Bulletin BG 07 08

Размер: px
Започни от страница:

Download "Bulletin BG 07 08"

Препис

1 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции в страната са млн. евро (6.3% от БВП) Брутният външен дълг в края на юни 2008 възлиза на млн. евро (97.2% от БВП) BULGARIA: ECONOMIC & MARKET ANALYSES July, 2008 Инфлацията на годишна база към месец юли 2008 възлиза на 14.5%, спрямо 15.3% през юни През юни промишлените продажби ускориха годишния си темп на растеж до 5.1%. Средно за второто тримесечие на 2008 растежът на промишлените продажби бе 5.7%. Продажбите на дребно уксориха ръста си до 5.1 % на месечна база през юни или 3.5% на годишна база През юли безработицата стигна 5.96,%, което е най-ниското ниво от 1991 насам Общият размер на постъпилите приходи по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юни са с 24.7% по-високи, спрямо същия период на 2007 Месечният ръст на паричното предлагане през юни бе само 1.8% и на и на годишна база той се забави до 24.4% (спрямо 27.3% през май). Ръстът на вътрешния кредит e 47.8% при 48.6% на годишна база в края на юни За перода януари май 2008 записаните премии в общoтo застраховане са в размер на 24.5% Месечният оборот на борсовите сделки с акции през юни възлиза на млн. лева (среднодневно 5.4 млн. лева) при млн. лева през май.

2 I. ВЪНШЕН СЕКТОР 1. Платежен баланс 1 За януари юни текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната са млн. евро (6.3% от БВП). За януари юни 2008 текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на За юни 2008 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на млн. евро, при отрицателна текуща сметка в размер на млн. евро за същия месец на За януари юни текущата сметка има дефицит в размер на млн. евро (11.5% от БВП), при дефицит от млн. евро (10% от БВП) за същия период на Основен фактор за увеличението на дефицита по текущата сметка е нарасналият дефицит по търговското салдо (с млн. евро). Търговското салдо за януари юни е отрицателно, в размер на млн. евро (13.1% от БВП), при отрицателно салдо в размер на млн. евро (11.3% от БВП) за същия период на За увеличението на търговския дефицит допринася и увеличението на цените на суровия петрол и природен газ. Капиталовата сметка е положителна, в размер на млн. евро, при 64.7 млн. евро за същия период на Финансовата сметка е положителна, в размер на млн. евро, при положителна сметка в размер на млн. евро за същия период на Преките инвестиции в чужбина са млн. евро, при 84.9 млн. евро за същия период на 2007 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната 2 са млн. евро (6.3% от БВП), при млн. евро (8.8% от БВП) за същия период на 2007 г. Преките инвестиции покриват 54.9% от дефицита по текущата сметка за отчетния период, при 87.9% за януари юни Портфейлните инвестиции активи нарастват с 95.5 млн. евро, а за същия период на 2007 г. те нарастват с 6.2 млн. евро. Портфейлните инвестиции пасиви намаляват с 54.4 млн. евро. За януари юни 2007 г. портфейлните инвестиции пасиви намаляват с млн. евро. Други инвестиции активи намаляват с млн. евро, при намаление в размер на млн. евро за същия период на 2007 г. Други инвестиции пасиви нарастват с млн. евро, при увеличение от млн. евро за януари юни 2007 г. За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност, в размер на млн. евро. За същия период на 2007 г. статията има отрицателна стойност, в размер на млн. евро. Общият баланс е положителен, в размер на млн. евро, при положителен общ баланс в размер на млн. евро за същия период на За януари юни 2008 резервните активи на БНБ нарастват с млн. евро Q1/05 Q2/05 Платежен баланс (EUR млн.) Q3/05 ТС Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Източник: Българска народна банка Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 04/08 Нетни ПЧИ 06/08 1 Предварителни данни. Данните за май 2008 са ревизирани. Съгласно методологическите бележки с отчета за юли данните за и януари юли ще бъдат ревизирани. 2 При сравнение на данните следва да се има предвид, че информацията за преките чуждестранни инвестиции за януари юни 2007 г., публикувана в прессъобщението на БНБ от 13 август ( секция Статистика/Платежен баланс/прессъобщения), е ревизирана впоследствие. Предварителните данни за 2007 и 2008 ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно участие, представени пред БНБ, и с тримесечните и годишните данни на НСИ. 2

3 Баланс на плащанията, млн. Евро, аналитично представяне Юни Ян./Юни Юни Ян./Юни Текуща сметка Търговско салдо Износ на стоки Внос на стоки Саллдо услуги Приходи от пътувания Салдо доходи Нетни текущи трансфери Финансова и капиталаова сметка Нетни ПЧИ Приток на ПЧИ ПЧУ в чужбина Грешки и пропуски Общо салдо Източник: БНБ, предварителни данни Износът (FOB) възлиза на млн. евро, при млн. евро за същия период на 2007., като нараства с 24.6% на годишна база, при 8.4% за същия период на миналата година. Вносът (FOB) e млн. евро, при млн. евро за януари юни 2007, като нараства с 27% на годишна база при 18.9% за същия период на миналата година. Основен принос за разликата в темповете на растеж на вноса на годишна база за отчетния период на 2008 г. и на същия период на 2007 има увеличението на цените на суровия петрол и природен газ. Салдото по услугите е положително, в размер на млн. евро (0.7% от БВП), при положително салдо в размер на млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 88.3 млн. евро за същия период на Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на млн. евро (1.4% от БВП) при 153 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на /05 05/05 07/05 Външна търговия (EUR млн.) 11/05 09/05 03/06 Износ (fob) 05/06 09/06 07/06 11/06 Източник: Българска народна банка 2. Външен дълг 03/07 05/07 09/07 07/07 11/07 Внос (cif) Брутният външен дълг в края на юни 2008 възлиза на млн. евро (97.2% от БВП), Брутният външен дълг в края на юни 2008 възлиза на млн. евро (97.2% от БВП), като нараства с млн. евро (13.4%) в сравнение с края на 2007 ( млн. евро, 97.3% от БВП). Най-голям принос за това имат кредитите на сектор Търговски банки, които нарастват с млн. евро (36.9%). Дългосрочните задължения са в размер на млн. евро (62.4% от дълга), а краткосрочните млн. евро (37.6% от дълга). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни е в размер на млн. евро (8.1% от БВП), като намалява спрямо края на с млн. евро (12%). Намалението се дължи основно на погасени през март 2008., преди падежа, заеми към Световната банка Външните задължения на сектор Търговски банки възлизат на 7868 млн. евро (24% от БВП), като нарастват с млн. евро (36.9%) спрямо края на Дългът на Други сектори възлиза на млн. евро, като нараства спрямо края на с млн. евро (14.5%). В края на юни 2008 г. външните задължения по кредити, свързани с Преки инвестиции3, възлизат на млн. евро, като се увеличават с млн. евро (6.2%) в сравнение с края на /08 Към 30.VI в евро е деноминиран 86.3% от брутния външен дълг, а в щатски долари 6.6%. Спрямо декември се наблюдава увеличение на дела на еврото с 0.7 процентни пункта и намаление на дела на щатския долар с 1.4 процентни пункта. 3

4 През януари юни са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на млн. евро (8.9% от БВП) при млн. евро (10.2% от БВП) за същия период на % 15% Динамика на цените (Януари/05-Юли/08) През януари юни 2008 са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на млн. евро (17.6% от БВП) при млн. евро (14.7% от БВП) за същия период на Нетният външен дълг в края на юни възлиза на млн. евро (42.3% от БВП), като нараства с млн. евро (25%) в сравнение с края на 2007 ( млн. евро, 38.4% от БВП) /05 Брутен външен дълг, EUR млрд. 07/05 10/05 04/06 07/06 Публичен сектор 10/06 Източник: Българска народна банка II. РЕАЛЕН СЕКТОР 1. Инфлация 04/07 07/07 10/07 Частен сектор Инфлацията на годишна база към месец юли 2008 възлиза на 14.5%, спрямо 15.3% през юни Натрупаната инфлация за периода януариюли 2008.възлиза на 4.7%. Инфлацията на годишна база към месец юли 2008 възлиза на 14.5%, спрямо 15.3% през юни и 15% през май. Хранителните стоки през юли отчетоха намаление от 2%, поради което допринесоха за общата дефлация с Нивата на цените на нехранителните стоки също се понижиха. 04/08 10% 5% 0% 04/05 07/05 10/05 04/06 07/06 ИПЦ, на год.база 10/06 04/07 07/07 10/07 04/08 ИЦП, на год. база Източник: Национален статистически институт През месец юли Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), базиран на продуктите от универсалната потребителска кошнеца на ЕС беше 1.44% на месечна база. Спрямо съответния месец на предходната година натрупаното нарастване на потребителските цени достигна 14.43%. Лекото повишение на цените на производител на промишлена продукция за месец юли е 1%. От началото на годината цените на производител се увеличиха и достигнаха до 14.2% за юли. 2. Промишлени продажби През юни промишлените продажби ускориха годишния си темп на растеж до 5.1%. Средно за второто тримесечие на растежът на промишлените продажби бе 5.7%. През юни промишлените продажби ускориха годишния си темп на растеж до 5.1% благодарение на високото вътрешно търсене. Средно за второто тримесечие на 2008 растежът на промишлените продажби бе 5.7%. Промишленото производство нарасна с 3.6% на годишна база (6.3% за второто тримесечие). Запасите намаляват, като по-значително намаление имаше в отраслите тютюневи изделия, дървен материал и изделия от него, изделия от каучук и пластмаси и метални изделия. Позначително нарастване на запасите имаше в отраслите медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти, и в превозни средства. Промишлените продажби на вътрешния пазар нарастнаха с 10.3% през юни спряма същия период на /08 4

5 20% 16% 12% 8% 4% Промишлени продажби, % на год. база души, което е с 17.7% по-малко в сравнение с аналогичния период на Нивото на безработица отчете най-ниската си стойност от средата на 1991 (5.96%), като за втори пореден месец показателят е под 6%. По всяка вероятност показателят е достигнал своя минимум и не би следвало да се очакват значителни намаления на стойността му през следващите месеци. 0% 05/05 09/05 Източник: Национален статистически институт 05/06 09/06 3. Търговия на дребно Продажбите на дребно уксориха ръста си до 5.1 % на месечна база през юни или 3.5% на годишна база 05/07 09/07 От една страна, търсенето на сезонна заетост на първичния трудов пазар отслабва през активния сезон и това намира отражение в по-малкия брой постъпили на работа лица там души. От друга страна, стесняването на обхвата на активната политика също е довело до спад от 22.3% в броя на постъпили на работа лица по програми и мерки от Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Продажбите на дребно ускориха ръста си до 5.1% на месечна база през юни От ревизираните 1.7% през май, по предварителни данни на НСИ, те достигат до 3.5% на годишна база през юни. За периода Януари Юни 2008, индексът нараства с 6.4 % годишно.търговията на едро нарастна с 6.3% на годишна база през юни след ръста от 3.7% през май. За сравнение търговията на едро през юни 2007 възлиза на 1.8% 16% Продажби на дребно, % на год. база Равнище на безработица 13% 11% 9% 7% 5% Източник: Национална агенция по заетостта 12% 8% 4% 0% 05/05 09/05 05/06 09/06 05/07 09/07 Източник: Национален статистически институт 4. Безработица През юли безработицата стигна 5.96,%, което е най-ниската стойност от 1991 насам През юли броят на регистрираните в бюрата по труда безработни продължи да намалява макар и минимално и възлезе на II. ФИКСАЛЕН СЕКТОР Общият размер на постъпилите приходи по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юни са с 24.7% по-високи, спрямо същия период на 2007 Общият размер на постъпилите приходи по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юни възлиза на млн. лв., като спрямо същия период на 2007 приходите са с 24.7%, което се дължи основно на базовия ефект за 2007, свързан с проявилите се еднократни ефекти в началото след членството на България в ЕС забавяне при постъпленията в групата на косвените данъци и по-конкретно при приходити от ДДС през първото полугодие 5

6 на За ръста на приходите спрямо същия период на 2007, допринасят и постъпилите през изминалите пет месеца приходи в частта на помощите това са основно аванси от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, както и аванси от европейските фондове, свързани с общата селскостопанска политика. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към , са в размер на млн.лв., което представлява 40.4% от годишния разчет. Фискалният резервв, изчислен по прогнозни валутни курсове към , е млн. лв. Постъпилите приходи по републиканския бюджет към края на месец юни са в размер на млн. лв. повече, което представлява 52.3% изпълнение спрямо планираните за годината. Спрямо същия период миналата година приходите са нарастнали с 23.1%, или млн. лв. повече в резултат на ръста в косвените данъци (27.3%). В сравниние с юни 2007, преките данъци са нарастнали с 26.1%, а неданъчните приходи с 12.4%. IV. ПАРИЧЕН СЕКТОР 1. Парични агрегати Месечният ръст на паричното предлагане през юни бе само 1.8% и на годишна база той се забави до 24.4% (спрямо 27.3% през май). Месечният ръст на паричното предлагане през юни бе само 1.8% и на годишна база той се забави до 24.4% (спрямо 27.3% през май). Забавеният растеж се определяше от по-ниския ръст на овърнайт депозитите, които през юни се увеличиха с 13.6% при среден ръст за първите пет месеца на годината от 24.8%. Валутният компонент в оовърнайт депозитите бележи най-голям спад.в сравнение с предходния месец е BGN Валутните резерви на страната продължиха да нарастват и през юни, като към края на месеца достигнаха млрд.лв., увеличение с 38.3% спрямо юни Месечната динамика на резервите се определяше от повишаването на депозита на правителството в БНБ с 658 млн.лв. Нарастването на паричното предлагане през юни продължи да се подкрепя от ръста на нетните вътрешни активи, които се увеличиха с 48.8% на годишна база. Основен фактор за това отново беше динамиката на вземанията от частния сектор /05 03/05 Парично предлагане (M3) BGN млн., към края на месеца 09/05 07/05 11/05 03/06 BGN 09/06 07/06 05/06 11/06 Източник: Българска народна банка 2. Вътрешен кредит 03/07 07/07 05/07 11/07 09/07 Foreign 03/08 Ръстът на вътрешния кредит e 47.8% при 48.6% на годишна база в края на юни Годишният темп на прираст на основния компонент вътрешен кредит е 47.8% при 48.6% през юни На годишна база вземанията от Неправителствения сектор нарастват с 52% в сравнение с 54.4% през май. В края на юни 2008 вземанията по кредити за Неправеталстван сектор, възлизат на млрд. лв. ( 69.4% от БВП) и годишният им темп на прираст е 53.5% (55.5% през май). Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 55.5% на годишна база през юни 2008 (59.3 % през май) и в края на месеца достигат млрд лева (43.1% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са млрд.лв. (25.3% от БВП) в края на юни, като нарастват с 48.9% спрямо същия месец на 2007 (48.8% годишен ръст през май). През юни жилищните кредити се увеличават с 53.3% на годишна база в сравнение с 55.2% през май. Годишният прираст на потребителските кредити е 47.3% през юни и 48.8% през май т.г., а на други кредити съответно 18.5% и 7.9%. 6

7 Вътрешен кредит, % от БВП 06/07 06/08 Вътрешен кредит 47.5% 60.0% 62.3% Вземания от сектор държавно управление -7.0% -10.5% -11.2% Вземания от неправителствения сектор 54.4% 70.5% 73.5% в т.ч. Кредити 32.4% 42.7% 44.8% Нефинансови предприятия 32.4% 42.7% 44.8% Финансови предприятия 0.6% 0.8% 0.8% Домакинства и НТООД 19.9% 25.7% 26.4% Потребителски кредити 8.4% 10.8% 10.8% Жилищни кредити 8.0% 10.6% 10.6% Депозити на НФИ и др. клиенти 58.8% 64.4% 65.8% Активи на банковата система 86.1% 100.6% 106.5% Източник: Паричен отчет на БНБ, баланс на банковата система Депозити = депозити на НФИ и др. клиенти + депозити от ДФИ От 01/2007 депозити, различни от кредитни институции V. ФИНАНСОВ КРЕДИТ 1. Банков сектор В края на юли общата сума на активите на банковата система е 66.9 млрд. лв като през месеца тя се увеличи с 1.2 млрд. лв. (1.8%). В края на юли общата сума на активите на банковата система достига 66.9 млрд. лв., като през месеца тя се увеличава с 1.2 млрд. лв. (1.8%), а спрямо с 18.4 млрд. лв. (37.9%). Близо половината от месечното нарастване е формирано от две банки от първа и втора група. През текущия месец носител на нарастването на активите на системата са кредитите и авансите, финансирано основно с увеличените депозити и капитал. В същото време намаление е регистрирано при ценните книжа и при паричните средства. Към петте най-големи банки притежават 57.5% от активите на банковия сектор и запазват пазарната си позиция спрямо юни. Кредитите и вземанията (включително финансов лизинг) заемат 79% в балансовото число на системата. Месечното увеличение на кредитите и авансите е 2.4%, като растеж отбелязват само корпоративният сегмент и експозициите на дребно (съответно с 2.9% и с 3.7%). Портфейлът на корпоративните кредити и експозициите на дребно отчита нарастване с 52.4% спрямо юли 2007 г. През юли специфичните провизии за загуба от обезценка за корпоративните кредити намаляват, а за експозициите на дребно е налице месечно увеличение с 5.4%. Привлечените средства, които са главният източник на финансиране на банковия бизнес, през юли се увеличават с 1.6% темп, близък до този на активите. Увеличението е осигурено от институции, различни от кредитни (538 млн. лв.) и от граждани и домакинства (480 млн. лв.). В края на юли депозитите на населението продължават да бъдат най-големият ресурсен източник с 36% дял в общия размер на привлечените средства в банковата система. През месеца балансовият агрегат общо капитал е увеличен със 197 млн. лв. (2.8%), от които над половината се дължат на растежа на дохода от текущата година. Емитираният капитал нараства с 90 млн. лв. в резултат от акционерната подкрепа в три кредитни институции. За една година позицията общо капитал нараства с 38%. Към банковият сектор отчита печалба в размер на 842 млн. лв., която е с 233 млн. лв. (38.2%) по-висока от отчетения резултат година по-рано. Ликвидността в банковата система в края на юли гарантира достатъчно покритие на привлечения ресурс. 2. Застрахователен пазар За перода януари май 2008 записаните премии в общoтo застраховане са в размер на 24.5% За перода януари май 2008 записаните премии в общoтo застраховане са в размер на хил. лв., а в животозастраховането хил. лв. Ръстът спрямo същия период на предходната година е съотватно 23.9% и 27.6%, или общо за застрахователния сектор 24.5% Увеличението на премийния приход на годишна база за целия 7

8 общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява нa хил. лв. Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец май 2008 продължава да заема застраховка Живот и рента. Реализираният за периода януари-май 2008 премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на хил. лв.., с което се отчите спад от 3% на годишна база. Пазарен дял на 10 - те най-големи общо застрахователни дружества към 31 май 2008 На първичния пазар на БФБ-София през месец май нямаше пласменти /01/ /01/ /03/2007 SOFIX & BG 40: 03/ - 30/07/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/2008 SOFIX BG 40 19/02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ ЗАД "Виктория" "Дженерали застраховане" АД "Застрахователно дружество Евро инс АД ЗПК Лев Инс АД Други ЗПАД Булстрад АД ЗПАД ' ДЗИ - Общо застраховане ЗД "Уника" АД ЗПАД Армеец АД ЗД Бул инс АД ЗПАД Алианц България Източник: Комисия за финансов надзор 4. Фондов пазар Месечният оборот на борсовите сделки с акции през юни състави млн. лева (среднодневно 5.4 млн. лева) при млн. лева през май. Месечният оборот на борсовите сделки с акции през юни спадна да 103., млн лева което е 5.4 млн. лв. Среднодневно при млн. лв. през май. Обемът на блоковите, регистрационните и репо-сделките с борсове ценни книжа, извършвани извън борсата до 16 юни бе както 1.4 млн. лева блокови сделки, 0.2 млн. регистрационни сдилки и 23.5 млн. репо сделки. Общият обем на извънборсовите сделки през юни бе 37.9 млн. лв. По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на Прайм пропърти АСИЦ ЦКБ, Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, Кепитъл Мениджмънт АДИСЦ и Асеновград АД Цените на българския фондов пазар като цяло бяха в синхрон с тези на водещите европейски и регионални пазари. 8

9 Интерпретираната в бюлетина цифрова информация е осигурена от надеждни институционални източници и Обединена Българска Банка не може да се ангажира официално с прецизността и пълнотата на използваните данни. Този материал не следва да се използва като препоръка или предложение за закупуването или продажбата на никакви финансови инструменти. Повече информация по темата на предложеното изследване можете да получитепри допълнително поискване.. За контакти: Главен анализатор, Г. Костурска тел. (359 2)

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе до намаляване на промишлените продажби с 8.8% на годишна

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно