ПРОЕКТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/ г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане и оценка на оферти в процедурата по Глава осем а от ЗОП с предмет Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране На г., в ч., на основание Заповед З-ОФ-55/ г. на председателя на ДКЕВР, в сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, гр. София, бул. Княз Дондуков 8-10, в залата на 5-я етаж се събраха следните длъжностни лица: Председател: Ю. М. чл. 2 от ЗЗЛД И членове: 1. Т. В. чл. 2 от ЗЗЛД 2. Л. Н. чл. 2 от ЗЗЛД 3. Е. Г. чл. 2 от ЗЗЛД 4. А. П. чл. 2 от ЗЗЛД В 15:00 часа председателят на комисията откри заседанието в присъствието на всички длъжностни лица съгласно горецитираната заповед. Длъжностните лица се запознаха с приемно-предавателен протокол за получаване на следните оферти от: 1. Вх. ВП-ОФ-48/ г. от МОБИЛТЕЛ ЕАД; 2. Вх. ВП-ОФ-49/ г. от БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД; След запознаване с Входящия регистър на лицата, подали оферти за участие и съобразно изискванията на чл. 35 от ЗОП, председателят прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл, 35 ал. от ЗОП. На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците както следва: 1. За МОБИЛТЕЛ ЕАД Р. М., упълномощен представител; - чл. 2 от ЗЗЛД 2. За БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Л. Г., упълномощен представител. чл. 2 от ЗЗЛД Преди да пристъпят към отваряне на офертите, всички длъжностни лица се запознаха с Публична покана, публикувана на портала за обществени поръчки на АОП с уникален код от г., с документацията за участие и приложените към нея образци. Длъжностните лица започнаха работата си, като приеха, че отварянето на офертите ще бъде по реда на тяхното постъпване в деловодството. Длъжностните лица приеха, в случай, че липсва някой от документите в или те не отговарят на изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, а ако има неяснота по съдържанието на някой от документите, представени от участниците, по преценка може да бъде изискано от участниците да представят допълнителни документи и разяснения, без това да променя техническото и ценовото им предложение. 1. МОБИЛТЕЛ ЕАД

2 Длъжностните лица констатираха, че пликовете по обособени позиции 1 и 2 са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост. Същите са надписани и означени съгласно изискванията на Възложителя, съдържащи се в публичната покана и документацията за участие в процедурата. Тъй като пликовете с офертите отговарят на изискванията на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП и на тези на Възложителя, длъжностните лица пристъпиха към отварянето на пликовете по обособени позиции. В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП комисията обяви ценовите предложения по обособени позиции. Документите бяха подписани от двама от членовете на комисията и упълномощения представител на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД. 2. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Длъжностните лица констатираха, че пликовете по обособени позиции 1 и 2 са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост. Същите са надписани и означени съгласно изискванията на Възложителя, съдържащи се в публичната покана и документацията за участие в процедурата. Тъй като пликовете с офертите отговарят на изискванията на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП и на тези на Възложителя, длъжностните лица пристъпиха към отварянето на пликовете по обособени позиции. В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП комисията обяви ценовите предложения по обособени позиции. Документите бяха подписани от двама от членовете на комисията и упълномощения представител на МОБИЛТЕЛ ЕАД. С извършването на действията по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията. Разглеждането на офертите, съдържащи финансов и техническо предложение продължи по реда на постъпването им в деловодството на ДКЕВР, както следва: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ГЛАСОВА УСЛУГА I. ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1. Вх. ВП-ОФ-48/ г. от МОБИЛТЕЛ ЕАД: Длъжностните лица констатираха, че представеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката е попълнено съгласно изискванията на приложения към публичната покана образец и отговаря изцяло на изискванията на Възложителя. Чл. 33, ал. 4 от ЗОП Техническо предложение: Ценово предложение: Параметър Mtel Декларирани брой селищни номера, за които участника предоставя услуги Декларирано от участника време за предоставяне на услугата, часове Декларирано от участника време за отстраняване на повреди, часове 2

3 Qт = Qт1 + Qт2 + Qт3 2,1 Месечна абонаментна такса, лева без ДДС 2,3 2,4 2,5 2,6 3,3 3,4 Цена на минута за селищен разговор към всички национални фиксирани мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за междуселищен разговор към всички национални фиксирани мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към национални мобилни мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към фиксирани мрежи за страни в ЕС, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към фиксирани мрежи за страни извън ЕС, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Qц = Qц1 + Qц2 + Qц3 + Qц4 + Qц5 + Qц6 Предложени безплатни минути месечно на 1 POTS за разговори към фиксирани мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно на 1 POTS за разговори към мобилни мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно за една ISDN BRI услуга за разговори към фиксирани мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно за една ISDN BRI услуга за разговори към мобилни мрежи в страната и в чужбина Qм = Qм1+ Qм2 + Qм3+ Qм4 Крайна оценка: Q = Qт x Qц x Qм x Вх. ВП-ОФ-49/ г. от БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Длъжностните лица констатираха, че представеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката е попълнено съгласно изискванията на приложения към публичната покана образец и отговаря изцяло на изискванията на Възложителя. Чл. 33, ал. 4 от ЗОП Техническо предложение: Ценово предложение: Параметър Декларирани брой селищни номера, за които участника предоставя услуги Декларирано от участника време за предоставяне на услугата, часове VIVACOM 3

4 Декларирано от участника време за отстраняване на повреди, часове Qт = Qт1 + Qт2 + Qт3 2,1 Месечна абонаментна такса, лева без ДДС 2,3 2,4 2,5 2,6 Цена на минута за селищен разговор към всички национални фиксирани мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за междуселищен разговор към всички национални фиксирани мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към национални мобилни мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към фиксирани мрежи за страни в ЕС, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към фиксирани мрежи за страни извън ЕС, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС 3,3 3,4 Qц = Qц1 + Qц2 + Qц3 + Qц4 + Qц5 + Qц6 Предложени безплатни минути месечно на 1 POTS за разговори към фиксирани мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно на 1 POTS за разговори към мобилни мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно за една ISDN BRI услуга за разговори към фиксирани мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно за една ISDN BRI услуга за разговори към мобилни мрежи в страната и в чужбина Qм = Qм1+ Qм2 + Qм3+ Qм4 Крайна оценка: Q = Qт x Qц x Qм x 0.30 II. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Параметър Mtel Q Vivacom Q Декларирани брой селищни номера, за които участника предоставя услуги по Декларирано от участника време за предоставяне на услугата, часове по Декларирано от участника време за отстраняване на повреди, часове по Qт = Qт1 + Qт2 + Qт3 32,682 87,500 2,1 Месечна абонаментна такса, лева без ДДС по 4

5 2,3 2,4 2,5 2,6 Цена на минута за селищен разговор към всички национални фиксирани мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за междуселищен разговор към всички национални фиксирани мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към национални мобилни мрежи, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към фиксирани мрежи за страни в ЕС, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС Цена на минута за разговор към фиксирани мрежи за страни извън ЕС, извън предложените безплатни минути, лева без ДДС по по по по по Qц = Qц1 + Qц2 + Qц3 + Qц4 + Qц5 + Qц6 100,000 89,712 3,3 3,4 Предложени безплатни минути месечно на 1 POTS за разговори към фиксирани мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно на 1 POTS за разговори към мобилни мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно за една ISDN BRI услуга за разговори към фиксирани мрежи в страната и в чужбина Предложени безплатни минути месечно за една ISDN BRI услуга за разговори към мобилни мрежи в страната и в чужбина по по по по Qм = Qм1+ Qм2 + Qм3+ Qм4 100, ,000 Крайна оценка: Q = Qт x Qц x Qм x ,536 92,356 Съгласно посочения критерий икономически най-изгодна комисията класира подадените оферти както следва: 1. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 2. МОБИЛТЕЛ ЕАД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ МОБИЛНА НАЗЕМНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ II. ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 2. Вх. ВП-ОФ-48/ г. от МОБИЛТЕЛ ЕАД: 5

6 Длъжностните лица констатираха, че представеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката е попълнено съгласно изискванията на приложения към публичната покана образец и отговаря изцяло на изискванията на Възложителя. Чл. 33, ал. 4 от ЗОП Технически изисквания Ценово предложение: Параметър Mtel 1,4 1,5 1,6 Месечна абонаментна такса за една SIM-карта, включваща неограничен мобилен интернет, лева без ДДС Цена на минута разговори в мрежата на същия мобилен оператор в страната извън безплатните минути, лева без ДДС Цена на минута разговори в мрежата на друг мобилен оператор в страната, лева без ДДС Средна цена на минута за разговори към фиксирани мрежи в страната, лева без ДДС Цена на минута разговори в изходящ роуминг за страни от ЕС, лева без ДДС Средна цена на минута за международни разговори към страни извън ЕС, лева без ДДС 1,7 Безплатни минути в корпоративната група за една SIM-карта 1,8 1,9 0 Безплатни минути извън корпоративната група в мрежата на същия оператор за една SIM-карта Безплатни минути в мрежата на друг мобилен оператор за една SIM-карта Безплатни минути в мрежата на фиксиран оператор за една SIM-карта K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5 + K1.6 + K1.7 + К1.8 + К1.9 + К1.10 2,1 Сума за предоставяне на безплатни телефони, лева Търговска отстъпка при закупуване на нови мобилни устройства за един брой спрямо предоставената официална ценова информация за корпоративни клиенти, % К2 = К2.1 + К2.2 Национално покритие по територия на GSM мрежата на оператора, % Национално покритие по територия на UMTS мрежата на оператора, % К3 = К3.1 + К3.2 Крайна оценка: К = К1 x К2 x К3 x

7 2.Вх. ВП-ОФ-49/ г. от БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Длъжностните лица констатираха, че представеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката е попълнено съгласно изискванията на приложения към публичната покана образец и отговаря изцяло на изискванията на Възложителя. Чл. 33, ал. 4 от ЗОП Технически изисквания Ценово предложение: Параметър 1,4 1,5 1,6 Месечна абонаментна такса за една SIM-карта, включваща неограничен мобилен интернет, лева без ДДС Цена на минута разговори в мрежата на същия мобилен оператор в страната извън безплатните минути, лева без ДДС Цена на минута разговори в мрежата на друг мобилен оператор в страната, лева без ДДС Средна цена на минута за разговори към фиксирани мрежи в страната, лева без ДДС Цена на минута разговори в изходящ роуминг за страни от ЕС, лева без ДДС Средна цена на минута за международни разговори към страни извън ЕС, лева без ДДС 1,7 Безплатни минути в корпоративната група за една SIM-карта 1,8 1,9 Безплатни минути извън корпоративната група в мрежата на същия оператор за една SIM-карта Безплатни минути в мрежата на друг мобилен оператор за една SIMкарта 0 Безплатни минути в мрежата на фиксиран оператор за една SIM-карта Vivacom K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5 + K1.6 + K1.7 + К1.8 + К1.9 + К1.10 2,1 Сума за предоставяне на безплатни телефони, лева Търговска отстъпка при закупуване на нови мобилни устройства за един брой спрямо предоставената официална ценова информация за корпоративни клиенти, % К2 = К2.1 + К2.2 Национално покритие по територия на GSM мрежата на оператора, % Национално покритие по територия на UMTS мрежата на оператора, % К3 = К3.1 + К3.2 Крайна оценка: К = К1 x К2 x К3 x

8 III. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Параметър 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 0 Месечна абонаментна такса за една SIMкарта, включваща неограничен мобилен интернет, лева без ДДС Цена на минута разговори в мрежата на същия мобилен оператор в страната извън безплатните минути, лева без ДДС Цена на минута разговори в мрежата на друг мобилен оператор в страната, лева без ДДС Средна цена на минута за разговори към фиксирани мрежи в страната, лева без ДДС Цена на минута разговори в изходящ роуминг за страни от ЕС, лева без ДДС Средна цена на минута за международни разговори към страни извън ЕС, лева без ДДС Безплатни минути в корпоративната група за една SIM-карта Безплатни минути извън корпоративната група в мрежата на същия оператор за една SIM-карта Безплатни минути в мрежата на друг мобилен оператор за една SIM-карта Безплатни минути в мрежата на фиксиран оператор за една SIM-карта K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5 + K1.6 + K1.7 + К1.8 + К1.9 + К1.10 2,1 Сума за предоставяне на безплатни телефони, лева Търговска отстъпка при закупуване на нови мобилни устройства за един брой спрямо предоставената официална ценова информация за корпоративни клиенти, % Mtel K Vivacom 9,342 10,000 15,000 5,000 5,000 5,000 12,000 14,000 12,000 12,000 K 10,000 10,000 15,000 5,000 0,014 5,000 12,000 14,000 12,000 12,000 99,342 95,014 К2 = К2.1 + К2.2 88, ,000 Национално покритие по територия на GSM мрежата на оператора, % Национално покритие по територия на UMTS мрежата на оператора, % К3 = К3.1 + К3.2 99, ,000 Крайна оценка: К = К1 x К2 x К3 x ,076 97,008 Съгласно посочения критерий икономически най-изгодна комисията класира подадените оферти както следва: 1. МОБИЛТЕЛ ЕАД 2. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКУМОНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 8

9 Настоящият протокол и представените оферти се предават на Възложителя. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю. М. ЧЛЕНОВЕ: 1.Т. В. 2. Л. Н. 3. Е. Г. 4. А. П. 9

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА ПРОТОКОЛ 3 ЧАСТ ВТОРА от дейността на комисия, назначена със Заповед РД01-572/17.05.2016 г. на Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

Microsoft Word _protokol_05_i.doc

Microsoft Word _protokol_05_i.doc КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 21 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

Имe: Тек електроникс 2011 ЕООД Получател: Ружа Николова Русева Адрес: ул. Руски Пловдив Дата на дан. събитие: Дата на издаване: Място на издав

Имe: Тек електроникс 2011 ЕООД Получател: Ружа Николова Русева Адрес: ул. Руски Пловдив Дата на дан. събитие: Дата на издаване: Място на издав Имe: Тек електроникс 011 ЕООД Получател: Ружа Николова Русева Адрес: ул. Руски 77 4000 Пловдив Дата на дан. събитие: Дата на издаване: Място на издаване: Краен срок за плащане: Потребител : 5.01.017 5.01.017

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Blanka

Blanka Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - П л о в д и в ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23a@cik.bg ПРОТОКОЛ 1/06.04.2019 г. гр.софия

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно