1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На"

Препис

1 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност в УНСС. Автор на дисертационния труд: Ина Любенова Тема на дисертационния труд: Методология за изграждане на складове от данни за Бизнес интелигентните системи в местната администрация 1. Информация за дисертантката Дисертантката се обучава по докторска програма към катедра Информационни технологии и комуникации / факултет Приложна информатика и статистика на УНСС по научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката. Обучението е осъществено в в редовна форма за периода 2013г г. За периода г. в Университета за национално и световно стопанство завършва магистърска степен специалност Счетовдство и контрол. За периода г. в Университета за национално и световно стопанство завършва бакалавърска степен специалност Бизнес информатика. Средното си образование завършва в Природоматематическата гимназия в гр. Габрово специалност Информатика с разширено изучаване на английски език. Относно професионалния опит на докторантката може да се каже следното: За периода г. работи в Полипрес гр. Габрово по обработка на документи и счетоводна информация.

2 2 За периода г. във фирмата Ди Уеър ЕООД гр. София работи като специaлист координатор по информацинни технологии. За периода г. работи във фирмата Princess Tours Fairbanks, Alaska в извършване на услуги в областта на хотелиерството. Владее английски език писмено и говоримо. Владее езиците за програмиране С, С++, има познания по HTML, Java, PHP и др. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Структура и обем Представеният за рецензиране дисертационен труд е структруриран в увод, три глави, научни приноси, заключение, литература и приложения, с общ обем от 213 стандартни страници. Литературните източници са 120 на брой. В изложението присъстват 111 фигури, 10 табици и 2 приложения. Оценка за актуалност на темата Темата на дисертационния труд е изключетелно интересна и актуална, тъй като България е част от Европейския съюз и следва да спазва изискванията за подобряване функционирането на информационните системи на местно ниво. Тук ключова роля може да играе изграждането и внедряването на БИ системи в местната администрация. В тази връзка обект на изследването в научната разработка са БИС в местната администрация, а предмет на изследването съответно Складовете от данни на БИС. Докторантката си поставя като цел на дисертационния труд: На основата на анализа на БИС в местната администрация, да предложи цялостна методология за изграждане и динамично управление на складове от данни за БИС на местната администрация. Във връзка с така дефинирната цел, задачите за решаване в научния труд авторката ги свежда до следните: - Анализ и изясняване на понятийния апарат;

3 3 - Дефиниране на информационните проблеми, пред които е изправена съвременната местна администрация; - Разработване на система от ключови индикатори за управлението на местната администрация и методология за изграждане и динамично управление на складове от данни за БИС на местната администрация; - Разработване на приложение за следене на системата от ключови индикатори за управлението на местната администрация и програмен прототип по методите от предложената методология и дефиниране на насоките на неговото използване. В началото на първа глава авторката прави анализ на съвременните БИС. Дефинира понятийния апарат, който по-нататък използва в разработката. Проследява различните подходи на изграждане на БИС като последователен, итерационен, инженерен. По-нататък в изложението проследява архитектурните особености на склдовете от данни. Представя основна архитектура на склад от данни и различни методи на изграждане на склад от данни като метод отгоренадолу и метод отдолу-нагоре. В третата част на първа глава разглежда спецификата на БИС в местната администрация. В изводната част докторантката формулира инфомационния проблем в дисертационния труд като липсата на методи за изграждане и динамично управление на складове от данни за бизнес интелигентни системи в местната администрация, което от своя страна предопределя задачата за изграждането на такива. Във втора глава дисертантката представя методология за изгрждането и динамично управление на складове от данни в местната администрация. Процесът преминава през три етапа. В първия етап разработва система от ключови индикатори за управление на местната администрация. Системата включва три елемента: Показатели за оценка финасовото състояние на общините; Показатели, определени от емпирично изследване и система от експертно определени тегловни коефициенти.

4 4 Вторият етап представя създаването на методология за изгрждане на складове от данни за БИС в местната администрация. В третия етап създава концептуален модел на БИ система в местната администрация. В трета глава дисертантката представя софтуерните разработки по предложената от нея методология: Приложение за следене на ключовите индикатори за дейността на местната администрация и Програмни прототипи на методите от методологията. Използвана научна литература Общо докторантката използва 120 литературни източника, от които 54 на български и 66 на английски езици. От подбора на библиографския апарат и начина на боравене с него, проличава много доброто познаване от докторантката на литературата и научните постижения в областта, както и ползотворното им използване в собственото научно изследване. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Основни научни и научно-приложни резултати Основните научни и научно-приложни резултати на дисертационния труд се свеждат до следните: - Направен е анализ на съвременнита БИС; - С необходимата степен на детайлност са разгледани архитектурните особености на складовете от данни, на методите за изграждане на складове от данни; - Направено е задълбочено проучване на проблемите на съвременната местна администрация, както и особеностите, определящи спецификите при изграждане на БИС в местната администрация; - Разработена е система от ключови индикатори за управление на местната администрация; - Разработена е методология за изграждане на складове от данни за БИС за местната администрация; - Разработен е концептуален модел на БИС за местната администрация;

5 5 - Представени са софтуерни реализации на приложението за следене на ключовите индикатори за дейността на местната администарация и прогрмни прототипи на методите от методологията за изграждане и динамично управление на складовете от данни. Използвана методология Авторката при научното изследване използва методите на анализ, обобщаване, сравнение на резултати от проучвания в аспекти, обслужващи разглеждания проблем. В съответствие с темата докторантката предлага и успешно използва цялостна методология за изграждане на складове от данни за БИС в местната администрация и принадлежащите към нея методи. Изпълнение на поставените задачи и постигане на целта на дисертационния труд Множеството поставени задачи от докторантката като Анализ и изясняване на понятийния апарат; Дефиниране на информационните проблеми, пред които е изправена съвременната местна администрация; Разработване на система от ключови индикатори за управлението на местната администрация и методология за изграждане и динамично управление на складове от данни за БИС на местната администрация и други, са успешно изпълнени. 4. Оцнека на научните и научно-приложни приноси В най-общ вид научните и научно-приложни приноси на докторантката могат да се сведат до следното: 1. Разработва система от ключови индикатори за мониторинг и управление на местната администрация. 2. Разработва и предлага цялостна методология за изграждане на складове от данни за бизнес интелигентни системи в местната администрация, която се състои от: - метод за определяне на основните видове източници и данните в тях за поддържане на система от ключови индикатори за управление на местната администрация; - метод за определяне периодичността за извличане на данните от

6 6 определените източници; - метод за извличане на данните, необходими за информационното осигуряване на ключовите индикатори; - метод за трансформиране на извлечените данни; - метод за съхранение на извлечените и трансформирани данни. 3. Предлага концептуален модел на бизнес интелигентна система в местната администрация. 4. Изработва софтуерно приложение на Qlik View, което представя възможности за монитринг на дефинираните ключови индикатори. 5. Реализиран е цялостен софтуерен прототип по предложената методология за изграждане на складове от данни за бизнес интелигентните системи в местната администрация, като са програмирани и взаимно интеграрани дефинираните методи. 5. Оценка на публикациите на дисертацията По темата на дисертацията докторантката има 5 публикации на български и английски езици, от които четири самостоятелни и една в съавторство. Всички те са доклади на международни и национални конференции, което дава възможност авторката да представи по подходящ начин постигнатите резултати от направеното изследване пред научните среди. От подбора на библиографския апарат и начина на боравенето с него, проличава доброто познаване от докторантката на литературата и научните постижения в областта. 6. Оценка на автореферата Представеният автореферат е от обем от 51 стандартни страници и адекватно отразява съдържанието на дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Към докторантката имам следните бележки и препоръки: 1. Сред публикациите няма статии, студии. Препоръката ми е, авторката в бъдещата си дейност да използва и тези възможности за популяризация на резултатите от направените изследвания.

7 7 8. Заключение В заключение считам, че дисертационния труд на Ина Любенова като цяло е плод на сериозна и добросъвестно изпълнена изследователска работа. В него са налице достатъчно научни и научно приложни приноси, удовлетворяващи напълно изискванията за докторска дисертация, предвидени в Закона и Правилника за развитието на академичния състав на Република България. Направените общи оценки и изводи ми дават основание да предложа на Уважаемото научно жури да присъди научната степен доктор по научната специялност Приложение на изчислителната техника в икономиката на Ина Любомирова Любенова Рецензент: (доц. д-р Д.Петров)

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно