Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки

Размер: px
Започни от страница:

Download "Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки"

Препис

1 ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Т о м 17, в К РАСЧЕТУ ПРОСТЫХ Ш А Р Н И Р Н ЫХ О Т К Л О Н И Т Е Л Е Й Б. И. С П И Р И Д О Н О В (П р ед с т а в л ен о научным сем инаром к а ф ед р ы техники р азв ед к и ) В п р а к т и к е н а п р а в л е н н о г о б ур е ни я г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х с к в а ж и н п рос ты е ш а р н и р н ы е о тк ло н и т е ли п р и м е н я ю т с я д л я и з м ен е н и я вел ичины зе нит ног о у г л а в а п с и д а л ь н о й плоскости. О т к л о н и т е л и этого тип а я в л я ются од ним и из н а и б о л е е пр остых и н а д е ж н ы х инстру ме нто в, с п о м о щ ь ю ко т ор ы х в о з м о ж н о у п р а в л е н и е и с кр и вл е н и е м с к в а ж и н. П р ос т ой о д и н а р н ы й ш а р н и р н ы й о т к л о н и т е л ь (рис. 1, а) состоит из от б ур оч ног о с н а р я д а 1, о с н а щ е н н о го д р о б о в о й или т в е р д о с п л а в н о й к оро нко й и пр и с о е д и н яе м о го по с ре дст вом ш а р н и р н о г о пе р е х о д н и к а 3 к ко ло нне у т я ж е л е н н ы х б у р и л ь н ы х тр у б 4. П р и т а ко й схеме о т к л о н и тел ь р а б о т а е т на уве ли чен ие зенитн ого угла, т. е. на «в ы п о л а ж и в а н и е» с к в а ж и н ы. Пр и вк лю чен ии в с хе му о т к л о н и т е л я д в у х ш а р н и р н ы х с о е д инений 3 и 5 (рис. 1, 6 ), р а з д е л е н н ы х п р о м е ж у т о ч н ы м звен ом 6, с н а р я д п р и м е н я е т с я д л я у м е н ь ш е н и я зе нитного угл а, т. е. д л я «вы кр у ч и в а н и я». В этом с л у ча е мы имеем де ло с д во й н ы м пр остым ш а р н и р н ы м о т к л о нителем. П р о с т ы е ш а р н и р н ы е о тк ло н и т е ли я в л я ю т с я с а м о о р и е н т и р у ю щ и м и с я о т к л о н и т е л я м и и могут пр и м е н я т ь с я то л ьк о в н а к л о н н ы х с к в а ж и н а х. П р и этом чем б о л ь ш е зенитны й угол с к в а ж и н ы, тем н а д е ж н е е и э ф ф е к тивнее их р а б от а. П о н а з н а ч е н и ю и у с л о в и я м п р и м ен е ни я р а с с м а т р и в а е м ы е о т к л о н и тели могут быть п о д р а з д е л е н ы на д ва типа: 1. П р о с т ы е ш а р н и р н ы е откло ни те ли, п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я измен ен ия н а п р а в л е н и я с к в а ж и н ы в процессе ее бурения.. П р о с т ы е ш а р н и р н ы е отк ло н и те ли, ко т о р ые п р и м е н я ю т с я д л я местного и с кр ив л е ни я с к в а ж и н и п р е д п о л а г а ю т л иб о пе рио ди чес кое ис п о л ь зо в а н и е их в процессе н а п р а в л е н н о й п рох од ки с к в а ж и н ы, ли б о о д н о к р а т н о е при м ен ен ие д л я з а р е з к и д о п о л н и т е л ь н о го ств ол а при безкл ин ов о м способе м н о г о за б о й н о г о бурения. П р ин ц ип де йс т ви я прос тых ш а р н и р н ы х о т к ло н и т е ле й первого типа з а к л ю ч а е т с я в с л е д у ю щ е м. Под дей ств ие м г о р и з о н т а л ь н о й с о с т а в л я ю щей соб ственно го веса P r ко л о н н а у т я ж е л е н н ы х б у р и л ь н ы х тр уб и ж е с т ко с в я з а н н о е с ней ш а р н и р н о е со единение р а с п о л а г а ю т с я на л е ж а ч е й стен ке с к в а ж и н ы. Д е й с т в и е осевого ус ил ия P 0 в у с л о в и я х экс це нт ри ч но го р а с п о л о ж е н и я осей с к в а ж и н ы и ш а р н и р а 3 о б у с л о в л и в а е т пе ре кос о т бурочно го с н а р я д а под о п р е д е л е н н ы м уг ло м а и его р а б о т у на «в ы п о л а ж и в а н и е» (рис. 1, а) или на «вы кр у ч и ва н и е» (рис. 1, 6 ). Э ф ф е к т р а боты д о с ти г а е тс я за счет п р е и м у щ е с тв е н н о г о р а з б у р и в а н и я н иж не й части 176

2 з а б о я при о д и н а р н о м и верхней при дво йн ом ш а р н и р н о м отк лон ит еле. Оч е ви д но, что силы с о п р о т и в л е н и я п ор од ы р а з б у р и в а н и ю, ц е н т р о б е ж н ы е силы, к о л е б а т е л ь н ы е д в и ж е н и я к о л о нн ы б у р и л ь н ы х т р у б и д р у ги е ф а к тор ы с т р е м я т с я изм ен ит ь п о л о ж е н и е ш а р н и р о в и от б уро чн ого с н а р я д а. О д н а к о постоя нно д е й с т в у ю щ а я с и л а P r о б е сп е ч и ва е т в проце ссе п р о ход ки н а и б о л е е ч астое п о л о ж е н и е ш а р н и р а и к о л о н н ы у т я ж е л е н н ы х т р у б у л е ж а ч е й стенки с к в а ж и н ы и, к а к сл ед с тв ие этого, и с к р и в л е н и е с к в а ж и ны в т р е б у е м о м н а п р а в л е н и и. У ш а р н и р н ы х от к л о н и т е л е й этого ти п а от б ур оч ны й с н а р я д им еет д и а м е т р, со от в е т ст ву ю щ ий пр о е к т н о м у д и а м е т р у с к в а ж ин ы. Те ор е ти ч ес ки е ра с че ты пр ос ты х ш а р нирны х от кло не ни й пе рво го типа, п р о в е денные, в частности, те м а т и ч е с к о й п а р тией З а п а д н о - С и б и р с к о г о геоло гич ес ког о у п р а в л е н и я, и це лый р я д п р и м е р о в их пр и м ен е н и я с п о л о ж и т е л ь н ы м и р е з у л ь т а т а м и п о з в о л я ю т счи т а ть этот тип о т к л о ни тел ей э ф ф е к т и в н ы м с ре дс тв ом н а п р а в л е нн ог о бурения. И н т е н си в н о с ть искус с тв енного ис к р и в л е н и я с к в а ж и н при их пр им ен е ни и д ос т и г а е т 3 4 на 10 м. H o в р я д е с л уча ев, ко г д а ге ол оги чес кие ф а к т о р ы и а н и зо т р о п н ы е с во йс тв а г орн ых по ро д не сп ос об с т ву ю т ис к р и в л е н и ю с к в а ж и н ы в тр е б у е м о м н а п р а в л е н и и, п р и менение ш а р н и р н ы х от к л о н и т е л е й м о ж е т не привести к ж е л а е м о м у р е з у л ь т а т у. В это м сл учае, а т а к ж е при о с у щ е с тв лен ии м но го за б о й н о го б ур е н и я без п р и м ен е н и я клинь ев, к ог д а т р е б у е тс я с о з д а н и е местного и н т е р в а л а ре зк ог о и с кр и в л е н и я, п р и м е н я ю т с я про сты е ш а р н и р ные о т к ло ни т е ли вт орого типа. С х е м а их у с тр ой с тв а, к о м п а н о в к а о тд е л ьн ы х ч а стей, не о т л и ч а е т с я от от к л о н и т е л е й п е р вого типа, но прин цип р а б о т ы имее т о т л и ч и т е л ь н ы е черты. а М ест но е ре зк ое ис к р и в л е н и е в ж е л а е мом н а п р а в л е н и и м о ж е т бы ть получено Рис- 1. С х е м ы работы про стых ш арнирны х отклонителей то л ьк о тогда, ко г д а отб ур оч ны й с н а р я д п ер в о г о типа: а одинарно в с к в а ж и н е з а н и м а е т в н а ч а л е за р е зк ;. го, б д в о й н о г о. вполне оп р е д ел е н н о е усто йч иво е п о л о ж е ние, к к о т о р о м у с т р е м и тс я с и сте ма «о т б уро чны й с н а р я д ш а р н и р н о е со единение к ол он н а у т я ж е л е н н ы х б у ри л ь н ы х труб» при ее в р а щ е н и и. У ст ойч ив ым п о л о ж е н и е м о т к л о н и т е л я м о ж е т с чи та тьс я такое, при ко то ром пр ив ед ен ны й центр т я ж е с т и с и с те мы пе ре ме с ти т ся вниз на оп р е д ел е н н о е р а с с т о я н и е h от п е р в о н а ч а л ь ного п о л о ж е н и я. П р и з а д а н н ы х ге ом ет ри че ски х п а р а м е т р а х ш а р н и р н о г о о т к л о н и т е л я в с к в а ж и н е оп р е д ел е н н о го д и а м е т р а м а к с и м а л ь н ы й угол отк ло не ни я, а т а к ж е м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н о е п е р е м е щ е н и е h могут быт ь полу чен ы л и ш ь при п о л о ж е н и и на «в ы п о л а ж и в а н и е» или «в ы к р у ч и в а ние» в з а в и с и м о с т и от си сте мы ш а р н и р н о г о о тк ло н ит е ля. В л и т е р а т у р е д о с та то ч н о не ос вещ ен ы во пр ос ы в ы б о р а и р а с че та п а р а м е т р о в ш а р н и р н ы х от к ло ни т е ле й, без чего не в о з м о ж н о их п р и м е нение с пол уче ние м н а д е ж н ы х р е з у л ь т а т о в. П е р в о й з а д а ч е й р а с ч е т а я в л я е т с я оп р е д ел е н и е в о з м о ж н о с т и п е р е 1. З а к DT

3 м е щ е н и я це н т р а ш а р н и р а и пр иве де нно го к нему ц е н тр а т я ж е с т и си сте мы вниз и ве ли чи ны h в за ви с и м о ст и от ге оме тр иче ски х п а р а м е т р о в ш а р н и р н о г о от к ло ни т е ля. К ге оме тр иче ски м п а р а м е т р а м относятся: d K д и а м е т р отбур оч ной коронк и; d m д и а м е т р к о рп ус а ш а р н и р а, И д л и н а п ле ча отк ло ни т е ля, к о т о р а я о п р е д е л я е т с я р а с ст оя н и е м по оси отбуроч но го с н а р я д а от т о р ц а ко ро нки до це нт ра н и ж него ш а р н и р а ; H 1 д л и н а пр о м е ж у т о ч н о г о зв е н а (в сл уч а е п р и м ен е н ия д в у х ш а р ни рного о т к л о н и т е л я ). П р и д и а м е т р е с к в а ж и н ы D и з а д а н н о м угле о т к ло н е н и я а д л и н а пле ча H м о ж е т быть р а с с ч и т а н а по ф о р м у л е D H dm Sm dk. d) cl Д л и н а пл еча H м о ж е т быть о п р е д е л е н а т а к ж е по г р а ф и к у (рис., а ), по ст р о е нн ом у при условии, что d m = d K. Р а с с м о т р и м вопро с в о з м о ж н о с т и с м е щ е н и я це н т р а ш а р н и р а на не ко т о р у ю ве л ич ин у h в с л у ча е плос ког о з а б о я с к в а ж и н ы. Очевидно, что Ь(нп) (град] а Рис.. а г р а ф и к з а в и с и м о с т и в е л и ч и н ы д л и н ы п л е ч а о т к л о н и т е л я ди ам етр а ск важ и н ы и угла отклонения. б г р а ф и к з а в и с и м о с т и в е л и ч и н ы с м е щ е н и я ц е н т р а ш а р н и р а вни з у гла отклонения. от от //к d и, 76 м л і d к (Iui 91 м м dk= 110 м м dm = центр ш а р н и р а м о ж е т пе ре м е с ти т ьс я вниз (рис. 3, а) то л ьк о к о г д а бу д ет с о б лю д ен о с л е д у ю щ е е нераве нс тво : >> Y cosa ИЛИ 178 тогда, ()

4 d K< при d K = d m. I -f- cos a ^ К а к видн о из пр ив е д е нн ых н ер авенств, при зн а ч е н и я х уг л а о т к л о нения а до 4 5 д и а м е т р отб урочной ко ро нки должен быть м ень ш е по ло вин ы д и а м е т р а с к в а ж и н ы. Ве л ич ин а в о з м о ж н о г о м а к с и м а л ь н о г о с м е щ е н и я h о пр е д е л я е т с я из в ы р а ж е н и я : h - H H Cosa s i n a. (3) Т а к и м о б р а з о м, д и а м е т р п и л о т - с к в а ж и н ы, а соответственно и д и а метр отбуроч ной ко ро нк и при з а р е з к е нового н а п р а в л е н и я в плоском з а б о е не м о ж е т п р е в ы ш а т ь 76 мм при с у щ е с т в у ю щ и х д и а м е т р а х г е о л о го р а з в е д о ч н ы х с к в а ж и н. П о э т о м у при пло ско м з а б о е простой ш а р н и р ный от к л о н и т е л ь м о ж е т п р и м е н я т ь с я ли б о д л я п р о хо дк и п и л о т - с к в а ж и н ы вс п о м о га те л ь н о го н а з н а ч е н и я (у ст а н о в к а клин а, к е р н о м е т р и я и т. п.), л и б о д л я со бственно н а п р а в л е н н о г о бурения, но с п ос л ед ую щ ей р а з б у р к о й п и л о т - с к в а ж и н ы до тр е б у е м о го д и а м е т р а. Д л я у с т р а н е н и я этого н е д о с т а т к а и р а с ш и р е н и я об л ас т и пр им ене ния пр ос ты х ш а р н и р н ы х от к ло ни т е ле й втор ого тип а м о ж е т быть п р е д л о ж е н а с п е ц и а л ь н а я ф о р м а з а б о я, н а пр им е р, в виде части с фе ры оп ре д ел е н но го р а д и у с а, л иб о в виде усеченного конуса. В этом с л уч а е с ме щ е н и е це нтр а ш а р н и р а вниз бу дет о б е сп е ч и в а ть ся при л ю б о м со отношении д и а м е т р о в отбуроч ной кор онк и и с к в а ж и н ы. В ы с от а в усеченного конуса (рис. 3, б ), по к о т о р о м у д о л ж е н быть о б р а б о т а н заб ой, при угл е о т к л о нения а и д и а м е т р е отбур оч ной ко ро нки d K будет b = d Ksin a. (4) Д и а м е т р н и ж не го о с н о в а н и я кон ус а при б ыть ра с с ч и т а н по ф о р м у л е диаметре скважины D может d 0 = d Kcos a D. (4а) П р и т а к о й ф о р м е з а б о я с м е щ е н и е ц е н тр а ш а р н и р а вниз, а оно при этом б уд ет им еть м а к с и м а л ь н у ю ве л ич ину д л я д а н н ог о со чет ани я д и а мет ров с к в а ж и н ы и коронки, п о д с чи т ы ва е тс я по ф о р м у л е h! = H _ H cos a -f sin a. (5) В е л ич ин а h ' м о ж е т быть т а к ж е о п р е д е л е н а до с та то ч н о точно и по г р а ф и к у (рис., б) И з с р а в н е н и я ф о р м у л (3) и (5) видно, что при с пе ци ал ьн ой ко н у с ной ф о р м е з а б о я в е л ич ин а h' будет б о л ь ш е с о от вет ств ую ще го зн а че ни я вели чи ны с м е щ е н и я це н т р а ш а р н и р а при пл ос ком з а б о е на h' h = d Ks i n a, (5а) т. е. при м а л о м угл е от к л о н е н и я почти в д в а р а з а. С л е д о в а т е л ь н о при сп е ц и ал ьн ой под гот ов ке з а б о я в о з м о ж н а отбурка с к в а ж и н ы нового н а п р а в л е н и я с при м ен е ни е м пр ос ты х ш а р н и р н ы х о тк ло н и т е ле й з н а ч и т е л ь н о бо л ьш е го д и а м е т р а, чем при тех ж е у с л о ви ях о т б ур ки в пл ос ко м заб ое. П р и это м од но вр е м ен но ув е л и ч и в а е т с я ус той чивость системы з а счет более з н а чи т е ль но й ве ли чи ны с м е щ е н и я ш а р н и р а вниз. Н е о б х о д и м а я ф о р м а з а б о я м о ж е т быть по д го то в ле на сп е ци ал ьн ой конусной коронкой, а р м и р о в а н н о й р е з ц а м и из т в е р д ы х с пл аво в, пр о ч ность ко т о р ы х вп ол не д ос та то ч на, чтобы за н е б ол ь ш ой п р о м е ж у т о к вр е м е ни д а ж е в очень к р е пк и х п о р о д а х п р и д а т ь з а б о ю н у ж н у ю ф орму. 1* 179

5 В с а м о м н а ч а л е з а р е з к и, пока отбуро чн ый с н а р я д не у д е р ж и в а е т с я п ил о т- с к в а ж и н о й, на систему де йс т ву ю т р а з л и ч н ы е силы, ко то рые могут вывести ее из устойчивого п о л о ж е н и я, о б е сп е ч и ва ю щ е го о т б у р к у в т р е б уе мом на п р а в л е н и и. О п р е д е л е н и е х а р а к т е р а и величи ны этих сил я в л я е т ся второй з а д а ч е й р а с че та прос ты х ш а р н и р н ы х отк ло н и те ле й второго типа, и м ею щ е го конечной це ль ю оп р е д ел е н и е в о з м о ж н о м а к с и м а л ь н о г о S Р и с. 3. С х е м ы работы п р о с т о го одинарного ш а р н и р н о г о о т к л о н и т е л я в т о р о г о т и п а: а при п л о с к о м за б о е, б п ри з а б о е, о б р а б о т а н н о м по у с е ч е н н о м у к о н у су. д и а м е т р а от б ур оч но й коронки. В о б щ е м виде нео б хо ди м ое услови е устойчивости систе мы (в с л уч а е о д и н а р н о г о ш а р н и р н о г о от к л о н и т е л я) м о ж е т быть в ы р а ж е н о н е р а в е н с тв о м р~> D -, tga (6) где р вел ич ин а осевой н а г р у з к и с точкой п р и л о ж е н и я в центре ш а р нира; f сила, д е й с т в у ю щ а я на от бу роч ный с н а р я д в плоскости о т к л о н е ния и в о з н и к а ю щ а я за счет сил с о п р о ти в ле ни я пор од ы р а з б у р и ванию: под де йс т ви е м этих сил от бу роч ный н а к он е чн ик в н а ч а л е з а р е з к и ст ре м ит с я п е р е м е щ а т ь с я по за б ою ; а угол отк лон ен ия. А н а л и ти ч е с к о е о п ре д ел е н и е силы F в известной степени за тр уд не но, т а к к а к ее ве л и ч и н а за ви с и т от б о л ьш о го чи сла ф ак т о р о в, по это м у в ы 180

6 ясн ен ие в о з м о ж н о с т и о т б у р к и ш а р н и р н ы м и о т к л о н и т е л я м и б о л ь ш о г о д и а м е т р а в д а л ь н е й ш е м м о ж е т б ы т ь п р ов е д е н о о п ы т н ы м путем. А н а л и з ге о м е т р и ч е с к и х п а р а м е т р о в п р о с ты х о д и н а р н ы х ш а р н и р н ы х о т к л о н и т е л е й в т ор ог о т и п а п о з в о л я е т с д е л а т ь с л е д у ю щ и е вы во д ы. 1. П р о с т ы е ш а р н и р н ы е о т к л о н и т е л и вт ор ого т и п а д о л ж н ы о б л а д а т ь о п р е д е л е н н ы м с о ч е т ан и е м ге о м е т р и ч е с к и х п а р а м е т р о в д л я об есп е ч ен и я надежности работы.. Н а д е ж н о с т ь р а б о т ы п о в ы ш а е т с я с у ве л и ч ен и е м зе ни тн ог о у г л а с к в а ж и н ы, ве с а т я ж е л о г о н из а и у г л а от к ло не ни я. 3. Д и а м е т р о т б у р о ч н о й ко р о н к и д о л ж е н б ы т ь м е н ь ш е п о л о ви н ы д и а м е т р а с к в а ж и н ы при о т б у р к е в п л о с к о м за б о е. 4. С п е ц и а л ь н а я ф о р м а з а б о я п о з в о л я е т у в е л и ч и т ь д и а м е т р отбурочного н а к о н е ч н и к а с ув е л и ч е н и е м степени ус той чи вос ти системы.

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА Том 11..1966 ЭЛ ЕК ТР ОФ АР Ф ОРО ВЫ Е МАССЫ НА ОСНОВЕ АЛГУЙСКОГО ТАЛЬКА П. Г. УСОВ, Г. Н. ПОПОВА (Представлена

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕН А ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА И С С Л ЕД О В А Н И Е СТАТИЧЕСКОЙ С И Н Х РО Н Н Ы Х УСТОЙЧИВОСТИ РЕА К ТИ В Н Ы Х М А Ш И Н Е. В. КОНОНЕНКО

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

28 Ис Послушайте Меня.mus

28 Ис Послушайте Меня.mus 142 Послушайте Меня Исайя 51: 1-11 танслав Маген опрано льт Умеренно М=130 1 енор ас 1 По - слу-ша-йте Ме - ня, стре - мя-щ - е - ся к пра - вде, - щу - щ - е Го - спо - да! Взгля - н - те на ска - лу,

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И 3 В E С '1 И Я ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. M КИРОВА Том 152 1966 П РИ М ЕН ЕН И Е Н ИЗКОЧАСТОТНО ГО И НД УКТИ ВН О ГО П А РА MFTPOHA б е з п о д м а

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО О Р Д Е Н А ТРУ Д О В О ГО К РА С Н О Г О З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И НС ТИТУ ТА имени С. М. К И Р О В А 967 Т ом 7 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТЫ И АВАРИЙНЫХ

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И З В Е С Т И Я Т О М С К О Г О О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О K p A C H O lo З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А имени С. М. К И Р О В А Том 161 1967 РЕЖ И М П Р Е Р Ы В И С

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Том 1966 9 РЕКО НСТРУКЦ И Я УСТАНО ВКИ ВЕН ТИ Л ЬН Ы Х Т И П А P В С -2 2 0 РАЗРЯД Н И КО В И. И. К А Л

Подробно

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт Ве л чт ду ша мо я Го Велчт душа мояг Господа спо да. Хор Н.Озеров И И И воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой о о о 5 зе Спа зе Спа

Подробно

9 февраля́ 2014

9 февраля́ 2014 9 2014 Н Н П Т Г 8 С Р й С НО НО НИ К НО Н ПЕСНЬ 1: К НО Н ОСКР СН Й, ГЛ С 8: Ирмо с Кол сн ц он т ля ф р о ня по ру / чудот оря й но д / Мо - с йск й ж л, кр стоо р но пор,/ р д л мо р,/ И р ля ж л ц,

Подробно

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ "Ивановский колледж легкой промышленности" ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ Ивановский колледж легкой промышленности ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 ЫПУК 2 ОГБПОУ "Иакй колледж легкой омышленнт" ЕТИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 Е ЕГ ГО ОД Д Я Я О МЕ ЕР РЕ Е...... д дн з зо ол ло то ой й о е ен м м р р о тм ме еч ча ае т о од д н н з з а ам мы ых х е тл лы

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА Том 151 1965 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЫ ПУЗЫ РЕНИЯ И ЗД Е Л И Й ПРИ О Б Ж И Г Е СТЕАТИТОВЫХ П. Г. УСОВ, Ю. И. НЕСТЕРОВ,

Подробно

When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming

When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН Дейвид Уилкерсън 12 Юли 2004 Според И С д де е до де ед пе е де е о о е пред р е о до е о ре о по о е е С р е е е де е о о о д е е о : Юж р е е д о по о е е е го о д о

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

Ñ÷¸ò

Ñ÷¸ò Большая библиотека технической документации каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы. К о н д ицио не ры CHIGO м о де л ь ны й р я д НАС ТЕ ННЫ Е СПЛИТСИСТЕМЫ СИСТЕМЫ СЕРИЯ CLASSIC NEW м о де л ит

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» ( Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (  Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не Вариант 5902065 1. На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не ра венств 2. Ре ши те си сте му не ра венств За да ние 8 340973 На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство её ре

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМ СКОГО О Р Д Е Н А Т РУ Д О В О ГО К РАС Н О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Ю И Н С Т И Т У Т А имени С. М. К И Р О В А Том І61 1967 В Л И Я Н И Е П О М Е Х НА С Т А Т И Ч Е С

Подробно