Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г."

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заключения на Съвета относно позицията на ЕС във връзка с налагането на по-строга забрана на противопехотните мини с оглед на Четвъртата конференция за преглед на Конвенцията за забрана на противопехотните мини на ноември 2019 г. в Осло - Заключения на Съвета (25 юни 2019) Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно позицията на ЕС във връзка с налагането на по-строга забрана на противопехотните мини с оглед на Четвъртата конференция за преглед на Конвенцията за забрана на противопехотните мини на ноември 2019 г. в Осло, приети от Съвета на 3703-тото му заседание, проведено на 25 юни 2019 г /19 mlk/gd 1 RELEX.2.B BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ЕС ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛАГАНЕТО НА ПО-СТРОГА ЗАБРАНА НА ПРОТИВОПЕХОТНИТЕ МИНИ С ОГЛЕД НА ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕД НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОТИВОПЕХОТНИТЕ МИНИ НА НОЕМВРИ 2019 Г. В ОСЛО 1. Европейският съюз е единен в своята подкрепа за всеобщата забрана на противопехотните мини. ЕС отправя призив към всички участници да се въздържат от производство, складиране, търговия и трансфер на противопехотни мини и решително осъжда тяхното използване навсякъде, по всяко време и от всички субекти, независимо дали са държави или недържавни субекти. Съветът на Европейския съюз счита, че Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (наричана по-нататък Конвенцията ) е ключов инструмент за разоръжаване, чиято цялост, пълно изпълнение и стриктно прилагане трябва да бъдат гарантирани, а всеобщото присъединяване към нея трябва да продължи. ЕС настойчиво приканва държавите, които все още не са направили това, незабавно да се присъединят към Конвенцията или, като междинна стъпка, да спазват нормите ѝ. 2. Двадесет години след нейното влизане в сила Съветът счита, че Конвенцията се е превърнала в успешен пример за дипломация по въпросите на разоръжаването и илюстрация на това какво подкрепя ЕС: основан на правила международен ред, който се базира на зачитането на правата на човека и спазването на международното хуманитарно право. Конвенцията съчетава строги общовалидни норми с впечатляващи резултати по отношение на унищожаването на запаси от противопехотни мини, разчистването на минирани райони и разпоредбата, че всяка държава страна по Конвенцията, по възможност предоставя съответната помощ на жертвите на противопехотни мини, която следва да бъде включена в по-широките национални политики, планове и правни рамки. Конвенцията оказва измеримо и съществено положително въздействие върху хуманитарната закрила, стабилизирането, развитието и разоръжаването в световен мащаб, като допринася за опазването на международния мир и сигурност и изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие /19 mlk/gd 2

3 3. Съветът отчита, че целите на Конвенцията все още не са постигнати в пълна степен. Замърсяването с противопехотни мини продължава да причинява вреди, да всява страх, да е причина за отказ на достъп, да възпрепятства социално-икономическото развитие и да възпира бежанците и вътрешно разселените лица да се завърнат у дома. Трудностите, които създават противопехотните мини и взривните военни остатъци за отделните лица, семействата, общностите, регионите и държавите, продължават да бъде сериозни и неприемливи. Съветът изразява загриженост относно продължаващото въздействие на съществуващото замърсяване и новото широкомащабно замърсяване със самоделни противопехотни мини в държави като Ирак, Либия и Сирия. 4. Съветът припомня, че ЕС и неговите държави членки са важни донори с оглед на осигуряването на помощ за борбата срещу противопехотните мини в световен план, подкрепа на разминирането, образование за рисковете от мини, помощ за жертвите, унищожаване на запаси, изграждане на капацитет и научноизследователска и развойна дейност в областта на технологията за откриване и разчистване на мини. След последната конференция за преглед на Конвенцията през 2014 г. ЕС и неговите държави членки са заделили повече от 500 млн. евро за помощ за борба срещу противопехотните мини в над 30 засегнати от мини държави. 5. Съветът припомня приноса на звеното за подпомагане на прилагането на Конвенцията съгласно Решение (ОВППС) 2017/1428 на Съвета в подкрепа на всеобщото приемане и прилагането на Конвенцията и на плана за действие от Мапуто и Решение 2012/700/ОВППС на Съвета в подкрепа на прилагането на плана за действие от Картахена. Това решение даде възможност на звеното за подпомагане на прилагането да оказва съдействие на засегнатите от мини държави при създаването или актуализирането на националните стратегии за борба срещу противопехотните мини в тясно сътрудничество с ООН и други донори и заинтересовани страни /19 mlk/gd 3

4 6. Съветът изразява своята признателност към редица партньори и заинтересовани страни, допринесли за развитието на Конвенцията и за нейните успехи през последните двадесет години, включително всички държави страни по Конвенцията, международни организации, гражданското общество, изследователите и всички донори и оператори на проекти за борба срещу противопехотните мини. Във връзка с това Съветът отчита, наред с другото, положените усилия от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и Международната кампания за забрана на противопехотните мини. Съветът би искал по-специално да отдаде почит на смелостта и решителността на сапьорите по целия свят, които работят за възстановяването на достъпността и безопасността на земята, и би искал да почете паметта на изгубилите живота си при изпълнението на това благородно дело. Съветът поздравява звеното за подпомагане на прилагането на Конвенцията за неговите неотклонни и безценни усилия. Накрая, Съветът подчертава стабилното партньорство и отличното сътрудничество между ООН и Европейския съюз в областта на борбата срещу противопехотните мини. 7. Съветът приветства предстоящата Четвърта конференция за преглед на Конвенцията, която ще се проведе в Осло на ноември 2019 г., като възможност да се направи преглед на напредъка, да се потвърдят ангажиментите и да се даде тласък за по-нататъшно всеобщо приемане и засилване на прилагането на Конвенцията. Съветът счита, че Конференцията за преглед следва да насърчава провеждането на открит и конструктивен диалог между държавите страни по Конвенцията, и да включва всички съответни заинтересовани страни, за да бъдат обсъдени настоящите и бъдещите предизвикателства и да бъде ускорен напредъкът към постигането на общата цел за свят без противопехотни мини до 2025 г. Съветът приветства предложението на норвежкото председателство за работа по три документа за постигане на консенсус: преглед на действието и състоянието на Конвенцията, план за действие относно бъдещото прилагане и всеобщо приемане (план за действие от Осло) и политическа декларация (декларация от Осло). 8. Целите на ЕС по отношение на резултатите от Конференцията за преглед са изложени в документа относно позицията в приложение I /19 mlk/gd 4

5 ПРИЛОЖЕНИЕ I ДОКУМЕНТ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ЕС ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕД НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАБРАНА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО, СКЛАДИРАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТРАНСФЕРА НА ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ И ЗА ТЯХНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА НОЕМВРИ 2019 Г. В ОСЛО Европейският съюз ще даде конструктивен принос за постигането на успешен консенсусен резултат от Конференцията за преглед на Конвенцията за забрана на противопехотните мини, като по този начин се стреми да включи следните елементи в предвидените три документа за резултатите: (1) прегледа на действието и състоянието на Конвенцията, (2) политическата декларация и (3) плана за действие. 1. По отношение на прегледа на действието и състоянието на Конвенцията: i. Стремеж да се направи подробен преглед на състоянието на изпълнението на задълженията по Конвенцията след Третата конференция за преглед през 2014 г. въз основа на подготвителната работа на комитетите на Конвенцията, като се поздравяват държавите страни по Конвенцията, които са изпълнили задълженията си след последната конференция за преглед, и като се призовават държавите страни по Конвенцията, да изпълняват своите задължения и да продължат да работят за свят без мини; ii. Определяне на предизвикателствата по отношение на прилагането, пред които са изправени държавите страни по Конвенцията; iii. Преглед на механизмите за прилагане на Конвенцията и подкрепа на усилията и предложенията за нейното ефикасно подобряване в съответствие с Конвенцията, ако е необходимо; iv. Приветстване на новите държави страни по Конвенцията; v. Изразяване на задоволство от работата на комитетите на Конвенцията и на звеното за подпомагане на прилагането; vi. Призив за усилия за поддържане и предоставяне на ново финансиране за борба срещу противопехотните мини, включително чрез иновативно финансиране; 10621/19 mlk/gd 5

6 vii. viii. Призив към държавите страни по Конвенцията, които имат просрочка на изчисления размер на вноските към Конвенцията, да разрешат този въпрос, като се подчертава, че политическият ангажимент към Конвенцията следва да бъде подкрепен от финансов ангажимент, и насърчаване на държавите страни по Конвенцията, които са в състояние да направят това, да предоставят доброволни вноски на звеното за подпомагане на прилагането на Конвенцията; Призив към държавите страни по Конвенцията, да спазват своите задължения за докладване съгласно член По отношение на политическата декларация от Осло: i. Ангажиране с основан на правила международен ред, който се базира на спазването на международното право, включително правото в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, и подкрепа на продължаващия многостранен диалог в областта на разоръжаването; ii. Потвърждаване на амбицията и стремежа, изразени в декларацията на Третата конференция за преглед в Мапуто, за постигане на целта за свят без мини и без нови жертви на мини във възможно най-пълна степен до 2025 г.; iii. Ангажимент за прилагане на Конвенцията и на плана за действие от Осло и изтъкване на значението на пълното спазване; iv. Изтъкване на значението на партньорствата с всички участници в процеса на разминиране, включително с гражданското общество; v. Ангажиране с нормата срещу противопехотните мини ( никога при никакви обстоятелства да не се използват противопехотни мини ); vi. Потвърждение, че самоделните взривни устройства (IED), които отговарят на определението на Конвенцията за противопехотни мини, попадат в обхвата на задълженията по Конвенцията; vii. Изтъкване на факта, че борбата срещу противопехотните мини може да способства за социално-икономическото развитие, укрепването на мира и стабилизирането; viii. Поемане на ангажимент за разглеждане на свързаните с пола въпроси по отношение на всички аспекти на борбата срещу противопехотните мини /19 mlk/gd 6

7 3. По отношение на плана за действие от Осло: i. Разглеждане на всички аспекти на прилагането на Конвенцията, включително всеобщо приемане, унищожаване на запасите, разчистване на мини, помощ за жертвите, сътрудничество и подпомагане, национални мерки за прилагане, прозрачност и докладване; ii. Изтъкване на факта, че борбата срещу противопехотните мини подпомага усилията в областта на сигурността и хуманитарните дейности, стабилизирането и социално-икономическото развитие, както и връщането на бежанците и интегрираната подкрепа за жертвите на мини; iii. Приветстване на новата стратегия на ООН за борба срещу противопехотните мини и вземане под внимание на програмата на генералния секретар на ООН за разоръжаване в този контекст; iv. Държавите страни по Конвенцията, следва отново да се ангажират да се възползват от полезните взаимодействия с други релевантни инструменти на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, включително евентуално Конвенцията за правата на хората с увреждания и целите на ООН за устойчиво развитие. v. Потвърждаване, че самоделните противопехотни мини трябва да бъдат разчиствани в рамките на борбата срещу противопехотните мини в съответствие със съществуващите задължения; vi. Постижими варианти за справяне със следните предизвикателства: - нарастващото използване на самоделни противопехотни мини и ответните действия посредством борбата срещу тях в хуманитарен аспект: разминиране, изпълнение на съществуващите задължения за докладване относно местоположението, вида и количеството на замърсяването, относно съответната подкрепа за жертвите в съответствие с Конвенцията, както и относно дейностите, свързани с намаляването на риска от мини и обучението относно риска от мини, и др.; - специфичните предизвикателства, свързани с методите и технологиите за борба срещу противопехотните мини в градска среда в съответствие със съществуващите стандарти; - риска от пренебрегване на наследеното от минали периоди/историческото замърсяване с противопехотни мини; - ангажиране в други области за интегрирането на помощта за жертвите в пошироките национални социални и здравни политики и програми /19 mlk/gd 7

8 vii. viii. Прилагане на следните принципи: Насърчаване на ангажимента на всички държави страни по Конвенцията, да изпълнят изцяло и да приключат със задълженията си по Конвенцията; Прозрачност; Отчетност, ефективност и ефикасност; Приобщаване: включване на всички заинтересовани лица; Ангажираност на национално и местно равнище; Вземане под внимание на свързаните с равенството на половете и овластяването на младите хора и жените въпроси чрез подходящи действия; Недискриминация, включително приобщаващ и интегриран подход към предоставянето на помощ за жертвите. Насърчаване на използването на най-добри практики, например: Планиране от страна на засегнатите държави на приключването на изпълнението на задължения чрез подробни и актуални национални стратегии за борба срещу противопехотните мини; Привеждане в съответствие на терминологията и процедурите, свързани с борбата срещу противопехотните мини, с международните стандарти за борба срещу мините (IMAS); Привеждане в съответствие на терминологията и процедурите, свързани с разминирането в нехуманитарен контекст, с международните стандарти, например стандартите на ООН относно обезвреждането на самоделните взривни устройства; Засилено сътрудничество и диалог между донорите и засегнатите държави и координиране между донорите под формата на индивидуален подход и партньорства за приключване на изпълнението на задълженията. Подобрена координация между донорите, подкрепена от формати за провеждане на диалог като Групата за подкрепа на борбата срещу противопехотните мини, заседанията на директорите на ООН за борба срещу противопехотните мини и ad hoc формати, в които участват държавите донори, ЕС, НАТО, ООН и други регионални и многостранни организации /19 mlk/gd 8

9 ix. Подчертаване на мултиплициращия и катализиращ ефект на борбата срещу противопехотните мини и спазването на разпоредбите на Конвенцията: в подкрепа на усилията извън рамките на Конвенцията, насочени към помирение и изграждане на доверие между бивши врагове; за подкрепа на по-широките усилия, насочени към завръщането на вътрешно разселените лица; за подпомагане на интегрирания подход от маргинализираните групи и разглеждане на въпроса за уврежданията в рамките на по-широките национални усилия за оказване на подкрепа. x. Подкрепа за новаторски подходи, като например нови механизми за финансиране за подпомагане на борбата срещу противопехотните мини /19 mlk/gd 9

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно