КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА"

Препис

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност ТЕОЛОГИЯ магистърска програма Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки Професионално направление: 2.4. Религия и Теология Образователно-квалификационна степен: Магистър Професионална квалификация: Теолог Квалификационната характеристика на завършилите специалност Теология с образователно-квалификационна степен магистър, придобили висше образование в Шуменския университет Eпископ Константин Преславски, както и учебният план, осигуряващ тяхната подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за образователно-квалификационна степен бакалавър, ПМС 162/2002 г., Постановление 125 от 24 юни 2002 г. и с Националния класификатор на професиите (МТСП, 2010 г.). В основата на квалификационната характеристика стоят принципите, изискванията, стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 1. Основна цел Специалността Теология подготвя обучаваните в магистърска степен за тяхната бъдеща реализация в системата на Българската православна църква като свещенослужители, църковнослужители и други специализирани църковни кадри въз основа на надграждане на придобитото в бакалавърската степен с оглед оптимизиране на обучението и постигане на максимален приложен ефект. Специалността има за цел да подготвя кадри с фундаментална широкопрофилна богословска подготовка за редица области на съвременния социален живот, да изгражда висококвалифицирани специалисти, способни да се адаптират бързо и адекватно към динамичните изисквания в сферата на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова комуникация.

2 Допълнителни цели Изграждане на специалисти по теология, подготвени за работа в интеркултурна среда, мотивирани за непрекъснато развитие и самоусъвършенстване. Балансът между практическото, историческото и систематическото направление на специалността има за цел да мотивира студентите-магистри да разгърнат потенциала си комплексно или в предпочитаната от тях област на богословското знание и да съчетават ползотворно теорията с практиката. Задачи 1. Овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения в сферата на богословските науки като се надгражда придобитото в бакалавърската степен и с оглед оптимизиране на обучението и постигане на максимален приложен ефект; 2. Осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на получените знания и придобитите способности; 3. Изграждане на професионално-личностни качества и способности и на желание за самоусъвършенстване, самообразоване и продължаващо обучение; 4. Изграждане на оптимална образователна среда, стимулираща професионално общуване на високо ниво и даваща възможност за творческа изява; 5. Осигуряване на възможност за включване на студентите в научна и художественотворческа дейност и научно ръководство на тяхната изследователска активност; 6. Осигуряване на възможност за междууниверситетска и международна мобилност; 7. Съвременно информационно осигуряване на учебния процес. II. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ Структура и организация на учебния процес Преподаването в магистърска програма Теология в Шуменския университет е съобразено с традициите в изучаването на специалността в България и в класическите университети в чужбина. Структурата и организацията на учебния план дават възможност за студентска мобилност. В образованието по магистърската специалност се поставя своеобразен акцент и върху обучението по практическите дисциплини с оглед на недостига и недостатъчната професионална подготовка на съответните кадри в храмовете и църковните учреждения. Образованието е съобразено до известна степен и с особения културноисторически и демографски облик на района. В рамките на магистърската специалност Теология се осъществява учебна дейност в рамките на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителният блок включва основни дисциплини, изграждащи теоретичната база на богословските знания, и дисциплините с практическа насоченост. Учебните дисциплини са подредени по модела на спираловидния принцип, като е търсен баланс и равнопоставена застъпеност между историческото, систематическото и практическо богословие. Неделима част от учебния план на специалността са практическите модули, следващи теоретичния лекционен курс. Избираемите дисциплини от учебния план разширяват и обогатяват подготовката на студентите магистранти, като им предоставят знания по специфични актуални проблеми на съвременното богословие. Те изграждат умения за широк поглед към съвременната богословската парадигма и приложния й аспект, за тясната връзка между теория и практика.

3 Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в по-широки научни-богословски области в съответствие с интересите на студентите магистранти. Списъкът с избираеми и факултативни дисциплини е отворен и се актуализира ежегодно. Избираемите дисциплини са ориентирани прагматично към подготовката на студентите и са тясно свързани със спецификата на професионалното направление. В съответствие с личните си интереси студентите от специалността Теология могат да посещават и занятията в други магистърски програми във Факултета и Университета, като според действащата система за натрупване и трансфер на кредити тези дисциплини им се признават като избираеми. В рамките на следването си студентите от специалността могат да преминат частично обучение в друго висше училище в страната и чужбина, като дисциплините, по които са били обучавани: се приравняват към сходни задължителни дисциплини в учебния план; се признават като избираеми, ако са в тематиката на направлението. Студентите магистранти могат да участват в извънаудиторни дейности, като членуват в богословски организации и дружества, кръжоци, клубове и др., като участват в университетските научни проекти, в теренни проучвания и богослужебни практики в храмовете. Те могат да представят резултатите от работата си на студентските научни форуми с хуманитарна насоченост (конференции, четения, кръгли маси) и да ги публикуват по установения съответен ред. Придобивани знания, умения, компетентности 1. Област и обхват на знанията притежава многостранна научно-богословска и богословско-практическа осведоменост в областта на богословието; е запознат с актуалните изследвания и научни публикации в сферата на богословието; притежава специализирана осведоменост за разнообразните взаимоотношения и взаимодействия между трите направления на богословието: историческо, систематическо и практическо, както и за връзките им с други исторически, културни и социални феномени. 2. Област и обхват на уменията притежава висока обща богословска култура и нормативно издържани комуникативни умения и навици, приспособими към спецификата на общуването като в богословски и църковни среди, така и в различни социални сфери; притежава умения за публична речева изява в писмен и устен вид; притежава умения на църковен четец, певец, и познавач на богослужебния ред при извършването на църковни служби в реално богослужебно време; притежава умения за съставяне и произнасяне на църковна проповед в реално богослужебно време; умее да открива интердисциплинарните връзки между отделните факти и да ги ползва както в практически църковни дейности, така и при богословско-научни разработки;

4 ползва компютърна техника и прилага съвременни технически средства за обучение; притежава знания в областта на съвременните системи за комуникация и информация. 3. Компетентности Завършилият магистърската специалност Теология притежава: 3.1. Личностни компетентности нагласа за поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на богословските науки и църковно-обществения живот; изградено умение за по-нататъшно самообучение и професионално усъвършенстване; формирана професионална мотивираност по отношение на бъдещата професия и реализация; развито аналитично мислене и критична оценъчност, бърза ориентация в ситуация на свръхинформираност и многопосочност на информационните източници; формирана култура на общуване при спазване на християнските и общочовешките ценности и етични норми; култура и предразположеност за работа в екип Професионални компетентности притежава задълбочена теоретична и фактологична подготовка по фундаменталните богословски дисциплини; умее да усъвършенства организацията на собствената си дейност и условия на труд, като разширява възможностите за обмяна на опит в рамките на професията си; умее да прилага получените теоретични знания в процеса на богослужебната практика; проявява мотивационно-ценностна ориентация, основана на християнската нравственост, адекватна на конкретната социална среда и съобразена със спецификата й; прилага познания и компетенции от различни области на обществения живот в работата си и при работа в екип; спазва нормативните, професионалните и християнско-етичните стандарти; адекватно адаптира професионалната си компетентност във връзка със специфика на работната среда и изменящите се условия на труд. ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ Получилите образователно-квалификационна степен магистър могат да се реализират професионално в системата на Българската православна църква като свещенослужители, църковнослужители, църковни администратори, членове на богословски екипи към храмовете за осъществяване на духовно-просветителските, образователните и социалноблаготворителните аспекти на мисията на Църквата. Могат да намерят реализация в множество социални сфери извън системата на Църквата: в издателската практика, в областта на средствата за масова комуникация, в библиотечното, музейното и читалищното дело, в пресслужби и служби за връзка с обществеността, в административните служби на различни институции и звена, в сферата на архивистиката и др. Магистрите с педагогическа правоспособност могат да се реализират като преподаватели по Религия в

5 общообразователните български училища в страната и в чужбина, като административни ръководители, консултанти и експерти в сферата на образованието. Могат да работят и в различни държавни учреждения и институции, изискващи компетенции в областта на религията и въобще в областта на хуманитаристиката. Завършилите образователно-квалификационната степен магистър имат възможност да продължат висшето си образование с докторантура, която открива възможности за реализация като научни работници и като преподаватели в системата на висшето образование у нас и в чужбина. IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ ТЕОЛОГИЯ Срок на обучение: Образователно квалификационната степен магистър се придобива в рамките на една учебна година (2 семестъра) при редовна форма и задочна форма на обучение. Разликата е в календарното разположение на занятията и в броя на аудиторните часове. Във връзка с интереса на специалисти с висше образование от други професионални направления, е разработен учебен план за специалност Теология за магистри без базово богословско образование. Този учебен план е също в два варианта редовна и задочна форма. Форма на обучение: редовна и задочна. Дипломиране: Осъществява се в два варианта: 1. Държавен изпит писмен 2. Защита на дипломна работа. Дипломираните студенти получават образавателно-квалификационната степен магистър и квалификация теолог. Форма на обучение: редовна и задочна. V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Завършилият магистърската програма може: дa продължи образованието си в образователна и научна степен доктор, което открива възможности за реализация като научни работници, учители в средните училища, както и като преподаватели в системата на висшето образование у нас и в чужбина; дa участва в различни форми на продължаващо обучение през целия си живот; дa получи педагогическа правоспособност.

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА РУСКИ ЕЗИК КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Приет с решение на АС на УНСС : Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision No Утвърждавам:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Приет с решение на АС на УНСС : Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision No Утвърждавам: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Приет с решение на АС на УНСС : Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision No Утвърждавам: Approved by: Ректор проф. д.ик.н. Стати Статев Rector

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Квалификационна характеристика на специалност Туризъм Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ЕПИСКОП К О Н С Т А Н Т И Н ПРЕСЛ АВСКИ Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т ПО П Р И Р О Д Н И Н А У К И КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Област на висшето образование: 1. Педагогически

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УТВЪРЖДАВАМ: /П/ РЕКТОР НА МУ-ПЛЕВЕН: /Проф. д-р Сл. Томов, дмн/ НА СПЕЦИАЛНОСТ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 05-01 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ (РАБОТОДАТЕЛИ, МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ) ЗА ВИПУСКНИЦИТЕ НА МУ - ПЛЕВЕН СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Анкетирани 5 бр. Вие къде сте

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ НПМГ Акад. Л. Чакалов Профил: Софтуерни и хардуерни науки Създаване на профила През 2013 година създаден профил Информатика Първия випуск се дипломира през 2018 година когато се честваше 50 години от създаването

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се провеждат в края на всяка учебна година Запознати ли сте

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно