Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода горна граница на цени за регулаторния период г., приети с решение по Протокол 76 от г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол 118 от г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г г., приети с решение от Протокол 76 от г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране, КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: I. Одобрява на Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Стара Загора бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период г., при прилагане на метод на ценово регулиране горна граница на цени, в т.ч.: 1. Техническа и икономическа част на бизнес плана. 2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва: ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а Параметър Ниво на покритие с водоснабдителни услуги Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване Мониторинг на качеството на питейната вода Непрекъснатост на водоснабдяването Общи загуби на вода във водоснабдителните системи Ед. мярка 2015 г. Прогнозна цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора Нова прогнозна цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора Дългосрочно ниво % 100% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% % 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% % 99% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% съотношeние 3,06 4,51 4,54 4,20 4,10 3, м 3 /км/ ден 10,24 10,62 10,49 10,74 10,39 9,98 9,49 9,92 15

2 ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б ПК8 ПК9 ПК10 ПК11а ПК11б ПК11в ПК11г Общи загуби на вода във водоснабдителните системи Аварии по водопроводната мрежа Налягане във водоснабдителната система Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води Ниво на покритие с услуги по пречистване на Качество на отпадъчните води Аварии на канализационната мрежа Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите Енергийна ефективност за дейността по пречистване на Оползотворяване на утайките от ПСОВ Рехабилитация на водопроводната мрежа % 48,20% 48,22% 48,30% 47,70% 47,00% 46,10% 46,13% 46,11% 49% бр./100км/ год. 137,21 95,65 95,65 92,25 89,39 86,20 79,79 86,31 60 % 0% 4% 7% 31% 55% 81% 80% 80% 100% % 67,45% 67,60% 67,61% 68,29% 68,32% 68,34% % % 59,27% 59,54% 59,56% 61,49% 61,50% 61,50% % % 96% 91% 91% 93% 93% 93% 93% 93% 93% бр./100км/ год. бр./10000 потреб. 190,59 179,75 158,10 159,10 159,10 159,10 159,02 160, ,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0, ,5 квтч/м 3 1,60 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,43 1,41 0,45 квтч/м 3 0,14 0,16 0,15 0,15 0,15 0, ,25 % 0% 0% 46% 88% 96% 104% 90% 90% 100% % 0,88% 0,56% 0,56% 0,48% 0,38% 0,38% 1,02% 1,10% 1,25% ПК11д Активен контрол на течовете % 0,55% 1,53% 1,56% 1,69% 1,75% 1,75% 0,80% 0,80% 1,25% ПК12а ПК12б ПК12в Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите Ефективност на разходите за услугата отвеждане на Ефективност на разходите за услугата пречистване на съотношeние съотношение съотношение 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 ПК12г Събираемост % 93,63% 91,80% 92,13% 91,41% 91,94% 92,62% 93,00% 92,82% 95% ПК12д ПК12е ПК13 ПК14а ПК14б ПК15а ПК15б Ефективност на привеждане на водомерите в годност Ефективност на изграждане на водомерното стопанство Срок за отговор на писмени жалби на потребителите Присъединяване към водоснабдителната система Присъединяване към канализационната система Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване % 9% 20% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 20% % 26,55% 56,61% 57,04% 66,26% 69,38% 72,34% 66,21% 72,40% 90% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 154% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% бр./1000 СВО бр./1000 СКО 5,42 5,34 5,30 5,37 5,32 5,28 5,21 5,28 4 5,60 5,46 5,46 5,87 5,86 5,85 5,43 5, Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва: Доставяне вода на потребителите Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга Отвеждане на стр. 2 от 6

3 Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга Пречистване на Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени за всяка година от бизнес плана, както следва: Доставяне вода на потребителите Количества доставена вода Отвеждане на Отведени количества вода Количества за битови и приравнени на тях потребители Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване Пречистване на Пречистени количества вода Количества за битови и приравнени на тях потребители Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване степен на замърсеност степен на замърсеност степен на замърсеност Доставяне на вода на друг ВиК оператор Количества доставена вода на друг ВиК оператор Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва: Доставяне вода на потребителите 2015 г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите Отвеждане на стр. 3 от 6

4 2015 г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите Пречистване на 2015 г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите Доставяне на вода на друг ВиК оператор 2015 г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва: Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води Пречистване на Коефициент за замърсеност степен 1 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Коефициент за замърсеност степен 2 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Коефициент за замърсеност степен 3 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение НВ-1 от г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва: Описание Мярка Регулаторен собствен капитал хил. лв Собствен капитал Собствени ДА и, изградени със собствени средства Привлечен капитал хил. лв Данъчни задължения % 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията % 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% Норма на възвращаемост на привлечения капитал % 3,1% 2,0% 1,8% 2,2% 2,1% Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията % 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% стр. 4 от 6

5 Дял на собствения капитал % 76,2% 76,9% 85,0% 92,6% 96,2% Дял на привлечения капитал % 23,8% 23,1% 15,0% 7,4% 3,8% НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ % 7,5% 7,3% 7,8% 8,4% 8,6% Възвръщаемост за доставяне на вода хил. лв Възвръщаемост за отвеждане хил. лв Възвръщаемост за пречистване хил. лв Възвръщаемост хил. лв II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за г., както следва: Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС Цени по БП Цени за утвърждаване Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция Доставяне на вода на потребителите 1,914 1,950 1,970 1,976 1,989 Отвеждане на 0,120 0,133 0,126 0,133 0,126 Пречистване на - битови и приравнените към тях потребители Пречистване на - промишлени и други стопански потребители 0,365 0,351 0,376 0,375 0,391 степен на замърсяване 1 0,408 0,393 0,421 0,420 0,437 степен на замърсяване 2 0,583 0,561 0,602 0,601 0,625 степен на замърсяване 3 0,900 0,866 0,929 0,927 0,965 Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,552 0,536 0,548 0,557 0,567 III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва: Показател Минимално битово потребление Минимален месечен разход за вода на член от домакинството Средно месечен доход на лице от домакинството в региона Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза г. 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството Социална поносимост на цената на ВиК услугите ( с ДДС) Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС Помпена ( с ДДС) Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС Гравитачна ( с ДДС) Мярка куб.м/мес. на 1 чов. Отчет Разчет 2015 г г. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 лева 7,627 7,627 8,059 8,177 8,305 8,349 8,418 лева за месец % 3,40% 3,50% 3,50% 3,50% лева 15,925 15,725 12,875 13,313 13,779 14,261 14,760 лв./куб.м 5,688 5,616 4,598 4,755 4,921 5,093 5,271 лв./куб.м 2,724 2,724 2,724 2,724 лв./куб.м 1,728 1,728 1,728 1,728 2,966 2,982 3,006 Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Стара Загора за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността E за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qр, както следва: стр. 5 от 6

6 1. Коефициент Е: E 2017 = 0,083% E 2018 = 0,083% E 2019 = 0,083% E 2020 = 0,083% E 2021 = 0,083% 2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qр, както следва: Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) Отвеждане на КПС (7 бр.) Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) Пречистване на отпадъчните води ПСОВ "Раднево" ПСОВ "Овощник" - Казанлък V. Утвърждава, считано от г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г., както следва: Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС Цени за утвърждаване за 2019 г. Доставяне вода на потребителите 1,970 Отвеждане на 0,126 Пречистване на Битови и приравнените към тях потребители 0,376 Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 степен на замърсяване 2 0,421 0,602 степен на замърсяване 3 0,929 Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,548 Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: РОСИЦА ТОТКОВА стр. 6 от 6

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА  ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г.  Интер Експо център, София ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София Д-р инж. Атанас Паскалев Аквапартньор ЕООД Колко вода се губи? - Воден

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

I

I ТОМ 5 БЯЛА РЕКА РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО В настоящия раздел е представен икономическия анализ на водовземането за басейна на р. Бяла. Методологични указания за начина

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

ДО

ДО Д О К Л А Д от ДО Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Дирекция Газоснабдяване Дирекция Икономически анализи и работа с потребителите Дирекция Правна Относно: Заявление с вх. E-15-34-4/14.03.2011

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно