Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Размер: px
Започни от страница:

Download "Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г"

Препис

1 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от ЗЗ/РЗ от НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като взе предвид становището на страните и като констатира факта, че съдия от Агенция по вписвания при РС Червен бряг г-жа Д.Г.е близка роднина по сватовство на гражданския ищец и граждански обвинител по делото и за да не са налице каквито и да е съмнения, относно евентуално негова пристрастност, както при водене на делото, така и при постановяване на окончателния съдебен акт приема, че са налице предпоставките визирани в закона и на основание чл.29, ал.2 от НПК следва да се отведе от разглеждане на делото. ВОДИМ ОТ ГОРНОТО СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ На осн. чл. 229 ал. 2 от НПК съдия Йохан Дженов се отвежда от разглеждане на делото. Делото да се докладва на Председателя на РС- Червен бряг, за определяне на друг съдия. Определението подлежи на жалба или протест в 7-дневен срок от днес. На вещото лице д-р П.Н.Т. да се изплати 20 лева възнаграждение, пътни разноски 4 лв., дневни разноски 10 лева. Производството е образувано по жалба на адвокат П.К. *** ХРИСТО ВИТКОВ ПЪРВАНОВ

2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода НИКОЛОВА / г. на Началника на РУ Червен бряг. Настоящият съдебен състав поддържа добри колегиални отношения с жалбоподателя. Същевременно състава е запознат извънсъдебно с фактологията на казуса, поради което се чувства предубеден. Съдът счита, че са налице условията на чл.29, ал.2 НПК. Съгласно тази разпоредба не може да участва в състава на съда, който поради определени обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото. Водим от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: Председателя на четвърти наказателен състав съдия Виолета Николова СЕ ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал. 2 НПК от разглеждането на АНД 137/2019г. по описа на РС-Червен бряг. Определението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЗЗ/РЗ от АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Настоящият съдебен състав поддържа добри колегиални отношения с жалбоподателя. Същевременно състава е запознат извънсъдебно с фактологията на казуса, поради което се чувства предубеден. ХРИСТО ВИТКОВ ПЪРВАНОВ

3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от АНД 137/2019 Докладчик: ХРИСТО ВИТКОВ ПЪРВАНОВ Съдът счита, че са налице условията на чл.29, ал.2 от НПК. Съгласно тази разпоредба не може да участва в състава на съда, който поради определени обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото. С оглед избягване на всякакво съмнение относно обективното и безпристрастно решаване на възникналия правен спор, съдията- счита, че са налице основания по чл.29, ал.1, б. а от НПК и на основание чл.31, ал.1 от НПК да се отведе от неговото разглеждане. Водим от горното съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.31, ал.1 във връзка чл.29, ал.1, б. а от НПК съдията- ЙОХАН ДЖЕНОВ се ОТВЕЖДА от разглеждане на АНД 137 по описа на Червенобрежки районен съд за 2019 година. Делото да се докладва на Председателя на ЧРС за определяне на нов съдия-. На доклад на съдия Първанов е разпределено НАХД 137/19г. по описа на РС-Ч. бряг. Страна по делото е П. В.К. ***, упражняващ дейността си преимуществено в РС Червен ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА

4 5 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от АНД 138/2019 Докладчик: ХРИСТО ВИТКОВ ПЪРВАНОВ бряг, с когото а е в близки отношения, което е ноторно известно на обществеността. С оглед избягването на каквито и да са съмнения в безпристрастността на съда, а по делото следва да се отведе от разглеждането му. Водим от горното и на основание чл. 29, ал. 2 от НПК съдът: О П Р Е Д Е Л И: Съдия Христо Първанов се отвежда от разглеждане на НАХД 137/19г. по описа на РС-Ч. бряг. На доклад на съдия Първанов е разпределено НАХД 138/19г.. по описа на РС-Ч. бряг. Страна по делото е Д.Н.В. ***, с когото а е в близки отношения, което е ноторно известно на обществеността. С оглед избягването на каквито и да са съмнения в безпристрастността на съда, а по делото следва да се отведе от разглеждането му. Водим от горното и на основание чл. 29, ал. 2 от НПК съдът: О П Р Е Д Е Л И: Съдия Христо Първанов се отвежда от разглеждане на НАХД 138/19г. по описа на РС-Ч. бряг. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

5 6 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ 2 от АНД 138/2019 Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА Производството е образувано по жалба на Д.Н. Вълев с ЕГН **********, адрес: *** против Наказателно постановление / г. на Директора на АДФК-София. Съдът като се запозна със съдържанието на тъжбата установи, че са налице предпоставките на чл.29, ал.2 НПК за самоотвод на състава. Разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от НПК гарантира на страните правото на непредубеден съд по силата на чл. 6, ал. 1 от ЕКЗПЧОС, като идеята на законодателя е, че в състава на съда не следва да участват лица, които предварително са си изградили убеждение по делото. Законът изисква дейността по събирането и проверката на доказателствените материали и постановяването на завършващия съдебен акт да бъдат осъществени от лица, напълно освободени от всякакви въздействия, поставящи под съмнение тяхната обективност. В конкретния случай състава е запознат с фактология по казуса, която го прави предубеден. Същевременно в качеството на Адм.ръководител на РС-Червен

6 7 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЧГД 503/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ бряг се намира в добри отношения с жалбоподателя, в качеството му на Кмет на Община Червен бряг включително по повод стопанисването на сградата, ползвана от РС-Червен бряг, поради което счита, че следва да се отведе от разглеждането на спора. Водим от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: Председателя на четвърти наказателен състав съдия Виолета Н. СЕ ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.2 НПК от разглеждането на АНД 138/2019г. по описа на РС- Червен бряг. Настоящият съдебен състав поддържа добри колегиални отношения с жалбоподателя. Същевременно състава е запознат извънсъдебно с фактологията на казуса, поради което се чувства предубеден. Съдът счита, че са налице условията на чл.29, ал.2 от НПК. Съгласно тази разпоредба не може да участва в състава на съда, който поради определени обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото. С оглед избягване на всякакво съмнение относно

7 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода обективното и безпристрастно решаване на възникналия правен спор, съдията- счита, че са налице основания по чл.29, ал.1, б. а от НПК и на основание чл.31, ал.1 от НПК да се отведе от неговото разглеждане. Водим от горното съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.31, ал.1 във връзка чл.29, ал.1, б. а от НПК съдията- ЙОХАН Д. се ОТВЕЖДА от разглеждане на АНД 137 по описа на Червенобрежки районен съд за 2019 година. Делото да се докладва на Председателя на ЧРС за определяне на нов съдия-.

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Пореден 1 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела от 1.2.

Пореден 1 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела от 1.2. 1 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 1.2.2019 Дата на обявяване: 1.2.2019 ЧГД 101/2019 Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА В Районен съд Червен бряг е постъпило заявление

Подробно

Microsoft Word - sa$tm062

Microsoft Word - sa$tm062 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 3.4.2019 3.4.2019 ЗЗ/РЗ от 5.4.2019 5.4.2019 АНД 340/2019 НОХД 745/2019

Подробно

Microsoft Word - sa$tm945

Microsoft Word - sa$tm945 1 2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 2.5.2017 2.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 3.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 НОХД 862/2017 АНД 1008/2017 НЧХД 1034/2017 Докладчик: СВЕТОСЛАВА

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Microsoft Word - sa$tm389

Microsoft Word - sa$tm389 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ 2 от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ от 3.6.2016 3.6.2016 ЗЗ/РЗ от 6.6.2016 6.6.2016 ГрД 3228/2016 ГрД 3228/2016

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите по ред Дата Номер дело Съдия докладчик Диспозитив 1 2 3 4 ЗЗ/РЗ от 1.3.2019 1.3.2019 ЗЗ/РЗ от 3.3.2019 3.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 5.3.2019 ГрД 1317/2019 АНД 389/2019 ГрД 1317/2019 Докладчик:

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

Решение по Административно дело 119/2015г.

Решение по Административно дело 119/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 160 гр.перник, 22 април 2015 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко Информация за район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, одобрен със

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно