Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен

Размер: px
Започни от страница:

Download "Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен"

Препис

1 Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i). На модулът е включен в Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС ( home) под номер 171. В сайта на Униконс е публикуван файл ModulUPTO.pdf, който съдържа подробно описание на модула. По изискване на наредбата, модулът не може да работи в демонстрационен режим. Модулът е включен в системата за производство на лицензи и се предлага за продажба, като цената му се формира на база брой операции, които модулът регистрира в рамките на календарната година. Видовете операциите, които регистрира модулът са: Откриване Приключване Плащане Анулиране Сторниране Трябва да се има предвид, че една реална продажба, по която се издава фискален бон регистрира поне три операции: Откриване, Приключване, Плащане. Цената се влияе и от опцията Брой пакети. Модул Документи При описание на Допълнителни полета в компоненти е дадена възможност за добавяне на полета от следните типове: Цяло число Стандартна номенклатура Потребителска номенклатура Във връзка с включване на модул УПТО са включени функции за настройки и действия на документи свързани с продажбите. В настройки на компоненти от клас Връзка с документ, в секция Видове документи е добавена отметка Спира общи и вътрешни събития на инициализираните компоненти. По подразбиране отметката е изключена и в този

2 случай събитията се включват или не в зависимост от заложената програмно схема за самите компоненти. Ако отметката е включена, след избор на документ в компонента се инициализират настроените компоненти, но не се активират събития от типа При промяна на..., както и вътрешни събития в самия инициализиран компонент. Настройката е добавена за да може да се пренесе информация от един документ в друг без да настъпва каквато и да е промяна по пренасяните компоненти. Регистри по ЗДДС Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр. 3 от 2019 г. от г. Промяната засяга попълването на дневници по ДДС с въвеждането на отложено начисляване на ДДС от вносител на стоки, включени в приложение 3 на ЗДДС. Промяната влиза в сила от г. В тази връзка са направени следните промени: Във фиксирана номенклатура Тип сделка са добавени редовете: 47 Покупка без право на ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС. 48 Покупка с пълен ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС. 49 Покупка с частичен ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС. 55 Самоначисляване по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС. Допълнени са процедурите за попълване и контрол на дневниците за продажби във връзка с новодобавените елементи в горната номенклатури. Променени са имената на полетата, като в края на всяко име е добавен индекс на полета на база на номерацията определена в ППЗДДС. Публикувани са примерни бланки за дневници на покупки и продажби в интернет. Промяната засяга имената на полетата. Коригиращи декларации В практиката възникват ситуации, в които на клиенти се налага да подадат коригиращи данни по ДДС за стар период. СКИПТЪР(i), до този момент НЕ позволява редакция на изпратени данни. Не позволява и връщане на изпратени данни (освен последния период). Не позволява създаване на данни за период, за който такива вече съществуват. Не се допуска прескачане на периоди. С настоящата промяна се добавят функции за създаване на коригиращи пакети данни за стар период (корекция 1, корекция 2,...). Допуска се наличие на повече от един пакет данни за период, но с различен номер корекция. Допуска се изтриване и връщане на последната корекция за всеки период. Допуска се и съществуване на прекъсване в периодите на подаване на декларации. Всички тези промени са направени само за целите на подаване на коригиращи декларации за стар период от време и не бива да се ползват в регулярната работа със системата Техническите промени са:

3 В таблицата с периодите е добавено поле Номер корекция. Основния период е с празна стойност в това поле. Контролът за повторение на период е променен и не допуска повторение на период и Номер корекция. В режим Работни данни е добавена отметка Корекция, което определя дали обработваната информация е създадена с цел коригиране на съществуващ период. Номерът на корекцията се изчислява автоматично от програмата и не се визуализира в работни данни. В режим Изпратени данни, към контекстното меню е добавена точка Копиране на период в работни данни. Чрез нея се създава копие на текущия период, с цел корекция. При попълване на справка декларация (основна или коригираща) за целите на приспадане и възстановяване на данък се ползват данни от последните коригиращи декларации и се игнорират декларациите от следващи периоди. Модул Електронни парични обезщетения В ДВ, бр. 40 от г. е публикувано изменение в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО. Има изменения в структурата и формата на приложения 9, 10 и 11 от наредбата, влизащи в сила от г.. По информация от сайта на НОИ, от г. данни за текущи и стари периоди се подават по новия формат. Направени са необходимите промени при подготовка на файлове за приложения При подаване на данни за банкови сметки вече не се изискват BIC и име на банката за български банки, но във формите полетата са оставени, защото са необходими, когато банката е чужда. Променени са бланките за приложения 9, 10, 11 и 12 съобразно изменената наредба. Визуално и структурно по формите промяна има само в приложение 10. Добавено е "12. Дата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване на детето". В номенклатура "Вид дейност на самоосигуряващото се лице - SelfEmplActivity" е добавен нов запис: "10 - лице, което се облага по реда на член 26, ал. 7 от ЗДДФЛ" (ползва се в приложение 11). Декларация 6 В прозорец Декларация 6 е добавена функционалност към бутон Попълване. До момента този бутон не извършваше никакви действия. Новата функционалност служи за попълване на данни за самоосигуряващи се лица. Той активира прозорец за определяне на година и лице за което да се подготвят данни. За полето година е дадена възможност да се избира в интервала между наймалката и най-голямата ведомост (като година). За лице се дава възможност да се избере от извадка, генерирана на база ведомости в избраната годината, за лицата, които имат редове с Вид осигурен 12

