Печатница ЕА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Печатница ЕА"

Препис

1 Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване на качеството и количеството на произвежданата продукция. В основата на проекта е закупуването на 1 бр. четирицветна офсетова печатарска машина, която да замени съществуващите производствени инсталации; Подмяна на съществуващите мощности с тази инсталация, ще отговори на амбициите на "ЕА" АД за повишаване на производствения си капацитет при намален разход на енергия за единица продукция, намаляване на технологичният брак и значително повишаване на качеството, чрез поддържане на постоянни параметри на произвежданата продукция, което със старите технологични мощности представлява трудност. Морално остарялата техника ще бъде обновена, най-вече защото съществуващите мощности са изключително енергоемки. 1 / 5

2 Всички дейности по този проект ще доведат до намаляване на потреблението на електроенергия и горива за произвеждането на единица продукция, както и на вредните емисии на СО2. Реализацията на дейностите по проекта ще повишат конкурентоспособността и ефективността на производството в "ЕА" АД, и ще направят възможна употребата на рециклирани суровини, след въвеждане в експлоатация на новия ДМА. Цели на проекта: Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на ЕА АД и устойчивия растеж, чрез инвестиране във високотехнологично оборудване намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при производството на изделия от печат. За реализацията на общата цел са формулиране следните специфични цели: 1. Повишаване на ефективността и производителността чрез закупуване на 1 бр. 4-цветна офсетова машина. 2. Намаляване на разхода за енергия и обслужване на единица продукция чрез подмяна на остарелите и амортизирани машини и съоръжения за ремонт и поддръжка на производствените мощности. Дейности: 2 / 5

3 1. Извършване на енергиен одит; 2. Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 бр. Четирицветна офсетова печатарска машина); 3. Внедряване и сертифициране по БДС EN ISO :2011; 4. Визуализация и публичност на проекта; Очаквани резултати: - Придобит 1 бр. ДМА - четирицветна офсетова печатарска машина; - Годишно спестяване на енергия kwh/год; 3 / 5

4 - Спестяване съгласно Фактор на енергийни спестявания (ESR) - 88,18%; - Спестени емисии на CO2-919,45 t/год - Увеличен дял на употребата на рециклирани суровини до 33% от общия обем използвани суровини в производството; - Намалени сроковете на изпълнение на поръчки на клиенти до 25%; - Намалени и оптимизирани разходите за суровини, материали и труд 30%; - Увеличена рентабилността на фирмата 12%; - Увеличени продажби до 24%; - Внедрен и сертифициран стандарт по БДС EN ISO : бр.; - Увеличаване на енергийната ефективност, чрез мониторинг на потреблението с над 20%; - Повишено доверие от страна на партньори и външни заинтересовани страни; - Осигурена възможност организацията да управлява своите енергийни разходи и ресурси, което води до по-добри екологични показатели; 4 / 5

5 - Повишено култура на енергийно спестяване в съзнанието на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите "зелени" практики извън организацията; - Осигурена възможност за ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите; - Осигурена по-лесна идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия; - Елиминиран напълно риск от санкции от страна на контролни органи; - Поставена 1 бр. информационна табела, указваща произхода на финансирането; - Поставени 2 бр. визуализиращи стикери върху активите, закупени по проекта; - Изработени и раздадени 550 бр. информационни материали за проекта - брошури; - Визуализирани всички документи по проекта; - Информирана обществеността за получената финансова подкрепа от ЕС чрез Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност / 5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

ПРОЕКТ BG «Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, мал

ПРОЕКТ BG «Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, мал ВЪПРОСНИК ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ Свързани с повишаването на капацитета на човешките ресурси на микро, малките и средни предприятия, с цел подпомагане на прехода към зелена икономика Регион: Организация: Име

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Подобряване на производственият капацитет в МСП Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общ размер на безвъзмездната

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

Управление на иновациите и инвестициите

Управление на иновациите и инвестициите Въпрос 18 Разработване на индивидуални инвестиционни проекти. Обща схема и съдържание на процеса. Организация на проучването и проектирането. Критични точки в процеса на проучване и проектиране Схема на

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Община Проект 1. Априлци 2. Априлци 3. Летница Подобрена

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4 ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 1 Подкрепа за инвестиции

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Конкурса за 2012 година на програма Eco-Innovation Емилия Домусчиева, координатор проекти Фондация Приложни изследвания и комуникации

Конкурса за 2012 година на програма Eco-Innovation Емилия Домусчиева, координатор проекти Фондация Приложни изследвания и комуникации Конкурса за 2012 година на програма Eco-Innovation Емилия Домусчиева, координатор проекти Фондация Приложни изследвания и комуникации 1. За инициативата Eco Innovation 2. Бюджет и финансиране 3. Приоритетни

Подробно

Mejdinen doklad_I_2010

Mejdinen doklad_I_2010 Междинен доклад за дейността към 31.03.2010 г. Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през тримесечието, за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове

Подробно