Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА ? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово", финансиран по Оперативна програма Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2 КАКВО ПРЕДСТОИ? Споразумение за партньорство - официално изпращане в края на март 2014 г. Официален старт на преговорите с ЕК Начало на тримесечния период за изпращане на програмите Нормативна рамка Приемане на основните постановления в началото на април 2014 БФП, комитети за наблюдение, избор на изпълнители Допустимост на разходите май 2014 Специфични (ВОМР, ИТИ) юни 2014

3 ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие Приоритетът включва широк набор от допустими инвестиции в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните ИПГВР Предвидени са лимити за всяко ниво от градове (от 1 до 4). По този начин градовете няма да се конкурират помежду си, а ще могат да планират проектите и ресурсите си За градовете от 1-во до 3-то ниво се допуска финансиране на проекти по групи дейности - зони с потенциал за икономическо развитие, социална инфраструктура, както и общинска образователна инфраструктура извън зоните за въздействие на ИПГВР, в рамките на общинската територия. Финансираните по това изключение дейности не могат да надвишават 20% от предварително определения лимит на съответния град по приоритетна ос 1.

4

5 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Инвестиционен приоритет 1: Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и използване на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор

6 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Обновяване на многофамилни жилищни сгради Обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация Дейности по конструктивно укрепване Внедряване на мерки за енергийна ефективност Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за задоволяване на собствените нужди от енергия Предоставяне на заеми и гаранции за възстановими инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващите сгради Подобряване на достъпа за хора с увреждания до сградите

7 Конкретни бенефициенти: Дирекция Жилищна политика, МРР 67 общини Специфични целеви територии: Енергийна ефективност в жилищни сгради ще се финансира на цялата територия за 67-те града, без териториално ограничение в рамките на зоните за въздействие за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то ниво. Енергийна ефективност в административни сгради на държавната и общинска администрация ще се финансира в рамките на ИПГВР, съответно в рамките на зоните на публични функции с висока обществена значимост за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то ниво. Сградите в градовете от 4-то ниво ще се финансират в рамките на строителните им граници без ограничение по отношение на конкретни зони.

8 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Инвестиционен приоритет 2: Действия за подобряване на градската среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване, в това число възобновяване на терените за вторично застрояване, намаляване замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шума. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

9 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Градска среда Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих Изграждане, реконструкция и рехабилитация на физическите елементи на градската среда Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги Инсталиране на енергоспестяващо улично осветление, осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на МПС Създаване на достъпна архитектурна среда

10 Зони с потенциал за икономическо развитие ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса Строителство, обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на бизнес и индустриални сгради в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР Внедряване на мерки за енергийна ефективност Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за задоволяване на собствените нужди от енергия Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за работещите в зоните с потенциал за икономическо развитие Обследвания за енергийна ефективност, конструктивни обследвания

11 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Инвестиционен приоритет 3: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение Примерни допустими дейности: Строителство, реконструкция и ремонт на образователни институции Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане Внедряване на мерки за енергийна ефективност СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за задоволяване на собствените нужди от енергия

12 Инвестиционен приоритет 4: ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местно развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете

13 Социална инфраструктура ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания дневни центрове, приюти, кризисни центрове, социални общежития и др. Основен ремонт/реконструкция/изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване

14 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Спортна инфраструктура Строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура Културна инфраструктура Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане За всички групи дейности Внедряване на мерки за енергийна ефективност Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за задоволяване на собствените нужди от енергия Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания Подобряване достъпа за хора с увреждания

15 Инвестиционен приоритет 5: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типове територии и особено градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Подобряване на качеството на въздуха в градовете, чрез подобрена градска мобилност и повишаване дела на електротранспорта. Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки и довеждащата до тях инфраструктура

16 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони Осигуряване на системи за защита от шума, антивибрационни и шумозащитни елементи Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея Изграждане/рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, паркинги за велосипеди, подлези, надлези, транспортна инфраструктура Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт и междуградския автобусен и жп транспорт Мерки във връзка с организация на паркирането в близост до възлови точки на масовия градски транспорт извън централните градски части.

17 ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Регионална образователна инфраструктура Инвестиционен приоритет 1: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование, чрез инвестиции в държавна образователна инфраструктура

18 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Строителство, реконструкция и ремонт на държавни училища, както и на висши учебни заведения, включително прилежащото дворно място и общежитията към тях Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане Внедряване на мерки за енергийна ефективност Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от ВЕИ на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградите Подобряване достъпа за хора с увреждания

19 ПРИОРИТЕТНА ОС 3: Регионална здравна инфраструктура Инвестиционен приоритет 1: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие и понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ : Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура

20 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Доставка на подходящо оборудване, обзавеждане и строителноремонтни работи за: заведения за спешна помощ; сградите на лечебни заведения за болнична помощ, които разполагат с ресурс и потенциал за осъществяване на диагностика и лечение на онкологични заболявания; на държавни и общински лечебни заведения Внедряване на мерки за енергийна ефективност Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за задоволяване на собствените нужди от енергия Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни укрепвания Подобряване достъпа за хора с увреждания до сградите

21 ПРИОРИТЕТНА ОС 4: Регионална социална инфраструктура Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ : Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална инфраструктура

22 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Строителство и реконструкция на Центрове за деца в риск; Центрове за настаняване от семеен тип и прилежащото им дворно пространство Изграждане на инфраструктурата за съпътстващи услуги за деца и възрастни Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността Строителство, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца и техните семейства Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане Внедряване на мерки за енергийна ефективност Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за задоволяване на собствените нужди от енергия; Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни укрепвания; Подобряване достъпа за хора с увреждания

23 Инвестиционен приоритет 1: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природно културното наследство СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите ПРИОРИТЕТНА ОС 5: Регионален туризъм

24 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Развитие на природни, културни и исторически атракции от национално и световно значение Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития, маркетингови и рекламни дейности) Съпътстващо обучение на персонала Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири Внедряване на мерки за енергийна ефективност

25 Приоритет Общо финансиране Дял % Приоритетна ос 1. "Устойчиво и интегрирано градско развитие" 838,464, Приоритетна ос 2 "Държавна образователна инфраструктура" 77,375, Приоритетна ос 3 "Регионална здравна инфраструктура" 55,071, Приоритетна ос 4 "Регионална социална инфраструктура" 41,303,647 Приоритетна ос 5 Регионален туризъм 123,910, Приоритетна ос 6 Регионална пътна инфраструктура 168,518, Приоритетна ос 7 Превенция на риска 17,072, Приоритетна ос 8 Техническа помощ 55,071, Общо 1,376,788,

26 Инвестиционен приоритет Финансиране от ЕФРР дял % Енергийна ефективност 234,054, % Градска среда 187,243, % Образователна инфраструктура 65,769, % Здравна и социална инфраструктура 120,303, % Градска транспортна инфраструктура 105,324, % Общо 712,694, %

27 ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на динамично и конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизацията на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. Предприемачество, експортен и производствен потенциал като основа за изпреварващ растеж, включващо: Технологично развитие и иновации ( умен растеж) и Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, вкл. МСП (бърз растеж) ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА: Зелена и ефективна икономика като гаранция за устойчив растеж Зелена икономика и ресурсна ефективност Енергийни технологии и енергийна ефективност

28 ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ: Приоритетна ос 1: Предприемачество, експортен и производствен потенциал ( 850 милиона евро) Приоритетна ос 2: Зелена и ефективна икономика ( 277 милиона евро) Приоритетна ос 3: Техническа помощ ( 36 милиона евро)

29 ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Примерни дейности: ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Зелена и ефективна икономика Внедряване на: високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство безотпадни технологии технологии за производство на зелени продукти иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали Инвестиционен приоритет Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика Основни целеви групи Предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на ефективността на използване на ресурсите

30 ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и енергийната ефективност Инвестиционен приоритет Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията Основни целеви групи Предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване енергийната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика

31 Благодаря за вниманието! ОИЦ ГАБРОВО пл. Възраждане 3 тел.: 066/

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия Община Бургас географско положение Разположена

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн BG16RFOP001-2.002-0044-C01 територията на град Ботевград етап 1 В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. Свобода 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул.

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно