителите на този сайт следните лични данни: информация за контакт (име, дата на раждане, пощенски адрес, електронна поща); потребителски имена и пароли; IP адреси. Моля да се има предвид, че понякога може да поискаме да ни се предоставят допълнителни лични данни, като в този случай ще уведомим защо ги събираме и за какви цели ще използваме тези данни. 4. За какви цели КангаКодърс използва събраните лични данни? КангаКодърс използва личните данни за различни цели, между които: отговаряне на въпроси и искания; да информираме клиентите за наши продукти и услуги; поддръжка и разрешаване на проблеми с предоставяни продукти или услуги. В случай, че КангаКодърс ще използва личните данни за други цели, ще уведоми. В случай, че не желаете личните ви данни да се използват за тези цели или някоя от тях, ви молим да ни уведомите By providing personal data to us, the clients give their explicit consent for using this data for the purposes, determined in this Privacy Policy. 2. Who is the personal data controller for the personal data, collected on this site? The personal data, collected on this site is controlled by KangaCoders EOOD, a company registered in Republic of Bulgaria with company number: What personal data KangaCoders collects on this site? KangaCoders collects the following personal data of the visitors of this site: contact information (name, date of birth, postal address, address); usernames and passwords; IP addresses. Please note that sometimes we may require to provide additional personal data and in this case we will notify why we are collecting this additional data and for what purposes we will use it. 4. For what purposes KangaCoders uses the collected personal data? KangaCoders uses the personal data for different purposes, including the following: to deal with requests and enquiries; to provide the clients with information about our products and services; support and resolve problems with any products or services provided. In the event that KangaCoders will use the personal data for any other purposes we will notify. If you wish us to stop using your personal data for any or all of the above purposes, please contact us. KangaCoders will stop

3 своевременно. КангаКодърс ще прекрати използването на личните данни за посочените от вас цели при първа възможност. 5. Как КангаКодърс с е свързва с клиентите си? КангаКодърс се свързва с клиентите си чрез имейл или съобщения, публикувани на сайта на КангаКодърс. На клиентите е предоставена възможност да се откажат от получаване на бъдещи информационни имейли чрез автоматично отписване (URL) всеки път, като получават имейл от КангаКодърс. Клиентите могат да сменят паролите си по всяко време чрез промяна на настройките. 6. Използване на cookies Видът информация, която получаваме чрез cookies, е специфична за вашия компютър и включва IP адреса, датата и часа, в който браузерът ви е заредил нашия сайт, кои страници на сайта ни са били разглеждани и др. КангаКодърс използва cookies, за да научи повече за използването на сайта и за да установи дали сайтът функционира на оптимално ниво. КангаКодърс не може да идентифицира посетителите по този начин. За да се изтрият или блокират cookies, може да се променят настройките на браузера. Важно, ако се променят настройките и се блокират cookies е много вероятно да не може да се използва част от възможностите и съдържанието на сайта. 7. Използване на личните данни от трети страни using your personal data for such purposes mentioned by you at our first opportunity. 5. How KangaCoders contacts its clients? KangaCoders communicate with its clients through or notices posted on the KangaCoders' website. Clients are given the option to opt out of receiving future informational mailings via an automated unsubscribe URL each time they receive a mailing from KangaCoders. The clients may change their passwords through changing the settings. 6. Cookies policy The information which we receive through cookies is specific for your PC and includes the IP address, date and time when your browser loaded our site, which pages on our website have been seen, etc. KangaCoders uses cookies to learn more about the way the clients interact with our site and help to realise if the site operates on high level. KangaCoders cannot identify visitors personally in this way. In order to delete or reject cookies the browser s settings can be changed. Note that if the settings are changed and certain cookies are blocked, then it cannot be able to take full advantage of all of the website s contents. 7. Use of the personal data by third parties

4 КангаКодърс уважава личните данни и не ги разкрива извън КангаКодърс, освен ако това не се изисква на основание закон. Уебсайтът на КангаКодърс може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които препоръчваме да се запознаете. КангаКодърс не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове е на риск на клиентите. 8. Предупреждение за лица под 18 годишна възраст и под 14 годишна възраст За лица под 18 годишна възраст е необходимо разрешение от родител или настойник преди предоставяне на лични данни на този сайт. На посетители без такова съгласие не е позволено да предоставят личните си данни. За лица под 14 годишна възраст и желание да се ползва този сайт, преди предоставяне на лични данни, да се обърнат към родител или настойник, който да направи това от тяхно име. 9. Сигурност на личните данни Използваните технологии и настоящата политика имат за цел да защитят личните данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. КангаКодърс обновява мерките за защита на личните данни в съотвествие с всяка нова технология, появила се в тази област. 10. Достъп до събраните лични данни Съгласно Закона за защита на личните данни клиентите имат право на достъп до личните си данни, включително и да искат информация за тях. КангаКодърс предоставя тази информация безплатно. KangaCoders respects the personal data and will not disclose it outside KangaCoders except where disclosure is required by law. KangaCoders' website may contain links to websites owned by third parties. These websites have their own privacy policies and we recommend to read them. We do not accept any responsibility for the privacy policies of such websites and use of such sites is at the clients' risk. 8. Notice for persons under 18 years old and under 14 years old For persons under 18 years old, a permission of a parent/ guardian is necessary before to provide any personal data on this site. Visitors without this consent are not allowed to provide personal data. For persons under 14 years old and a wish to use this website in anyway before to provide personal data they have to ask a parent/ guardian to do so on their behalf. 9. Security of the personal data The technologies used and this policy are for protecting the personal data from unauthorised access and improper use. KangaCoders updates the measures for protection of the personal data in accordance with each new technology which becomes available in this field. 10. Access to the collected personal data Pursuant to Law for Protection of Personal Data the clients have the right to access to their personal data, including requesting a copy of the information about it.

5 11. Срок на съхраняване на личните данни КангаКодърс съхранява личните данни в системата си толкова дълго, колкото е необходимо за дейността на КангаКодърс. В случай, че клиент прекрати с нас взаимоотношения, КангаКодърс повече не може да използва личните му данни, които се запазват в системата за срок от 1 (една) година за административни цели преди да бъдат изтрити автоматично. 12. Промени в политиката за защита на личните данни на КангаКодърс КангаКодърс може да променя политиката си за защита на личните данни. Съществените промени в тази политика се отбелязват на тази страница, за които уведомяваме чрез поставяне на забележимо съобщение на сайта. Продължавайки да ползват сайта, клиентите се съгласяват с променената политика за защита на личните данни. Моля проверявайте редовно политиката за защита на личните данни. 13. Как да се свържете с КангаКодърс във връзка с политиката за защита на личните данни? Ако искате да се свържете с КангаКодърс, може да го направите, като изпратите имейл на следната електронна поща: KangaCoders submits this information free of charge. 11. Term for keeping the personal data KangaCoders will hold the personal data in its system for as long as is necessary for KangaCoders' activity. If a client cancel relationships with us, then KangaCoders cannot use its personal data anymore, it stays in the system for 1 (one) year term for administration purposes before being deleted automatically. 12. Changes to KangaCoders' Privacy Policy KangaCoders may change its Privacy Policy. The material changes made to this policy will appear on this page and we will notify by placing a prominent notice on this site. Continuing to use the site, the clients agree to the changed Privacy Plolicy. Please check our Privacy Policy on a regular basis. 13. Contacting KangaCoders about this Privacy Policy If you would like to contact KangaCoders, please send on the following address:

Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от м

Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от м Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от маркетплейс търговците на emag.bg, всеки търговец поотделно,

Подробно

Условия на играта2018_docx

Условия на играта2018_docx Условия на играта: 1. Определения: "Игра" - промоционална игра с награди Зимни емоции", която се провежда от Организатора в съответствие с определените за нея Правила. Играта се провежда в интернет на

Подробно

New Generations 2

New Generations 2 Работата с младото покление минало, настояще и бъдеще ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИТЕТ ЗА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Комитет за Младите Поколения Ротари Ротари Спонсорство на Ротари ове със създанетите от тях

Подробно

Декларация за поверителност Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г. Тази Декларация за поверителност е приложима за притежаван и упр

Декларация за поверителност Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г. Тази Декларация за поверителност е приложима за   притежаван и упр Декларация за поверителност Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г. Тази Декларация за поверителност е приложима за www.bronlight.com, притежаван и управляван от Бронлайт ООД. Тя описва как събираме и използваме

Подробно

УПЪТВАНЕ Facebook Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С

УПЪТВАНЕ Facebook   Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С УПЪТВАНЕ Facebook : @PowerLocus Email : powerdirect155@gmail.com Телефон:0885909483 Whatsapp: +31 633242189 PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth Слушалки Как да включите PowerLocus? Моля, натиснете

Подробно

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за ефективност 5 Функционални бисквитки 5 Насочващи и

Подробно

Microsoft PowerPoint - Windows2003 RRAS.ppt

Microsoft PowerPoint - Windows2003 RRAS.ppt Windows2003 Remote Access Христо Вълчанов hristo@tu-varna.acad.bg Remote Access конекции LAN Remote Access Protocols LAN Protocols Remote Access Protocols Internet LAN Protocols Remote Access сървър Remote

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 26.06.2013 ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИИЯ 1. Приемане на годишния доклад на Съвета

Подробно

Editable Intel® Education powerpoint template

Editable Intel® Education powerpoint template Костенуркова геометрия чрез блоково програмиране Красимира Иванова и Евгения Сендова 27 февруари 2018, 12:30 14:00 https://nrn.adobeconnect.com/lt_imi Scientix has received funding from the European Union

Подробно

БЪЛГАРИЯ Антидопингов Център МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА (РТУ) THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) APPLICATION FORM Моля попълнете всички

БЪЛГАРИЯ Антидопингов Център МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА (РТУ) THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) APPLICATION FORM Моля попълнете всички БЪЛГАРИЯ Антидопингов Център МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА (РТУ) THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) APPLICATION FORM Моля попълнете всички раздели с главни или печатни букви. Спортистът трябва

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 28.06.2019 ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИИЯ 1. Приемане на годишния доклад на Съвета

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

NOVETHERM ВХОДНИ ВРАТИ

NOVETHERM ВХОДНИ ВРАТИ ВХОДНИ ВРАТИ TОВА, КОЕТО НИ ОТЛИЧАВА? WHAT DISTINGUISHES US? Детайлите са нещо, на което ние винаги обръщаме внимание! Алуминиеви входни врати за дома с най-високо качество, произведени специално за Вас.

Подробно

Policy cookies

Policy cookies Digital Control Room Limited Apex Plaza, Forbury Road, Reading, RG1 1AX United Kingdom t: +44 20 7129 8113 www.digitalcontorlroom.com Пълно и подробно техническо описание на бисквитките Одитиран уебсайт:

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

РАЗДЕЛ II: СТАНДАРТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА

РАЗДЕЛ II: СТАНДАРТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР REPUBLIC OF BULGARIA ANTIDOPING CENTRE МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА (РТУ) THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) APPLICATION FORM Моля попълнете всички раздели

Подробно

Общи условия - МОРФЕЙ ЛОДЖИСТИКС

Общи условия - МОРФЕЙ ЛОДЖИСТИКС Общи условия [Код на документ 010bg - Версия v001] Условия за ползване на услугите на МОРФЕЙ ЛОДЖИСТИКС ЕООД Декларация за поверителност Правила за поверителност Ние от Морфей Лоджистикс ЕООД осъзнаваме

Подробно

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ Информационните технологии инструментариум за решаване

Подробно

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от 01.10.2019 г., 10:00 часа УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА

Подробно

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ С ВОДНА РИЗА PELLET STOVES стр. page 1-4 5-10 11-12 Ser Thermo MAGNUM

Подробно

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE)

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE) 1 M AILINGS MAIL M ERGE Възможността за сливане на документи (Mail Merge) обединява главен документ (съдържание на писмото) със списък на получатели (таблица на Word, Excel или Access), за да генерира

Подробно

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ 119. СУ СЛУЖЕБНИ ПОЩИ И АКАУНТИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила определят правата, задълженията и отговорностите на потребителите

Подробно

По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies

По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies ISOVOLT titan neo generator Генериране на по-добри резултати Подобрете работата си с ISOVOLT

Подробно