4 или 13. Кодовете за Вид осигурен от основна информация се вземат към началото на периода. При натискане на бутон Продължи в Декларация 6 се попълват данни в полетата година (избраната), месец (13), ДОО, ДЗПО и ЗО. В заглавни данни се попълва ЕГН и Име на избраното лице, а полето Член на ОК се попълва с НЕ. Други Добавена е проверка за блокиране на данните при подготовка на: Декларация 1 - до 2014 Декларация Декларация 6 Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ По наредбата за обезщетения Справка по чл.73 от ЗДДФЛ Ако при опит за попълване се установи, че данните са заключени се издава съответно съобщение и процедурата се прекъсва. Разширен е обхватът на операторски и автоматични действия, които вписват данни в LOG таблиците. Действия в прозорец Потребителски справки 254 "Потребителски справки - Добавяне" 255 "Потребителски справки - Редакция на основни данни" 256 "Потребителски справки - Изтриване" 257 "Потребителски справки - Копиране" 258 "Потребителски справки - Запис във файл" 259 "Потребителски справки - Зареждане от файл (замяна)" 260 "Потребителски справки - Зареждане от файл" 262 "Потребителски справки - Редакция на основни настройки" 263 "Потребителски справки - Редакция на допълнителни настройки" 264 "Потребителски справки - Редакция на описание на справка" Документи за последващо активиране 277 "Изтриване на документ за последващо активиране" 278 "Импорт на документи за последващо активиране от XML" 279 "Генериране и активиране на документ за последващо активиране" 280 "Генериране и запис на документ за последващо активиране" 281 "Добавяне на документ за последващо активиране" 282 "Автоматично генериране и запис на документ за последващо активиране" Замяна и/или изтриване на елементи от номенклатура 271 "Замяна на елемент от номенклатура" 272 "Изтриване на елемент от номенклатура" 273 "Замяна и изтриване на елемент от номенклатура" 274 "Неуспешна замяна на елемент от номенклатура" 275 "Неуспешна замяна и изтриване на елемент от номенклатура"

5 276 "Неуспешно изтриване на елемент от номенклатура" При изтегляне на елементи от интернет 261 "Изтегляне на елемент от интернет" При извършване на действия с йерархичните данни 265 "Добавяне на група" 266 "Редакция на група" 267 "Изтриване на група" 268 "Копиране на група" 269 "Преместване на група" 270 "Редакция на Автоматична инициализация на полета на група"

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0 29.01.2019 г. 13,30 14,00 Регистрация Лектор 14,00 15,30 Т1. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г. 1.1 Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги - въвеждане на разпоредбите на Директива

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Съдържание 1. Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС... 4 2. Описание... 5 3. Вход в системата от клиент на... 6 4. Избор

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали Инструкция за попълване на Описа на документи към Декларацията по чл. 27в, ал.1 от Наредба 3 от 2015 г. във връзка със заявено участие по схемите СМКЮ, ЕЖСК (месо), ДПЖСК - с доказване реализация в периода

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анализ на данните от мониторинга на биологичното разнообразие в рамките на НСМБР лектор: Радослав Станчев - ИАОС Основната цел на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Подробно

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики.... Плащания с кредитен превод... 3 3. Плащания на заплати с кредитен превод.... Плащания с директен дебит

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

 АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ 

 АСОЦИАЦИЯ  НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ  ФИРМИ  ПОКАНА ПРАЗНИК НА ГЕОДЕЗИСТА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.03.2019 год. В ресторанта на Парк хотел Санкт Петербург - гр. Пловдив стр. 1 от 5 Основен ресторант Основният ресторант на Парк хотел

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Платежни документи

Платежни документи Цел на представянето Запознава с модул от интегрираната система за фирмено управление. Съдържа информация за предназначението и функциите на модула. Разглежда възможностите и предимствата на за автоматизация

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) Описание с примерни екрани Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с

Подробно

1. OpalX Предназначение

1. OpalX Предназначение 1. OpalX..................................................................................................... 2 1.1 Предназначение........................................................................................

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно