ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1"

Препис

1 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап / г. в сила от г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за позиция ЛОГОПЕД в ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА Код по НКПД-2011: I. ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛОГОПЕДА в ЦПЛР - ЛЦ Варна: ОБЛАСТ А : Клинична практика: Превенция на комуникативните нарушения, оценка, диагностика,консултиране, терапия: 1. Превенция на комуникативните нарушения: Да познава основните етапи на превенцията на комуникативните нарушения. Да познава етапите на овладяване на езика от детето. Да познава етапите на психомоторното развитие на детето. Да познава етапите на когнитивното развитие на детето. 2. Оценка и диагностика на комуникативните нарушения: Да познава основни диагностични процедури за установяване на комуникативни нарушения. Да познава количествената и качествената методология за изследване на комуникативните нарушения. Да познава методологията за изработване на обобщена оценка на комуникативния статус 3. Логопедична терапия и консултиране: Да познава съществуващите методики за терапия на различните комуникативни нарушения и тяхната ефективност. Познава «добрите практики» (базираните на доказателства практики) Да познава съвременните проучвания в националната и в световната практика за актуалната логопедична терапия на комуникативните нарушения. Да познава алтернативни методи за логопедична терапия. Да познава методите за оценяване на ефективността от проведената логопедична терапия. Да познава иновационни информационни методи и подходи за логопедична терапия. Да има основни познания в областта на техниките за презентации;

2 Да провежда консултантска дейност. ОБЛАСТ Б : Организация: работа във и за структурата: 1.Ефективна работа в рамките на структурата: Логопед, на когота стане известно, че дете де нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция Социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето или МВР. Същото задължение има и всеки логопед, на когото това е станало известо във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори ако то е обвързано с професионална тайна. Да познава Вътрешните правила за мерките и средставата за обработване и защита на лично данни, обработвани от ЦПЛР-ЛЦ-Варна и е задължен да ги спазва. Да познава и спазва разпоредбите на основните нормативни документи, касаещи пряката му работа, а именно: - ЗПУО, държавните образователни стандарти, касаещи дейността му в ЦПЛР-ЛЦ-Варна/ ДОС за приобщаващо образование/; - Наредба за пробщаващо образование от м.ноември 2016г. и изм.и доп.до сега; - Наредба 4 от г. за нормиране и заплащане на труда Наредба 12 от г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите прдагогически специалисти в системата на ПУО; - Закона за защита срещу дискриминация; - Закона за закрила на детето. Да познава и спазва основните вътрешни документи в ЦПЛР-ЛЦ Варна, а именно: - Правилника за устройството и дейността на ЦПЛР-ЛЦ- Варна; - Правилника за вътрешния трудов ред в ЦПЛР-ЛЦ Варна; - Правилника на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ЦПЛР-ЛЦ Варна; - Писмени процедури и правила, утвърдени със заповед на директора на центъра, произтичащи от действащата в страната нормативна уредба; - Писмените процедури, утвърдени със заповед на директора на центъра, касаещи цялостната дейност на центъра, в съответствие със ЗФУКПС. Да познава и спазва етичния кодекс на служителите от ЦПЛР - ЛЦ Варна; Да познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца. Да познава и спазва етичния кодекс на логопедите в България. 2. Организиране на логопедичната дейност: Да познава основните етапи на организация на логопедичната дейност:

3 - обследване; - прием на деца и ученици; - диагностика и оценка на входно и изходно равнища; - изготвяне на индивидуални програми; Да умее да изработва таблици и отчети /ел.вариант/ за проведеното обследване и за логопедичната дейност на кабинета през годината; Коректно и навременно да отразява в информационната система на ЦПЛР-ЛЦ- Варна всички промени в обстоятелствата в логопедичния кабинет, за който отговаря, като записани/изписани деца/ученици, диагнози, седмични графици, резултати от логопедичната терапия и др.; Да уведомява директора в писмен вид при всяка промяна в утвърдения му седмичен работен график. Да води редовно и правилно задължителната служебна документация. Да изисква декларация за съгласие от родителите на деца, под 16г.,ако децата сами посещават логопедичните занятия. Да спазва разпоредбите на чл.13 от Наредба 12 от г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите прдагогически специалисти в системата на ПУО 3. Работа в екип: Да познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип. Да познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип. Да познава и прилага в ежедневното си общуването с деца, ученици, учители, родители, колеги езиковите и етични стандарти за комуникация; Да познава основните етапи и подходи при работа с родители. област С: Професионална: развиване на професионална и научна дейност: 1.Развиване на професионални умения и изграждане на професионализъм: Да познава програми за повишаване на квалификацията,ефективно професионално развитие и кариера. Да допринася за популяризиране професията ЛОГОПЕД, както и за утвърждаването на нейния положителен имидж в обществото. Активно да участва в подобряването качеството на професията. 2. Развиване на методи, техники, научен подход и ръководни принципи: Да следи най-новите постижения в областта на превенцията, диагностиката, логопедичната терапия. Да усъвършенства стари и развива нови методи и подходи в логопедична дейност.

4 Да инициира създаването на нови програми, техники и насоки за работа с различните комуникативни нарушения. Да показва готовност за разработване и изпълнение на проекти, включително и свързани с научни изследвания. II. ОРАГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 1. Логопедът е подчинен на директора на центъра и осъществява връзки с: Директора на ЦПЛР- ЛЦ Варна; Зам.-директора по УЧ в ЦПЛР-ЛЦ Варна; Експерти от РУО Варна, РЦПППО и др.; Учители от детски градини и училища; Родители на деца и ученици, включени в ЛТ, както и на такива, чиито деца са само консултирани в логопедичния кабинет. 2.Логопедът участва в дейности на РУО-Варна и Община Варна, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците. III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД В ЦПЛР - ЛЦ ВАРНА: 1. Образователно-квалификационна степен/ ОКС/ - в съответствие с разпоредбите на Наредба 12 от г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. МАГИСТЪР ПО ЛОГОПЕДИЯ/СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА/; БАКАЛАВЪР ПО ЛОГОПЕДИЯ/ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА/; СПЕЦИАЛИСТ /ДЕФЕКТОЛОГИЯ,СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА/. 2. Други изисквания: Добра компютърна грамотност добри умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ Директор на ЦПЛР - ЛЦ Варна.. Логопед в ЦПЛР - ЛЦ - Варна Дата:...

5 Дата: ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за позиция ЛОГОПЕД в ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА Код по НКПД-2011: I. ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛОГОПЕДА в ЛЦ Варна: ОБЛАСТ А : Клинична практика: Превенция на комуникативните нарушения, оценка, диагностика,консултиране, терапия:

6 1. Превенция на комуникативните нарушения: Да познава основните етапи на превенцията на комуникативните нарушения. Да познава етапите на овладяване на езика от детето. Да познава етапите на психомоторното развитие на детето. Да познава етапите на когнитивното развитие на детето. 2. Оценка и диагностика на комуникативните нарушения: Да познава основни диагностични процедури за установяване на комуникативни нарушения. Да познава количествената и качествената методология за изследване на комуникативните нарушения. Да познава методологията за изработване на обобщена оценка на комуникативния статус 3. Логопедична терапия и консултиране: Да познава съществуващите методики за терапия на различните комуникативни нарушения и тяхната ефективност. Познава «добрите практики» (базираните на доказателства практики) Да познава съвременните проучвания в националната и в световната практика за актуалната логопедична терапия на комуникативните нарушения. Да познава алтернативни методи за логопедична терапия. Да познава методите за оценяване на ефективността от проведената логопедична терапия. Да познава иновационни информационни методи и подходи за логопедична терапия. Да има основни познания в областта на техниките за презентации; Да провежда консултантска дейност. ОБЛАСТ Б : Организация: работа във и за структурата: 1.Ефективна работа в рамките на структурата: Да познава и спазва разпоредбите на основните нормативни документи, касаещи пряката му работа, а именно: - ЗНП, ППЗНП; - Наредба 7 от 2000г./изм. и доп.до 2014г./ за броя на децата и учениците в групите и паралелките; - Наредба 3 от гг./изм. и доп.до 2014г./ за нормите на преподавателска работа в системата на народната просвета; - Наредба за обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП и/или хронични заболявания от 2009г.; - Закона за защита срещу дискриминация; - Закона за закрила на детето.

7 Да познава и спазва основните вътрешни документи на ЛЦ Варна, а именно: - Правилника за устройството и дейността на ЛЦ- Варна; - Правилника за вътрешния трудов ред в ЛЦ Варна; - Правилника на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ЛЦ Варна; - Писмената процедура, утвърдена със заповед на директора на центъра, за Организация и осъществяване на ЛТ в ЛЦ Варна; - Писмената процедура, утвърдена със заповед на директора на центъра, за Прием деца и ученици за ЛТ в ЛЦ Варна; - Писмените процедури, утвърдени със заповед на директора на центъра, касаещи цялостната дейност на центъра, в съответствие със ЗФУКПС. Да познава и спазва етичния кодекс на служителите от ЛЦ Варна; Да познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца. Да познава и спазва етичния кодекс на логопедите в България. 2. Организиране на логопедичната дейност: Да познава основните етапи на организация на логопедичната дейност: - обследване; - прием на деца и ученици; - диагностика и оценка на входно и изходно равнища; - изготвяне на индивидуални програми; Да умее да изработва таблици и отчети /ел.вариант/ за проведеното обследване и за логопедичната дейност на кабинета през годината; Да подава навременна, вярна и точна информация на директора относно резултатите от ЛТ при приключването на всеки учебен срок и учебна година. От 25-то до 30-то число на всеки месец да подава по ел.път информация на директора или пом.-директора относно движението на децата и учениците в логопедичния кабинет през изтичащия месец като за целта използва ел.бланка. Да уведомява директора в писмен вид при всяка промяна в утвърдения му седмичен работен график. Да води редовно и правилно задължителната служебна документация. Да изисква декларация за съгласие от родителите на деца, под 16г.,ако децата сами посещават логопедичните занятия. 3. Работа в екип: Да познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип. Да познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип. Да участва в ЕКПО към РИО Варна и към детските градини и училища, след запознаване със заповедта на началника на РИО и на директора на съответното учебно заведение.

8 Да познава и прилага в ежедневното си общуването с деца, ученици, учители, родители, колеги езиковите и етични стандарти за комуникация; Да познава основните етапи и подходи при работа с родители. област С: Професионална: развиване на професионална и научна дейност: 1.Развиване на професионални умения и изграждане на професионализъм: Да познава програми за повишаване на квалификацията,ефективно професионално развитие и кариера. Да допринася за популяризиране професията ЛОГОПЕД, както и за утвърждаването на нейния положителен имидж в обществото. Активно да участва в подобряването качеството на професията 3. Развиване на методи, техники, научен подход и ръководни принципи: Да следи най-новите постижения в областта на превенцията, диагностиката, логопедичната терапия. Да усъвършенства стари и развива нови методи и подходи в логопедична дейност. Да инициира създаването на нови програми, техники и насоки за работа с различните комуникативни нарушения. Да показва готовност за разработване и изпълнение на проекти, включително и свързани с научни изследвания. Да създава и участва активно в мрежи за споделяне на добър опит. II. ОРАГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 1. Логопедът е подчинен на директора на центъра и осъществява връзки с: Директора на ЛЦ Варна; Пом.-директора по УЧ в ЛЦ Варна; Експерти от РИО Варна; Учители от детски градини и училища; Родители на деца и ученици, включени в ЛТ, както и на такива, чиито деца са само консултирани в логопедичния кабинет. III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД В ЛЦ ВАРНА: 1. Образователно-квалификационна степен/ ОКС/: МАГИСТЪР ПО ЛОГОПЕДИЯ/СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА/; БАКАЛАВЪР ПО ЛОГОПЕДИЯ/ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА/; СПЕЦИАЛИСТ /ДЕФЕКТОЛОГИЯ,СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА/.

9 2. Други изисквания: Добра компютърна грамотност добри умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА ЯНЕВА Директор на ЛЦ Варна.

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН I.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА образованието е национален приоритет и се гарантира чрез прилагането на следните принципи : ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна Годишен отчет на педагогическите съветници Олга Георгиева и Цвета Балтакова-Стоянова за учебната 2017 2018 година Цел на дейността на педагогическите съветници: подкрепа за личностно развитие на учениците

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Приложение 3

Приложение 3 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А за длъжността Младши експерт в отдел: Сигурност на комуникационни и информационни системи дирекция: Защита

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно