Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Размер: px
Започни от страница:

Download "Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис"

Препис

1 П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H (YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата на становището i-ви етап: АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 интернет адрес: ддммгггг Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 68. Хранително-вкусова промишленост Решение номер: РД 24-. JL L От дата: ддммгггг ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Деловодна информация Партида на възложителя: Поделение: Изходящ номер: от дата Коментар на възложителя: РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 63 Публичен ПСекторен I.i) Наименование и адрес Официално наименование: Национален регистрационен номер: Община В елико Т ърново Пощенски адрес: п л. Майка Б ъ л гар и я 2 Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: В елико Т ърново BG BG Лице за контакт: Телефон: П енка И г н а т о в а -Д и р е к т о р Д ирекция ОМДС; ; Надя П е т р о в а -Д и р е к т о р Д ирекция ОП Електронна поща: Факс: т о р v a b v.b g Интернет адреси Основен адрес (URL): h t t p s : w w w.v e l i k o - t a r n o v o. bg Адрес на профила на купувача (URL): h t t p s : www. v e l i k o - t a r n o v o. b g b g p r o f i l - n a - k u p u v a c h a ) Вид на възложителя Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Национална агенцияслужба ^Регионален или местен орган Регионална или местна агенцияслужба 1.3) Основна дейност ^Обществени услуги П Публичноправна организация Европейска институцияагенция или международна организация П Друг тип: Настаняванежилищно строителство и места за отдих и култура УНП: d24d0e9c-e50o44b6-a!97-e7a 19а8065а6 1

2 Отбрана Обществен ред и сигурност Околна среда Икономически и финансови дейности Здравеопазване 1.4) Основна дейност Газ и топлинна енергия Електроенергия Водоснабдяване Транспортни услуги РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ ЕЗ Откривам процедура Е?]за възлагане на обществена поръчка з а сключване на рамково споразумение з а създаване на динамична система за покупки Пконкурс за проект Създавам квалификационна система Социална закрила Отдих, култура и вероизповедание Образование Д руга дейност: Пощенски услуги Експлоатация на географска област Д руга дейност: Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а Не ) Вид на процедурата ЕЗ Открита процедура Ограничена процедура Състезателна процедура с договаряне Състезателен диалог Партньорство за иновации Договаряне без предварително обявяване Конкурс за проект Публично състезание Пряко договаряне Открита процедура Ограничена процедура I Договаряне с предварителна покана за участие Състезателен диалог Партньорство за иновации Договаряне без предварителна покана за участие Конкурс за проект Публично състезание Пряко договаряне (за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) I I Ограничена процедура Договаряне с публикуване на обявление за поръчка I IСъстезателен диалог Договяряне без публикуване на обявление за поръчка РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (попълва се от публичен възлож ител) Е Чл. 73, ал. 1 от ЗОП Ч л. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП Ч л. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП Ч л. 79, ал. 1, т. (...] от ЗОП Ч л. 18, ал. 1, т. и във вр. с ал. 8 от ЗОП Ч л. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП Ч л. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП I Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП Ч л. 132 от ЗОП Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП УНП: <124сЮе9с-е50с-44Ь6-а 197-е7а 19а8065а6 2

3 Ч л. 138, ал. 1, т. (...] от ЗОП Ч л. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП Ч л. 18, ал. 1, т. и във вр. с ал. 8 от ЗОП Ч л. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП Ч л. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП Ч л. 141, ал. 1 от ЗОП ~~ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП (попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) Ч л. 160 от ЗОП Ч л. 163, ал. 1 от ЗОП П Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА IV.i) Н аим енование Д о с т а в к а н а х р ан и т ел н и п р о д у к ти з а о б е к т и т е към Д ирекция О б р а зо в а н и е, м ладеж ки д е й н о с т и и с п о р т ", р азп о л о ж ен и на т е р и т о р и я т а н а Община В елико Т ърново - Д руги х р ан и т ел н и и б а к а л с к и с т о к и, в а р и в а и я й ц а. IV.2) Обект на поръчката П Строителство БЗДоставки ~~1 Услуги IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Д о с т а в к а на х р а н и т е л н и п р о д у к ти з а о б е к т и т е към Д ирекция О б р а зо в а н и е, м ладеж ки д е й н о с т и и с п о р т ", р азп о л о ж ен и н а т е р и т о р и я т а на Община В елико Т ърново, по о б о со б ен и п о зи ц и и с п р и б л и зи т е л н и к о л и ч е с т в а з а ед н а г о д и н а, к а к т о с л е д в а :3 а х а р 1 к г к г.; З а х а р 5 к г. - Ю О О кг.; Леща 1 к г к г ; Леща Е к с т р а 1 к г к г ; Боб 1 к г к г ; Боб Е к с т р а 1 к г к г ; Яйца р а з м е р М, к л а с А б р.; Олио 1 л л.; Олио 3 л л. ; З е х т и н 1 л. - Ю О О л.; Ориз 1 к г. - ЗОООкг; Ориз Е к с т р а 1 к г. - П О О кг; Фиде 1 к г. - Ю ООкг; Оцет я б ъ л к о в 0,7 0 0 л б р.; Сол 1 к г. й о д и р а н а к г ; Ч ер вен п ипер 0,0 8 0 к г б р.; Чай - к у т и я 20 б р. п а к е т ч е т а б р. ; Ч убрица 0,0 1 0 к г б р.; Сода б и к а р б о н а т 0,0 7 0 к г б р.; Дафинов л и с т 0,0 0 5 к г б р.; К акао 0,2 0 0 к г.ю О О б р. ; Джоджен - су х 0,0 1 0 к г б р.; Целина - су х 0,0 1 0 к г О б р.; М агд ан оз 0,0 5 0 к г б р.; Б и скви ти З а к у с к а или е к в и в а л е н т го л я м п а к е т 330 г р б р.; Б и скви ти Роден край или е к в и в а л е н т б р. ; Мед п ч е л е н 100% - 0,9 0 0 к г. - Ю О О бр.; Х алва 2 к г б р.; Н ектар 1 л. к а й с и я л ; Н ектар 1 л. п р а с к о в а л ; Н ектар 1 л. п о р т о к а л -Ю О О л.; Н ектар 1 л. Б ан ан -Ю О О л. ; Н ектар 1 л. М ултивитам ин-ю О О л. ; Б о за 1 л. - Ю О О л.; Жито 0,5 0 0 к г б р.; Б е зс о л н и м аслини 2,5 к г. - ЗО О кг;л им онена к и сели н а 0,0 1 0 к г б р.; В анилия 0,0 2 0 к г, p.; Д еви си л 0,0 1 0 к г б р.; К ан ел а 0,0 5 к г б р.; Сух Копър 0,0 1 0 к г б р.; Б ак п у л в ер 0,0 1 0 к г. - П О О б р.; Крем ниш есте - к а к а о 0,2 0 0 к г. - Ю О О бр.; Н а ту р ал ен с о к 100% 1 л. - п о р то кал -Ю О О л. ; Н ату р ал ен с о к 100% 1 л. - к а й с и я -Ю О О л. ; Н а ту р ал ен с о к 100% 1 л - - з е л е н а я б ъ л к а л.; Н ату р ал ен со к 100% 1 л. - б а н а н л. ; Н ату р ал ен с о к 100% 1 л. - п р а с к о в а л. ; Н а ту р ал ен с о к 100% 1 л. - а н а н а с л. ; М армалад 1 к г к г ; Мюсли съ с суш ени п л о д о в е 20 % б е з я д к и, р а з ф а с о в к а 1 к г б р. ; К и н о а б р. ; Бишкоти 0, б р. ; Елда 0, б р.; Н ахут 0, б р.; А м а р а н т б р. ; Т ахан с у с а м о в к г. ; З а х а р к а ф я в а к г. IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Не БЗ на околната среда Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой) техническата спецификация (б р о й ) критериите за подбор (б р о й ) показателите за оценка на офертите (б р о й ) УНП: d24d0e9c-e50c-44b6-al97-e7a!9a8065a6 3

4 дигивирни услившц ~ ГУ-5) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект иили програма, финансирана със средства от европейските фондове и програми Идентификация на проекта: Да Не ЕЗ IV.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Не Ю Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): О б щ ествен ата п о р ъ ч к а е б е з о б о со б ен и п ози ц и и по см и съ л а на ЗОП. Н асто ящ ата о б щ ествен а п о р ъ ч к а сам а по с е б е си не е р а з д е л е н а на п о зи ц и и, но п р е д с т а в л я в а о б о с о б е н а п о зи ц и я от п р о ц е д у р а, с ъ с т а в е н а от ш ест т а к и в а. В т а з и в р ъ з к а, с ц ел к а ч е с т в е н о т о и з п ъ л н е н и е, д е й н о с т и т е, п р ед м ет на п о р ъ ч к а т а, т р я б в а д а б ъ д ат и зп ъ л н ен и от ед и н и кон о м и ч ески о п е р а т о р. К ато се е с ъ о б р а з и л с р а з п о р е д б а т а н а ч л. 4 6, а л. 1 от ЗОП, В ъ зл о ж и тел ят е в з е л м о ти в и р ан о реш ение д а н е р а з д е л я п о р ъ ч к а т а на о б о со б ен и п о зи ц и и. Т ова с е о б у с л а в я от ф а к т а, ч е в си ч к и д е й н о с т и, които с л е д в а д а с е р е а л и з и р а т в р ам к и т е н а и зп ъ л н ен и е на д о г о в о р а, с а от т а к о в а е с т е с т в о и с а в з а и м о с в ъ р з а н и по начин и в с т е п е н, к о и то при р а з д е л я н е н а п о зи ц и и б и х а д о в е л и до съ щ ествен и з а т р у д н е н и я з а п о с т и г а н е на ж елания к р а е н р е з у л т а т. При р а з д е л я н е на о б о со б ен и п ози ц и и има о п а с н о с т и зп ъ л н е н и е т о н а п о р ъ ч к а т а п р еком ер н о д а с е з а т р у д н и т е х н и ч е с к и или д а с е о ск ъ п и, п о р ад и н е о б х о д и м о с т т а от слож на координац и я между о т д е л н и т е и з п ъ л н и т е л и. Р а з д е л я н е т о на о б щ е с т в е н а т а п о р ъ ч к а н а о б о со б ен и п ози ц и и е н е ц е л е с ъ о б р а з н о и би д о в е л о до з а т р у д н е н и я з а В ъ зл о ж и тел я. IV.7) Прогнозна стойност на поръчката Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСИ 1У.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да Д Не ЕЗ Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВРИ Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: РАЗДЕЛ V: МОТИВИ V.!) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) П р о ц ед у р ата з а о б щ е с т в е н а т а п о р ъ ч к а с е о т к р и в а на п р авно о сн о в ан и е ч л.7 3, а л. 1 от ЗОП, к а т о в си ч к и з а и н т е р е с о в а н и лица м о г а т д а п о д а д а т о ф е р т а. П р о ц ед у р ата о с и г у р я в а п у б л и ч н о ст и п р о з р а ч н о с т, съ б и р а н е на к о н к у р е н тн и о ф ерти и п о с т и г а н е на еф е к т и в н о с т при р а з х о д в а н е т о на бюджетни с р е д с т в а. V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е п рилож им о) У.З ) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на УНП: <124<Юе9с-е50с-44Ь6-а197-е7а19а8065а6 4

5 Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): о т к р и т а с реш ен и е о т д а т а д д м м г г г г п у б л и ку в ан а в Р е г и с т ъ р а на о б щ ествен и те поръчки под у н и к ал ен - - (п п п п п -у у у у -х х х х ) У.4) Допълнителната доставкаповторната услуга или строителство е (когато е приложимо) Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСЫ РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ ЕЗ обявлението за оповестяване откриването на процедура поканата за участие 53документацията РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо) VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование К ом исия з а за щ и т а н а к о н к у р е н ц и я т а Национален идентификационен (ЕИК) Пощенски адрес б у л. Витоша 18 Град София Пощенски код Държава Р епублика Б ългари я 1000 Телефон Факс Адрес за електронна поща срс. Ьд Интернет адрес (ШИ.): ЬЬЬр:. с р с. Ьд VII.з) Подаване на жалби Точна информация относно краен сроккрайни срокове за подаване на жалби: С ъ г л а с н о ч л , а л. 1, т. 1 о т ЗОП ж а л б а може д а с е п о д а в а д о КЗК с к о п и е и до В ъ зл о ж и т е л я о т в с я к о з а и н т е р е с о в а н о л и ц е в д н е в е н с р о к о т и з т и ч а н е н а с р о к а по ч л , а л. З ЗОП срещ у р е ш е н и е т о з а о т к р и в а н е н а п р о ц е д у р а т а и и л и р е ш е н и е т о з а Зряване на о б я в л е н и е то з а и з м е н е н и е и л и д о п ъ л н и т е л н а информ, VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение ддммгггг РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII. 1) Трите имена: (Подпис) Д ан и е л,. _ П анов УП1.2) Длъжност: А 1! 1 _. тг Кмет н а Община В ел и ко Т ъ р н о в о Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. УНП: (124(Юе9с-е50с-44Ь6-а 197-е7а 19а8065а6

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно