П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 6 От годин Днес годин Общински съвет Ситово, обл.силистр проведе зседние. От 13 общински съветник, н зседнието присъствх 10, отсъствх 3 съветник 1. Енчо Костдинов Стнчев 2. Ивелин Мринов Стоянов-по увжителни причини 3. Сния Мустф Юсуф- по увжителни причини Председтелят н Общинския съвет г-ж Гюлбхр Юсуф Ахмед предложи следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : === 1. Отчет з изпълнение н бюджет н Общин Ситово з шестмесечието н 2006 годин. Внся: П.Клушев Гл.счетоводител н 2. Доклдн зписк относно утвърждвне мреж и щт в отрсъл Обрзовние з учебнт годин. Внся: М.Мехмед Зм.Кмет н 3. Доклдн зписк относно рзпределение н допълнителн целев субсидия з кпитлови рзходи от Републикнския бюджет н Общин Ситово в рзмер н лв. Внся: инж.н.неделчев Кмет н 4. Доклдн зписк относно промени в структурт н Общинт и увеличение н среднт месечн брутн зплт з функция Общи държвни служби. Внся: инж.н.неделчев Кмет н Общин Ситово Председтеля н Общински съвет Ситово г-ж Г.Ахмед нпрви предложение з допълнение към дневния ред, ккто следв: 5.Доклдн зписк относно рзпореждне с общинско имущество в село Искр. Внся: инж.н.неделчев Кмет н 1

2 6. Доклдн зписк относно предложение з поемне н общински дълг. Внся: инж.н.неделчев Кмет н След глсувне с 10 глс З Общинския съвет прие тк предложения дневен ред. По първ точк от дневния ред: П.Клушев Гл.счетоводител н Общин Ситово зпозн присъствщите с Отчет з изпълнение н бюджет н Общин Ситово з шестмесечието н 2006 годин. Р Е Ш Е Н И Е Н основние Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзк с Чл.25 от ЗОБ, Общински съвет Ситово прием отчет з изпълнението н бюджет н Общин Ситово з второто тримесечие н 2006 годин, ккто следв: По рзходнт чст: - държвни дейности лв. - местни дейности лв. - Общо: лв. По приходнт чст: - държвни дейности лв. - местни дейности лв. - Общо лв. 3.Н основние Чл.21,Ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзк с Чл.18 от ЗОБ,Общински съвет Ситово прием ктулизция н бюджет н Общин Ситово з второто тримесечие н 2006 годин, ккто следв: По рзходнт чст: - било лв. - ств лв. По приходнт чст: - било ств лв. По втор точк от дневния ред: 2

3 М.Мехмед Зм.Кмет н Общин Ситово зпозн присъствщите с мрежт и щт в учебните зведения з учебнт годин в Р Е Ш Е Н И Е 55 Н основние Нредб 5/ годин и Нредб 7/2000 годин н МОН и Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово: 1. Утвърждв мломерни и слети прлелки в основните училищ, считно от годин ккто следв: ОУ СИТОВО: - мломерн прлелк в І-ви клс - 7 ученик - мломерн прлелк във ІІ-ри клс -10 ученик - мломерн прлелк в ІІІ-ти клс - 9 ученик - мломерн прлелк в VІ-ти клс - 10 ученик - мломерн прлелк в V-ти клс - 15 ученик - мломерн прлелк в VІІ-ми клс - 15 ученик ОУ ИСКРА: - мломерн прлелк в ІІІ-ти клс - 10 ученик - мломерн прлелк в V-ти клс - 17 ученик - мломерн прлелк в VІІІ-ми клс - 13 ученик ОУ ДОБРОТИЦА: - мломерн прлелк в ІІІ ти клс - 14 ученик - мломерн прлелк в ІV-ти клс - 15 ученик - мломерн прлелк в V-ти клс - 12 ученик - мломерн прлелк в VІ-ти клс - 15 ученик - мломерн прлелк в VІІ-ми клс - 10 ученик ОУ ПОПИНА: - слят прлелк във І-ІV клс - 12 ученик - слят прлелк в ІІ-ІІІ клс - 13 ученик - слят прлелк в V- VІІІ клс - 13 ученик - слят прлелк в VІ-VІІ клс - 15 ученик От общия брой прлелки 26, з учебнт 2006/2007 годин 14 с мломерни и 4 с слети. 2. Прием проект з численост н персонл в ЦДГ и ОУ от Общин Ситово, считно от годин, ккто следв: 3

4 2.1. ДЕЙНОСТ ЦДГ ням промян! Нселено място Директор без груп Педгогически персонл Непедгогически персонл било ств било ств било ств Ситово ,5 4,5 Искр ,5 8,5 Попин Грвн Любен Босн Добротиц Общо: ДЕЙНОСТ ОУ : Нс.място Директор Учители Условн бройк Възпиттел и / ПИГ / Непедгог. персонл бил о ств бил о ств бил о ств било ств бил о Ситово ,3 0, Искр ,3 0, Добротиц ,3 0, Попин ,1 0, Общо: ств ОБЩ БРОЙ ПЕРСОНАЛ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ / В Т.Ч. УСЛ. БРОЙКА / - 72 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ - 29 НЕПЕДАГОГИЧСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКА - 1 АДМИНИСТРАЦИЯ ШОФЬОР НА АВТОБУС 4

5 По трет точк от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет н Общин Ситово зпозн присъствщите с доклдн зписк относно рзпределение н допълнителн целев субсидия з кпитлови рзходи от РБ з Общин Ситово в рзмер н лв. Р Е Ш Е Н И Е 56 Н основние Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзк с Чл.13 от ЗДБРБ з 2006 годин, Общински съвет Ситово одобряв нпрвеното предложение з вътрешни компенсирни промени по обекти н нличните и допълнителни средств з кпитлови рзходи, финнсирни с целев субсидия от Републикнския бюджет з 2006 годин, съглсно Приложение 1. Недостиг от лв. д се компенсир от Рзходи з външни услуги н дейност 122 Общинск дминистрция. По четвърт точк от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет н Общин Ситово зпозн присъствщите с доклдн зписк относно промените в структурт н Общинт и увеличение н среднт месечн брутн зплт з функция Общи държвни служби. Р Е Ш Е Н И Е 57 ================== Н основние Чл.21, Ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзк с Чл.6 от МПС 168/ годин, Общински съвет Ситово утвърждв зплтите н ръководния съств и среднт месечн брутн зплт н едно лице от персонл по отдели считно от год, ккто следв: Средн брутн РЗ І. Ръководни длъжности: Кмет Зм.Кмет по обрз.здрвеопзвни и прогрми лв лв. 5

6 Зм.Кмет по иконом.рзвитие и общ.собственост лв. Секретр н Общин лв. Гл. рхитект лв. Кмет с.искр лв. Кмет с.попин лв. Кмет с.грвн лв. Кмет с.добротиц лв. Кмет с.босн лв. Кмет с. Любен лв. Кметски нместник с.слтин лв. Кметски нместник с.нов попин лв. Кметски нместник с.полян лв. Кметски нместник с.ирник лв. Кметски нместник с. Ястребн лв. Финнсов контрольор лв. Глвен вътрешен одитор лв. ІІ. Дирекция Общ дминистрция 1. Отдел финнсово-счетоводен лв. 2. Отдел Г Р А О лв. 3. Отдел Местни днъци и ткси лв. 4. Отдел Технически лв. ІІІ. Дирекция Спец. Администрция 5. Отдел ОСУТ лв. 6. Отдел Икономически дейности лв. 7. Отдел Стоп.дейности,екология и чистот лв. ІV. Чистот. V. Озеленявне. 2.Н основние 2 от зкон з вътрешния одит в пебличния сектор и писмо / годин н Министър н Финнсите в Общинск дминистрция бе нзнчен Глвен вътрешен одитор. С писмо ФО- 22 от годин н МФ, бе увеличен общт ни допълвщ субсидия с 5782 лв. и численостт в дейност Общинск дминистрция с 1 бройк. 3. Н основние Чл.34, Ал.1 и Ал.2 от Зкон з устройството н държвния бюджет, з подобрявне н дминистртивния кпцитет при дминистрирнето н местните днъци и ткси, МФ увеличи численостт ни в дейност Общинск дминистрция с 2,5 бр. 6

7 Във връзк с тов предлгм н Общинските съветници д утвърдят промените в структурт н Общинт, именно дофиннсирнт численост от дейност Контролни държвни и общински оргни д премине в дейност 122 Общи държвни служби и утвърдент численост във функция Общи държвни служби стне от 44,5 бр. н 48 бр. По пет точк от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет н Общин Ситово, зпозн присъствщите с доклдн зписк относно рзпореждне с общинск собственост. Р Е Ш Е Н И Е 58 Н основние Чл.21, Ал.1, т.8 от ЗМСМА, Чл.35, Ал.1 от ЗОС, Общински съвет Ситово възлг н Кмет н Общин Ситово д открие процедур по ПРОДАЖБА чрез търг с открито нддвне н имот чстн общинск собственост, предствлявщо: - ДВОРНО МЯСТО / незстроено / с площ от 669 кв.м. в Кв.25, УПИ ХVІ 584 по регулционния плн н с.искр, по условият и ред н НАРЕДБАТА з ред н придобивне, упрвление и рзпореждне с общинско имущество н Общински съвет Ситово. По шест точк от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет н Общин Ситово зпозн присъствщите с доклдн зписк относно предложение з поемне н общински дълг. Р Е Ш Е Н И Е 59 Н основние Чл.17 от Зкон з общинския дълг Общин Ситово д кндидтств з отпускне н временен безлихвен зем от ЦБ, считно от годин 1. Рзмер н дълг: - з внсово плщне н рзходи по проект з строителство до лв. - з окончтелно плщне н рзходите по изпълнението до лв. 2. Срок з погсявне четири месец след крйния срок з изпълнението н проект. 7

8 3. Вид зем временен безлихвен зем от ЦБ. 4. Влут н дълг в бългрски лев. 5. Ткси и комисионни по обслужвне н дълг не с дължими. Порди изчерпвне н дневния ред, зседнието бе зкрито в чс. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С И Т О В О ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Г. АХМЕД / 8

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

П Р О Т О К О Л

П   Р   О   Т   О   К   О   Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 8 от 21.09.2010 година Днес 21.09.2010 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 228 протокол 32/ 29.07.2010 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 228 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Маджарово

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 31 от 18.12.2003 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 18 декември 2006 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 31 от 18.12.2003 г. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ЗА, ЗУТ, ЗДВФК,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 770 от 13.04.2006 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 05 февруари 2007 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 770 от 13.04.2006 г. На основание чл.3 ал.2 от ПМС 30/09.02.1998 г. (ДВ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация от Общински съвет - Варна за запазване собствеността на "Дворец на културата и спорта"-еад - Варна. Председател Общински съвет - Варна Общ

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ОБЩИНА СИТОВО

ОБЩИНА  СИТОВО ОБЩИНА СИТОВО На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от НРПСУРОИ и Решение 87/18.09.2013г. на Общински съвет Ситово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За на и от имоти, публична общинска собственост пасища и мери

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 853 от 2 ноември 2015 година ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно