на процедурата: КС46-АД2-013 Дата: г. С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.7

Размер: px
Започни от страница:

Download "на процедурата: КС46-АД2-013 Дата: г. С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.7"

Препис

1 на процедурата: КС46-АД2-013 Дата: г. С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност Икономика и управление обявен в ДВ 31/ г. с кандидат: гл.ас. д-р Фахри Фахри Идриз Член на научно жури: доц. д-р Димитър Марчев Благоев, УНСС, София 1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната дейност на кандидата. По обявения конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, по професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Икономика и управление е подал документи и участва един кандидат гл.ас. д-р Фахри Фахри Идриз. Д-р Идриз е щатен преподавател в Инженерно-педагогическия факултет и колеж гр. Сливен към Технически университет гр. София от до настоящия момент. Освен с научна и преподавателска работа, кандидатът има опит и в редица бизнес дейности: туризъм, търговия и др., като собственик и управител на фирма от 1994 година до момента. През 2015-та година защитава докторска дисертация в областта на управлението на човешките ресурси във ВСУ Черноризец Храбър, гр. Варна., към катедра Администрация и управление. От приложените документи се установява, че кандидатът гл.ас. д-р Фахри Идриз отговаря на задължителните условия по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРЗАД на ТУ-София. Минималният праг за заемане на академичната длъжност доцент е 400 т. Кандидатът д-р Идриз е посочил със съответния доказателствен материал 705 т., което е над изискуемия минимум. Приемам картата за изпълнение на количествените изисквания за достоверна и отразяваща публикационната активност на кандидата след защита на докторската дисертация и считам, че той удовлетворява тези изисквания както като цяло, така и по отделните точки. Поконкретно: По група А, показател 1, кандидатът е предоставил автореферат на защитен дисертационен труд за придобиване на ОНС доктор, за което следва да му бъдат присвоени 50 точки. По група В, показател 3, кандидатът има публикувана монография, която е рецензирана от две хабилитирани лица точки. По група Г, показатели от 4 до 10, кандидатът е предоставил доказателствен материал по следните показатели: Показател 4, публикувана книга на базата на защитен дисертационен

2 труд за присъждане на ОНС доктор 75 точки; Показател 7, статии и доклади публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 17х10точки = 170 точки. Всички посочени публикации по този показател са самостоятелни; Показател 10, публикувана глава от колективна монография. Кандидатът тук е посочил две произведения, които според мен имат характер на учебници и учебни помагала, а не на монографично изследване и не би следвало да се присвояват точки по този критерий. Според мен, сумата по тази група, които следва да получи кандидатът за заемане на академичната длъжност доцент следва да бъде 245 точки. По група Д, показатели от 11 до 13. Кандидатът е посочил 9 цитирания, които попадат в обхвата на показател 12 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране, за което следва да му бъдат дадени посочените 90 точки. По група Е, показатели от 15 до 22. Кандидатът не е посочил нищо по тази подгрупа, но мисля, че е редно редуцираните в група Г, показател 10 учебник и учебно помагало да бъдат включени именно тук. И двете посочени публикации (учебник и учебно помагало) са в съавторство и общият брой точки, които следва да получи кандидатът е 30. Кандидатът е предоставил, като доказателствен материал и служебна бележка за участие в научен проект от СУ св. Климент Охридски, за което по показател 16 Участие в национален научен или образователен проект следва да му се дадат 15 точки. По този начин общият брой точки по тази подгрупа е 45 точки (20 точки по показател 21, 10 точки по показател 22 и 15 точки по показател 16). Общият набран брой точки от д-р Идриз, след редуциране и преструктурирането им е 530, което надвишава минималните държавни изисквания за заемане на академичната длъжност доцент с 130 точки. 2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. Д-р Идриз притежава разнообразен преподавателски опит. Високата му степен на подготвеност по редица въпроси свързани с областите на маркетинга, туризма, икономиката и управлението, конкурентоспособността и др., са основание той да се утвърди като добър преподавател и лектор. От приложената служебна бележка е видно, че учебната натовареност на кандидата за предходните учебни години, от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. в ОКС Професионален Бакалавър и ОКС Магистър, е общо 300 часа аудиторна заетост. Основни дисциплини, по които д-р Идриз води лекционни курсове и които са пряко свързани с обявения конкурс са: Икономика и управление, Маркетинг в туризма, Конкурентоспособност на туристическия продукт, Управление на качеството и Международен туризъм. Разнообразието на управленските и маркетинговите дисциплини са довели и до разработването на съответните учебни пособия (учебник по маркетинг и ръководство по маркетинг в туризма) в съавторство, което дава основание да се оцени, че кандидатът

3 притежава необходимите качества, в направление на учебно-преподавателската си дейност да заеме академичната длъжност доцент в Инженерно-педагогическия факултет и колеж гр. Сливен към Технически университет гр. София. 3. Основни научни и научноприложни приноси. Прегледът на научните трудове показва, че приносите на кандидата имат научен, научно-приложен и чисто приложен характер. Може да се каже, че те отразяват напълно реалните резултати и постижения от научно-изследователската и практико-приложната дейност на д-р Идриз, обогатяват и допълват специализираната и учебна литература по маркетинг, иновации, човешки ресурси и др. Систематизацията им може да бъде направено в следното направление: Научни приноси те се отнасят до проучване, систематизация и критичен анализ на основни съществуващи постановки, възгледи и концепции за туристическия продукт, маркетинговия подход при управлението на туристическите организации, човешките ресурси и лидерството. Тези приносни моменти могат да бъдат намерени в публикации Б1, В1, Г13 и Г9. Научно-приложни - те са относно обогатяване и допълване на научната литература по иновации в бизнес организациите (туристическите предприятия) с методически схеми за иновационния им капацитет; очертаване на тенденциите при регионалното развитие на туризма и разнообразяване с различни видове туризъм, мотивацията сред персонала в туристическия сектор, публично-частното партньорство в туризма и др. Разработени са или са адаптирани за целта на изследванията методически схеми за проучване, оценка и анализ. Тези приносни моменти могат да бъдат намерени в публикации Б1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г10, Г11 Г14, Г15 и В1. Приложни приноси такъв характер имат изследванията на базата на практическия опит на кандидата и критичния анализ на проблемите свързани с организацията на мотивацията и лидерството на персонала, иновационния капацитет и иновационната активност на туристическите фирми, продуктовата конкурентоспособност, регионалното развитие на базата на развиване на туристическия сектор и др. Тези приносни моменти могат да бъдат намерени в публикации Г1, В1, Г14, Г8, Г11, Г15, Г Значимост на приносите за науката и практиката. Изследванията и научните търсения на кандидатът за заемане на академичната длъжност доцент, д-р Идриз, имат добре очертана приложна насоченост и научно-приложна такава. Методическите схеми и конкретни адаптации, които са направени от него в областта на човешките ресурси, иновациите, маркетинга и конкурентоспособността, могат да бъдат използвани както в практиката, така и като основа за последващи научни разработки на други учени и изследователи.

4 Приносните моменти в публикациите на д-р Идриз са добре аргументирани и изразяват вижданията на автора, което произхожда както от научната му осведоменост, така и от богатия му практически опит в голяма част от изследваните проблематики. 5. Критични бележки и препоръки При прегледа на научната продукция на кандидатът не се наблюдават съществени грешки и пропуски, които да са в остро противоречие на утвърдените в науката постановки. Препоръките, които могат да бъдат отправени към него, за последващата му научна и приложна работа, могат да бъдат в следните няколко направления: Добре е в бъдещата си работа кандидатът да се стреми към концентрация на научната област, в която ще продължи развитието си и това да бъде по-скоро на функционален принцип отколкото на предметен такъв. Да засили публикационната си активност в направление на публикуване в реферирани и индексирани издания, в световните бази от данни. По този начин ще постигне подобра разпознаваемост не само в страната, но и в чужбина, което от своя страна ще доведе до повишаване и разнообразяване на цитируемостта му. Предвид, че мотивацията, лидерството и човешките ресурси са акцент в изследователската му работа, да обърне внимание на възможностите за съвместни публикации, които могат да бъдат поставени и на интердисциплинарна основа. Да активизира работа и включването си в научни и приложни проекти, което ще доведе до синергичен ефект и по-лесното пренасяне на научните разработки в практиката, предвид богатия му практически опит. ЗАКЛЮЧЕНИЕ На базата на представените документи за участие в конкурса и направената оценка на преподавателската и научната дейност и продукция на гл.ас. д-р Фахри Фахри Идриз, мога да направя заключение, че кандидатът за заемане на академичната длъжност доцент в Инженерно-педагогическия факултет и колеж гр. Сливен към Технически университет гр. София отговаря на предявените за длъжността изисквания (национални и институционални). Всичко това ми дава основание да оценя положително преподавателската и научноизследователската работа на кандидата и да гласуват за заемането на академичната длъжност доцент в Инженерно-педагогическия факултет и колеж гр. Сливен към Технически университет гр. София от гл.ас. д-р Фахри Идриз, по обявения конкурс професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Икономика и управление. Дата: г. София ЧЛЕН НА ЖУРИТО:.. /доц. д-р Димитър Благоев/

5 Procedure number: KC4c-ad2-013 OPINION Оn a competition for the appointment of an academic position "Associate Professor" in professional field 3.7. Administration and Management, scientific specialty Economics and Management Promulgated in SG 31 / Applicant: Chief Assistant Fahri Fahri Idriz, PhD Member of the Scientific Jury: Assoc. Prof. Dimitar Marchev Blagoev, PhD, UNWE, Sofia 1. General characteristic of the scientific research and applied science activity On the announced competition for the occupation of the academic position "Associate Professor", by professional field 3.7. Administration and Management, Scientific Degree Economics and Management has submitted an application and only candidate - Chief Assist. Dr. Fahri Fahri Idriz. Dr. Idriz is a full-time lecturer at the Faculty of Engineering and Pedagogy and the College of Sliven at the Technical University of Sofia from to the present. In addition to his scientific and teaching work, the applicant has experience in a number of business activities: tourism, trade, etc., as owner and manager of a company from 1994 to the present. In 2015 he defended his doctoral thesis in the field of human resources management at VFU Chernorizets Hrabar, Varna., At the Department of Administration and Management. The attached documents show that the candidate Chief Assist. Dr. Fahri Idriz meets the mandatory conditions of Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ADASRB), the Regulations for the application of ADASRB and the Rules and Regulations for occupying academic positions in TU-Sofia The minimum threshold for occupation of the academic position of Assistant Professor is 400 t. The candidate Dr. Idriz has indicated with the relevant evidence 705 t., Which is

6 above the required minimum. I accept the card for meeting the quantitative requirements for a credible and reflective publication activity of the applicant after defending the doctoral dissertation and I believe that he satisfies these requirements both in general and on individual points. Specifically: For Group A, Indicator 1, the applicant has submitted an abstract of a dissertation thesis for the acquisition of a doctoral PhD, for which he or she should be awarded 50 points. For group B, indicator 3, the applicant has a published monograph that has been reviewed by two habilitated persons points. For group D, indicators 4 to 10, the applicant provided evidence on the following indicators: Indicator 4, published book on the basis of a protected dissertation for the awarding of the doctoral degree - 75 points; Indicator 7, articles and reports published in nonrefereed journals with scientific peer review or published in edited collective volumes - 17x10 points = 170 points. All listed publications on this indicator are standalone; Indicator 10, published chapter of a collective monograph. The candidate here has indicated two works which, in my opinion, are of the nature of textbooks and teaching aids, and not of monographic research and should not be awarded points on this criterion. In my opinion, the amount in this group that the candidate for the academic position of associate professor should receive should be 245 points. For group D, indicators 11 to 13. The candidate has indicated 9 citations, which fall within the scope of indicator 12 citations in monographs and collective volumes with scientific review, for which he should be given 90 points. For group E, indicators 15 to 22. The candidate did not indicate anything in this subgroup, but I think that the textbook 10 was reduced in group D, and it helped to be included here. Both of these publications (textbook and study aids) are co-authored and the total number of points that the candidate should receive is 30. The applicant has provided as evidence and a service note for participation in a scientific project from Sofia University St. Kliment Ohridski, for which he should be given 15 points for participation in a national scientific or educational project. Thus, the total number of points in this subgroup is 45 points (20 points on indicator 21, 10 points on indicator 22 and 15 points on indicator 16). The total number of points obtained by Dr. Idriz, after their reduction and restructuring, is 530, which exceeds the minimum state requirements for occupying the academic position of Assistant Professor by 130 points.

7 2. Evaluation of the applicant's pedagogical preparation and activities Dr. Idriz has extensive teaching experience. His high level of preparedness on a number of issues related to the areas of marketing, tourism, economics and management, competitiveness, etc., has led him to establish himself as a good teacher and lecturer. The attached note shows that the workload of the applicant for the previous academic years, from the academic year 2016/2017 to the academic year 2018/2019 in the Professional Bachelor's and Master's degrees, is a total of 300 hours of auditorium. he main subjects in which Dr. Idriz conducts lecture courses and are directly related to the announced competition are: Economics and Management, Marketing in Tourism, Competitiveness of the Tourism Product, Quality Management and International Tourism. The diversity of management and marketing disciplines has also led to the development of relevant teaching aids (textbook on marketing and a guide to marketing in tourism) in co-authorship, which gives grounds to assess that the applicant possesses the necessary qualities in the direction of his / her teaching activity. to occupy the academic position of Assistant Professor at the Faculty of Engineering and Pedagogy and Sliven College at the Technical University of Sofia 3. Key scientific and applied scientific contributions The review of the scientific papers shows that the applicant's contributions are scientific, scientifically applied and purely applied. It can be said that they fully reflect the real results and achievements of Dr. Idriz's research and practice, enrich and complement the specialized and educational literature on marketing, innovation, human resources, etc. Their systematization can be done in the following direction: Scientific contributions - they relate to the study, systematization and critical analysis of basic existing productions, views and concepts for the tourism product, the marketing approach in the management of tourism organizations, human resources and leadership. These contributing moments can be found in publications B1, B1, D13 and D9. Scientific and applied - they are about enriching and supplementing the scientific literature on innovation in business organizations (tourism enterprises) with methodological schemes for their innovative capacity; outlining the trends in regional tourism development and diversification with different types of tourism, motivation among staff in the tourism sector, public-private partnership in tourism, etc. Methodological schemes for research, evaluation and analysis have been developed or adapted for the purpose of research. These

8 contributions can be found in publications B1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11 D14, D15 and B1. Applied contributions - such are the studies based on the applicant's practical experience and critical analysis of problems related to the organization of staff motivation and leadership, innovation capacity and innovation activity of tourism companies, product competitiveness, regional development based on tourism sector development. and others. These contributing moments can be found in publications D1, B1, D14, D8, D11, D15, D Significance of contributions to science and practice The research and scientific research of the candidate for the academic position of associate professor, Dr. Idriz, has a well-defined applied science and a scientific-applied one. The methodological schemes and specific adaptations made by it in the fields of human resources, innovation, marketing and competitiveness can be used both in practice and as a basis for further scientific development of other scientists and researchers. Contributing points in Dr. Idriz's publications are well-reasoned and express the views of the author, which comes from both his scientific knowledge and his extensive practical experience in many of the issues examined. 5. Opinion, recommendations and remarks The review of the applicant's scientific production does not reveal any material errors and omissions that are in sharp contradiction with the established scientific statements. The recommendations that can be made to him for his subsequent scientific and applied work can be in the following several directions: It is advisable in the future job of the applicant to strive for a concentration of scientific field in which he / she will continue his / her development and that it should be rather functional rather than substantive. To increase its publishing activity in the direction of publication in refereed and indexed editions, in world databases. In this way, it will achieve better recognition not only in the country but also abroad, which in turn will lead to increasing and diversifying its citation. Given that motivation, leadership and human resources are the focus of his research work, he should pay attention to opportunities for collaborative publications, which can also be cross-disciplinary. To activate work and involvement in scientific and applied projects, which will lead to

9 synergistic effect and easier transfer of scientific developments into practice, given his extensive practical experience. CONCLUSION On the basis of the submitted documents for participation in the competition and the evaluation of the teaching and scientific activity and production of Assoc. Dr. Fahri Fahri Idriz, I can conclude that the candidate for occupation of the academic position of Assistant Professor at the Faculty of Engineering and Pedagogy of Sliven at the Technical University of Sofia meets the requirements for the position (national and institutional). All this gives me a reason to positively evaluate the applicant's teaching and research work and to vote for the occupation of the academic position of Assistant Professor at the Faculty of Engineering and Pedagogy in Sliven at the Technical University of Sofia, Assoc. Dr. Fahri Idriz, according to the announced competition - professional field 3.7. Administration and Management, specialty Economics and Management JURY MEMBER:... city of Sofia / Assoc. Prof. Dimitar Blagoev, PhD /

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Код на процедура: КС46-АД2-013 Дата: 21.08.2019 г. Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Валентина Николаева Войноховска (Русенски университет Ангел Кънчев ) на материалите, представени за участие в конкурс за заемане

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Валентина Николаева Войноховска (Русенски университет Ангел Кънчев ) на материалите, представени за участие в конкурс за заемане РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Валентина Николаева Войноховска (Русенски университет Ангел Кънчев ) на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките по научно направление Икономика научна специалност Икон

С Т А Н О В И Щ Е Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките по научно направление Икономика научна специалност Икон С Т А Н О В И Щ Е Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките по научно направление Икономика научна специалност Икономика и организация на труда в УНСС. Изготвил становището:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ на професор Елеонора Михайлова Милева, дн, член на научно жури в конкурс за академичната длъжност Доцент по Методика на обучението по матема

СТАНОВИЩЕ на професор Елеонора Михайлова Милева, дн, член на научно жури в конкурс за академичната длъжност Доцент по Методика на обучението по матема СТАНОВИЩЕ на професор Елеонора Михайлова Милева, дн, член на научно жури в конкурс за академичната длъжност Доцент по Методика на обучението по математика (начален етап на основната образователна степен),

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дн Наталия Христова Павлова катедра Алгебра и геометрия Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславс

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дн Наталия Христова Павлова катедра Алгебра и геометрия Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславс 1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дн Наталия Христова Павлова катедра Алгебра и геометрия Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_P_Hristov

Microsoft Word - stanovishte_P_Hristov СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Петър Георгиев Христов, Юридически факултет на ВСУ Черноризец Храбър, Адрес: 9007 Варна, к.к. Чайка, тел. 052 359 557 по конкурс за академичната длъжност доцент по Професионално

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] Национално проучване за бариерите и предизвикателствата пред младите жени в предприемачеството първи резултати доц. д-р Елеонора Танкова ас. д-р Веселина Спасова Варненски свободен университет Черноризец

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно