РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2 F G E O P D C H I M K L N B A J

3

4

5

6 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е описано в настоящото ръководство за потребителя. Моля, уверете се, че разбирате напълно това ръководство, преди да работите с уреда. Винаги изключвайте и изваждайте зарядното устройство от контакта преди почистване или обслужване на уреда. Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре и лица с намалени физически, психически или умствени способности или липса на опит и знания, ако се надзирават или са били инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. Ако захранващият кабел е повреден, незабавно спрете да използвате уреда. За да избегнете опасност, захранващият кабел трябва да се замени от упълномощен сервизен инженер на Hoover. Дръжте ръцете, стъпалата, свободните дрехи и косата далеч от въртящите се четки. Използвайте само оригиналното зарядно устройство, предоставено с уреда. Проверете, дали подаваното напрежение е същото посоченото върху зарядното устройство. При изхвърляне на уреда, извадете батериите. Уредът трябва да се извади от контакта, когато изваждате батерията. Изхвърляне на батерията на безопасно място. Включете уреда докато батериите се изразходят напълно. Използваните батерии трябва да се занесат в пункт за рециклиране, а не да се третират като битов отпадък. За да отстраните батериите, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Hoover или следвайте инструкциите. Забележка: Ако имате затруднения при разглобяване на устройството или имате нужда от по-подробна информация относно обработката, възстановяването и рециклирането на този уред, моля, свържете се с местната си градска служба или центъра за изхвърляне на битови отпадъци. При зареждане, уредът трябва да е изключен. Никога не подменяйте батериите при температура над 37 C или под 0 C. Нормално е зарядното да е топло на допир по време на зареждане. Използвайте само приставки, консумативи или резервни части, препоръчани, или снабдени от Hoover. Статично електричество: някои килими е възможно да предизвикат известно натрупване на статично електричество. Не всеки статичен разряд е опасен за здравето. 1

7 BG Не използвайте уреда си на открито или върху мокра повърхност, нито за събиране на влажни отпадъци. Не почиствайте твърди или остри предмети, кибритени клечки, гореща пепел, фасове или други подобни. Не напръсквайте със и не почиствайте запалими течности, препарати за почистване, аерозоли или техни пари. Не настъпвайте захранващия кабел, докато използвате уреда си, и не изваждайте щепсела, като дърпате захранващия кабел. Не продължавайте да използвате уреда си, ако изглежда в неизправност. Сервиз Hoover: За да си осигурите продължително, безопасно и ефективно използване на този уред, препоръчваме цялото обслужване и ремонт да се изпълнява само от упълномощен сервизен инженер на Hoover. Не използвайте уреда за почистване на животни или хора. Заменяйте само с акумулаторни батерии. Околната среда Символът на този уред показва, че той не може да се третира като битов отпадък. Вместо това следва да се предаде в подходящ пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се направи в съответствие с местните разпоредби за опазването на околната среда и изхвърлянето на отпадъци. За по-подробна информация относно обработката, възстановяването и рециклирането на този уред, моля, свържете се с местната си градска служба, услугата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили уреда. Този уред е в съответствие с Европейски Директиви 2014/35/EC, 2014/30/EC и 2011/65/EC. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, Бругерио (MB) Италия КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА Основния корпус на уреда A. Накрайник за килими и подове B. Основен корпус на прахосмукачката C. Бутон за освобождаване на приставката с дръжка D. Бутон за освобождаване на дръжката E. Бутон Вкл./Изкл. F. Стойка G. Зарядно устройство H. Приставката с дръжка I. Инструмент за почистване на тесни места / Четка за прах J. Бутон за освобождаване на накрайника Уред за ръчно почистване K. Бутон Вкл./Изкл. L. Индикатор за зареждане/ мощност M. Бутон за освобождаване на контейнера за прах N. Контейнер за прах Филтър O. Мрежест филтър P. Филтър от плат СГЛОБЯВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА 1. Изправете дръжката от корпуса на уреда, докато застане на място. [1] 2. Изравнете накрайника с корпуса на уреда и бутнете напред, докато накрайника застане на място. [2] 3. При първоначална употреба, заредете уреда за 6 часа и след това го изразходвайте напълно. След това нормалното време за зареждане е 5 часа. 4. Светлинният индикатор ще премигва, докато се зарежда и ще продължи да свети непрекъснато, когато се зареди напълно. [3] 5. Монтирайте стойката на стена, като използвате предоставените винтове. *Само за някои модели 2

8 BG ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА Основен корпус на уреда Включете уреда, като плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. [e] на съответната позиция: [4] ТВЪРДА ПОДОВА НАСТИЛКА: Първа позиция на превключвателя за Вкл./Изкл. светлинните индикатори на четката и накрайника са изключени. КИЛИМ: Втора позиция на превключвателя за Вкл./Изкл. светлинните индикатори на четката и накрайника за включени. Уред за ръчно почистване 1. Натиснете бутона за освобождаване на приставката нагоре и издърпайте приставката от корпуса на уреда. [5] 2. Включете уреда за ръчно почистване, като приплъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. [K] напред. Индикатор за зареждане/ мощност* Уредът е снабден с LED дисплей. Когато уредът работи, върху дисплея ще се изпише следното: ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА: 3 точки = напълно заредена 2 точки = 2/3 заредена 1 точка = 1/3 заредена ИНДИКАТОР ЗА РАЗРЕЖДАНЕ: Когато батериите са напълно разредени, индикаторът ще премигва за около 20 секунди преди уредът да се изключи автоматично. Инструмент за почистване на тесни места / Четка за прах Принадлежностите се съхраняват в задната част на корпуса. Закачат се директно в приставката с дръжка. ВАЖНО: По време на съхранение и зареждане, закрепете дръжката на уреда в стойката. [6] ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА Изпразване на отделението за смет 1. Натиснете бутона за освобождаване на приставката нагоре и издърпайте приставката от корпуса на уреда. 2. Натиснете бутоните за освобождаване на отделението за прах и извадете контейнера за прах. [7] 3. Извадете филтъра от контейнера за прах. Завъртете мрежестия филтър по посока, обратна на часовниковата стрелка и го издърпайте от филтъра от плат. [8] 4. Обърнете контейнера за прах в кошче, за да го изпразните. [9] 5. Сглобете приставката с дръжка и го върнете обратно към корпуса на тялото. Почистване на филтъра 1. Натиснете бутона за освобождаване на приставката нагоре и издърпайте приставката от корпуса на уреда. 2. Натиснете бутоните за освобождаване на отделението за прах и извадете контейнера за прах. 3. Извадете филтъра от контейнера за прах и почистете. 4. Измийте двата филтъра с хладка вода и ги оставете да изсъхнат за 24 часа. След като изсъхне напълно, го върнете обратно в контейнера за прах. [10, 11] 5. Ако е необходимо, измийте контейнера за прах с хладка вода. Уверете се, че е напълно сух преди да го поставите обратно в корпуса на уреда. 6. Сглобете приставката с дръжка и го върнете обратно към корпуса на тялото. [12,13] Забележка: Не използвайте гореща вода и препарати, когато почиствате филтрите. При слабо вероятния случай на повреда на филтрите поставете оригинален такъв от Hoover. Не използвайте изделието без монтиран филтър. ВАЖНО: За оптимално изпълнение, винаги поддържайте филтъра чист. Препоръчваме да миете филтъра поне веднъж месечно. Смяна и почистване на четката ВАЖНО: Винаги изключвайте уреда преди да подменяте четката. 1. Завъртете с помощта на монета, за да отключите. [14] 2. Отстранете капака на четката. 3. Отстранете четката. 4. Заменете с нова четка или почистете. Може да се постави само в една посока. [15] 5. Поставете капака на четката и заключете с монета. *Само за някои модели 3

9 Смяна на батерия С цел повече безопасност, Литиево-йонните батерии в този уред могат да се подменят само от сервизен инженер на Hoover. Когато батериите спрат да се зареждат, моля, свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Hoover, за да уговорите смяната на батерията. Край на живота на уреда Изхвърляне на батерии При изхвърляне на уреда, извадете батериите. Използваните батерии трябва да се занесат в пункт за рециклиране, а не да се третират като битов отпадък. За да отстраните батериите, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Hoover или следвайте инструкциите. ВАЖНО: Винаги изразходвайте докрай батериите преди да ги извадите и уверете, че зарядното е извадено от контакта. 1. Включете прахосмукачката, докато батериите се изтощят напълно. 2. Отстранете приставката с дръжка от корпуса на уреда. 3. Натиснете бутоните за освобождаване на отделението за прах и извадете контейнера за прах. 4. Отвийте 6-те винта и отворете корпуса. [16] 5. Отстранете мотора/батериите и изключете кабелите. 6. Извадете батериите от прахосмукачката. Забележка: Ако имате затруднения при разглобяване на устройството или имате нужда от поподробна информация относно обработката, възстановяването и рециклирането на този уред, моля, свържете се с местната си градска служба или центъра за изхвърляне на битови отпадъци. BG ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ В случай че срещнете проблем с уреда, изпълнете този лесен потребителски списък за проверка, преди да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Hoover: A. Уредът не се включва. Проверете дали уредът е зареден. B. Загуба на всмукателна мощност Изпразнете контейнера с прах и измийте филтъра. Отстранете накрайника и проверете дали тръбата не е запушена. C. Батериите не се зареждат. Това може да бъде резултат от по-дълъг период на съхранение (над половин година). Свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Hoover, за да уговорите смяната на батерията. Ако проблемът продължава, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Hoover. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Винаги заменяйте части с оригинални такива от Hoover. Те се осигуряват от местния ви търговец на Hoover или директно от Hoover. Когато поръчвате части, винаги посочвайте номера на своя модел. Консумативи: Предмоторен филтър от плат S Четка Y Вашата гаранция Условията на гаранцията за този уред са съгласно определените от представителя ни в държавата, в която се продава. Можете да научите подробности за тези условия от търговеца, от когото сте закупили уреда. При искове съгласно условията на тази гаранция трябва да се представи бележката за продажба или касовата бележка. Подлежи на промяна без известие. 4

10 ОТПЕЧАТАНО В НРК

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS V~50Hz W PRINTED IN P.R.C /0 1 J K L P

C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS V~50Hz W PRINTED IN P.R.C /0 1 J K L P C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS 1700 220-240V~50Hz 1500-1700W PRINTED IN P.R.C. 48005776/0 1 J K L P 2 3 4 5 14 15 16 17 6 7 8 9 18 10 11 12 13 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

INSTALLATION AND USERђS MANUAL

INSTALLATION AND USERђS MANUAL БЪЛГАРСКИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 31 РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖ (ВЪНШНА ВЕНТИЛАЦИЯ) МОНТАЖ (ВЪТРЕШНА ВЕНТИЛАЦИЯ) ОПИСАНИЕ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

_ADV1200_BG.indd

_ADV1200_BG.indd 359205-09 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu ADV1200 A B C D E 2 Предназначение Вашата ръчна прахосмукачка BLACK+DECKER, ADV1200, Dustbuster е създадена за леко и сухо почистване

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

_DW913_DW915_DW918__BG.indd

_DW913_DW915_DW918__BG.indd 359203-71 BG Превод на оригиналните инструкции DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Авторски права DEWALT фиг. 1 фиг. 2 f e a g b c d 2 АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919

Подробно

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSV 330WH BG Електрически спирализатор - 1 - BG Електрически спирализатор Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно