Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People

Размер: px
Започни от страница:

Download "Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People"

Препис

1 «Специализирано обучение през смартфон Андроид за обрижващ персонал на хора с увреждания и застаряващо население»

2 Основна информация Финансов гранд от подпрограма Леонардо да Винчи на програма Учене през целия живот Мярка Многостранни проекти за разработване на иновации Продължителност 01 Януари Декември 2015 Целеви групи: Ниско квалифицирани безработни лица Професионален обгрижващ персонал (заети лица) Обучителни центрове в системата на професионалното образование и обучение и бюра по труда Крайни бенефициенти Хора с увреждания (ХУ)

3 Партньорски консорциум Университет Гази, Турция - Координатор на проекта Консултантска компания "Феникс КМ", Белгия Консултантска компания "Интерпроджектс", България Министерство на социалната политика и семейството, Генерален директорат за хора с увреждания и застаряващо население, Турция Университет Атина, Гърция Европейска Асоциация на институтие в професионалното образование и обучение, Германия)

4 Защо този проект? Уврежданията и възрастовият фактор са в непосредствена връзка: Около 45 милиона граждани в Европа (15% от гражданите в Европейският съюз) имат сериозен здравословен проблем или увреждане (LSHPD). 70% от тях ще бъдат над 60 годипна възраст през 2020г. Възрастните граждани и хората с увреждания (ХУ), особено тези с двигателни и сензорни увреждания са зависими от професионален обгрижващ персонал (ПОП). Необходимостта от лична грижа е от изключително значение за хората с увреждания. Само ако отбележим дори 1 % от общият брой хора с увреждания в Европа да имат нужда от такава грижа, това прави реална необходимост за Еврограждани. ПОП трябва да притежават набор от умения (медицински и социални умения). В голяма степен ежедневното обгрижване включва основни дейности като обличане, хранене, лична хигиена и това все още е качествен и количествен проблем. Малцина притежават необходимата квалификация и според направените проучвания такова специализирано обучиение липсва в системата на професионалното образование и обучение в Европа като цяло. Почти всички настоящи обрижващи лица са ниско квалифицирани, без конкретно специализирано професионално или висше образование, което създава редица предизвикателства в предлаганите от тях услуги, както и оказва директно влияние върху крайните бенефициенти (хората с увреждания и застаряващо население).

5 Основни цели Да се създаде адекватна обучителна програма за професионален обгрижващ персонал (ПОП), която да бъде предлагана от национални обучителни центрове, Да създаде възможности за дълготрайна заетост на ниско квалифицирани лица (безработни) или хора, които биха искали да подобрят качеството на предлаганите от тях услуги (болногледачи, лични асистенти, медицински сестри и др.), Да използва специализирани интерактивни средства в обучителния процес като web2.0 приложения и електронна обучителна платформа, която включва видео, аудио, анимации и текстово съдържание, Дългосрочно въвеждане на обучителната програма в практиката.

6 Очаквани резултати специална обучителна програма и материали за обучение спрямо различните видове увреждания, приложими във всяка страна в ЕС и извън него, напълно безплатно под лиценз Криейтив Комънс; иновативни Web 2.0 платформи за обучение през смартфон Андроид с многоезичен интерфейс, разработени като Open Source приложение ("безплатно от Андроид Маркет") в помощ на центровете за професионално образование и обучение; пилотно тестване с крайните потребители (предимно нискоквалифицираните хора) и бенефициенти (хора с увреждания и застаряващо население) в Белгия, България, Германия, Гърция и Турция; предоставяне на онлайн портал за обучение. Въздействието на проекта ще бъде общоевропейско и с положително влияние върху подобряването на възможностите за неформално обучение и интеграция на пазара на труда.

7 За контакти За връзка с Българският екип по проекта: ИНТЕРПРОДЖЕКТС ЕООД Можете да ни намерите и на: twitter.com/mcareproject

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно