РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т"

Препис

1 РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление 374 на Министерския съвет от г. (Обн. ДВ. бр. 107 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 2015 г. изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 2016 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 2018 г.) М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И: 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В основния текст на разпобата се заличават думите еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално опелен ограничен ресурс и на. 2. Точка 1 се изменя така: 1. спо териториалния обхват, отразен в разрешението: Зона За дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 9 спо териториалния обхват I Зоната на обслужване е част от територията на страната, която не включва градовете в зони II и III II Зоната на обслужване включва градовете Варна, Бургас или Русе III Зоната на обслужване включва градовете София или Пловдив I С национален обхват 3. В точка 2 се заличават думите чл. 2, ал. 6 и. 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Таблицата на ал. 1 се изменя и допълва по следния начин: 1.1. Точка 1.3. се изменя така: 1.3. наземно аналогово радиоразпръскване в УКВ обхвата - за всяка 500

2 станция 1.2. В т. 2 след думите за собствени нужди се заличават думите аналогови или цифрови, с изключение на мрежи TETRA, Точка 3 се изменя така: 3. Електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба или от подвижна-спътникова радиослужба - за всяка земна станция Точки 3.1, 3.2 и 3.3 се заличават Точка 9 се изменя така: 1 9. Позиция на геостационарна орбита, опелена за Република Точка 10 се изменя и допълва така: 10. Електронна съобщителна PAMR мрежа от подвижна радиослужба с поставяне на услуги на затворена група потребители, за всеки 1 khz в на обслужване с максимален размер: до 2 км до 50 км с национален обхват Алинея 4 се заличава. 3. Таблицата на ал. 6 се изменя и допълва така: 1. PAMR мрежи с поставяне на обществени услуги в обхват 420 MHz, за всеки 1 khz 2. PAMR мрежи с поставяне на обществени услуги в обхват 460 MHz, за всеки 1 khz 3. Наземни мрежи, позволяващи поставяне на електронни съобщителни услуги в обхват 1,5 GHz, за заемана честотна лента 1 MHz 4. Наземни мрежи, позволяващи поставяне на електронни съобщителни услуги в обхват 2,6 GHz, за заемана честотна

3 лента 1 MHz 5. Наземни мрежи, позволяващи поставяне на електронни съобщителни услуги в обхват 3,6 GHz, за заемана честотна лента 1 MHz 6. Електронни съобщителни мрежи в обхват 26 GHz, за заемана честотна лента 1 MHz Алинея 7 се изменя и допълва така: (7) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално опелен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи поставяне на електронни съобщителни услуги с национален обхват в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz се събира еднократна административна такса в размер, опелен по формулата: 1600 където: Р е размерът на еднократна административна такса; П - продължителността на разрешението в години; ЧЛ - поставената с разрешението радиочестотна лента в MHz; ЕЦ - единичната цена на MHz от таблицата по ал. 8; С - броят на използваните честотни обхвати от таблицата по ал Алинея 8 се изменя и допълва така: (8) Единичната цена на MHz за всяка година от продължителността на разрешението по обхвати е, както следва: Обхвати Единична цена на MHz MHz MHz MHz MHz GHz В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя и допълва така: (1) При поставяне на допълнителен радиочестотен спектър на пприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално опелен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи поставяне на електронни съобщителни услуги в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz, се събира допълнителна еднократна такса в размер, опелен по формулата по чл. 2, ал. 7 и единичната цена по ал. 8, в зависимост от времето, през което ще се използва поставеният допълнителен ограничен ресурс - радиочестотен спектър - до изтичане срока на разрешението. 2. Алинея 2 се изменя така:

4 При удължаване срока на действие на разрешение, издадено за дейностите по чл. 2, ал. 6 и 7, се събира такса в размер на еднократната такса по чл. 2, ал. 6 и В чл. 5, ал. 2 след думите брутни приходи се добавя запетая, както и думите,равни на или. 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. Таблицата на ал. 1 се изменя и допълва по следния начин: 1.1. Точки се изменят така: до 50 W включително до 100 W включително до 200 W включително до 300 W включително до 400 W включително до 500 W включително до 600 W включително до 700 W включително до 800 W включително до 900 W включително до 1000 W включително до 1100 W включително до 1200 W включително до 1300 W включително до 1400 W включително до 1500 W включително над 1500 W В т. 2 се заличават думите аналогови или цифрови, с изключение на мрежи TETRA, Точка 9 се изменя и допълва така: 9. Електронна съобщителна PAMR мрежа от подвижна радиослужба с поставяне

5 на услуги на затворена група потребители, за всеки 1 khz в на обслужване с максимален размер: 9.1. до 2 км до 50 км с национален обхват Точка 10 се изменя и допълва така: Позиции на геостационарната орбита, опелени за Република, за всеки транспондер за обхватите под 18,4 GHz за обхватите над 18,4 GHz Създават се нови точки 11 и 12 със следните текстове: PAMR мрежа с поставяне на обществени услуги в обхват 420 MHz, за всеки 1 khz PAMR мрежа с поставяне на обществени услуги в обхват 460 MHz, за всеки 1 khz по 2. Таблицата на ал. 2 се изменя по следния начин: Радиопаватели Радиопаватели и радиостанции за и радиостанции за наземно аналогово наземно аналогово радиоразпръскване радиоразпръскван за територията на е за територия Република извън Република Мощност (в kw) Радиопаватели и радиостанции за наземно цифрово радиоразпръскване - DRM, за територията на Република Радиопаватели и радиостанции за наземно цифрово радиоразпръскване - DRM, за територия извън Република 1. до 10 вкл до 30 вкл до 100 вкл

6 4. над Алинея 6 се заличава. 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. Таблицата на ал. 1 се изменя и допълва по следния начин: 1.1. Точка 1 се изменя и допълва така: За осъществяване на електронни съобщения чрез: 1. Електронни съобщителни мрежи от неподвижна - спътникова радиослужба, или подвижна - спътникова радиослужба Такса за 1 MHz 1.1. за обхватите под 18,4 GHz за обхватите над 18,4 GHz Точка 2 се изменя така: За осъществяване на електронни съобщения чрез: 2. Наземни мрежи, позволяващи поставяне на електронни съобщителни услуги Такса за 1 MHz 2.1. в обхват 700 MHz в обхват 800 MHz в обхват 900 MHz или в обхват 1800 MHz в обхват 1,5 GHz в обхват 2 GHz в обхват 2,6 GHz в обхват 3,6 GHz В т. 5 се заличават думите за неподвижен безжичен достъп (FWA). 2. Алинея 4 се заличава. 3. В ал. 7 се правят следните изменения: 3.1. В т. 1 числото се заменя с ; 3.2. В т. 2 числото се заменя с ; 7. Член 10, ал. 2 се изменя и допълва така: (2) За изменение и/или допълнение на разрешения по чл. 2, ал. 1 и ал. 6 се събира такса спо вида на изменението и допълнението, както следва: 1. без ново честотно планиране - такса в размер 100 лв.; 2. с ново честотно планиране (промяна на честота, честотна лента, точка на излъчване, мощност, на обслужване) - такса в размер на еднократната административна такса по чл. 2, ал. 1 и ал. 6.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: БОЙКО БОРИСОВ ВЕСЕЛИН ДАКОВ Главен секретар на КРС: Кристина Хитрова Директор на дирекция Правна на КРС: Неда Койчева

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА В сила от 01.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.31 от 16 Април 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г.,

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Приложение към решение 303 от 03 април 009 г. РЕШЕНИЕ от. 009 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ 226 от 22 май 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А Приложение към Решение... от... 201 г. РЕШЕНИЕ ххx от 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРОЕКТ! Приложение към решение 195 от 2.09.2012 г. РЕШЕНИЕ от. 2012 г. за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани

Подробно

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р Веселин Божков - Председател на КРС Никола Колев -

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 2 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 10 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 12 юли 2018 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРОЕКТ! Приложение към решение 302 от 03 април 2009 г. РЕШЕНИЕ от. 2009 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията,

Подробно

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за електронните съобщения, КРС уведоми КЗП за откриване на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Microsoft Word _protokol_05_i.doc

Microsoft Word _protokol_05_i.doc КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 21 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 21 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 19 април 2012 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Никола Колев - Зам.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРОЕКТ! Приложение към решение 143 от 10.03.2016 г. РЕШЕНИЕ от. 2016 г. за изменение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна

Подробно

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 14 март 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20 Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010, бр.

Подробно

Технически изисквания

Технически изисквания Приложение към Решение 549/13.12.2018 г. К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ... от 2019 г. На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения КОМИСИЯТА ЗА

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ІV. ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ......109 1. Индивидуални лицензии...109 2. и лицензии...110 ІV. ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ Таблица 7 Далекосъобщителна мрежа Индивидуални лицензии Приведени

Подробно

Технически изисквания

Технически изисквания TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА В сила от 09.03.2019 г. Приети с Решение 82 от 14.02.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. Обн. ДВ.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШЕНИЕ 621 от 10 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията,

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 212 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) Издадена с Решение 1558 от 29.07.2004 г. на Комисията за регулиране

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Microsoft Word - ПМС_27_

Microsoft Word - ПМС_27_ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Приложение към Решение № …

Приложение към Решение № … ПОЗИЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИЯ РЕСУРС В РАДИОЧЕСТОТНИЯ ОБХВАТ 26 GHz 1. ВЪВЕДЕНИЕ В съответствие със законовите

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 220 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба Приета с Решение 1809 от 1.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно