Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Размер: px
Започни от страница:

Download "Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет"

Препис

1 А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет адрес: Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура К Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът на обществената поръчка е по: IX] чл. 3, ал. 1 от ЗОП чл. 3, ал. 2 от ЗОП Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Деловодна информация Партида на възложителя: Поделение: Изходящ номер: от дата 29/03/2016 Коментар на възложителя: РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ XI по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) по чл. 7, т, 5 или 6 от ЗОП (секторен) L1) Наименование и адрес Официално наименование Специализирани болници за рехабилитация ЕАД Адрес бул. Васил Левски 54 Град Пощенски код София 1142 За контакти Телефон Роман Райчев Лице за контакт Роман Райчев Електронна поща sbrnk0rehabilitation.bg Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: h ttp ://n k reh ab ilita tio n.b g Адрес на профила на купувача: Факс Национален комплекс Държава България У МП: d92b676a-021 c-408d-b fl 5912а63

2 h ttp : / /n k re h a b ilita tio n.bg/profil-na-kupuvacha 1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се ог възложители по чл.7, т. 1-4 от ЗОП) Министерство или друг държавен орган. включително техни регионални или местни подразделения Национална агенция/служба Регионален или местен орган Регионална или местна агенция/служба 3Публичноправна организация Европейска институция/агенция или международна организация Друго (моля, уточнете): Обществени услуги Отбрана Обществен ред и сигурност Околна среда Икономическа и финансова дейност К Здравеопазване Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): 1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощ енски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности Б) ЗА ПРОМЯНА Информацията е за целите на: 3извършване на промяна/техническа редакция добавяне на допълнителна информация II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА П.1) Обект на поръчката Строителство 3 Доставки Услуги 11.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление) Поръчката се възлага на основание чл. 14., ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за нуждите на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД" 11.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) 1.Предметът на поръчката е доставка и монтаж на мебели и обзавеждане, включващ: доставка до помещения находящи се в следните филиала на Възложителя: 1. Филиал Баня, Карловско, гр. Баня 4360; 2. Филиал Велинград, гр. Велинград 4600, ул. Гоце Делчев" 38; 3. Филиал Овча могила, с. Овча могила 5295, общ. Свищов, обл. Ловешка, ул. Детелина" 2; 4. Филиал Хисаря, гр. Хисаря 4180, ул. Гурко" 8; 5. Филиал Вършец, гр. Вършец 3540, обл. Монтана, Паркова зона"; б. Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. Шейново" 8 /бивш детски санаториум/. разтоварване в съответното помещение; монтаж в съответното помещение. УНП d92b676a-02 I e-408d-b fi а63 2

3 Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за офиси и спални"; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за трапезарии"; II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление) Оси. код Оси. предмет Дои. код (когаго е приложимо) II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) Попълва се от възложител по чл.7, т. 1-4 от ЗОП Открита процедура 3 Ускорена на договаряне с обявление Ограничена процедура Договаряне без обявление Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен Договаряне с обявление Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Договаряне без обявление Ограничена процедура Конкурс за проект - открит Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен 111: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 111.1) Процедурата е открита с решение Номер: РД от 02/03/2016 дд/мм/гггг 111.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) Ш.З) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) SIMAP Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" Година и номер на документа в РОП: III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) ) Номер на обявлението в О В: /S- о т ) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: (ппппп-уууу-хххх) ) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка ) Номер на документа (1D на документа) в Регистъра на обществените поръчки: (Ако в поле е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП) III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение Дата: 02/03/2016 дд/мм/гггг IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Чл. 27а, ал.з от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т. 1от ЗОП ЕЗЧл. 27а. ал.9, т.з от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 276, ал.2, т. 1 от ЗОП Чл. 27а. ал.9, т. 1 от ЗОП Чл. 276, ал.2, т.2 от ЗОП V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ (в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или УНП d92b676a-021e-408d-b h 5012а63 3

4 коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на оригиналното обявление) V.1) ^П ромяна в първоначалната информация, подадена от възложителя П Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възложителя П И двете V.2) ЮВ оригиналното обявление В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) V.3) в решението за откриване V.4) Текст за коригиране в решението за откриване(в и зиложимите случаи) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: Вместо: V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: Вместо: V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Място на датите, които трябва да бъдат Вместо: променени: Срок за получаване на офертите/заявленията 30/03/2016 дд/мм/гггг 11/04/2016 дд/мм/гггг за участие Условия при отваряне на офертите Срок за получаване на документация за участие 3 1/03/2016 дд/мм/гггг 15:30 (час) 30/03/2016 дд/мм/гггг 12/04/2016 дд/мм/гггг 15:30(час) 11/04/2016 дд/мм/гггг V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи) V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Номер и наименование на Текст, който трябва да се добави: полето, което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави): V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи) Във връзка с постъпили запитвания и необходимостта от осигуряване на достатъчно време за подготовка на офертите на участниците., както и с цел осигуряване на максимално високо равнище на конкуренция, възложителят взима на основание чл. 27а, ал. 7 и ал. 8, т. 1 от ЗОП решение за удължаване на срока за подаване на оферти съгласно настоящото решение. УНП d92b676a-021e-408d-bs58-990fl 5912а63 4

5 VI: ОБЖАЛВАНЕ VL1) Орган, койго отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Адрес бул. Витоша 18 Град София Електронна поща cpcadmin0cpc.bg Интернет адрес (URL): Пощенски код 1000 Телефон Факс VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно члл20 от ЗОП VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Държава България VIII: ДАТА на изпращане на нартоящото решение Дата: 29/03/2016 дд/мм/гггг//) Възложител: Трите имена: I \\-M4/ /подпис и печат/ Плумелина Димитрова: Мифева Длъжност: Изпълнителен диред^фор п ;; УНП: d92b676a-02 1e-408d-b fl 5912а6.3

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно