“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” TRIGGER

Размер: px
Започни от страница:

Download "“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” TRIGGER"

Препис

1 МЕЖДУНАРОДНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО TRIGGER B РАБОТЕН ПЛАН РОЛЯ И ПРИНОС НА ПАРТНЬОРИТЕ

2 ПРЕДИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА Структури в регионален и секторен аспект Стопански камари в Смолян и Кърджали в подкрепа на бизнеса Интереси на браншови организации в областта на електротехниката и електрониката, опазването на околната среда, използване на ВЕИ, информатика и комуникационни технологии, интелигентните транспортни системи, хранителната и питейната индустрия Партньорство с висши училища и БАН филиали в Смолян и Кърджали Проектен опит ОПАК Административен капацитет ОП Развитие на човешките ресурси ИСОК Леонардо, Еразмус, ECVET

3 РАБОТЕН ПЛАН НА ПРОЕКТА WP1: Управление и координация Дейност 1.2 Управление на Проекта Дейност 1.3 Координационни срещи по Проекта WP2: Информация и публичност Дейност 2.1 План за публичност и информационни материали Дейност 2.2 Събития по Проекта (конференции и дейности за създаване на мрежа) Дейност 2.3 Портал на Проекта

4 РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПРОЕКТА (2) WP3: Диагностика на региона и конструиране съдържанието на дейностите по Проекта Дейност 3.1 Проучвания (доклади за професиите, определяне на нуждите на МСП от специализация и квалификация) Дейност 3.2 Разработване на материали за обучение, консултиране и осведомяване Дейност 3.3 Краткосрочни семинари и кръгли маси за специализирано обучение и информиране (5 модула) Дейност 3.4 Оценяване на участниците

5 РАБОТЕН ПЛАН НА ПРОЕКТА (3) WP4: Заетост и структури за развитие на кариерата на завършилите висши училища Дейност 4.1 Създаване и функциониране на регионалните структури (експерти, зала и оборудване) в Смолян и Кърджали Дейност 4.2 Разработване на приложни материали, процедури и инструменти WP5: Подготовка за инкубиране на младите висшисти /преинкубиране/ Дейност 5.1 Развитие на виртуален инкубатор и подкрепящи инструменти Дейност 5.2 Действия по преинкубирането Дейност 5.3 Организиране на отворени лаборатории и семинари

6 Принос на партньорите за изпълнението на дейностите

7 ПАРТНЬОРИТЕ Водещ Партньор 1 Министерство на Македония и Тракия Партньори от Гърция Партньор 2 Асоциация на фирмите за информационни технологии от северна Гърция Партньор 3 Гръцка международна бизнес асоциация Партньор 4 Институт за развитие на технологиите и човешките ресурси Партньор 8 - Център за бизнес и културно развитие

8 ПАРТНЬОРИТЕ Партньори от България Партньор 5 Българска стопанска камара / Регионални камари в Смолян и Кърджали/ Партньор 6 Българска мениджмънт асоциация - Благоевград Партньор 7 Министерство на икономиката и енергетиката звена в Хасково, Смолян и Кърджали

9 WP1: Управление & координация Дейност 1.2 Управление на проекта Координация на всички дейности по Проекта Всекидневно управление на проекта до неговото приключване Изготвяне на 8 доклада за напредъка (20 дни преди края на всеки отчетен период на 3-месечна база. Първият доклад да бъде изпратен до 20/1/2014 и последният - до 20/10/2015) и на заключителен доклад Верификация на разходите Включени партньори: Всички

10 WP1: Управление & координация Дейност 1.3 Координационни срещи по Проекта Организиране на 5 срещи по Проекта в Солун, Драма, Смолян и Благоевград, където да се дискутират и изясняват управленски и финансови въпроси. Партньори, отговорни за организацията на срещите: Министерството на Македония и Тракия(LP), SEVE (PP3), IATAP (PP4), BIA (PP5), BMA (PP6) партньори Всички партньори участват във всички координационни срещи по Проекта

11 WP2: Информация & публичност Дейност 2.1 План за публичност & информационни материали Изготвяне на детайлен план за разпространение и комуникация за определяне насоките за информиране на целевите групи, средствата за комуникация, методологията за провеждане на събитията и семинарите и т.н. Включени партньори: Министерството на Македония и Тракия е отговорно за разработването на материалите. Всички партньори допринасят за тяхното съдържание и осъвременяване. Разработване на информационни материали (логото на Проекта, листовки, папки, банери, ръководства, DVDs, video spots). Включени партньори: Всички партньори в съответствие с уточненията в бюджета. Мострите и еталоните ще бъдат предложени от Водещия партньор, когато са готови.

12 WP2: Информация & Публичност Дейност 2.2 Събития по Проекта (конференции и дейности за коопериране) Стартираща конференция Заключителна конференция Дейности за коопериране на организациите между двете страни за координация и обмяна на експертиза. Събитията ще помогнат на завършилите висше образование да установят контакти с бизнес общността от трансграничните региони с оглед извличане на практически ползи за двете страни. Отговорности на партньорите за организацията на конференциите: SEVE (PP3) за откриващата конференция и BIA (PP5) за заключителната конференция. Всички партньори участват във всички събития. Включеност на партньорите в кооперационните събития: Всички партньори съгласно разпределението в бюджета.

13 WP2: Информация & Публичност Дейност 2.3 Портал на Проекта Портал на Проекта, представящ целите на Проекта, партньорите, дейностите и резултатите. Анализ на изискванията Web дизайн Разработване на софтуер Включеност на партньорите: Министерството на Македония и Тракия е отговорно за тяхното разработване. SEVE (PP3) отговаря за съдържанието на Web страницата на английски. Всички партньори допринасят за популяризирането на портала (въвеждане на текстове и осъвременяване на съдържанието)

14 WP3: Диагноза на региона и дизайн на Проекта Дейност 3.1 Проучвания Проучване за спецификата на специализацията и квалификацията на работната сила в региона (S1) Проучване на заетостта и бизнес дейностите в българо-гръцкия регион, възможностите за развитие на нов бизнес и пазарни тенденции (S2) Проучване на нуждите на МСП в българо-гръцкия регион (количествено и качествено) от специалисти в определени икономически сектори (S3) Проучване на финансовите средства и механизмите в подкрепа на МСП при назначаване на необходимите кадри с висше образование (S4) Включеност на партньорите - проучвания (S1), (S2), (S3): SEVE (PP3) за гръцката територия и МИЕ (PP7) за българската територия Включеност на партньорите - проучване (S4): KEPA (PP8)

15 WP3: Диагноза на региона и дизайн на Проекта Дейност 3.2 Разработване на учебни материали и материали за информираност и консултиране Разработване на учебни материали за семинарите и кръглите маси Темите и съдържанието на семинарите ще бъдат финализирани в съответствие с: o Главните характеристики на целевата група бенефициенти o Продължителността и главните цели на програмата o Нуждите на пазара на труда o Възможните изводи и резултати от проучванията, проведени по време на проекта Включеност на партньорите: IATAP (PP4) and BMA (PP6). PP6 ще допринесе за разработването на учебните материали и ще ги преведе на български.

16 WP3: Диагноза на региона и дизайн на Проекта Дейност 3.3 Краткосрочни семинари и кръгли маси за определени икономически сектори (5 модула) Покана към потенциалните участници Оценка и подбор на участниците Планиране и организиране на краткосрочни обучителни програми и кръгли маси за формиране и развитие на предприемачески умения у завършилите висше образование млади хора в съответствие с нуждите на пазара. Включеност на партньорите: IATAP (PP4) and BMA (PP6)

17 WP3: Диагноза на региона и дизайн на Проекта Дейност 3.4 Оценяване на участниците Оценяване на учебните материали и на обучителите от бенефициентите Оценяване на обучителните материали и на бенефициентите от обучителите Оценяването включва: Разработване и дистрибуция на въпросници, въвеждане на данни и анализ, докладване на резултатите под формата на текст, статистически таблици и графики. Включеност на партньорите: IATAP (PP4) and BMA (PP6). Всички партньори сътрудничат за създаването на въпросника

18 WP4: Структура на заетостта и кариерата на млади висшисти Дейност 4.1 Създаване и действие на регионални структури в Смолян и Кърджали Разработване на функциите и съдържанието на работата, избор и назначаване на служители и доставка на оборудване за структурите в подкрепа на предприемачеството в българската и гръцката допустими области ; Структурите ще се основават на работата на мрежа от експерти съветници, които ще бъдат в ежедневен контакт с новите завършващи, желаещи да стартират собствен бизнес, търсещите работа и работодателите в подходящите за региона сектори, обезпечаване на информация и консултантски услуги на всички интересуващи се млади хора с висше образование. Включеност на партньорите: Министерство на Македония и Тракия (LP), BIA (PP5) и BMA (PP6)

19 WP4: Структура на заетостта и кариерата на млади висшисти Дейност 4.2 Разработване на приложения и инструменти Разработване на подходящи приложения и средства за действието на мрежовата структура В съответсвие със спецификата на бизнеса, маркетинга, бизнес мрежата, финансовия анализ, електронните консултации, електронния офисс портал електронните услуги, WEB портала и мобилния офис портал, инструментите ще са насочени към разнообразните целеви групи: потенциалните участници на предприемаческите структури, бенефициенните по Проекта, млади потенциални предприемачи с висше образование, настанени в структурите за преинкубиране. Включеност на партньорите: BIA (PP5) и KEPA (PP8). PP5 ще допринесе за разработването на приложенията и инструментите и ще ги преведе на български. Министерството на Македония и Тракия ще отговаря за прилагането на приложенията и средствата.

20 WP5: Пре-инкубиране на млади хора с висше образование Дейност 5.1 Развитие на (виртуален) инкубатор и подкрепящи средства Виртуален инкубатор /в интернет пространството/ ще обезпечава комплексни услуги, свъзрани с информация, обучение и консултиране на завършили висши училища за тяхната интеграция в пазара на труда и утвърждаване на самонаемането и подкрепата им в първите години на трудовата реализация; Може да включва: e- библиотека, on-line консултантски услуги, виртуален учебен процес за повишаване на знанията и уменията, линия за помощ и консултиране, пространство за сътрудничество Един виртуален инкубатор за гръцките бенефициенти и един за българските бенефициенти. Достъпът ще бъде възможен през портала на Проекта Включеност на партньорите: SEPVE (PP2) и BMA (PP6)

21 WP5: Подготовка за инкубиране на завършили висши училища Дейност 5.2 Дейности за подготовка /пре-инкубиране/ През фаза 1, 20 човека (пре-инкубирани) за период от два (2) месеца ще бъдат приети в специално организирана среда и ще получават специализирана,съобразена с техните желания и интереси подкрепа, за развитие на техните индивидуални умения и техните бизнес идеи и планове. През фаза 2, 4 пре-инкубирани човека ще получат възможност за последващо практическо доразвитие на тяхната идея за период от шест (6) месеца и за приложение на техния бизнес план. През периода на пре-инкубирането бенефициентите ще получават обучителни и консултантски услуги, фокусирани върху развитието на техните персонални умения и бизнес планове. Включеност на партньорите: SEPVE (PP2) and BIA (PP5)

22 WP5: Пре-инкубиране на млади хора с висше образование Дейност 5.3 Организиране на отворени лаборатории, семинари Създаването на мрежи може да включва дейности сред работодатели (безработни - заети и бизнеса в региона), академичните институции и обществеността. Във всеки регион отворените лаборатории ще бъдат организирани в сътрудничество с местните бизнес организации, администрацията и академичните среди Очаква се отворените лаборатории да обезпечат средата за срещи на бенефициентите по Проекта с фирми, водещи бизнесмени, млади учени и специалисти от подобни сектори и ниво на експертиза с тази на преинкубираните с оглед решаване на въпроси, обмяна на опит и решаване на практически въпроси за постигане на бизнес синергия между заетостта и растежа Включеност на партньорите: SEPVE (PP2), SEVE (PP3), BIA (PP5), BMA (PP6), МИЕ (PP7) and KEPA (PP8) съгласно определеното в бюджета

23 ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ Организирани 5 семинара и приложени на практика програми за обучение на възрастни Поне една дейност, водеща до съвместни действия между бизнес организации и висши училища, е реализирана в региона Най-малко 200 експерта от двете страни на границата са участвали в обмен на полезни програми за обучение Поне една проучвателна и свързани с нея дейности, допринасящи за подобряване качеството на живот и водещи до принадена стойност при опазване на околната среда /включително еко иновативни дейности/ Създадена мрежа за партньорства в рамките на Приоритета на Програмата за регионално сътрудничество Гърция България Най-малко 30 % от участващите в обучителните семинари са жени

24 МЕЖДУНАРОДНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО TRIGGER B РАБОТЕН ПЛАН РОЛЯ И ПРИНОС НА ПАРТНЬОРИТЕ

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно