Образец 4

Размер: px
Започни от страница:

Download "Образец 4"

Препис

1 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД от г. На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление 368 от г. ЕИК: ДОПЪЛВАМ регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и Регистрационен документ 06 РД от г. на ОГОСТА 2017 ООД седалище и адрес на управлението: област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, ул. Проф. Д-р Цветан Вълов 14 лица, управляващи дружеството: Вилма Георгиева Спасова и Димитър Нешев Попов служ. тел.: електронна поща: както следва: I. Регистрират се следните промени: 1. Добавят се нови отпадъци: - заедно и поотделно 1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: Вид на отпадъка Количество Код Наименование (тон/год.) Произход излезли от употреба гуми * маслени филтри * спирачни накладки, съдържащи азбест * антифризни течности, съдържащи антифризни течности, различни от упоменатите в * киселини * основи Регистрационен документ 06-РД от г. Стр. 1 от 6

2 * пестициди * масло и мазнини, различни от упоменатите в * дървесина, съдържаща опасни II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и издавам следния регистрационен документ: І. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата: Вид на отпадъка Количество Код Наименование (тон/год.) Произход * отпадъчен тонер за печатане, съдържащ * разтвори от проявител и активатор на водна основа * разтвори от офсетов проявител на водна основа * разтвори от проявител на основата на разтворители * фиксиращи разтвори * избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори * отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения фотоапарати за еднократна употреба без батерии * фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в , или фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде хартиени и картонени опаковки пластмасови опаковки опаковки от дървесни материали метални опаковки композитни/многослойни опаковки смесени опаковки стъклени опаковки текстилни опаковки Регистрационен документ 06-РД от г. Стр. 2 от 6

3 * опаковки, съдържащи остатъци от опасни или замърсени с * метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане * абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в излезли от употреба гуми * маслени филтри * спирачни накладки, съдържащи азбест * антифризни течности, съдържащи антифризни течности, различни от упоменатите в * органични отпадъци, съдържащи опасни органични отпадъци, различни от упоменатите в бетон тухли керемиди, плочки и керамични изделия * смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в дървесина стъкло пластмаса * стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с * асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран асфалтови смеси, различни от упоменатите в * каменовъглен катран и катранени мед, бронз, месинг алуминий олово цинк чугун и стомана калай смеси от метали * метални отпадъци, замърсени с опасни Регистрационен документ 06-РД от г. Стр. 3 от 6

4 * кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други кабели, различни от упоменатите в * почва и камъни, съдържащи опасни почва и камъни, различни от упоменатите в * драгажна маса, съдържаща опасни драгажна маса, различна от упоменатата в * баластра от релсов път, съдържаща опасни баластра от релсов път, различна от упоменатата в * изолационни материали, съдържащи азбест * други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи изолационни материали, различни от упоменатите в и * строителни материали, съдържащи азбест * строителни материали на основата на гипс, замърсени с строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в * отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак * отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, запечатани стъклопакети, съдържащи PCB, кондензатори, съдържащи PCB) * други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в , и остри инструменти (с изключение на ) телесни части и органи, включително контейнери за пренасяне и съхранение на кръв (с изключение на ) * е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции Регистрационен документ 06-РД от г. Стр. 4 от 6

5 не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) * химикали, състоящи се от или съдържащи химикали, различни от упоменатите в * цитотоксични и цитостатични лекарствени лекарствени, различни от упоменатите в * амалгамни отпадъци от зъболечението остри инструменти (с изключение на ) * е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции * химикали, състоящи се от или съдържащи химикали, различни от упоменатите в * цитотоксични и цитостатични лекарствени лекарствени, различни от упоменатите в отработен активен въглен хартия и картон пластмаса и каучук стъкло хартия и картон стъкло биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене облекла текстилни материали * разтворители * киселини * основи * фотографски химични и смеси * пестициди * луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак * излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди * масло и мазнини, различни от упоменатите в * бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи Регистрационен документ 06-РД от г. Стр. 5 от 6

6 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в * перилни и почистващи смеси, съдържащи перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в * цитотоксични и цитостатични лекарствени лекарствени, различни от упоменатите в * батерии и акумулатори, включени в , или , както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии батерии и акумулатори, различни от упоменатите в * излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в и , съдържащо опасни компоненти (3) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в и и * дървесина, съдържаща опасни пластмаси метали смесени битови отпадъци II. Начин на транспортиране на отпадъка по шосе и модел, марка, регистрационен номер на превозните средства Марка Модел Регистрационен номер 1. Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ М8590ВМ 2. Фиат Добло Карго СВ8689ВМ 3. ДАФ FA M8608BC 4. Рено Трафик М1354ВР Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Монтана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. ДИРЕКТОР НА РИОСВ МОНТАНА ДЕНИЦА СЛАВКОВА Регистрационен документ 06-РД от г. Стр. 6 от 6

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 05 от 03.06.2019 г. На основание

Подробно

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 186 01 от 06.03.2019 г. На основание

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕШЕНИЕ 04-ДО-850-00 от 07.02.2019г. На основание чл. 71, ал.

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06-РД-151-01 от 10.08.2018 г. На

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06-РД-151-02 от 15.02.2019 г. На

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Мнстерство на околната среда водте РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД - 928-03 от / ~> На основане чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78,

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление

Подробно

ДО

ДО Образец Съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М н с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а в о д т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.хасковоп РЕШЕНИЕ 14 ДО - 191 01 от 2.11.201 г. На основане

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 15.2.2019 г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на

Подробно

Образец 4

Образец 4 Образец 10 Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ грхасково РЕШЕНИЕ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-стара Загора РЕШЕНИЕ 13-РД-466-00 от 20.03.2019 г.

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2012 г. износът на България за страни се увеличава с 3.3 съответния година и е в

Подробно

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя физическо лице) Гр. Варна,

Подробно

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНО ПОЛАГАНЕ НА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 45 1. При фуги с дълбочина над 8-10 mm е необходимо предварително запълване с полиуретановo

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2014 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 205 ГОДИНА. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 205 г. е

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 МАРТ 2010 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3%

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮЛИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3%

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.7% в сравнение

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2017 г. износът на България за се увеличава с 15.0% в сравнение със

Подробно

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Подобряване на производственият капацитет в МСП Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общ размер на безвъзмездната

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАЙ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2017 година

Индекси на промишленото производство през март 2017 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2017 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2017 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, нараства с 0.8% в

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, 2, АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 3 Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, 1 МАРТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2009 г. е с 1.1%

Подробно

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година VI.204 IX.204 XII.204 III.205 VI.205 IX.205 XII.205 III.206 VI.206 IX.206 XII.206 III.207 VI.207 IX.207 XII.207 III.208 VI.208 IX.208 XII.208 III.209 VI.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮНИ

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2016 година

Индекси на промишленото производство през март 2016 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2016 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.5% в

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮНИ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юни 2019 г. намалява с 1.1%

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на прои

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на прои ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2009г. е с

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. се понижава

Подробно