Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА при секретаря Д.Д., като разгледа докладваното от съдията адм. д. 205 по описа на АС Варна за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 40, ал.1 от ЗДОИ. Образувано е по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Юлиян Чолаков и адв. Ивайло Иванов срещу решение рег. ДОИ ВН_001ВН на председателя на Общински съвет Варна. С жалбата и в съдебно заседание от името на дружеството се сочи, че с решението е оставено без разглеждане тяхно искане за предоставяне на обществена информация за действията в Общинския съвет по внесената през 2013г. подписка с над подписа за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна, извършени след г. В тази връзка се настоява производството да се движи по реда на 197 от АПК и се излагат съображения, че разглеждането на жалбата по общия ред представлява съществено процесуално нарушение. Наред с това се изтъква, че решението се оспорва на основание чл. 146, ал.1, т. 2, 3, 4 и 5 от АПК и се иска неговата отмяна. В тази връзка се обосновава, че исканата информация е обществена, при надделяващ обществен интерес; че сдружението не било страна по адм. дело 1540/2016г. на Административен съд Варна; че неотносимо е обстоятелството, че законният представител на сдружението Ю. Ч. е и председател и представляващ инициативния комитет за референдума. Отделно от това се сочи, че не са налице основания за постановяване на отказ, както и че е нарушена предвидената от закона форма. По тези съображения се иска съдът да отмени обжалваното решение и да укаже на административния орган срок, в който да предостави исканата информация.

2 Претендират се направените по делото разноски. В съдебно заседание жалбата се поддържа. Ответникът по делото Председателят на Общински съвет Варна не се явява и не се ангажира със становище по делото. Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното: Със заявление вх. ДОИ ВН от г., адресирано до Председателя на Общински съвет Варна, от името на сдружението е поискано на основание Закона за достъп до обществена информация и във връзка с внесена в Общинския съвет подписка за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна от 2013г., да бъде предоставена информация относно следните въпроси: 1. Кой е уведомил общинските съветници и Общински съвет Варна за съдебното решение от г. по административно дело 1540 от 2016г. на Административен съд Варна, с което председателят на Общинският съвет е осъден да придвижи преписката. 2. Кой, с какви мотиви и с какъв акт е взел решението за обжалването на съдебното решение от г. с касационна жалба пред ВАС и участвали ли са съветниците в обсъждането на този въпрос. 3. Кой и с какви мотиви е възложил на адв. Деяна Стефанова да обжалва съдебното решение. Поискани са копия от всички относими документи. Информацията е поискано да бъде предоставена по електронен път на посочен адрес. Искането е мотивирано със следните обстоятелства: наличие на надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация, целяща повишаването на прозрачността и отчетността на задължения по ЗДОИ председател на Общинския съвет Варна, както и разкриването на корупция, злоупотреба по служба и необосновани и немотивирани публично задкулисни действия във вреда на подписалите десетки хиляди варненци. С решение изх. рег. ДОИ ВН_001 от г. на председателя на Общинския съвет Варна е отказан достъп до исканата информация с мотиви, че от характера на исканата информация било видно, че тя не нито налична, тъй като не се съдържа в нарочен акт, който да е издаден, нито е вече събрана или създадена и то от

3 задължения субект при или по повод неговата дейност, ерго не била обществена информация. Допълнително е посочено, че се касае за съдебен спор по адм. дело 1540/2016г. по описа на Административен съд Варна, образувано по жалба на инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, който инициативен комитет се представлявал от Юлиян Чолаков. Затова били приложими разпоредбите за процесуално упражняване на правата на всяка една от страните в процеса по реда на АПК и ГПК, а не редът по ЗДОИ. Отделно от горното се обосновава, че искането е неоснователно, тъй като формите за предоставяне на обществена информация били изчерпателно изброени в чл.26 от ЗДОИ и сред тях не била предвидена възможност да се отговаря на въпроси, каквито единствено съдържало заявлението. В диспозитива на решението, преди изложението на мотивите, е посочено, че заявлението се оставя без разглеждане. Решението е съобщено на представител на сдружението на г., а жалбата е подадена по пощата на г. С невлязло в сила решение на административен съд Варна по адм.д. 1540/2016г., публикувано на електронната страница на съда, председателят на Общински съвет Варна е осъден в тридневен срок да изпълни задължението си и да уведоми общинските съветници за подписката на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, постъпила в общинския съвет на г., да определи водеща комисия за нейното обсъждане и да насрочи заседание на Общинския съвет в срок до един месец, съгласно чл. 30, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи: Жалбата срещу отказа за предоставяне на достъп до обществена информация е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок по чл. 149, ал.1 АПК, поради което същата е допустима. Съдът приема, че по искането на жалбоподателя е постановен отказ по същество, а не е налице отказ да се разгледа искането, въпреки грешната формулировка в диспозитива оставя без разглеждане заявлението, която очевидно не съответства на изразената с решението воля искането е разгледано, обсъдено е и е отказан достъп до исканата информация. С оглед на това процесуалния ред за разглеждане на жалбата е по чл. 145 и чл. от АПК оспорване на индивидуални

4 административни актове, а не по реда на чл. 197 и сл. от АПК обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт. Естеството на оспорения акт определят процесуалния ред за разглеждане на жалбата, а не наименованието на акта, дадено от органа, използваната формулировка на волеизявлението или съображенията на жалбоподателя, свързани със сроковете за приключване на едното и другото производство. Председателят на общинския съвет безспорно е задължен субект за предоставяне на обществена информация по чл. 3 от Закона за достъп до обществената информация. Разпоредбата на чл. 4, ал.3 във връзка с ал. 1 от ЗДОИ предвижда, че всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация при ограниченията на закона. Заявената информация по т. 1 предпоставя съществуването на някакво задължение на председателя на общинския съвет да уведомява общинските съветници за невлезлите в сила съдебни решения, по които председателя на общинския съвет е страна. Такова задължение за председателя на общинския съвет няма. Затова дали председателят на общинския съвет е уведомил общинските съветници за съдебното решение, което е публично - от една страна, а от друга все още не е влязло в сила, не би могло да представлява обществена информация. Исканата информация по т. 2 и т. 3 следва да се приема за служебна създадена е по повод дейността на председателя на общинския съвет като административен орган и касае начинът на упражняване на процесуалните му права като страна в един съдебен спор. Начинът, по който административните органи се упражняват процесуалните права в съдебни производство несъмнено съставлява обществена информация, която ще позволи на гражданите да си съставят мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Независимо дали е обективирана на материален носител, тази информация е налична и не би представлявало каквато и да било трудност на председателя на общинския съвет да даде отговор дали той или евентуално друг субект е взел решение за оспорване на съдебното решение, по което председателят е страна и дали той или друг е възложил на процесуален представител да го обжалва. Отговорите на така поставените въпроси може да изглеждат очевидни, но административният орган е следвало да ги даде изрично, тъй като в конкретния случая няма основания достъпът до служебна обществена информация да бъде ограничаван.

5 По изложените съображения съдът намира, че жалбата е частично основателна. Следва да се отмени оспореното решение в частта, с която се отказва достъп до информация по т. 2 и т. 3 на заявлението и на основание чл. 41, ал.1 от ЗДОИ председателят на общинския съвет да се задължи да предостави достъп до исканата обществена информация. Преписката следва да се върне на председателя на общинския съвет за ново произнасяне съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. В останалата си част жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. С оглед изхода на делото претенцията на жалбоподателя за заплащане на разноски в размер на 310лв. е частично основателна. Съдът на основание чл. 162 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК и като взе предвид обстоятелството, че жалбата е основателна за две от исканията, а за едно - неоснователна, приема, че Община Варна на основание чл. 143 от АПК следва да бъде осъдена да плати на жалбоподателя разноски по делото в размер на 206,67лв. За ответника по делото разноски не са претендирани. Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 във вр. с чл. 173, ал.2 от АПК и чл. 41, ал.1 от ЗДОИ, чл. 143 от АПК и чл. 162 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Административен съд Варна, тридесети състав РЕШИ: ОТМЕНЯ решение рег. ДОИ ВН_001ВН на председателя на Общински съвет Варна в частта, с която се отказва достъп до информация по т. 2 и т. 3 на заявлението вх. ДОИ ВН от г. на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Юлиян Чолаков. ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет Варна да предостави достъп до исканата информация. ВРЪЩА делото като преписка на председателя на Общински съвет Варна за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Юлиян Чолаков срещу рег. ДОИ ВН_001ВН на председателя на Общински съвет Варна в частта, с която се отказва достъп до информация по т. 1 на заявлението вх. ДОИ ВН от

6 г. на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Юлиян Чолаков. ОСЪЖДА ОБЩИНА ВАРНА да плати на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Юлиян Чолаков, направените по делото разноски в размер на 206,67лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 114 / год., гр. Варна В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХVІ с-в, в публичното заседание на четирин

Р Е Ш Е Н И Е 114 / год., гр. Варна В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХVІ с-в, в публичното заседание на четирин Р Е Ш Е Н И Е 114 /24.01.2018 год., гр. Варна В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХVІ с-в, в публичното заседание на четиринадесети ноември 2017 година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Решение по Административно дело 119/2015г.

Решение по Административно дело 119/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 160 гр.перник, 22 април 2015 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

Решение по Административно дело 286/2011г.

Решение по Административно дело 286/2011г. Р Е Ш Е Н И Е 31 гр. Перник, 27.03.2012г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в съдебно заседание на втори март през две хиляди и дванадесета година в състав: СЪДИЯ: Слава Георгиева

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно