ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел бул. Христо Ботев П Р О Т О К О Л 17 Днес г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 9.Стефан Петков 10.Пламен Младенов 11.Хрисимир Радовенски От ОбА Роман : инж.красимир Петков-Кмет на Община Роман, Севдалина Джамбазка-Секретар на Община Роман, Цв.Ботева-кмет на с.к.поле, Йоло Богданов-кмет на с.кунино, М.Кузманов- кмет на с.радовене,н.димитрова-км.наместник на с.д.бешовица, Д. Йорданова - км.наместник на с.струпец, М.Даскалов-км.наместник на с.курново, Р.Герганова км.наместник на с.караш. Присъстваха: граждани. В ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет Роман в присъствието на 11 общински съветници.

2 Кмета на Община Роман инж.красимир Петков предложи в дневния ред да влезе Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:прехвърляне на временен вътрешен безлихвен заем. С 10 гласа ЗА от 11 присъстващи предложението беше прието. Председателя на Постоянната Комисия по образование, култура,спорт, туризъм, работа с младежта,здравеопазване и социални дейности към ОбС- Роман предложи да влезе в дневния ред Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно: Приемане на общинска програма-календар за честване на по-важни дати и събития през 2013година в община Роман в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. С 11 гласа ЗА от 11 присъстващи предложението беше прието. С 11 гласа ЗА от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 1.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:присъединяване на Област Враца към Програма за транс гранично сътрудничество България-Сърбия през следващия програмен период г 2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков - относно: Предварително съгласие за изработване на ПУП-Парцелиран план за обект Кабелно електрозахранване на ТВРС-Струпец. 3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков - относно: Постъпило искане от Пенсионерски клуб-караш с вх от г. 4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:присъединяване към Декларация за достъпа до спорт.. 5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:повишаване на сумата за храноден в детските градини. 6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:компенсирани промени в преразпределението на капиталовите разходи. 7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно: Дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био-горива на община Роман. 8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:прехвърляне на временен вътрешен безлихвен заем. 9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно: Приемане на общинска програма-календар за честване на по-важни дати и събития през 2013година в община Роман в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. 10. Актуални въпроси.

3 1.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:присъединяване на Област Враца към Програма за транс гранично сътрудничество България-Сърбия през следващия програмен период г. РЕШЕНИЕ 210 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, дава съгласие, Общинската администрация да предприеме необходимите стъпки пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган по програмата за транс гранично сътрудничество България-Сърбия, за включване на Община Роман в обхвата на Програмата със статут на присъединителна територия. ЗА - 11гл. 2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков - относно: Предварително съгласие за изработване на ПУП-Парцелиран план за обект Кабелно електрозахранване на ТВРС-Струпец. РЕШЕНИЕ 211 На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, ОбС-Роман дава своето съгласие за изработване на ПУП-парцелиран план за обект Кабелно електрозахранване на ТВРС Струпец. ЗА - 10гл. 9.Пламен Младенов 10.Хрисимир Радовенски ВЪЗД. СЕ - 1гл. 1.Стефан Петков 3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков - относно: Постъпило искане от Пенсионерски клуб-караш с вх от г.

4 РЕШЕНИЕ 212 ОбС-Роман отменя свое решение 192 от Протокол 14 от проведено заседание на ОбС-Роман на г. ЗА - 11гл. 9.Стефан Петков 10.Пламен Младенов 11.Хрисимир Радовенски 4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:присъединяване към Декларация за достъпа до спорт.. РЕШЕНИЕ 213 ОбС-Роман гласува приемането на Декларацията, подкрепяща спорта за хора с интелектуални затруднения в Община Роман. ЗА - 11гл. 5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:повишаване на сумата за храноден в детските градини. РЕШЕНИЕ 214 На основание чл.21, ал.1 от Наредба 9 на ОбС-Роман, дневният оклад в детските градини да се увеличи на 1,50лв. на дете, считано от г. ЗА - 11гл.

5 9.Стефан Петков 10.Пламен Младенов 11.Хрисимир Радовенски Общинският съветник Стефан Петков напусна залата Общинският съветник Божидар Нинов напусна залата 6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:компенсирани промени в преразпределението на капиталовите разходи. РЕШЕНИЕ 215 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 от ЗОБ и чл.12, ал.3 и 4 от ЗДБ на РБ за 2012г. ОбС-Роман претрансформира сума в размер на 4 500лв. /четири хиляди и петстотин лева/ от текущата издръжка на дейност 123, ОбС-Роман в капиталови разходи за закупуване на 2 бр. климатици за заседателната зала в сградата на ОбА-Роман и приема следните компенсирани промени в преразпределението на капиталовите разходи на община Роман за 2012г. ЗА - 9гл. 2.Христина Петкова 3.Веска Иванова 4.Мариана Николова 5.Иван Цветков 6.Даринка Лазарова 7.Валери Ролански 8.Пламен Младенов 9.Хрисимир Радовенски Общинският съветник Стефан Петков се върнаха залата Общинският съветник Божидар Нинов се върнаха залата Общинският съветник Валери Ролански напусна залата 7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно: Дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био-горива на община Роман. РЕШЕНИЕ 216

6 Приема отворена Дългосрочна програма за насърчаване на енергия от възобновяеми източници и био-горива на община Роман за периода г. и Краткосрочна отворена програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и био-горива на Община Роман за периода г. ЗА - 9гл. 8.Пламен Младенов 9.Хрисимир Радовенски ПРОТИВ - 1гл. 1..Стефан Петков 8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно:прехвърляне на временен вътрешен безлихвен заем. РЕШЕНИЕ 217 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 от Закона за Общинските бюджети, ОбС-Роман дава съгласие да бъдат прехвърлени под формата на временен вътрешен безлихвен заем за срок от три месеца от Набирателна сметка на община Роман BG77STSA , BIC:STSABGSF по бюджетна сметка на община Роман BG77STSA , BIC:STSABGSF средства в размер на /петдесет хиляди/ лева за покриване на разходи в местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет. ЗА - 10гл. 8.Стефан Петков 9.Пламен Младенов 10.Хрисимир Радовенски

7 9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.красимир П.Петков относно: Приемане на общинска програма-календар за честване на по-важни дати и събития през 2013година в община Роман в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. РЕШЕНИЕ 218 Приема планове за дейността на Читалищата и предложената програмакалендар за 2013 година в община Роман. ЗА - 10гл. Общинският съветник Валери Ролански се върна в залата 10. Актуални въпроси. В часа Председателя на Общински съвет Роман закри заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред. Протоколчик: /Цонка Кръстева/ Председател на ОбС-Роман: /Тихомир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП Прието по Искане от група общински съветници ОбС гр.неделино, Вх. 427/16.04.2015г. ОТНОСНО: Провеждане на закрито заседание Общински съвет гр. Неделино прие 616 На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 23 Днес 27.04.2017г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1. Тихомир Василев Вълчев; 2.

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: , Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: ,  Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе Р Е Ш Е Н И Е 1 Относно: Избор на Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет -. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 от Правилника

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;  ;  РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 27.09.2018 г. Днес, 27.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 16:00 часа, се проведе 47-то редовно

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация от Общински съвет - Варна за запазване собствеността на "Дворец на културата и спорта"-еад - Варна. Председател Общински съвет - Варна Общ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно